• Art. 150. - Rodzaje kar ...
  28.02.2024
Obserwuj akt

Art. 150. przec.praniu pienięd


Rodzaje kar administracyjnych

1.
Karami administracyjnymi są:
1)
publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2)
nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
3)
cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
4)
zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;
5)
kara pieniężna.
2.
Karę pieniężną nakłada się do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro.
3.
Karę pieniężną nakłada się na instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 24 i 25:
1)
w przypadku osoby fizycznej – do wysokości 20 868 500 zł;
2)
w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – w przypadku instytucji objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej.
4.
Ustalając rodzaj kary administracyjnej oraz wysokość kary, uwzględnia się:
1)
wagę naruszenia i czas jego trwania;
2)
zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej;
3)
możliwości finansowe instytucji obowiązanej;
4)
skalę korzyści osiągniętych lub strat unikniętych przez instytucję obowiązaną, jeżeli można te korzyści lub straty ustalić;
5)
straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, jeżeli można je ustalić;
6)
stopień współpracy instytucji obowiązanej z organami właściwymi w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
7)
uprzednie naruszenia przepisów ustawy przez instytucję obowiązaną.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
1)
waga naruszenia przepisów ustawy jest znikoma, a instytucja obowiązana zaprzestała naruszania przepisów ustawy lub
2)
za to samo zachowanie prawomocną decyzją na instytucję obowiązaną została uprzednio nałożona kara administracyjna przez inny uprawniony organ administracji publicznej lub instytucja obowiązana została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona kara administracyjna
– organy, o których mowa w art. 151 właściwość organów w sprawach nakładania kar administracyjnych ust. 1, mogą, w drodze decyzji, odstąpić od nałożenia kary administracyjnej.
Art. 150. Rodzaje kar administracyjnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...