• Art. 152. - Informacje ...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 152. przec.praniu pienięd


Informacje publikowane w BIP dotyczące nałożenia kar administracyjnych

1.
Generalny Inspektor publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacje o:
1)
wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej,
2)
wniesieniu skargi na decyzję, o której mowa w pkt 1,
3)
orzeczeniach zapadłych w wyniku rozpatrzenia skargi, o której mowa w pkt 2
– w tym dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej, na którą nałożono karę administracyjną, rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy oraz rodzaj lub wysokość nałożonej kary administracyjnej.
2.
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej, o których mowa w ust. 1, obejmują w przypadku:
1)
osoby fizycznej – dane, o których mowa w art. 36 identyfikacja klienta ust. 1 pkt 1 lit. a–c i f;
2)
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – dane, o których mowa w art. 36 identyfikacja klienta ust. 1 pkt 2 lit. a–d.
3.
W przypadku uznania publikacji informacji, o których mowa w ust. 1, za nieproporcjonalną do naruszenia, zagrażającą stabilności rynków finansowych lub zagrażającą prowadzonemu postępowaniu:
1)
odracza się publikację informacji do momentu, kiedy przyczyny odroczenia publikacji ustaną;
2)
ogranicza się terminowo lub bezterminowo zakres publikowanej informacji, w szczególności w zakresie danych osobowych.
4.
Generalny Inspektor nie publikuje informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy odroczenie publikacji informacji lub ograniczenie zakresu publikacji informacji jest nieproporcjonalne do naruszenia lub niewystarczające do uniknięcia zagrożenia stabilności rynków finansowych.
5.
Informacje, o których mowa w ust. 1, usuwa się z Biuletynu Informacji Publicznej po upływie 5 lat od dnia ich opublikowania, z tym że informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, usuwa się z chwilą, gdy ich publikacja przestała być niezbędna, jednak nie później niż po upływie roku od dnia ich opublikowania.
6.
Informacja o nałożonej karze administracyjnej jest przekazywana organowi sprawującemu nadzór nad działalnością instytucji obowiązanej.
7.
Informacja o karze administracyjnej nałożonej na instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 1–5, 7–11, 24 i 25, w zakresie wskazanym w ust. 1, jest przekazywana europejskim urzędom nadzoru.
8.
Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do kar administracyjnych nakładanych przez organy, o których mowa w art. 151 właściwość organów w sprawach nakładania kar administracyjnych ust. 1 pkt 2 i 3.
Art. 152. Informacje publikowane w BIP dotyczące nałożen... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...