• § 56. - Zadania prokurat...
  23.07.2024
Obserwuj akt

§ 56 Reg.jedn.prokuratury


Zadania prokuratorów pełniących funkcje kierownicze

1.
Prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze zapewniają prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych w powierzonych im jednostkach i komórkach organizacyjnych prokuratury oraz właściwą organizację pracy, a w szczególności:
1)
dbają o dobór odpowiednich kadr;
2)
usprawniają organizację i techniki pracy w jednostce;
3)
dbają o sprawność postępowania i należytą kulturę pracy w podległej jednostce;
4)
zapewniają bieżącą współpracę z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
5)
sprawują nadzór nad szkoleniem prokuratorów i innych pracowników prokuratury;
6)
kierują wykonaniem odpowiednio do kompetencji budżetu w części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze lub planu finansowego;
7)
wykonują zarząd i zapewniają oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury;
8)
czuwają nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury;
9)
dbają o rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną;
10)
zapewniają ochronę informacji niejawnych;
11)
dbają o ochronę danych osobowych;
12)
zapewniają wykonanie zadań z zakresu obronności państwa, zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej.
2.
Dla Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych i okręgowych prowadzi się stronę internetową, na której należy udostępnić w szczególności:
1)
nazwę, siedzibę i adres jednostki;
2)
informacje o osobach pełniących funkcje kierownicze w jednostce;
3)
numery telefonów kontaktowych do sekretariatu;
4)
informacje o godzinach urzędowania jednostki i przyjmowania interesantów;
5)
informacje o sposobie składania skarg i wniosków, w tym również drogą elektroniczną.
3.
Jednostka udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), wykorzystując funkcjonalność e-PUAP, o czym informuje na swojej stronie internetowej.
4.
Informacje wskazane w ust. 2 dotyczące prokuratur rejonowych zawiera strona internetowa właściwej prokuratury okręgowej.
§ 56 Zadania prokuratorów pełniących funkcje kierownicze - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...