• § 2. - Objaśnienie pojęć
  14.04.2024

§ 2 rachun. fund. inw.


Objaśnienie pojęć

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, 695 i 2320);
2)
ustawa o rachunkowości - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
3)
(uchylony);
4)
towarzystwo - towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 3 ustawy;
5)
depozytariusz - podmiot pełniący funkcję depozytariusza, o którym mowa w art. 71 ustawy;
6)
fundusz - fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ustawowe pojęcie funduszu inwestycyjnego ustawy;
7)
uczestnik funduszu - uczestnika funduszu, o którym mowa w art.388 _ 6 ustawy;
8)
statut funduszu - statut funduszu, o którym mowa w art. 18 ustawy;
9)
dzień wyceny - dzień, określony w statucie funduszu, w którym wycenia się aktywa funduszu, ustala się wartość zobowiązań funduszu, ustala się wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny, a w przypadku:
a) funduszy z wydzielonymi subfunduszami - dzień, w którym wycenia się aktywa każdego z subfunduszy, ustala wartość zobowiązań każdego z subfunduszy, ustala się wartość aktywów netto każdego z subfunduszy oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny każdego z subfunduszy,
b) funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, różniącymi się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat od aktywów - dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii,
c) funduszy zamkniętych emitujących certyfikaty różniące się uprawnieniami zgodnie z art. 121 certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego ust. 4 ustawy - dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę certyfikatów tej serii;
10)
kapitał wpłacony - kapitał utworzony z wpłat dokonanych w formie pieniężnej lub z papierów wartościowych, lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, lub praw, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy, przyjętych w zamian za zbyte uczestnikom funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - uczestnikom subfunduszu - jednostki uczestnictwa albo wydane certyfikaty inwestycyjne, przy czym w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w tak ujętym kapitale wpłaconym nie uwzględnia się opłat za zbywanie jednostek uczestnictwa, a w przypadku, o którym mowa w art. 132 cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego drugiej i następnych emisji, opłaty manipulacyjne ust. 2 ustawy - opłat związanych z wydawaniem certyfikatów inwestycyjnych;
11)
kapitał wypłacony - kwoty wypłacone z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, stanowiące równowartość iloczynu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny, według której odkupiono jednostkę uczestnictwa albo wykupiono certyfikat inwestycyjny, oraz kwoty wypłacone z tytułu wypłaty przychodów, o których mowa w art. 198 ust. 1 ustawy;
12)
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny - wartość aktywów netto, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny, a w przypadku:
a) funduszy z wydzielonymi subfunduszami - wartość aktywów netto każdego z subfunduszy, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych danego subfunduszu w dniu wyceny,
b) funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, różniącymi się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat od aktywów - wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w dniu wyceny,
c) funduszy zamkniętych emitujących certyfikaty różniące się uprawnieniami zgodnie z art. 121 certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego ust. 4 ustawy - wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę certyfikatów tej serii w dniu wyceny;
13)
zobowiązania proporcjonalne - zobowiązania funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o których mowa w art. 161 egzekucja zobowiązań z aktywów subfunduszy ust. 3 ustawy;
14)
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - różnicę pomiędzy ceną sprzedaży netto a ceną nabycia danego składnika lokat;
15)
niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat - różnicę pomiędzy wartością danego składnika lokat w dniu wyceny a jego ceną nabycia;
16)
wypłacane dochody funduszu - wypłacane uczestnikom funduszu albo subfunduszu dochody, o których mowa w art. 21 ustawy;
17)
wypłacane przychody funduszu - wypłacane uczestnikom funduszu przychody ze zbycia lokat, o których mowa w art. 198 wypłacanie na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych przychodów ze zbycia lokat ust. 1 ustawy;
18)
premia netto - wartość premii z tytułu wystawienia opcji, pomniejszoną o koszty bezpośrednio związane z wystawieniem opcji;
19)
aktywny rynek - rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i wolumenem;
20)
wartość godziwa - wartość, o której mowa w art. 28 zasady wyceny aktywów i pasywów ust. 6 ustawy o rachunkowości;
21)
efektywna stopa procentowa - stopę, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej - do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie;
21a)
wycena za pomocą modelu - technikę wyceny pozwalającą wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu dane nieobserwowalne;
21b)
dane obserwowalne - dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni:
a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku,
b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest aktywny,
c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w lit. a i b, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności:
– stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach,
– zakładaną zmienność,
– spread kredytowy,
d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek;
21c)
dane nieobserwowalne - dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej;
22)
skorygowana cena nabycia aktywów i zobowiązań - cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów lub zobowiązań został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową składnika a jego wartością w terminie zapadalności albo wymagalności, wyliczoną przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
23)
nieruchomości - lokaty funduszu, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 oraz w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 2 ustawy;
24)
przychody odsetkowe - odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów przez emitenta, oraz odpisy dyskonta;
25)
koszty odsetkowe - amortyzację premii oraz koszty z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz;
26)
połączone sprawozdanie finansowe - połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami;
27)
sprawozdania jednostkowe subfunduszy - jednostkowe sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 169 roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami ustawy;
28)
transakcja repo/sell-buy back - transakcję, w której fundusz zobowiązuje się wobec drugiej strony do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę, a druga strona zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez fundusz;
29)
transakcja reverse repo/buy-sell back - transakcję, w której druga strona zobowiązuje się wobec funduszu do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez fundusz, a fundusz zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę.
§ 2 Objaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...