• Rozporządzenie Ministra F...
  22.03.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

Stan prawny aktualny na dzień: 22.03.2023

Dz.U.2017.0.123 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

Rozdział 4. Sprawozdania finansowe

1.
Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego obejmuje:
1)
bilans i pozycje pozabilansowe;
2)
rachunek zysków i strat;
3)
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
4)
rachunek przepływów pieniężnych;
5)
informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.
2.
Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego zawiera co najmniej informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Do rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego domu maklerskiego dołącza się sprawozdanie z działalności, które powinno obejmować istotne informacje o działalności oraz stanie majątkowym i sytuacji finansowej, a także ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
1)
zdarzeniach istotnie wpływających na działalność domu maklerskiego, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
2)
przewidywanym rozwoju domu maklerskiego;
3)
aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...