• § 32. - Zasady sporządza...
  17.04.2024

§ 32 rachun. fund. inw.


Zasady sporządzania sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy

1.
Sprawozdanie finansowe, połączone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.
2.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy wykazuje się w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Jeżeli charakter i istotność danej pozycji wymaga innej dokładności, należy odnotować ten fakt odpowiednio w notach objaśniających albo informacji dodatkowej.
3.
Przepisów ust. 1 i 2, w zakresie odnoszącym się do waluty polskiej, nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 13 wycena aktywów i ustalanie zobowiązań funduszu inwestycyjnego w walucie obcej oraz art. 166 wskazanie w statucie funduszu z wydzielonymi subfunduszami waluty denominowania funduszu ustawy.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 166 wskazanie w statucie funduszu z wydzielonymi subfunduszami waluty denominowania funduszu ustawy, dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego, poszczególne pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem, że poszczególne pozycje:
1)
bilansu przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;
2)
rachunku wyniku z operacji przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy ujawnia się informację o kursie zastosowanym do przeliczenia poszczególnych pozycji dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego.
§ 32 Zasady sporządzania sprawozdań finansowych, połączon... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...