• Art. 105. - Podmioty upr...
  30.11.2022
Obserwuj akt

Art. 105. przec.praniu pienięd


Podmioty uprawnione do dostępu informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora

1.
Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje na pisemny i uzasadniony wniosek:
1)
Komendanta Głównego Policji,
2)
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
3)
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
4)
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
5)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
6)
Szefa Agencji Wywiadu,
7)
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
8)
Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
9)
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
10)
Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
11)
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji,
12)
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
13)
Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
– lub osób przez nich upoważnionych w zakresie ich ustawowych zadań.
2.
Generalny Inspektor udostępnia informacje, o których mowa w art. 72 informacje o transakcjach i transferach pieniężnych przekazywane Generalnemu Inspektorowi:
1)
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu – w trybie i na zasadach określonych w art. 22a przetwarzanie danych osobowych przez CBA ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671 i 2333);
2)
Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – na warunkach określonych w art. 34 zbieranie i korzystanie przez Agencje z danych osobowych ust. 2a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333);
3)
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – na warunkach określonych w art. 46 zmiana ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskoweg ust. 2a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
3.
Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje również na pisemny i uzasadniony wniosek:
1)
Przewodniczącego KNF – w zakresie nadzoru sprawowanego przez KNF na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 oraz z 2021 r. poz. 680, 815, 1598 i 2140);
2)
Prezesa NIK – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w przepisach ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 i 2320);
3)
krajowego administratora, o którym mowa w art. 3 umowa ubezpieczenia i umowa o udostępnieniu skrzynki sejfowej pkt 22 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 03.05.2013, str. 1, z późn. zm.) – w zakresie jego kompetencji;
4)
ministra właściwego do spraw zagranicznych – w zakresie jego kompetencji ustawowych w związku ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających;
5)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych – w związku z wnioskiem, o którym mowa w art. 11 warunki prowadzenia działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4.
Generalny Inspektor udostępnia posiadane informacje na pisemny i uzasadniony wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego w zakresie ich ustawowych zadań.
5.
Do informacji udostępnianych na podstawie ust. 1, 2, ust. 3 pkt 5 i ust. 4 przepisu art. 99 tajemnica informacji finansowej ust. 7 nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Generalny Inspektor może odmówić udostępnienia posiadanych informacji podmiotom, o których mowa w ust. 1–4, jeżeli ich udostępnienie:
1)
negatywnie wpłynie na proces analizowania przez Generalnego Inspektora informacji dotyczących wartości majątkowych, co do których powziął podejrzenie, że mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
2)
naraża na niewspółmierną szkodę osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
3)
jest nieistotne z punktu widzenia celów, których dotyczy wniosek.
Art. 105. Podmioty uprawnione do dostępu informacji posia... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...