• Prawo własności przemysło...
  24.02.2024

Rozdział 2. Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny

1.
Organizacja mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego mogą uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy. Wspólny znak towarowy przeznaczony jest do odróżniania towarów w przypadku:
1)
organizacji – jej członków,
2)
osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku
– od towarów innych przedsiębiorstw.
11. Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje w przypadku:
1)
organizacji – tej organizacji lub jej członkom;
2)
osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – tej osobie lub osobom upoważnionym do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku.
2.
(uchylony)
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Nie udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136 wspólny znak towarowy lub art. 138 wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego ust. 3 i 4, lub w przypadku gdy:
1)
regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
2)
istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż wspólny znak towarowy.
2.
Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 136 wspólny znak towarowy lub art. 138 wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego ust. 3 i 4, udziela się prawa ochronnego na wspólny znak towarowy.
1.
Osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy gwarancyjny. Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów, które nie są w ten sposób certyfikowane.
2.
Znak towarowy gwarancyjny może składać się z elementów mogących służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów.
3.
Przepisu art. 1291 niedopuszczalność udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w zakresie, w jakim stanowi on podstawę do nieudzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania pochodzenia towaru. Taki znak towarowy gwarancyjny nie uprawnia do zakazywania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takich oznaczeń, pod warunkiem że osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.
4.
Zasady używania znaku towarowego gwarancyjnego określa regulamin używania znaku.
5.
Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku osobom, które spełniają warunki określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 4.
1.
Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny, w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 1362 znak towarowy gwarancyjny lub art. 138 wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego ust. 6 i 7, lub w przypadku gdy:
1)
regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
2)
istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż znak towarowy gwarancyjny.
2.
Jeżeli w wyniku zmiany regulaminu używania znaku nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 1362 znak towarowy gwarancyjny lub art. 138 wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego ust. 6 i 7, udziela się prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy o znakach towarowych.
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...