• Art. 61. - Tryb dokonywa...
  30.11.2022
Obserwuj akt

Art. 61. przec.praniu pienięd


Tryb dokonywania zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

1.
Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu wymienionego w art. 58 obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych pkt 1–5 i 7–13 albo powiernik lub osoba zajmująca stanowisko równoważne w podmiocie, o którym mowa w art. 58 obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych pkt 6.
1a.
Osoba, o której mowa w ust. 1, dokonując zgłoszenia, podaje:
1)
imię i nazwisko;
2)
obywatelstwo;
3)
państwo zamieszkania;
4)
numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;
5)
funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia.
2.
Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3.
Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4.
Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.
5.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Art. 61. Tryb dokonywania zgłoszenia do Rejestru Beneficj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...