• § 46. - Referenci spraw
  22.05.2024
Obserwuj akt

§ 46 Reg. urzęd.sądów pow


Referenci spraw

1.
Referent sprawy o ustanowienie kuratora lub zarządcy jest referentem w sprawach związanych ze sprawowaniem albo uchyleniem kurateli, opieki lub zarządu.
2.
Referent sprawy w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości jest referentem w sprawach:
1)
w przedmiocie skargi na czynności komornika,
2)
o ustanowienie kuratora dla dłużnika (art. 14_802 K.p.c.) lub dla osoby nieobecnej (art. 14_928 K.p.c.),
3)
wszczętych z urzędu na podstawie art. 759 uprawnienie do wykonywania czynności egzekucyjnych § 2 K.p.c.
– związanych z postępowaniami egzekucyjnymi, w których prowadzona jest objęta nadzorem egzekucja z nieruchomości.
2a.
Referent sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest referentem w sprawach:
1)
w przedmiocie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką w postaci prostego przyjęcia lub odrzucenia spadku,
2)
odebrania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
3)
o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku (art. 9_1019 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933)),
4)
o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w terminie (art. 9_1019 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny))
– jeżeli wniosek w tym przedmiocie wpłynął do sądu spadku w toku postępowania spadkowego po danym spadkodawcy.
3.
Skład wyznaczony do rozpoznania apelacji rozpoznaje wszystkie środki odwoławcze przedstawione przez sąd I instancji przed zwrotem sprawy temu sądowi. Skład wyznaczony do rozpoznania zażalenia rozpoznaje wszystkie zażalenia przedstawione przez sąd I instancji przed zwrotem sprawy temu sądowi, chyba że przed rozpoznaniem zażalenia został wyznaczony skład do rozpoznania apelacji. Jeżeli kolejny środek odwoławczy podlega rozpoznaniu w składzie jednego sędziego, rozpoznaje go sędzia referent.
3a.
Skład wyznaczony do rozpoznania zażalenia podlegającego rozpoznaniu na podstawie art. 3941a zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji § 1 K.p.c. albo art. 3942 zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji § 1 i 11 K.p.c. rozpoznaje także wszystkie dalsze zażalenia w danej sprawie podlegające rozpoznaniu na podstawie tych przepisów, które wpłynęły do dnia rozpoznania pierwszego z zażaleń.
4.
Przepisu ust. 3 stosuje się do wniosków prokuratora oraz zażaleń na postanowienia i zarządzenia dotyczących jednego postępowania przygotowawczego lub zażaleń w sprawach wykonawczych dotyczących jednego skazanego, chyba że ze względu na liczbę środków odwoławczych przewodniczący wydziału zarządzi odrębny przydział części zażaleń.
5.
Jeżeli środek odwoławczy, do rozpoznania którego dokonano przydziału, podlegał rozpoznaniu w składzie jednego sędziego i przed jego rozpoznaniem wpłynął środek odwoławczy podlegający rozpoznaniu przez skład trzech lub pięciu sędziów, stosuje się § 54 ust. 1.
§ 46 Referenci spraw - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...