• § 15b. - Uzasadnione wąt...
  28.05.2024
Obserwuj akt

§ 15b reg. ASO


Uzasadnione wątpliwości

1.
W przypadku, gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione wątpliwości, że zakres, sposób lub okoliczności prowadzenia przez emitenta działalności mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu jego instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie lub na interes uczestników tego obrotu, w szczególności w przypadku:
a) niepodjęcia przez emitenta prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie lub w terminie wskazanym w dokumencie informacyjnym lub w innym dokumencie przekazanym przez emitenta do publicznej wiadomości,
b) zaniechania prowadzenia przez emitenta podstawowej działalności operacyjnej,
c) istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez emitenta,
d) istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej emitenta
- Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do:
1)
zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości,
2)
opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1).
2.
Wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1), emitent nie może zlecić podmiotowi dominującemu wobec tego emitenta, podmiotowi zależnemu od tego emitenta lub podmiotowi zależnemu od podmiotu dominującego wobec tego emitenta. Emitent nie może zlecić wykonania tych czynności również podmiotowi, który wykonuje lub wykonywał obowiązki Autoryzowanego Doradcy dla instrumentów finansowych tego emitenta, jak również podmiotowi dominującemu lub zależnemu w stosunku do tego Autoryzowanego Doradcy.
3.
Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), powinien zostać opublikowany przez emitenta, w formie raportu bieżącego, nie później niż w ciągu 45 dni od opublikowania decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu nakładającej na emitenta obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w trybie i na warunkach określonych w Załączniku Nr 3.
4.
W przypadku powzięcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu uzasadnionych wątpliwości co do zakresu dokonanej analizy lub uznania, że dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), zawiera istotne braki, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do:
1)
uzupełnienia tego dokumentu o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia,
2)
zlecenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), dokonania dodatkowej analizy lub sporządzenia dodatkowego dokumentu zgodnie z przepisami ust. 1 pkt 1),
3)
zlecenia innemu podmiotowi, spełniającemu wymogi określone w ust. 1 pkt 1) oraz w ust. 2, dokonania dodatkowej analizy lub sporządzenia dodatkowego dokumentu zgodnie z przepisami ust. 1 pkt 1)
- w zakresie i w terminie wskazanym w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia opublikowania tej decyzji.
5.
Dokumenty, informacje lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4, powinny zostać opublikowane przez emitenta, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w Załączniku Nr 3.
§ 15b Uzasadnione wątpliwości - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...