• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  15.08.2022

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stan prawny aktualny na dzień: 15.08.2022

Dz.U.2003.120.1133 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Uchylony dnia: 2012-04-29
Dz.U. uchylający akt: 2011.232.1377

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych.
Ilekroć w rozporządzeniu powołane są artykuły ustawy bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...