• Prawo własności przemysło...
  21.04.2024

Prawo własności przemysłowej

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.1170 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

Tytuł X. Przepisy karne

1.
Kto przypisuje sobie autorstwo albo wprowadza w błąd inną osobę co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego albo w inny sposób narusza prawa twórcy projektu wynalazczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2.
Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Kto, nie będąc uprawnionym do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub cudzą topografię układu scalonego w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2.
Tej samej karze podlega, kto ujawnia uzyskaną informację o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
3.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 2 działa nieumyślnie, będąc zobowiązanym do zachowania w tajemnicy uzyskanej informacji, podlega grzywnie.
Porównania: 1
1.
Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.
3.
Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
W razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 nieuprawnione używanie znaku towarowego, ust. 3 sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa; jeżeli takie materiały, narzędzia albo środki techniczne nie były własnością sprawcy, sąd może orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa.
2.
W razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 nieuprawnione używanie znaku towarowego, ust. 1 i 2, sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.
3.
W razie orzeczenia przepadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, art. 195 nieznaczna wartość przedmiotów podlegających przepadkowi, Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się odpowiednio niezależnie od wartości towarów, których przepadek orzeczono.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza przedmioty niechronione patentem, dodatkowym prawem ochronnym, prawem ochronnym na wzór użytkowy lub prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne, napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny lub aresztu.
2.
Tej samej karze podlega, kto przedmioty wymienione w ust. 1, wiedząc o mylnym ich oznaczeniu, wprowadza do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje, albo podaje w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mające wywołać mniemanie, że te przedmioty korzystają z ochrony prawnej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Kto wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony, podlega karze grzywny.
Porównania: 1
W jednostkach organizacyjnych odpowiedzialność określoną w art. 303 kradzież autorstwa projektu wynalazczego, art. 304 zgłoszenie wynalazku przez osobę nieuprawnioną, art. 305 nieuprawnione używanie znaku towarowego, art. 307 bezprawne oznaczenie przedmiotów znakiem chronionym i art. 308 znak towarowy niekorzystający z ochrony ponosi osoba prowadząca lub kierująca jednostką, chyba że z podziału kompetencji wynika odpowiedzialność innej osoby.
Porównania: 1
1.
Ściganie sprawców przestępstw określonych w art. 303 kradzież autorstwa projektu wynalazczego, art. 304 zgłoszenie wynalazku przez osobę nieuprawnioną i art. 305 nieuprawnione używanie znaku towarowego ust. 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
2.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 307 bezprawne oznaczenie przedmiotów znakiem chronionym i art. 308 znak towarowy niekorzystający z ochrony następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...