• Art. 120. - Wpis na list...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 120. przec.praniu pienięd


Wpis na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające

1.
Generalny Inspektor prowadzi listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, oraz wydaje decyzje w sprawach wpisu na tę listę lub wykreślenia z niej.
2.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie wpisu na listę wszczyna się z urzędu.
3.
Decyzję w sprawie wpisu na listę lub wykreślenia z niej wydaje się na podstawie rekomendacji Komitetu zawierającej wskazanie osoby lub podmiotu, w stosunku do których ma zostać wydana decyzja, uzasadnienie oraz informacje i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 121 uprawnienie Komitetu do rekomendacji wpisania na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające.
4.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności datę wydania, oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające lub zaprzestaje się ich stosowania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
5.
Decyzja w sprawie wpisu na listę zawiera również pouczenie o dopuszczalności wniesienia odwołania, złożenia wniosku, o którym mowa w art. 125 przesłanki potwierdzenia braku okoliczności uzasadniających dalszą potrzebę stosowania szczególnych środków ograniczających ust. 1 pkt 1, oraz wniosku, o którym mowa w art. 127 zezwolenie na wykorzystanie zamrożonych wartości majątkowych lub ich udostępnienie.
6.
Generalny Inspektor może ograniczyć zakres uzasadnienia ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny.
7.
Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
8.
Zawiadomienie strony o decyzjach, o których mowa w ust. 1, i innych czynnościach podejmowanych w toku postępowania dotyczącego wydawania tych decyzji następuje na zasadach i w trybie określonych w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
9.
Od decyzji w sprawie wpisu na listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8.
Art. 120. Wpis na listę osób i podmiotów, wobec których s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...