• Ustawa o przenoszeniu tre...
  25.02.2024

Ustawa o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2003.42.363 - Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa reguluje:
1)
zasady i tryb dokonywania migracji księgi wieczystej;
2)
(uchylony);
3)
zadania sądów rejonowych.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
"dotychczasowa księga wieczysta" - księgę wieczystą prowadzoną według dotychczas ustalonych wzorów, mającą podlegać migracji;
2)
"migracja księgi wieczystej" - ogół czynności służących przeniesieniu treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;
3)
(uchylony).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...