• Art. 147. - Niedopełnien...
  28.09.2023
Obserwuj akt

Art. 147. przec.praniu pienięd


Niedopełnienie obowiązków podlegające karze administracyjnej

Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązku:
1)
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 7 wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków ustawy i art. 8 wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zgodność z ustawą działalności instytucji obowiązanej,
2)
sporządzania oceny ryzyka oraz jej aktualizacji, o którym mowa w art. 27 identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu ust. 3,
3)
przekazania na żądanie Generalnego Inspektora oceny ryzyka oraz innych informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o którym mowa w art. 28 przekazywanie Generalnemu Inspektorowi ocen ryzyka i innych informacji,
4)
stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w:
a) art. 33 stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
b) art. 43 wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego – w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz w przypadkach, o których mowa w art 44–46,
5)
dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazania na żądanie organów, o których mowa w art. 130 kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane, zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 zakres środków bezpieczeństwa finansowego ust. 3,
6)
przechowywania dokumentacji, o którym mowa w art. 49 okres przechowywania dokumentów i informacji przez instytucje obowiązane ust. 1 i 2,
7)
wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
8)
wprowadzenia procedury grupowej, o którym mowa w art. 51 grupowa procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
9)
zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 programy szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
10)
wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 53 anonimowe zgłaszanie naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
11)
zachowania w tajemnicy faktu przekazania Generalnemu Inspektorowi lub innym właściwym organom informacji, o którym mowa w art. 54 obowiązek zachowania tajemnicy ust. 1,
12)
przekazania lub udostępnienia informacji, o którym mowa w art. 72 informacje o transakcjach i transferach pieniężnych przekazywane Generalnemu Inspektorowi lub art. 76 przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora,
13)
przekazania zawiadomień, o którym mowa w art. 74 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, art. 86 zawiadomienie Generalnego Inspektora o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu ust. 1 lub art. 90 zawiadomienie Generalnego Inspektora o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z przestępstwem ust. 1,
14)
zachowania w tajemnicy informacji o planowanym wszczęciu oraz o prowadzeniu analiz dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 54 obowiązek zachowania tajemnicy ust. 1,
15)
wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Generalnego Inspektora,
16)
uzyskania zezwolenia na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849, o którym mowa w art. 44b zezwolenie na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka ust. 1,
17)
zastosowania się do decyzji Generalnego Inspektora albo KNF, o której mowa w art. 44b zezwolenie na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa w państwie trzecim wysokiego ryzyka ust. 4 i 5 oraz art. 44c decyzja nakazująca zmianę zakresu lub zakończenie relacji korespondenckich z instytucją będącą respondentem z siedzibą w państwie trzecim wysokiego ryzyka ust. 1,
18)
nieprzeprowadzania transakcji, rozwiązania stosunków gospodarczych lub nienawiązywania stosunków gospodarczych, o którym mowa w art. 41 niemożność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego ust. 1,
19)
nieprzeprowadzania transakcji, o którym mowa w art. 86 zawiadomienie Generalnego Inspektora o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu ust. 4 lub art. 89 obowiązek zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ust. 3,
20)
wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, o którym mowa w art. 86 zawiadomienie Generalnego Inspektora o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu ust. 5 lub art. 87 żądanie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku ust. 2
– podlega karze administracyjnej.
Art. 147. Niedopełnienie obowiązków podlegające karze adm... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...