• Ustawa o przeciwdziałaniu...
  24.05.2024
Obserwuj akt

Rozdział 11a. Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych

1.
Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16, zwana dalej „działalnością na rzecz spółek lub trustów”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów.
2.
Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów nie obejmuje radców prawnych, adwokatów oraz spółek, o których mowa w art. 8 forma wykonywania zawodu radcy prawnego ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i art. 4a formy prawne wykonywania zawodu przez adwokata ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268).
1.
Działalność na rzecz spółek lub trustów może być wykonywana przez:
1)
osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.
Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności na rzecz spółek lub trustów oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.
1.
Osoby fizyczne, o których mowa w art. 129b wymóg niekaralności podmiotów wykonujących działalność na rzecz spółek lub trustów, są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów.
2.
Warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w przypadku:
1)
ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub
2)
wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów
– potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
Organem właściwym w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
1.
Do zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów należy:
1)
prowadzenie tego rejestru oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych sposobów jego prowadzenia;
2)
przetwarzanie informacji o podmiotach wpisanych do tego rejestru;
3)
rozpatrywanie wniosków o wpis do tego rejestru, dokonywanie aktualizacji wpisów oraz wykreślanie podmiotów z tego rejestru;
4)
nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 153a prowadzenie działalności na rzecz spółek lub trustów bez wymaganego wpisu do rejestru, na podmioty prowadzące działalność na rzecz spółek lub trustów, które nie dopełniły obowiązku uzyskania wpisu do tego rejestru.
2.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów jest administratorem danych przetwarzanych w tym rejestrze.
1.
Wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy wniesionego w formie elektronicznej, zawierającego:
1)
imię i nazwisko albo nazwę (firmę);
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer został nadany, oraz NIP;
3)
wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek lub trustów;
4)
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego wniosek.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie przedsiębiorcy następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są warunki wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124). W szczególności oświadczam, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 129b wymóg niekaralności podmiotów wykonujących działalność na rzecz spółek lub trustów i art. 129c obowiązek posiadania wiedzy lub doświadczenia w zakresie działalności na rzecz spółek lub trustów wymienionej ustawy.”. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów dokonuje wpisu do tego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów odmawia, w drodze decyzji, dokonania wpisu do tego rejestru, jeżeli:
1)
wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie;
2)
dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym.
Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów zawiera:
1)
numer i datę wpisu do rejestru;
2)
imię, nazwisko albo nazwę (firmę);
3)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany, oraz NIP;
4)
wskazanie świadczonych usług, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 16;
5)
informacje o zawieszeniu działalności;
6)
informacje o zakończeniu działalności na rzecz spółek lub trustów.
1.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów prostuje z urzędu wpis do tego rejestru zawierający oczywiste błędy lub omyłki.
2.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów podmiot, o którym mowa w art. 129b wymóg niekaralności podmiotów wykonujących działalność na rzecz spółek lub trustów ust. 1, składa w formie elektronicznej , w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, wniosek o zmianę wpisu w rejestrze.
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonujący działalność na rzecz spółek lub trustów zawiadamia w formie elektronicznej organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów o zawieszeniu wykonywania działalności w terminie 14 dni od dnia zawieszenia jej wykonywania.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek i trustów wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wykonujący działalność na rzecz spółek lub trustów z tego rejestru:
1)
na wniosek podmiotu wniesiony w formie elektronicznej;
2)
po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego;
3)
w przypadku stwierdzenia:
a) niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów,
b) że podmiot złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 129f wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym;
4)
na wniosek Generalnego Inspektora po nałożeniu kary administracyjnej, o której mowa w art. 150 rodzaje kar administracyjnych ust. 1 pkt 2, w zakresie, w jakim nakazano zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności.
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzory wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb składania wniosków o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego i sprawnego składania tych wniosków oraz tego zawiadomienia.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, określając zakres tych zadań, mając na względzie przygotowanie techniczne i organizacyjne urzędu obsługującego ten organ.
Działalność gospodarcza obejmująca świadczenie usług, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 12, zwana dalej „działalnością w zakresie walut wirtualnych”, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.
1.
Działalność w zakresie walut wirtualnych może być wykonywana przez:
1)
osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.
Wymóg niekaralności, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie walut wirtualnych oraz do beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.
1.
Osoby fizyczne, o których mowa w art. 129n wymóg niekaralności podmiotów wykonujących działalność w zakresie walut wirtualnych, są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych.
2.
Warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony w przypadku:
1)
ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub
2)
wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych
– potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
Organem właściwym w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.
1.
Do zadań organu właściwego w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych należy:
1)
prowadzenie tego rejestru oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych sposobów jego prowadzenia;
2)
przetwarzanie informacji o podmiotach wpisanych do tego rejestru;
3)
rozpatrywanie wniosków o wpis do tego rejestru, dokonywanie aktualizacji wpisów oraz wykreślanie podmiotów z tego rejestru;
4)
nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 153b prowadzenie działalności w zakresie walut wirtualnych bez wymaganego wpisu do rejestru, na podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych, które nie dopełniły obowiązku uzyskania wpisu do tego rejestru.
2.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest administratorem danych przetwarzanych w tym rejestrze.
1.
Wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy wniesionego w formie elektronicznej, zawierającego:
1)
imię i nazwisko albo nazwę (firmę);
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer został nadany, oraz NIP;
3)
wskazanie świadczonych usług w zakresie walut wirtualnych, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 12;
4)
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty składającego wniosek.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie przedsiębiorcy następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są warunki wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124). W szczególności oświadczam, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 129n wymóg niekaralności podmiotów wykonujących działalność w zakresie walut wirtualnych i art. 129o obowiązek posiadania wiedzy lub doświadczenia związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych wymienionej ustawy.”. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych dokonuje wpisu do tego rejestru w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych odmawia, w drodze decyzji, dokonania wpisu do tego rejestru, jeżeli:
1)
wniosek jest niekompletny i nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie;
2)
dane zawarte we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym.
Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych zawiera:
1)
numer i datę wpisu do rejestru;
2)
imię, nazwisko albo nazwę (firmę);
3)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
wskazanie świadczonych usług, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 12;
5)
informacje o zawieszeniu działalności;
6)
informacje o zakończeniu działalności w zakresie walut wirtualnych.
1.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych prostuje z urzędu wpis do tego rejestru zawierający oczywiste błędy lub omyłki.
2.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych podmiot, o którym mowa w art. 129n wymóg niekaralności podmiotów wykonujących działalność w zakresie walut wirtualnych, składa w formie elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze.
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonujący działalność w zakresie walut wirtualnych, zawiadamia w formie elektronicznej organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych o zawieszeniu wykonywania działalności w terminie 14 dni od dnia zawieszenia jej wykonywania.
Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wykonujący działalność w zakresie walut wirtualnych z tego rejestru:
1)
na wniosek podmiotu wniesiony w formie elektronicznej;
2)
po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego;
3)
w przypadku stwierdzenia:
a) niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych,
b) że podmiot złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 129r wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym;
4)
na wniosek Generalnego Inspektora po nałożeniu kary administracyjnej, o której mowa w art. 150 rodzaje kar administracyjnych ust. 1 pkt 2, w zakresie, w jakim nakazano zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności.
1.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzory wniosków o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb składania wniosków o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, zmianę wpisu i wykreślenie z tego rejestru oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania działalności, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego i sprawnego składania tych wniosków oraz tego zawiadomienia.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, określając zakres tych zadań, mając na względzie przygotowanie techniczne i organizacyjne urzędu obsługującego ten organ.
Dane, o których mowa w art. 129h zakres danych w rejestrze działalności na rzecz spółek lub trustów i art. 129t zakres danych w rejestrze działalności w zakresie walut wirtualnych, są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym dokonano wykreślenia podmiotu odpowiednio z rejestru działalności na rzecz spółek i trustów albo rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...