• Ustawa o Radzie Dialogu S...
  18.06.2024

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2018.0.2232 t.j. - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Do pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powoła:
1)
po ośmiu przedstawicieli każdej organizacji związkowej oraz po sześciu przedstawicieli każdej organizacji pracodawców, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy były reprezentowane w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, na wniosek tych organizacji;
2)
przedstawicieli strony rządowej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
1.
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych działa do dnia powołania pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1080, z późn. zm.).
2.
Wojewódzkie komisje dialogu społecznego działają do dnia powołania pierwszych składów wojewódzkich rad dialogu społecznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Wojewoda uwzględni w kwocie dotacji celowej, o której mowa w art. 41 wojewódzkie rady dialogu społecznego ust. 4, koszty stanowiące zwrot poniesionych w 2015 r. przez marszałków województw wydatków na działalność wojewódzkich rad dialogu społecznego.
1.
Sprawy prowadzone przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, niezakończone do dnia powołania pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego, przejmuje Rada i prowadzi je na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z wyjątkiem ust. 2.
2.
Do trybu opiniowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem mają zastosowanie terminy określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
3.
Sprawy prowadzone przez wojewódzkie komisje dialogu społecznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, niezakończone do dnia powołania pierwszych składów wojewódzkich rad dialogu społecznego, przejmują odpowiednie wojewódzkie rady dialogu społecznego i prowadzą je na zasadach określonych w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem art. 84 regulacje przejściowe i dostosowujące ust. 2.
4.
W przypadku niepowołania wojewódzkiej rady dialogu społecznego w terminie określonym w art. 84 regulacje przejściowe i dostosowujące ust. 2, sprawy prowadzone przez odpowiednią wojewódzką komisję dialogu społecznego i niezakończone przed upływem tego terminu przejmuje Rada Dialogu Społecznego i prowadzi je na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
Organizacje związkowe i organizacje pracodawców, których reprezentatywność została stwierdzona na podstawie orzeczenia sądowego, o którym mowa w art. 8 tryb rozpoznawania wniosków organizacji związkowych o stwierdzenie ich reprezentatywności ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, utrzymują swoją reprezentatywność do końca okresu, o którym mowa w art. 8 tryb rozpoznawania wniosków organizacji związkowych o stwierdzenie ich reprezentatywności ust. 3 tej ustawy.
W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Rada Dialogu Społecznego dokona oceny funkcjonowania przepisów ustawy oraz przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej rekomendacje zmian w zakresie zwiększenia samodzielności organizacyjnej Rady.
1.
W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić:
1)
w części 31 – Praca:
a) 2016 – 1 698,66 tys. zł,
b) 2017 – 1 688,33 tys. zł,
c) 2018 – 1 730,54 tys. zł,
d) 2019 – 1 772,07 tys. zł,
e) 2020 – 1 814,6 tys. zł,
f) 2021 – 1 858,15 tys. zł,
g) 2022 – 1 975,75 tys. zł,
h) 2023 – 4 019 tys. zł,.
i) 2024 – 4 673 tys. zł,
j) 2025 – 5 189 tys. zł;
2)
w części 85 – Wojewodowie:
a) 2016 – 745 tys. zł,
b) 2017 – 760,65 tys. zł,
c) 2018 – 3 200,00 tys. zł,
d) 2019 – 3 273,00 tys. zł,
e) 2020 – 3 355,44 tys. zł,
f) 2021 – 3 439,33 tys. zł,
g) 2022 – 3 525,31 tys. zł,
h) 2023 – 3 613,44 tys. zł,
i) 2024 – 3 703,78 tys. zł,
j) 2025 – 3 796,37 tys. zł.
1a.
W latach 2026–2035 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić:
1)
w części 31 – Praca:
a) 2026 – 5 509 tys. zł,
b) 2027 – 5 932 tys. zł,
c) 2028 – 6 122 tys. zł,
d) 2029 – 6 459 tys. zł,
e) 2030 – 6 663 tys. zł,
f) 2031 – 7 015 tys. zł,
g) 2032 – 7 234 tys. zł,
h) 2033 – 7 596 tys. zł,
i) 2034 – 7 826 tys. zł,
j) 2035 – 8 204 tys. zł;
2)
w części 85 – Wojewodowie:
a) 2026 – 3 914 tys. zł,
b) 2027 – 4 012 tys. zł,
c) 2028 – 4 112 tys. zł,
d) 2029 – 4 215 tys. zł,
e) 2030 – 4 320 tys. zł,
f) 2031 – 4 428 tys. zł,
g) 2032 – 4 539 tys. zł,
h) 2033 – 4 653 tys. zł,
i) 2034 – 4 769 tys. zł,
j) 2035 – 4 888 tys. zł.
2.
W przypadku wykorzystania przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów rzeczowych, ponoszonych przez Biuro Rady Dialogu Społecznego oraz wojewódzkie rady dialogu społecznego, związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy.
3.
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków oraz wdrożenia mechanizmu korygującego będzie minister właściwy do spraw pracy, w zakresie części budżetowej 85 – Praca, oraz wojewodowie, w zakresie części budżetowej – Wojewodowie.
Traci moc ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1080, z późn. zm. ).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 27.08.2015 r. - Dz. U. z 2015 r. poz. 1240]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...