• § 17. - Informacje bieżą...
  22.06.2024
Obserwuj akt

§ 17 reg. ASO


Informacje bieżące i okresowe emitentów instrumentów finansowych

1.
Z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych odpowiednio w Załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu. Organizator Alternatywnego Systemu określa w odrębnym dokumencie techniczno -organizacyjne zasady
przekazywania informacji bieżących i okresowych, o których mowa w zdaniu pierwszym.
2.
Informacje bieżące i okresowe powinny:
1)
zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny,
2)
być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.
3.
Emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie i notowanych równocześnie na rynku regulowanym zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i w terminach w jakich zgodnie z właściwymi przepisami informacje te są przekazywane na danym rynku regulowanym.
3a.
Emitenci instrumentów finansowych z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie są równocześnie notowane na innym rynku niż rynek regulowany lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż alternatywny system obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących
i okresowych w zakresie i w terminach, w jakich informacje te przekazywane są zgodnie z właściwymi przepisami na danym rynku lub w danym alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy Organizator Alternatywnego Systemu tak postanowi, emitenci tych instrumentów zobowiązani są dodatkowo do przekazywania informacji, o których mowa w Załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu - w zakresie wskazanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
4.
Emitenci z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przekazywać informacje bieżące i okresowe w języku polskim lub w języku angielskim. Wraz z przekazaniem pierwszej informacji bieżącej lub okresowej emitent powinien określić w jakim języku będą one przekazywane, chyba że informacje te przekazywane będą w obu wersjach językowych. Emitent zobowiązany jest do uprzedniego opublikowania na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu informacji o zmianie decyzji w powyższym zakresie.
5.
Informacje bieżące i okresowe są niezwłocznie po ich przekazaniu publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.
Informacje bieżące i okresowe, o których mowa w ust. 3, są publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu niezwłocznie po ich przekazaniu
§ 17 Informacje bieżące i okresowe emitentów instrumentów... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...