• § 17c. - Brak zastosowan...
  04.03.2024
Obserwuj akt

§ 17c reg. ASO


Brak zastosowania emitenta do zasad lub przepisów obowiązujących

1.
Jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
1)
upomnieć emitenta,
2)
nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000 zł,
3)
zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
4)
wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
2.
Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.
3.
Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o nałożeniu kary na emitenta obowiązany jest ją uzasadnić, a jej odpis wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy.
4.
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu.
5.
W terminie 5 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, kary zawieszenia obrotu lub kary wykluczenia z obrotu emitent może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w tym zakresie. Do czasu upływu tego terminu, a w przypadku złożenia wniosku do czasu jego rozpatrzenia, decyzja o nałożeniu kary pieniężnej lub kary wykluczenia z obrotu nie podlega wykonaniu. Decyzja o nałożeniu kary zawieszenia obrotu podlega natychmiastowemu wykonaniu.
6.
Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Decyzja podjęta na tej podstawie nie może nakładać na emitenta kary pieniężnej w wysokości wyższej niż kwota określona w decyzji, której dotyczył wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.
7.
Emitent zobowiązany jest wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego w terminie 14 dni od dnia, od którego decyzja o jej nałożeniu podlega wykonaniu. W przeciwnym razie wobec emitenta może zostać nałożona kara, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub 4). Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, emitent zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi Alternatywnego Systemu.
§ 17c Brak zastosowania emitenta do zasad lub przepisów o... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...