• Prawo własności przemysło...
  03.03.2024

Prawo własności przemysłowej

Stan prawny aktualny na dzień: 03.03.2024

Dz.U.2023.0.1170 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

Tytuł VII. Postępowanie sporne

1.
Urząd Patentowy - w trybie postępowania spornego - rozstrzyga sprawy o:
1)
unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
11)
unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim;
12)
unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego;
13)
ograniczenie patentu w trakcie postępowania o unieważnienie patentu;
2)
stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia, w przypadku określonym w art. 90 wygaśnięcie patentu ust. 1 pkt 4;
21)
stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego, w przypadkach określonych w art. 756 wygaśnięcie dodatkowego prawa ochronnego ust. 3;
3)
stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach określonych w art. 169 wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy c. d.;
31)
stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w przypadkach określonych w art. 169 wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy c. d.;
32)
unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego;
4)
stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, w przypadku określonym w art. 192 wskazanie używania oznaczenia geograficznego ust. 1;
5)
stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii, w przypadkach określonych w art. 221 prawo z rejestracji topografii - odpowiednie stosowanie przepisów ust. 2;
6)
udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii;
61)
udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na który udzielono patentu w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim;
7)
zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;
8)
stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego, w przypadku określonym w art. 188 zmiana warunków korzystania z oznaczenia geograficznego ust. 3.
9)
(uchylony)
2.
Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozpatrują kolegia orzekające do spraw spornych.
3.
Do spraw rozpatrywanych przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania spraw. Urząd Patentowy dąży do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4.
Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Postępowanie sporne w sprawach, o których mowa w art. 255 właściwość rzeczowa Urzędu Patentowego ust. 1, wszczyna się na pisemny wniosek.
2.
Od wniosku o wszczęcie postępowania należy wnieść opłatę.
3.
Wniosek powinien zawierać:
1)
oznaczenie stron i ich adresy;
2)
zwięzłe przedstawienie sprawy;
3)
wyraźnie określone żądanie;
4)
wskazanie podstawy prawnej;
5)
wskazanie środków dowodowych;
6)
podpis wnioskodawcy i datę.
4.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik;
2)
odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego;
3)
dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2.
5.
Urząd Patentowy bada, czy wniosek o wszczęcie postępowania spornego spełnia wymogi formalne, o których mowa w ust. 3 i 4.
6.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia usterek lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania.
Przypisy: 1
1.
Urząd Patentowy doręcza stronom postępowania spornego odpisy wniosku, wyznaczając jednocześnie termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek.
2.
Strona wezwana do udzielenia odpowiedzi na wniosek dołącza do odpowiedzi odpisy w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych pism składanych przez strony postępowania spornego.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Po upływie terminu wyznaczonego stronie do udzielenia odpowiedzi na wniosek Urząd Patentowy wyznacza termin rozprawy, o czym zawiadamia strony lub ich pełnomocników, doręczając im jednocześnie odpis odpowiedzi na wniosek, jeżeli została udzielona.
2.
W sprawach wymienionych w art. 2551 wniosek o postępowanie sporne ust. 6, w art. 2554 niewłaściwość Urzędu Patentowego, w art. 2555 zasada jawności rozprawy ust. 2, w art. 2556 protokół z przebiegu rozprawy ust. 3, a także w przypadku przywrócenia terminu określonego w art. 2551 wniosek o postępowanie sporne ust. 6, Urząd Patentowy może orzekać na posiedzeniach niejawnych.
3.
W zawiadomieniu o rozprawie określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy.
4.
Zawiadomienie o rozprawie powinno być doręczone stronom nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
41. Rozprawa, za zgodą stron, może zostać przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, w sposób zapewniający zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w siedzibie Urzędu Patentowego.
5.
W przypadku nadmiernego przewlekania postępowania przez strony Urząd Patentowy może wyznaczyć stronom postępowania w toku prowadzonego postępowania, także na posiedzeniu niejawnym, termin na podanie wszystkich twierdzeń oraz dodatkowych dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że strona wykaże, że ich powołanie w wyznaczonym terminie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku w trybie postępowania spornego, wydaje w tej sprawie postanowienie.
2.
Jeżeli wnioskodawca wycofał wniosek przed rozprawą, Urząd Patentowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Przypisy: 1
1.
Rozprawa jest jawna, chyba że postępowanie sporne dotyczy wynalazku tajnego lub wzoru użytkowego tajnego.
2.
Jeżeli rozpatrzenie sprawy wymaga powoływania się przez strony na informacje prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów, jawność rozprawy może być wyłączona - w drodze postanowienia - w całości lub w części. Wyłączenie nie może obejmować obecności stron na rozprawie.
Przypisy: 1
1.
Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant.
2.
Protokół powinien zawierać:
1)
oznaczenie organu orzekającego, miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska członków składu orzekającego, protokolanta, stron, ich pełnomocników i ustawowych przedstawicieli oraz oznaczenie sprawy i wzmiankę co do tajności rozprawy;
2)
przebieg rozprawy, w szczególności wnioski i twierdzenia stron, przebieg postępowania dowodowego, wymienienie zarządzeń i postanowień wydanych na rozprawie ze wzmianką o ich ogłoszeniu; zamiast podania wniosków i twierdzeń stron można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze;
3)
czynności stron, w szczególności ugodę, uznanie żądania, wycofanie, zmianę, rozszerzenie lub ograniczenie wniosku.
3.
Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak niż na następnym posiedzeniu, a po wydaniu decyzji - w terminie 30 dni od jej wydania.
Przypisy: 1
1.
Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję.
2.
Decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów.
3.
Członek składu orzekającego, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem sprawy, może złożyć zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem.
4.
Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie złożonym na decyzji przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki.
5.
Zdanie odrębne nie podlega ogłoszeniu.
Przypisy: 1
1.
Decyzja powinna zawierać:
1)
oznaczenie organu orzekającego;
2)
datę wydania decyzji;
3)
imiona i nazwiska członków składu orzekającego i protokolanta;
4)
oznaczenie stron;
5)
oznaczenie przedmiotu sprawy i jej rozstrzygnięcie;
6)
powołanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia;
7)
rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania;
8)
uzasadnienie faktyczne i prawne;
9)
pouczenie o trybie zaskarżania;
10)
podpisy członków składu orzekającego.
2.
Pisemne uzasadnienie decyzji sporządza się z urzędu w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Uzasadnienie podpisuje przewodniczący składu orzekającego i członek składu orzekającego, który sporządził uzasadnienie. Odpis decyzji wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom.
3.
Jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie może podpisać uzasadnienia, przewodniczący składu orzekającego albo członek składu orzekającego, który sporządził uzasadnienie, zaznacza w decyzji przyczynę braku podpisu.
Przypisy: 1
1.
Decyzje Urzędu Patentowego podlegają ogłoszeniu, z zastrzeżeniem art. 25510 decyzje niepodlegające ogłoszeniu, ust. 1.
2.
Decyzję ogłasza się bezpośrednio po przeprowadzeniu rozprawy.
3.
Ogłoszenie decyzji może być odroczone na czas do 2 tygodni, o czym przewodniczący składu orzekającego ogłasza, podając termin i miejsce ogłoszenia decyzji.
Przypisy: 1
1.
Postanowienia i decyzje wydane na posiedzeniu niejawnym nie podlegają ogłoszeniu.
2.
Do postanowień i decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 2558 treść i pisemne uzasadnienie decyzji ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Przypisy: 1
Do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 242 terminy do dokonania czynności i art. 243 przywrócenie terminu do dokonania czynności.
Przypisy: 1
Przypisy: 1
1.
Do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.
W kwestii kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.
3.
Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o ponownym rozpatrywaniu, na wniosek strony, spraw załatwionych przez wydanie decyzji, od której nie służy odwołanie, nie stosuje się do decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy.
31. W sprawach, o których mowa w art. 2553 wyznaczenie terminu i zawiadomienie o rozprawie ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin do jego złożenia w przypadku decyzji wynosi 2 miesiące, a w przypadku postanowienia - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 18 Porównania: 1 Przypisy: 3
Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego w sprawach, o których mowa w art. 255 właściwość rzeczowa Urzędu Patentowego, stronom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Do prawomocnych orzeczeń Urzędu Patentowego w sprawach, o których mowa w art. 255 właściwość rzeczowa Urzędu Patentowego, przepis art. 254 skarga na prawomocne orzeczenie rażąco naruszające prawo stosuje się odpowiednio.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...