• Prawo własności przemysło...
  05.03.2024

Prawo własności przemysłowej

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.1170 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

Rozdział 3. Zgłoszenie znaku towarowego

1.
W zgłoszeniu znaku towarowego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Przepis art. 31 zakres zgłoszenia wynalazku ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2.
Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. W przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Przepisy art. 39 zgłoszenia wydzielone stosuje się odpowiednio.
3.
Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego dołącza się regulamin używania znaku.
4.
Regulamin, o którym mowa w ust. 3, w sposób jasny i precyzyjny określa w szczególności:
1)
zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu;
2)
osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji, o której mowa w art. 136 wspólny znak towarowy ust. 1 – w przypadku wspólnego znaku towarowego;
3)
osoby, o których mowa w art. 122 wspólne prawo ochronne na znak towarowy ust. 1 – w przypadku wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.
5.
W rejestrze znaków towarowych dokonuje się wzmianki o dołączeniu regulaminu, o którym mowa w ust. 3, a także o wszystkich zmianach w tym regulaminie.
6.
Do zgłoszenia znaku towarowego gwarancyjnego dołącza się regulamin używania znaku.
7.
Regulamin, o którym mowa w ust. 6, w sposób jasny i precyzyjny określa w szczególności:
1)
osoby uprawnione do używania znaku;
2)
właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, i sposób badania tych właściwości;
3)
sposób nadzorowania używania znaku;
4)
zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu.
8.
W rejestrze znaków towarowych dokonuje się wzmianki o dołączeniu regulaminu, o którym mowa w ust. 6, a także o wszystkich zmianach w tym regulaminie.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w zgłoszeniu znaku towarowego złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie bądź wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Do czasu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony.
11. Do czasu wydania decyzji zgłaszający może złożyć wniosek o usunięcie ze znaku towarowego oznaczeń, o których mowa w art. 1291 niedopuszczalność udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Wraz z wnioskiem, zgłaszający przesyła zmienione fotografie lub odbitki znaku towarowego, o ile są one w zgłoszeniu wymagane.
2.
Zgłaszający może, z zastrzeżeniem ust. 1, podzielić zgłoszenie w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wskazując w zgłoszeniu znaku towarowego towary, dla których znak jest przeznaczony, zgłaszający powinien używać polskiej terminologii technicznej oraz określeń jednoznacznych, a wykaz towarów przedstawić w formie uporządkowanej, stosownie do przyjętej klasyfikacji. Wykazy obejmujące więcej niż 15 wyrazów należy sporządzić na odrębnym arkuszu.
2.
Do zgłoszenia znaku towarowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 dołączenie dokumentów i oświadczeń, Zgłoszenie znaku przedstawionego lub wyrażonego w szczególnej formie graficznej powinno zawierać dołączone fotografie lub odbitki przedstawiające lub wyrażające ten znak. Zgłoszenie znaku dźwiękowego powinno zawierać dołączone nagranie dźwięku na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia znaku towarowego jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. Ograniczenie to nie dotyczy wykazu towarów i ich klasyfikacji, a także wykazu użytych kolorów, pod warunkiem że poprawki nie będą prowadzić do zmiany zakresu żądanej ochrony.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...