• Art. 84. - Przekazywanie...
  03.10.2023
Obserwuj akt

Art. 84. przec.praniu pienięd


Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji, dokumentów i powiadomień przez jednostki współpracujące

1.
Informacje, o których mowa w art. 81 informacje przekazywane Generalnemu Inspektorowi przez prokuratora, i powiadomienia, o których mowa w art. 83 powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory informacji, o których mowa w art. 81 informacje przekazywane Generalnemu Inspektorowi przez prokuratora, i powiadomień, o których mowa w art. 83 powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w formie dokumentu elektronicznego.
3.
Generalny Inspektor zamieszcza wzory informacji, o których mowa w art. 81 informacje przekazywane Generalnemu Inspektorowi przez prokuratora, i powiadomień, o których mowa w art. 83 powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, przekazywane w postaci papierowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji, o których mowa w art. 81 informacje przekazywane Generalnemu Inspektorowi przez prokuratora, oraz powiadomień, o których mowa w art. 83 powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także tryb ich przekazywania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia szybkiego, wiarygodnego i bezpiecznego ich przekazania.
Art. 84. Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...