• Art. 27. - Powoływanie i...
  26.02.2024
Obserwuj akt

Art. 27. Rada Dialogu Społ.


Powoływanie i odwoływanie członków Rady

1.
Członków Rady będących:
1)
przedstawicielami strony pracowników i strony pracodawców, na wniosek każdej z organizacji, o których mowa w art. 23 reprezentacja strony pracowników ust. 1 i art. 24 reprezentacja strony pracodawców ust. 1,
2)
przedstawicielami strony rządowej – członków Rady Ministrów oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog społeczny i ministra właściwego do spraw finansów publicznych odpowiedzialnego za budżet, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, na wniosek Prezesa Rady Ministrów
– powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje do udziału i odwołuje z udziału w pracach Rady swojego przedstawiciela oraz przedstawicieli:
1)
Prezesa Narodowego Banku Polskiego – na jego wniosek;
2)
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – na jego wniosek;
3)
Głównego Inspektora Pracy – na jego wniosek.
2a.
(uchylony)
2b.
(uchylony)
3.
Osoby powołane do składu Rady albo do udziału w jej pracach uczestniczą osobiście w pracach Rady.
4.
Za udział w pracach Rady przysługuje ryczałt miesięczny:
1)
przewodniczącemu oraz wiceprzewodniczącym Rady, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej – w wysokości 76% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”;
2)
członkom Rady, pełniącym funkcje przewodniczących zespołów problemowych, o których mowa w art. 34 zespoły problemowe Rady, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej – w wysokości 65% przeciętnego wynagrodzenia;
3)
pozostałym członkom Rady oraz sekretarzom Prezydium Rady, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej – w wysokości 57% przeciętnego wynagrodzenia.
5.
Uprawnienie do ryczałtu przysługuje wyłącznie z jednego z tytułów wymienionych w ust. 4.
6.
Zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, mogą uzyskać:
1)
członkowie Rady i sekretarze Prezydium Rady, z wyłączeniem przedstawicieli strony rządowej;
2)
członkowie zespołów problemowych, o których mowa w art. 34 zespoły problemowe Rady, i eksperci niebędący członkami Rady, którzy są członkami organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie, jeżeli środki przekazane tym organizacjom w ramach umów, o których mowa w ust. 7, taki zwrot umożliwiają.
7.
W celu realizacji zadań strony pracowników i strony pracodawców Rady, wynikających z ustawy, w ramach umów zawieranych między Biurem Rady Dialogu Społecznego a organizacjami, o których mowa w art. 23 reprezentacja strony pracowników ust. 1 i art. 24 reprezentacja strony pracodawców ust. 1, wchodzącymi w skład Rady:
1)
wiceprzewodniczący Rady mogą zlecać:
a) wykonanie ekspertyz, badań i raportów oraz innych dokumentów,
b) prace techniczno-organizacyjne,
c) zakup usług i materiałów,
d) organizowanie konferencji, zjazdów, spotkań i szkoleń promujących dialog społeczny;
2)
mogą być zwracane koszty podróży, zakwaterowania i diety, o których mowa w ust. 6 pkt 2.
8.
Ryczałt miesięczny, o którym mowa w ust. 4, zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety, o których mowa w ust. 6 pkt 1, oraz wydatki na pokrycie zlecanych prac, o których mowa w ust. 7, wypłaca Biuro Rady Dialogu Społecznego.
Art. 27. Powoływanie i odwoływanie członków Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...