• Prawo własności przemysło...
  03.03.2024

Prawo własności przemysłowej

Stan prawny aktualny na dzień: 03.03.2024

Dz.U.2023.0.1170 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

Rozdział 51. Dodatkowe prawo ochronne

Na warunkach określonych w przepisach o ustanowieniu w Unii Europejskiej dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin udzielane są w Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowe prawa ochronne.
Porównania: 1
1.
Wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, zwany dalej "wnioskiem", składa się w Urzędzie Patentowym. Przepisy art. 13 zgłoszenie wynalazku, ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.
2.
Do postępowania o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stosuje się odpowiednio przepisy tytułu VI.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki do jego udzielenia. Przepisy art. 42 uzupełnienie lub usunięcie braków i usterek i art. 46 obowiązek dostarczenia dokumentów, wyjaśnień i rysunków oraz wprowadzenia poprawek i uzupełnień stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
1.
Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stwierdza się przez wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego. Przepis art. 73 oznaczenie o ochronie wynalazku stosuje się odpowiednio.
2.
Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru dodatkowych praw ochronnych.
Porównania: 1
1.
Urząd Patentowy po stwierdzeniu, że warunki udzielenia dodatkowego prawa ochronnego nie są spełnione albo że wniosek złożony został po terminie, wydaje decyzję o odmowie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego. Przepis art. 49 odmowa udzielenia patentu ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Termin na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przywróceniu.
3.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, jeżeli:
1)
patent podstawowy wygaśnie przed upływem okresu, na jaki został udzielony, albo
2)
w okresie trwania patentu podstawowego cofnięte zostanie zezwolenie na wprowadzenie produktu na rynek lub uprawniony zrzeknie się dodatkowego prawa ochronnego.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydane dodatkowe świadectwo ochronne traci ważność.
3.
Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie dodatkowego prawa ochronnego w przypadku, gdy zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie cofnięte po upływie okresu, na jaki został udzielony patent podstawowy.
4.
Do dodatkowego prawa ochronnego stosuje się odpowiednio art. 90 wygaśnięcie patentu,
Porównania: 1
1.
Dodatkowe prawo ochronne może być na wniosek każdej osoby unieważnione, jeżeli:
1)
udzielone zostało wbrew przepisom dotyczącym warunków wymaganych do jego uzyskania albo
2)
patent podstawowy został unieważniony w części stanowiącej podstawę istnienia dodatkowego prawa ochronnego.
2.
Do przypadków, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 89 unieważnienie patentu, ust. 2.
3.
Jeżeli patent podstawowy został unieważniony w całości, udzielone dodatkowe prawo ochronne staje się nieważne z mocy prawa.
Porównania: 1
O stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego, o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu dokonuje się wpisu do rejestru dodatkowych praw ochronnych.
Porównania: 1
1.
Do dodatkowego prawa ochronnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące licencji i przeniesienia patentu.
2.
Oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku, na który został udzielony patent, złożone zgodnie z art. 80 oświadczenie o gotowości udzielenia licencji, wywiera również skutki w odniesieniu do dodatkowego prawa ochronnego.
Porównania: 1
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim ma odpowiadać wniosek o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, oraz szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania wniosków, uwzględniając w szczególności miejsce i sposób ogłoszenia o złożeniu wniosku, a także dane, jakie ma zawierać dodatkowe świadectwo ochronne. Określenie wymogów, jakim ma odpowiadać wniosek, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla wnioskodawcy.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...