• Regulamin wewnętrznego ur...
  18.07.2024

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Stan prawny aktualny na dzień: 18.07.2024

Dz.U.2023.0.1115 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Obserwuj akt

DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania komórek organizacyjnych:
a) Prokuratury Krajowej,
b) Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, zwanych dalej „wydziałami zamiejscowymi”, oraz prokuratur regionalnych,
c) pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
2)
organizację pracy i sposób kierowania pracą;
3)
dysponentów środków budżetowych;
4)
formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje;
5)
tryb załatwiania spraw osobowych;
6)
organizację pracy organów kolegialnych;
7)
szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w sprawach karnych;
8)
sposób realizacji zadań związanych z udziałem prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz w sprawach o wykroczenia;
9)
szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi;
10)
tryb działań podejmowanych przez prokuratora w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;
11)
sposób realizacji zadań, o których mowa w art. 3 realizacja zadań prokuratury § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, zwanej dalej „ustawą”;
12)
tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków;
13)
sposób utrzymywania kontaktów z mediami.
Właściwość prokuratora oznacza zakres jego czynności w jednostce organizacyjnej prokuratury, do której został powołany, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej.
1.
Zadania związane ze współpracą powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, zwanej dalej „jednostką”, z mediami wykonuje prokurator kierujący tą jednostką, lub naczelnik wydziału zamiejscowego, w zakresie spraw prowadzonych w wydziale.
2.
Prokurator kierujący jednostką może powierzyć prokuratorowi wykonującemu czynności w tej jednostce pełnienie funkcji rzecznika prasowego. W prokuraturze rejonowej funkcję rzecznika prasowego pełni prokurator rejonowy. W uzasadnionych przypadkach prokurator okręgowy może powierzyć pełnienie funkcji rzecznika prasowego w prokuraturze rejonowej innemu prokuratorowi.
3.
Zadania rzecznika prasowego określone w art. 39 rzecznik prasowy prokuratury § 2 ustawy mogą być realizowane w szczególności poprzez konferencje prasowe, udział w programach telewizyjnych i radiowych lub informacje prasowe. Realizacja tych zadań powinna prowadzić do budowania pozytywnego wizerunku prokuratury.
Dzień Prokuratury jest obchodzony w dniu 11 lipca.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...