• § 159. - Ustalenie przez...
  14.06.2024
Obserwuj akt

§ 159 Reg. urzęd.sądów pow


Ustalenie przez sąd wezwany aktualnego adresu osoby, która ma być przesłuchana

1.
W sprawach:
1)
karnych i o wykroczenia,
2)
o roszczenia alimentacyjne, o ustalenie pochodzenia dziecka i roszczenia z tym związane,
3)
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego niewymienionych w pkt 2, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu,
4)
nieletnich,
5)
o ochronę zdrowia psychicznego, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu,
6)
w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,
7)
o roszczenia pracowników z zakresu prawa pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych
– sąd wezwany w razie otrzymania wiadomości, że osoba, która ma być przesłuchana, nie mieszka pod wskazanym adresem, podejmuje czynności celem ustalenia aktualnego adresu tej osoby.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na:
1)
uzyskaniu danych z rejestru PESEL;
2)
zwróceniu się do Krajowego Rejestru Karnego, a w uzasadnionych przypadkach do Centralnego Zarządu Służby Więziennej o udzielenie informacji czy osoba, która ma być przesłuchana, przebywa w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym;
3)
zwróceniu się do właściwego terenowo organu do spraw ewidencji ludności lub Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku niemożności uzyskania danych w sposób określony w pkt 1.
3.
W razie stwierdzenia, że osoba, która ma być przesłuchana, przebywa w okręgu innego sądu, odezwę przesyła się sądowi właściwemu według miejsca pobytu tej osoby, zawiadamiając o tym sąd wzywający.
§ 159 Ustalenie przez sąd wezwany aktualnego adresu osoby... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...