• Art. 15. - Wyłączenia Ge...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 15. przec.praniu pienięd


Wyłączenia Generalnego Inspektora i pracowników od wykonywania niektórych zadań

1.
Generalny Inspektor oraz pracownicy komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 zadania Generalnego Inspektora ust. 2, podlegają wyłączeniu od wykonywania zadań, o których mowa w art. 12 zadania Generalnego Inspektora ust. 1 pkt 1–5 i 7–10, w przypadku wystąpienia okoliczności mogącej wywołać wątpliwość co do ich bezstronności, w tym w przypadku spraw dotyczących ich praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków ich małżonka lub osoby pozostającej z nimi we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.
O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga z urzędu lub na wniosek:
1)
minister właściwy do spraw finansów publicznych – w przypadku Generalnego Inspektora;
2)
Generalny Inspektor – w przypadku kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 zadania Generalnego Inspektora ust. 2;
3)
bezpośredni przełożony – w przypadku innych pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 zadania Generalnego Inspektora ust. 2.
3.
W przypadku wyłączenia:
1)
Generalnego Inspektora – jego zadania wykonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2)
kierownika lub pracownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 zadania Generalnego Inspektora ust. 2 – ich zadania wykonuje pracownik tej komórki wyznaczony odpowiednio przez Generalnego Inspektora albo bezpośredniego przełożonego.
Art. 15. Wyłączenia Generalnego Inspektora i pracowników ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...