• Art. 129r. - Wpis do rej...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 129r. przec.praniu pienięd


Wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

1.
Wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy wniesionego w formie elektronicznej, zawierającego:
1)
imię i nazwisko albo nazwę (firmę);
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer został nadany, oraz NIP;
3)
wskazanie świadczonych usług w zakresie walut wirtualnych, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 12;
4)
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego wniosek.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie przedsiębiorcy następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są warunki wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności oświadczam, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 129n wymóg niekaralności podmiotów wykonujących działalność w zakresie walut wirtualnych i art. 129o obowiązek posiadania wiedzy lub doświadczenia związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych wymienionej ustawy.”. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje wpisu do tego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
Art. 129r. Wpis do rejestru działalności w zakresie walut... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...