• Ustawa o produktach biobó...
  27.02.2024

Ustawa o produktach biobójczych

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2021.0.24 t.j. - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych

Obserwuj akt

Rozdział 8. Przepisy karne

1.
Kto bez pozwolenia albo zezwolenia na handel równoległy udostępnia na rynku produkt biobójczy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
2.
Tej samej karze podlega, kto udostępnia na rynku produkt biobójczy bez pozwolenia na obrót.
3.
Tej samej karze podlega, kto udostępnia na rynku produkt biobójczy, którego dostawca lub dostawca zawartej w nim substancji czynnej nie znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 95 rozporządzenia 528/2012.
1.
Kto:
1)
wprowadza do obrotu produkt biobójczy nieopakowany lub nieoznakowany zgodnie z warunkami określonymi w art. 69 rozporządzenia 528/2012, lub
2)
udostępnia na rynku w okresie, o którym mowa w art. 89 rozporządzenia 528/2012, produkt biobójczy nieopakowany lub nieoznakowany w sposób określony w art 31–33, lub
3)
wprowadza do obrotu niezgodnie z przepisami art. 58 rozporządzenia 528/2012 wyrób poddany działaniu produktu biobójczego, lub
4)
reklamuje produkt biobójczy niezgodnie z przepisami art. 72 rozporządzenia 528/2012, lub
5)
nie przechowuje w odniesieniu do procesu produkcji odpowiedniej dokumentacji lub nie przechowuje próbek serii produkcyjnych produktu biobójczego w sposób, o którym mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia 528/2012, lub
6)
udostępnia na rynku produkt biobójczy zawierający informacje niezgodne z oznakowaniem wprowadzonego do obrotu produktu biobójczego, lub
7)
nie przekazuje w terminie określonym w art. 27 zmiana pozwolenia na obrót ust. 6 informacji o zmianie dostawcy, o którym mowa w art. 17 wniosek o wydanie pozwolenia na obrót ust. 2 pkt 5,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega dostawca wyrobu poddanego działaniu produktu biobójczego, który wbrew przepisom art. 58 ust. 5 rozporządzenia 528/2012 nie przekazuje konsumentowi, na jego wniosek, informacji na temat produktu biobójczego, którego działaniu poddany został ten wyrób.
3.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467, 1481 i 2077).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...