• § 35. - Zakres sprawozda...
  29.02.2024

§ 35 rachun. fund. inw.


Zakres sprawozdań finansowych

1.
Sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3, obejmuje:
1)
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2)
zestawienie lokat;
3)
bilans;
4)
rachunek wyniku z operacji;
5)
zestawienie zmian w aktywach netto;
6)
rachunek przepływów pieniężnych;
7)
noty objaśniające;
8)
informację dodatkową.
2.
Połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 4, obejmuje:
1)
wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
2)
połączone zestawienie lokat;
3)
połączony bilans;
4)
połączony rachunek wyniku z operacji;
5)
połączone zestawienie zmian w aktywach netto;
6)
połączony rachunek przepływów pieniężnych.
3.
Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
4.
Połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.
5.
Do połączonego sprawozdania finansowego załącza się sprawozdania jednostkowe subfunduszy, obejmujące odpowiednio składniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.
6.
Sprawozdania finansowe funduszy, o których mowa w art. 170 fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane, ustawy, publikuje się łącznie.
7.
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
8.
Połączone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
9.
Sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.
§ 35 Zakres sprawozdań finansowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...