• Regulamin Alternatywnego ...
  20.05.2024

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Obserwuj akt

Rozdział I, Postanowienia ogólne

1.
Regulamin niniejszy określa zasady działania w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej „alternatywnym systemem”.
2.
Przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie mogą być zdematerializowane akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje (z wyłączeniem obligacji emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski) oraz inne udziałowe papiery wartościowe lub inne dłużne instrumenty finansowe emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, wprowadzone do tego obrotu.
1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)
Ustawie o obrocie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384, z późn. zm.);
2)
Ustawie o ofercie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439, z późn. zm.);
3)
alternatywnym systemie – rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć, pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
4)
Organizatorze Alternatywnego Systemu - rozumie się przez to spółkę akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
5)
Regulaminie Giełdy – rozumie się przez to Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.);
6)
Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
7)
organie nadzoru – rozumie się przez to określony na podstawie właściwych przepisów organ nadzoru w Polsce, organ nadzoru w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub organ nadzoru w państwie, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8)
Krajowym Depozycie – rozumie się przez to spółkę akcyjną Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
9)
giełdzie – rozumie się przez to giełdę papierów wartościowych prowadzoną przez spółkę akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
10)
rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany, o którym mowa w art. 14 ustawowe pojęcie rynku regulowanego, Ustawy o obrocie;
11)
krajowym rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12)
publicznym dokumencie informacyjnym – rozumie się przez to prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub inny dokument sporządzony w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności tego dokumentu nie jest wymagane;
13)
dokumencie informacyjnym – rozumie się przez to dokument informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
14)
instrumentach finansowych – rozumie się przez to akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje oraz inne udziałowe papiery wartościowe lub inne dłużne instrumenty finansowe emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego;
15)
Członku Rynku – rozumie się przez to podmiot będący członkiem giełdy w rozumieniu postanowień Regulaminu Giełdy, uprawniony do zawierania transakcji w alternatywnym systemie;
16)
zleceniu maklerskim – rozumie się przez to ofertę kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu;
17)
transakcji – rozumie się przez to zawartą w alternatywnym systemie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu umowę zobowiązującą do przeniesienia własności instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie;
18)
dniu roboczym – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4. poz. 28, z późn. zm.);
19)
inwestorze kwalifikowanym - rozumie się przez to inwestora kwalifikowanego w rozumieniu przepisów art. 8 uchylony, Ustawy o ofercie;
20)
standardach uznawanych w skali międzynarodowej - rozumie się przez to:
a) w przypadku emitenta lub emitenta bazy z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
b) w przypadku emitenta lub emitenta bazy z siedzibą w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – standardy rachunkowości wymagane przepisami państw niebędących państwami członkowskimi, które uznane zostały za równoważne z MSR zgodnie z mechanizmem, o którym mowa w art 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 66) lub akceptowane standardy rachunkowości, o których mowa w art 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz w decyzjach Komisji wydanych na podstawie art 23 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 390 z 31.12.2004, str. 38, z późn. zm.),
c) w przypadku innych standardów niż wskazane w lit. b), w przypadku emitenta lub emitenta bazy z siedzibą w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, innego niż określony w lit. b) - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej albo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i odnoszące się do nich interpretacje, wydane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
21)
osobie zarządzającej - rozumie się przez to osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta, jeżeli ma wpływ na zarządzanie całością przedsiębiorstwa danego podmiotu, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub likwidatora;
22)
osobie nadzorującej - rozumie się przez to członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego działania;
23)
grupie kapitałowej emitenta - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;
24)
emitencie bazy – rozumie się przez to emitenta akcji, które stanowią podstawę wystawienia kwitów depozytowych.
2.
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie są rozumiane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi na krajowym rynku regulowanym, w szczególności z przepisami Ustawy o obrocie i Ustawy o ofercie.

Rozdział II, Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu

1.
Wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie, zwanym dalej także „obrotem”,
mogą być instrumenty finansowe, o ile:
1)
został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba
że sporządzenie tego dokumentu nie jest wymagane, z zastrzeżeniem ust. 2;
2)
zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona;
3)
w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne;
4)
(uchylony);
5)
wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł; w przypadku wprowadzania
do obrotu praw do akcji lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się
odpowiednio do akcji, które powstaną z przekształcenia tych praw do akcji oraz
do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru; powyższego wymogu nie
stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, którego inne
akcje lub prawa do akcji zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu bez konieczności spełnienia tego wymogu; Organizator
Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o
ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego
uczestników;
6)
w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub
praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie:
a) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje
się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy
posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym
zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem; wymóg
ten stosuje się odpowiednio do praw do tych akcji; Organizator
Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub
interesowi jego uczestników;
b) kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł; Organizator
Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego
wymogu, o ile poziom środków finansowych pozyskanych przez
emitenta w wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze
zarejestrowane, pozwala na uprawdopodobnienie spełnienia wymogu
po dokonaniu rejestracji tych akcji przez właściwy sąd;
c) emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie
finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok
obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1
do niniejszego Regulaminu.
1a.
Z zastrzeżeniem ust. 1b i 1c, w przypadku gdy:
1)
różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy
o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu
przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie
minęło więcej niż 9 miesięcy, lub
2)
różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w alternatywnym systemie
obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej
akcji nowej emisji a tą ceną przekracza 50% tego kursu, a w przypadku
notowania akcji emitenta, przed dniem ustalenia tej ceny, przez okres krótszy niż
3 miesiące – przekracza 50% średniego kursu tych akcji z całego tego okresu
- akcje uprzywilejowane cenowo oraz prawa do tych akcji nie mogą zostać
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia
podjęcia uchwały/decyzji o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. W przypadku
późniejszej zmiany ceny emisyjnej tych akcji termin ten liczony jest od daty podjęcia uchwały/decyzji zmieniającej tę cenę.
1b.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1a, nie dotyczy akcji oraz praw do tych akcji, w przypadku gdy w stosunku do tych akcji nie zostało wyłączone lub ograniczone prawo poboru.
1c.
Organizator Alternatywnego Systemu może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub upłynął termin ważności publicznego dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym
systemie wymaga:
1)
sporządzenia przez emitenta właściwego dokumentu informacyjnego;
2)
przedstawienia przez emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, że:
a) dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi
w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami
przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie
informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że
nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie
i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że
opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi
instrumentami.
3.
Jeżeli od upływu terminu ważności publicznego dokumentu informacyjnego do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie nie upłynęło więcej niż 30 dni, wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2.
4.
Wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), nie stosuje się w przypadku:
1)
zwolnienia emitenta z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, lub
2)
wprowadzania do obrotu w alternatywnym systemie dłużnych instrumentów
finansowych, chyba że emitent zawarł umowę z Autoryzowanym Doradcą.
W przypadkach uzasadnionych interesem uczestników obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może wprowadzić do obrotu w alternatywnym systemie instrumenty finansowe emitenta, w stosunku do którego toczy się postępowanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3), jeżeli instrumenty finansowe objęte wnioskiem były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
1.
Obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się
w przypadku, gdy instrumenty finansowe emitenta objęte wnioskiem
o wprowadzenie, są przedmiotem obrotu na krajowym rynku regulowanym.
2.
Obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się także w przypadku, gdy instrumenty finansowe emitenta objęte wnioskiem o wprowadzenie, były przedmiotem obrotu na krajowym rynku regulowanym, jeżeli wniosek ten został złożony najpóźniej następnego dnia po dniu wykluczenia tych instrumentów z obrotu na rynku regulowanym.
3.
Obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się w przypadku wprowadzania do obrotu w alternatywnym systemie dłużnych instrumentów finansowych emitenta, którego inne instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., o ile emitent, zgodnie z właściwymi przepisami,
przekaże do publicznej wiadomości raport zawierający co najmniej informacje, o których mowa w Rozdziale 4 Oddziale 3 Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.
Obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się w przypadku, gdy akcje emitenta objęte wnioskiem o wprowadzenie stanowią mniej niż 5% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, oraz praw do tych akcji i praw poboru tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do akcji, które po ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu stanowić będą lub przekroczą, łącznie z akcjami wprowadzonymi do tego obrotu zgodnie z ust. 1 w okresie poprzednich 12 miesięcy, 5% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do praw do tych akcji i praw poboru tych akcji.
1.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie następuje na wniosek ich emitenta. Wzór wniosku określa Organizator Alternatywnego Systemu.
2.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do wniosku o wprowadzenie emitent zobowiązany jest dołączyć w szczególności:
1)
aktualny statut lub umowę spółki oraz inne dokumenty, lub ich odpisy,
określające status prawny emitenta, o ile ich treść nie została zamieszczona w dokumencie informacyjnym,
2)
aktualny odpis z właściwego dla emitenta rejestru, o ile nie został on
zamieszczony w dokumencie informacyjnym,
3)
właściwy publiczny dokument informacyjny i aneksy do tego dokumentu,
a także informacje o okolicznościach lub zdarzeniach, które nastąpiły od dnia, do którego emitent zobowiązany był zgodnie z właściwymi przepisami do publikowania aneksów do publicznego dokumentu informacyjnego, do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie, jeżeli informacje te mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, albo właściwy dokument informacyjny sporządzony na dzień złożenia wniosku o wprowadzenie zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu, albo raport, o którym mowa w § 3² ust. 3,
4)
decyzje właściwego organu nadzoru o zatwierdzeniu publicznego dokumentu informacyjnego i aneksów do tego dokumentu lub o stwierdzeniu równoważności tego dokumentu w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie, albo oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2),
5)
oświadczenie emitenta i Autoryzowanego Doradcy, że zostały spełnione warunki wprowadzenia tych instrumentów do obrotu określone w niniejszym Regulaminie,
6)
oświadczenie emitenta i Autoryzowanego Doradcy, że Autoryzowany Doradca nie jest podmiotem dominującym wobec emitenta, ani podmiotem zależnym od tego emitenta lub od podmiotu dominującego wobec tego emitenta, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie,
7)
oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, że akcjonariusze, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6) nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
3.
Organizator Alternatywnego Systemu może żądać przedstawienia przez emitenta lub Autoryzowanego Doradcę dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z wprowadzaniem określonych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie. Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować
otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty na swojej stronie internetowej.
4.
W przypadku powzięcia informacji przez emitenta lub jego Autoryzowanego Doradcę o istotnych błędach lub zmianach w dokumencie informacyjnym albo o zaistnieniu okoliczności lub zdarzeń, które miały miejsce lub o których emitent lub jego Autoryzowany Doradca powziął wiadomość w okresie od dnia złożenia wniosku
o wprowadzenie do dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w sprawie wprowadzenia, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, emitent lub jego Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tych informacji Organizatorowi Alternatywnego Systemu. W powyższych przypadkach emitent zobowiązany jest do równoczesnego przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu zaktualizowanego dokumentu
informacyjnego.
5.
Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do innych dokumentów lub informacji związanych z wprowadzaniem instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu, składanych lub przekazywanych przez emitenta tych instrumentów lub jego Autoryzowanego Doradcę.
1.
Organizator Alternatywnego Systemu obowiązany jest podjąć uchwałę
o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu
w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich
emitenta właściwego wniosku (wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami
wymaganymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu). W przypadku gdy
złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne
jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu
do podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, rozpoczyna się od dnia
uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu
wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego
Systemu w porozumieniu z emitentem może określić inny termin wprowadzenia
danych instrumentów finansowych do obrotu.
2.
Organizator Alternatywnego Systemu podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia
do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem,
jeżeli:
1)
nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w niniejszym Regulaminie;
lub
2)
uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby
bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników, przy czym dokonując
oceny wniosku w tym zakresie Organizator Alternatywnego Systemu,
uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod
uwagę w szczególności:
a) rozproszenie instrumentów finansowych objętych wnioskiem z punktu widzenia
płynności obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie,
b) warunki oraz sposób przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych objętych wnioskiem,
c) prowadzoną przez emitenta działalność oraz perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł jej finansowania; lub
3)
uzna, że dokument informacyjny w sposób istotny odbiega od wymogów
formalnych określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu albo
raport, o którym mowa w § 3² ust. 3 nie zawiera elementów wskazanych
w Rozdziale 4 Oddziale 3 Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu; lub
4)
uzna, że złożony wniosek bądź załączone do niego dokumenty lub żądane przez
Organizatora Alternatywnego Systemu dodatkowe informacje, oświadczenia lub
dokumenty w sposób istotny odbiegają od wymogów określonych
w pisemnym żądaniu Organizatora Alternatywnego Systemu, przekazanym
emitentowi lub jego Autoryzowanemu Doradcy za pośrednictwem faksu lub
elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu
adres e-mail tego podmiotu, lub nie zostały uzupełnione w terminie określonym
w tym żądaniu; termin określony przez Organizatora Alternatywnego Systemu
nie może być krótszy niż 10 dni roboczych od dnia przekazania kopii stosownego
pisma emitentowi lub jego Autoryzowanemu Doradcy.
3.
Podejmując uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym
systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem Organizator
Alternatywnego Systemu obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie
przekazać emitentowi kopię stosowanej uchwały wraz z uzasadnieniem, za
pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi
Alternatywnego Systemu adres e-mail emitenta.
4.
W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania kopii uchwały, o której mowa
w ust. 3, emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.
Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii
Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator Alternatywnego Systemu
zobowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu
opinii Rady Giełdy w przedmiocie złożonego wniosku. W przypadku gdy konieczne
jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg
terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania
wymaganych informacji.
5.
Organizator Alternatywnego Systemu podaje niezwłocznie do publicznej
wiadomości na swojej stronie internetowej informację o wprowadzeniu danych
instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie.
6.
Po wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu na stronie internetowej
Organizatora Alternatywnego Systemu publikuje się:
1)
właściwy publiczny dokument informacyjny i aneksy do tego dokumentu,
a także przekazane przez emitenta informacje o okolicznościach lub
zdarzeniach, które nastąpiły od dnia, do którego emitent zobowiązany był
zgodnie z właściwymi przepisami do publikowania aneksów do publicznego
dokumentu informacyjnego, do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie
danych instrumentów do obrotu w alternatywnym systemie, jeżeli informacje
te mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub
finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący
wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, albo
2)
właściwy dokument informacyjny, przy uwzględnieniu postanowień
§ 4 ust. 4, albo,
3)
raport, o którym mowa w § 3² ust. 3.
7.
Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych
samych instrumentów finansowych może zostać złożony najwcześniej po upływie
6 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu,
a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej
niż po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia emitentowi ponownej uchwały
odmownej.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu wstrzymuje wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Informację w tej sprawie Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie na swojej stronie
internetowej.

Rozdział III, Obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie

Oddział 1, Rozpoczęcie i zakończenie notowania

1.
Rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie następuje na wniosek ich emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania.
2.
Warunkiem rozpoczęcia notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie jest:
1)
wprowadzenie tych instrumentów do obrotu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2)
opublikowanie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu dokumentów i informacji, o których mowa w § 5 ust. 6, najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień notowania,
3)
rejestracja tych instrumentów w depozycie papierów wartościowych.
3.
Wniosek emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania powinien zawierać
w szczególności:
1)
kod pod jakim instrumenty te zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
2)
proponowany dzień pierwszego notowania.
3)
(uchylony)
4.
Do wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania emitent zobowiązany jest dołączyć w szczególności:
1)
dokumenty Krajowego Depozytu określające kod, pod jakim instrumenty objęte wnioskiem będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
2)
oświadczenie Animatora Rynku, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2a, o posiadaniu instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych umożliwiających prawidłowe wykonywanie w stosunku do instrumentów objętych wnioskiem, począwszy od dnia ich pierwszego notowania, obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w § 20 ust. 1 – w przypadku, gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o notowanie w alternatywnym systemie obrotu akcji lub praw do akcji (w zależności od tego, który z tych instrumentów będzie notowany jako pierwszy).
5.
Na podstawie wniosku emitenta, o którym mowa w ust. 3, Organizator Alternatywnego Systemu wyznacza w szczególności dzień pierwszego notowania danych instrumentów w alternatywnym systemie, a także system notowań.
6.
Organizator Alternatywnego Systemu może uzależnić rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez emitenta, Autoryzowanego Doradcę lub Animatora Rynku dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty na swojej stronie internetowej.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu wstrzymuje rozpoczęcie notowań wskazanymi instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Informacja w tej sprawie jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.
.Organizator Alternatywnego Systemu może na wniosek emitenta postanowić o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania danych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.

Oddział 2, Zasady obrotu

1.
Notowanie instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym
systemie odbywa się:
a) w systemie notowań ciągłych, albo
b) w systemie kursu jednolitego (notowań jednolitych).
2.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem notowania
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego
zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów
zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego
Systemu.
2a.
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku,
o którym mowa w ust. 2, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów
finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub
w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora
Alternatywnego Systemu.
2b.
Organizator Alternatywnego Systemu może, nie wcześniej jednak niż po upływie
2 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta
w alternatywnym systemie, postanowić o odstąpieniu od stosowania warunku,
o którym mowa w ust. 2, o ile przemawia za tym poziom płynności obrotu tymi
instrumentami, z zastrzeżeniem ust. 2c.
2c.
Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku,
o którym mowa w ust. 2, w ciągu 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za
konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, decyzję w sprawie zmiany systemu notowań podejmuje
Organizator Alternatywnego Systemu. Decyzja w tej sprawie powinna zostać
opublikowana na jego stronie internetowej co najmniej na 3 dni robocze przed dniem
jej wejścia w życie.
6.
Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk,
z wyłączeniem akcji zakwalifikowanych do tego segmentu ze względu na ogłoszenie
upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu, notowane są w systemie notowań
jednolitych, począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości
uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.
7.
Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Super High
Liquidity Risk są notowane w systemie notowań ciągłych począwszy od trzeciego dnia
obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu
ich kwalifikowania do tego segmentu, o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie
postanowi inaczej.
1.
Stroną transakcji w alternatywnym systemie obrotu może być wyłącznie Członek
Rynku, a także Krajowy Depozyt na zasadach określonych w umowie
z Organizatorem Alternatywnego Systemu.
2.
Szczegółowe zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie,
w tym:
1)
zasady, tryb i warunki zawierania i anulowania transakcji,
2)
zasady, tryb i warunki notowania, ustalania i ogłaszania kursów lub cen
notowanych instrumentów,
3)
zasady ewidencji i rozliczania zawieranych transakcji,
4)
zasady rozstrzygania sporów dotyczących przebiegu lub rozliczania transakcji,
5)
zasady upowszechniania informacji dotyczących składanych ofert oraz
zawieranych transakcji,
6)
środki służące przeciwdziałaniu i ujawnianiu przypadków manipulacji
- określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział IV, Zawieszanie i wykluczanie z obrotu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie

1.
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3
i § 17c ust. 5:
1)
na wniosek emitenta,
2)
jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.
2.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
1.
Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe
z obrotu:
1)
na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym
zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
2)
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3)
wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na
zaspokojenie kosztów postępowania,
4)
wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
5)
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego
podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych
z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem
podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
2.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu
w alternatywnym systemie:
1)
w przypadkach określonych przepisami prawa,
2)
jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3)
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4)
po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu
upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia
o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku
środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
3.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami
finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia
§ 11 ust. 1.
Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.

Rozdział V, Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie

Oddział 1, Postanowienia ogólne

Emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w tym systemie.
Emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym
systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw
z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie.
W celu umożliwienia sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności nad sposobem wykonywania przez emitentów obowiązków informacyjnych, na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu emitent instrumentów finansowych wprowadzonych lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii dokumentów oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków.
1.
W przypadku, gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione wątpliwości, że zakres, sposób lub okoliczności prowadzenia przez emitenta działalności mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu jego instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie lub na interes uczestników tego obrotu, w szczególności w przypadku:
a) niepodjęcia przez emitenta prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie lub w terminie wskazanym w dokumencie informacyjnym lub w innym dokumencie przekazanym przez emitenta do publicznej wiadomości,
b) zaniechania prowadzenia przez emitenta podstawowej działalności operacyjnej,
c) istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez emitenta,
d) istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej emitenta
- Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do:
1)
zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości,
2)
opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1).
2.
Wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1), emitent nie może zlecić podmiotowi dominującemu wobec tego emitenta, podmiotowi zależnemu od tego emitenta lub podmiotowi zależnemu od podmiotu dominującego wobec tego emitenta. Emitent nie może zlecić wykonania tych czynności również podmiotowi, który wykonuje lub wykonywał obowiązki Autoryzowanego Doradcy dla instrumentów finansowych tego emitenta, jak również podmiotowi dominującemu lub zależnemu w stosunku do tego Autoryzowanego Doradcy.
3.
Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), powinien zostać opublikowany przez emitenta, w formie raportu bieżącego, nie później niż w ciągu 45 dni od opublikowania decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu nakładającej na emitenta obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w trybie i na warunkach określonych w Załączniku Nr 3.
4.
W przypadku powzięcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu uzasadnionych wątpliwości co do zakresu dokonanej analizy lub uznania, że dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), zawiera istotne braki, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do:
1)
uzupełnienia tego dokumentu o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia,
2)
zlecenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), dokonania dodatkowej analizy lub sporządzenia dodatkowego dokumentu zgodnie z przepisami ust. 1 pkt 1),
3)
zlecenia innemu podmiotowi, spełniającemu wymogi określone w ust. 1 pkt 1) oraz w ust. 2, dokonania dodatkowej analizy lub sporządzenia dodatkowego dokumentu zgodnie z przepisami ust. 1 pkt 1)
- w zakresie i w terminie wskazanym w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia opublikowania tej decyzji.
5.
Dokumenty, informacje lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4, powinny zostać opublikowane przez emitenta, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w Załączniku Nr 3.

Oddział 2, Obowiązki informacyjne

1.
Z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych odpowiednio w Załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu. Organizator Alternatywnego Systemu określa w odrębnym dokumencie techniczno -organizacyjne zasady
przekazywania informacji bieżących i okresowych, o których mowa w zdaniu pierwszym.
2.
Informacje bieżące i okresowe powinny:
1)
zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny,
2)
być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.
3.
Emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie i notowanych równocześnie na rynku regulowanym zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i w terminach w jakich zgodnie z właściwymi przepisami informacje te są przekazywane na danym rynku regulowanym.
3a.
Emitenci instrumentów finansowych z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie są równocześnie notowane na innym rynku niż rynek regulowany lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż alternatywny system obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących
i okresowych w zakresie i w terminach, w jakich informacje te przekazywane są zgodnie z właściwymi przepisami na danym rynku lub w danym alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu tak postanowi, emitenci tych instrumentów zobowiązani są dodatkowo do przekazywania informacji, o których mowa w Załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu - w zakresie wskazanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
4.
Emitenci z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przekazywać informacje bieżące i okresowe w języku polskim lub w języku angielskim. Wraz z przekazaniem pierwszej informacji bieżącej lub okresowej emitent powinien określić w jakim języku będą one przekazywane, chyba że informacje te przekazywane będą w obu wersjach językowych. Emitent zobowiązany jest do uprzedniego opublikowania na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu informacji o zmianie decyzji w powyższym zakresie.
5.
Informacje bieżące i okresowe są niezwłocznie po ich przekazaniu publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.
Informacje bieżące i okresowe, o których mowa w ust. 3, są publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu niezwłocznie po ich przekazaniu
1.
Przed opublikowaniem informacji, o których mowa w § 17 ust. 1, emitent nie może udostępniać tych informacji ani publikować ich w żaden inny sposób.
2.
Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie narusza przekazywanie informacji innym osobom, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania emitenta, a jednocześnie zostało zapewnione, że osoby, którym taka informacja została przekazana, zachowają jej poufność. W przypadku gdy informacja stanowi informację poufną, o której mowa w art. 154 uchylony, ust. 1 Ustawy o obrocie, jej udostępnianie odbywa się na zasadach określonych w art. 156 uchylony, ust. 6 tej ustawy.
3.
Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do wykonywania obowiązków informacyjnych przez emitentów, o których mowa w § 17 ust. 3a.
4.
W przypadku stwierdzenia, że emitent nie opublikował informacji wymaganej zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania danej informacji wraz z podaniem przyczyn braku wcześniejszego jej opublikowania.
W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4). Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.
1.
Jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
1)
upomnieć emitenta,
2)
nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000 zł,
3)
zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
4)
wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
2.
Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.
3.
Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o nałożeniu kary na emitenta obowiązany jest ją uzasadnić, a jej odpis wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy.
4.
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu.
5.
W terminie 5 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, kary zawieszenia obrotu lub kary wykluczenia z obrotu emitent może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w tym zakresie. Do czasu upływu tego terminu, a w przypadku złożenia wniosku do czasu jego rozpatrzenia, decyzja o nałożeniu kary pieniężnej lub kary wykluczenia z obrotu nie podlega wykonaniu. Decyzja o nałożeniu kary zawieszenia obrotu podlega natychmiastowemu wykonaniu.
6.
Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzja podjęta na tej podstawie nie może nakładać na emitenta kary pieniężnej w wysokości wyższej niż kwota określona w decyzji, której dotyczył wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.
7.
Emitent zobowiązany jest wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego w terminie 14 dni od dnia, od którego decyzja o jej nałożeniu podlega wykonaniu. W przeciwnym razie wobec emitenta może zostać nałożona kara, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub 4). Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, emitent zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi Alternatywnego Systemu.
Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę

Rozdział VI, Uczestnicy Alternatywnego Systemu

Oddział 1, Autoryzowani Doradcy

1.
Autoryzowanym Doradcą jest firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, wpisany na listę
prowadzoną przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Wymogu posiadania statusu spółki prawa handlowego nie stosuje się do podmiotów z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe wymogi jakie musi spełniać
podmiot ubiegający się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców, a także zadania
Autoryzowanego Doradcy oraz zasady jego współpracy z Organizatorem
Alternatywnego Systemu określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
1a.
Autoryzowanym Doradcą dla instrumentów finansowych wprowadzanych do
alternatywnego systemu nie może być emitent tych instrumentów, podmiot
dominujący wobec tego emitenta albo podmiot zależny od tego emitenta lub od
podmiotu dominującego wobec tego emitenta.
2.
Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do:
1)
badania, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem
się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło
zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu,
oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2);
2)
badania, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych
emitenta do obrotu w alternatywnym systemie;
3)
współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków
informacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie oraz monitorowania
prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków;
4)
bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie;
5)
wykonywania innych zadań oraz współpracy z Organizatorem Alternatywnego
Systemu w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku Nr 5 do niniejszego
Regulaminu.
3.
Umowa z Autoryzowanym Doradcą powinna przewidywać wykonywanie przez niego
obowiązków określonych w ust. 2 pkt 3) i 4) przez okres co najmniej 3 lat
od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta
w alternatywnym systemie obrotu.
4.
Na wniosek emitenta Organizator Alternatywnego Systemu może, po zapoznaniu się
z opinią Autoryzowanego Doradcy, zwolnić emitenta z obowiązku zapewnienia
obowiązywania umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w ust. 3,
przed upływem okresu, o którym mowa w tym ustępie, nie wcześniej jednak niż po
upływie 1 roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego
emitenta w alternatywnym systemie obrotu, jeżeli przemawia za tym dotychczasowe
prawidłowe wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu, w szczególności obowiązków informacyjnych. W przypadku odmowy
ponowny wniosek o zwolnienie z tego obowiązku może zostać złożony nie wcześniej
niż po upływie 2 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego
emitenta w alternatywnym systemie.
4a.
Na wniosek emitenta Organizator Alternatywnego Systemu może go zwolnić
z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, jeżeli:
1)
emitent jest podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców
na rynku, na którym mają zostać wprowadzone jego instrumenty finansowe,
lub
2)
instrumenty finansowe tego emitenta są notowane równocześnie na rynku
regulowanym albo od zaprzestania obrotu na tym rynku upłynął okres
nie dłuższy niż 3 miesiące.
5.
Autoryzowany Doradca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora
Alternatywnego Systemu o zmianie treści umowy o wykonywanie zadań
Autoryzowanego Doradcy zawartej z emitentem instrumentów finansowych
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu (z wyjątkiem zmiany warunków
wynagrodzenia), jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a także o zawarciu
nowej umowy. W przypadku zmiany umowy lub zawarcia nowej umowy,
Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania jej treści
(z wyjątkiem treści warunków wynagrodzenia) Organizatorowi Alternatywnego
Systemu. Organizator Alternatywnego Systemu może żądać od emitenta lub
Autoryzowanego Doradcy niezwłocznego przedstawienia dodatkowych informacji
w powyższym zakresie.
6.
Autoryzowany Doradca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora
Alternatywnego Systemu o zawarciu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy
o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy zawartej z emitentem, którego
instrumenty finansowe, zgodnie z postanowieniami tej umowy, mają być
w przyszłości przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu
obrotu.
7.
W przypadku:
1)
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem
okresu wskazanego w ust. 3, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie
zwolnienia, o którym mowa w ust. 4,
2)
zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym
systemie,
3)
skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w ust. 1
- Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego
Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego
uczestników.
8.
Szczegółowe zasady dokonywania wpisu na listę Autoryzowanych Doradców,
a także przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do działania
Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, skreślenie go z listy
Autoryzowanych Doradców lub nałożenie na Autoryzowanego Doradcę innej kary, jak
również zasady i tryb podejmowania decyzji w zakresie nieuregulowanym
w niniejszym oddziale, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
9.
Organizator Alternatywnego Systemu rozpatrując wniosek o wpis na listę
Autoryzowanych Doradców bierze przede wszystkim pod uwagę bezpieczeństwo
obrotu w alternatywnym systemie oraz zapewnienie przez wnioskodawcę
prawidłowego wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
10.
Decyzja o wpisie na listę Autoryzowanych Doradców powinna zostać podjęta
w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora Alternatywnego
Systemu wniosku o wpis wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami
wymaganymi przez Organizatora Alternatywnego Systemu, określonymi w Załączniku
Nr 5 do niniejszego Regulaminu, o ile przed upływem tego terminu Organizator
Alternatywnego Systemu nie podejmie decyzji o odmowie wpisu albo nie zwróci się
do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów, bądź
o uzupełnienie wniosku lub załączonych do niego dokumentów. W przypadku gdy
złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne
jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu
do podjęcia decyzji o wpisie na listę Autoryzowanych Doradców albo decyzji
o odmowie wpisu rozpoczyna się w momencie uzupełnienia wniosku lub przekazania
Organizatorowi Alternatywnego Systemu wymaganych informacji, oświadczeń lub
dokumentów.
11.
Organizator Alternatywnego Systemu powiadamia wnioskodawcę, za pośrednictwem
faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego
Systemu adres e-mail wnioskodawcy, o decyzji o wpisie albo odmowie wpisu
niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku. W przypadku podjęcia decyzji o wpisie
Organizator Alternatywnego Systemu dokonuje niezwłocznie tego wpisu.
12.
Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o odmowie wpisu na listę
Autoryzowanych Doradców, o zawieszeniu prawa do działania Autoryzowanego
Doradcy w alternatywnym systemie albo o skreśleniu z listy Autoryzowanych
Doradców obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać
niezwłocznie zainteresowanemu podmiotowi i zainteresowanemu emitentowi, za
pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi
Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.
13.
W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania decyzji, o której mowa w ust. 12,
podmiot ubiegający się o wpis na listę, albo odpowiednio Autoryzowany Doradca,
może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się
za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu. Do czasu upływu terminu do złożenia tego wniosku,
a w przypadku złożenia wniosku - do czasu jego rozpatrzenia, decyzja o skreśleniu
z listy Autoryzowanych Doradców nie podlega wykonaniu. Decyzja o odmowie wpisu
na listę Autoryzowanych Doradców albo o zawieszeniu prawa do działania
Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie podlega natychmiastowemu
wykonaniu.
14.
Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć
wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.
15.
Organizator Alternatywnego Systemu publikuje listę Autoryzowanych Doradców
na swojej stronie internetowej.
16.
Ponowny wniosek o wpis na listę Autoryzowanych Doradców może zostać złożony nie
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przekazania wnioskodawcy decyzji
o odmowie wpisu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy -
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przekazania wnioskodawcy ponownej
decyzji odmownej.
17.
Emitent dłużnych instrumentów finansowych nie jest zobowiązany do zawarcia
umowy z Autoryzowanym Doradcą. W przypadku korzystania przez emitenta
z pomocy Autoryzowanego Doradcy przepisy niniejszego Oddziału stosuje się
odpowiednio, a emitent jest zobowiązany do wskazania w dokumencie
informacyjnym podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy oraz zakresu
jego działania.

Oddział 2, Członkowie Rynku

1.
Organizator Alternatywnego Systemu określa na wniosek członka giełdy datę rozpoczęcia i zakres jego działania jako Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.
1a.
Warunkami rozpoczęcia przez członka giełdy działania jako Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu są:
1)
przystąpienie przez członka giełdy lub jego reprezentanta – uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w art. 68 uchylony, Ustawy o obrocie,
2)
dokonanie, odpowiednio przez członka giełdy lub jego reprezentanta – uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu wpłaty do funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w pkt 1).
1b.
Członek giełdy najpóźniej na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu powinien złożyć Organizatorowi Alternatywnego Systemu pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1a.
2.
Członek Rynku zobowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie oraz zasadami staranności, lojalności i bezstronności wobec uczestników obrotu, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu.
3.
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo do działania Członka Rynku w alternatywnym systemie:
1)
w przypadku zawieszenia jego działalności na giełdzie,
2)
jeżeli uzna, że nie daje on rękojmi prawidłowego wykonywania podstawowych obowiązków wynikających z zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie,
3)
jeżeli uzna, że jego działalność może naruszać bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu.
4.
Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć Członka Rynku z działania w alternatywnym systemie, jeżeli uzna, że:
1)
jego działalność narusza bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu,
2)
rażąco narusza on zasady i przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
5.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza Członka Rynku z działania w alternatywnym systemie, w przypadku:
1)
uchylenia uchwały o jego dopuszczeniu do działania na giełdzie,
2)
wykluczenia go z działania na giełdzie.
6.
Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o zawieszeniu prawa do działania albo o wykluczeniu Członka Rynku z działania w alternatywnym systemie obowiązany jest ją uzasadnić, a jej odpis wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie zainteresowanemu podmiotowi.
7.
W terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 6, Członek Rynku może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.
8.
Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.
9.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do działania Członków Rynku w alternatywnym systemie obrotu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Giełdy dotyczące działalności członków giełdy na giełdzie.
10.
Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi listę Członków Rynku i publikuje ją na swojej stronie internetowej.

Oddział 3, Animatorzy Rynku

1.
Animatorem Rynku jest Członek Rynku lub podmiot będący firmą inwestycyjną lub
zagraniczną firmą inwestycyjną niebędący Członkiem Rynku, który na mocy
umowy z Organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązał się do dokonywania
na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu czynności mających na celu
wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na
zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Podmiot
niebędący Członkiem Rynku wykonuje czynności Animatora Rynku za
pośrednictwem Członka Rynku uprawnionego do działania na rachunek klienta.
2.
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo wykonywania przez
dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie
z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową,
o której mowa w ust. 1.
3.
Uchylenie zawieszenia prawa wykonywania zadań Animatora Rynku może nastąpić
wyłącznie na wniosek właściwego animatora rynku po uprzednim przekazaniu
wyjaśnień dotyczących wykonywania tych zadań.
4.
Organizator Alternatywnego Systemu może wypowiedzieć umowę, o której mowa
w ust. 1, w szczególności gdy:
a) Animator Rynku rażąco narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym
systemie obrotu lub postanowienia tej umowy,
b) wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub
interes uczestników tego obrotu.
5.
Z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania
zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie Organizator Alternatywnego
Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu
zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.
6.
Zasady działania Animatorów Rynku w alternatywnym systemie obrotu określa
Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.
7.
Organizator Alternatywnego Systemu może określić w odrębnym dokumencie
szczegółowe warunki animowania instrumentów finansowych w alternatywnym
systemie obrotu.
8.
Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi listę Animatorów Rynku
i publikuje ją na swojej stronie internetowej.

Oddział 4, Market Makerzy

Uchylony

Rozdział VII, Opłaty pobierane w alternatywnym systemie

Emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie, Członkowie Rynku oraz Autoryzowani Doradcy są zobowiązani do uiszczania opłat na rzecz Organizatora Alternatywnego Systemu, w wysokości i na zasadach określonych w Załączniku Nr 7 do niniejszego Regulaminu. Opłaty te podawane są w wysokości netto i podlegają odpowiedniemu powiększeniu o podatek od towarów i usług (podatek VAT), jeżeli obowiązek taki wynika z właściwych przepisów prawa.

Rozdział VIII, Indeksy i subindeksy w alternatywnym systemie obrotu

1.
Instrumenty będące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie stanowią podstawę do obliczania indeksów lub subindeksów w alternatywnym systemie obrotu.
2.
Organizator Alternatywnego Systemu określa w odrębnym dokumencie szczegółowe zasady obliczania i podawania do publicznej wiadomości wartości indeksów i subindeksów. Dokument ten oraz jego zmiany Organizator Alternatywnego Systemu publikuje na swojej stronie internetowej co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie.
1.
Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie lub emitenci tych instrumentów mogą podlegać kwalifikacji do wyodrębnionego segmentu klasyfikacyjnego.
2.
Decyzję o wyodrębnieniu segmentu klasyfikacyjnego podejmuje Organizator Alternatywnego Systemu, określając jednocześnie podstawę wyodrębnienia segmentu, zasady oraz procedury kwalifikowania instrumentów finansowych lub ich emitenta do
tego segmentu, jak również środki stosowane w odniesieniu do takich instrumentów finansowych lub ich emitenta.
Podstawę wyodrębnienia segmentu klasyfikacyjnego może stanowić w szczególności:
1)
ogłoszenie upadłości emitenta,
2)
otwarcie likwidacji emitenta,
3)
zmienność kursu instrumentów finansowych,
4)
płynność instrumentów finansowych,
5)
wartość rynkowa akcji emitenta.
1.
W przypadku zakwalifikowania instrumentów finansowych lub ich emitenta do określonego segmentu klasyfikacyjnego Organizator Alternatywnego Systemu może:
1)
oznaczyć w sposób szczególny nazwę instrumentów finansowych lub ich emitenta w swoich serwisach informacyjnych lub na swojej stronie internetowej,
2)
usunąć instrumenty finansowe z portfela indeksów,
3)
przenieść instrumenty finansowe do notowań w systemie kursu jednolitego,
4)
zobowiązać emitenta do zawarcia umowy z animatorem,
5)
zobowiązać emitenta do podjęcia działań mających na celu podniesienie poziomu relacji inwestorskich.
2.
Organizator Alternatywnego Systemu może w danym przypadku postanowić o zastosowaniu niektórych lub wszystkich środków, o których mowa w ust. 1 oraz innych środków przewidzianych w przepisach niniejszego Regulaminu

Rozdział IX, Postanowienia końcowe i przejściowe

Jeżeli podmiotem uprawnionym do przechowywania instrumentów finansowych lub rozliczania transakcji zawieranych w alternatywnym systemie jest podmiot inny niż Krajowy Depozyt, przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące Krajowego Depozytu stosuje się odpowiednio do tego podmiotu.
Organizator Alternatywnego Systemu może określić w odrębnym dokumencie zasady ładu korporacyjnego obowiązujące emitentów instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie oraz Uczestników Alternatywnego Systemu.
Wykonywanie czynności określonych przepisami niniejszego Regulaminu Organizator Alternatywnego Systemu może powierzyć upoważnionemu pracownikowi Organizatora Alternatywnego Systemu.
1.
Wykładni postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje Organizator Alternatywnego Systemu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji, Krajowego Depozytu, emitentów instrumentów notowanych w alternatywnym systemie, a także
Autoryzowanych Doradców lub innych Uczestników Alternatywnego Systemu.
2.
Wykładnia postanowień niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.
Zmiany w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do niego wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie 5 dni roboczych od ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do obrotu w alternatywnym systemie stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące na krajowym rynku regulowanym, w szczególności przepisy odnoszące się do spółek publicznych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...