• § 19. - Działanie członk...
  30.03.2023
Obserwuj akt

§ 19 reg. ASO


Działanie członka giełdy jako Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu

1.
Organizator Alternatywnego Systemu określa na wniosek członka giełdy datę rozpoczęcia i zakres jego działania jako Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.
1a.
Warunkami rozpoczęcia przez członka giełdy działania jako Członka Rynku w alternatywnym systemie obrotu są:
1)
przystąpienie przez członka giełdy lub jego reprezentanta – uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu do funduszu zabezpieczającego prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w art. 68 fundusz zabezpieczający w alternatywnym systemie obrotu, Ustawy o obrocie,
2)
dokonanie, odpowiednio przez członka giełdy lub jego reprezentanta – uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu wpłaty do funduszu zabezpieczającego, o którym mowa w pkt 1).
1b.
Członek giełdy najpóźniej na 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia działania w alternatywnym systemie obrotu powinien złożyć Organizatorowi Alternatywnego Systemu pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1a.
2.
Członek Rynku zobowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie oraz zasadami staranności, lojalności i bezstronności wobec uczestników obrotu, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu.
3.
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo do działania Członka Rynku w alternatywnym systemie:
1)
w przypadku zawieszenia jego działalności na giełdzie,
2)
jeżeli uzna, że nie daje on rękojmi prawidłowego wykonywania podstawowych obowiązków wynikających z zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie,
3)
jeżeli uzna, że jego działalność może naruszać bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu.
4.
Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć Członka Rynku z działania w alternatywnym systemie, jeżeli uzna, że:
1)
jego działalność narusza bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu,
2)
rażąco narusza on zasady i przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
5.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza Członka Rynku z działania w alternatywnym systemie, w przypadku:
1)
uchylenia uchwały o jego dopuszczeniu do działania na giełdzie,
2)
wykluczenia go z działania na giełdzie.
6.
Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o zawieszeniu prawa do działania albo o wykluczeniu Członka Rynku z działania w alternatywnym systemie obowiązany jest ją uzasadnić, a jej odpis wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie zainteresowanemu podmiotowi.
7.
W terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 6, Członek Rynku może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.
8.
Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.
9.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do działania Członków Rynku w alternatywnym systemie obrotu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Giełdy dotyczące działalności członków giełdy na giełdzie.
10.
Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi listę Członków Rynku i publikuje ją na swojej stronie internetowej.
§ 19 Działanie członka giełdy jako Członka Rynku w altern... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...