• § 2. - Objaśnienie pojęć
  21.05.2024
Obserwuj akt

§ 2 reg. ASO


Objaśnienie pojęć

1.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)
Ustawie o obrocie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384, z późn. zm.);
2)
Ustawie o ofercie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439, z późn. zm.);
3)
alternatywnym systemie – rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć, pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
4)
Organizatorze Alternatywnego Systemu - rozumie się przez to spółkę akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
5)
Regulaminie Giełdy – rozumie się przez to Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.);
6)
Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
7)
organie nadzoru – rozumie się przez to określony na podstawie właściwych przepisów organ nadzoru w Polsce, organ nadzoru w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub organ nadzoru w państwie, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8)
Krajowym Depozycie – rozumie się przez to spółkę akcyjną Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
9)
giełdzie – rozumie się przez to giełdę papierów wartościowych prowadzoną przez spółkę akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
10)
rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany, o którym mowa w art. 14 ustawowe pojęcie rynku regulowanego, Ustawy o obrocie;
11)
krajowym rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek regulowany działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
12)
publicznym dokumencie informacyjnym – rozumie się przez to prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub inny dokument sporządzony w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności tego dokumentu nie jest wymagane;
13)
dokumencie informacyjnym – rozumie się przez to dokument informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
14)
instrumentach finansowych – rozumie się przez to akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje oraz inne udziałowe papiery wartościowe lub inne dłużne instrumenty finansowe emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego;
15)
Członku Rynku – rozumie się przez to podmiot będący członkiem giełdy w rozumieniu postanowień Regulaminu Giełdy, uprawniony do zawierania transakcji w alternatywnym systemie;
16)
zleceniu maklerskim – rozumie się przez to ofertę kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu;
17)
transakcji – rozumie się przez to zawartą w alternatywnym systemie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu umowę zobowiązującą do przeniesienia własności instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie;
18)
dniu roboczym – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4. poz. 28, z późn. zm.);
19)
inwestorze kwalifikowanym - rozumie się przez to inwestora kwalifikowanego w rozumieniu przepisów art. 8 uchylony, Ustawy o ofercie;
20)
standardach uznawanych w skali międzynarodowej - rozumie się przez to:
a) w przypadku emitenta lub emitenta bazy z siedzibą w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
b) w przypadku emitenta lub emitenta bazy z siedzibą w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – standardy rachunkowości wymagane przepisami państw niebędących państwami członkowskimi, które uznane zostały za równoważne z MSR zgodnie z mechanizmem, o którym mowa w art 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 66) lub akceptowane standardy rachunkowości, o których mowa w art 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz w decyzjach Komisji wydanych na podstawie art 23 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 390 z 31.12.2004, str. 38, z późn. zm.),
c) w przypadku innych standardów niż wskazane w lit. b), w przypadku emitenta lub emitenta bazy z siedzibą w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, innego niż określony w lit. b) - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej albo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i odnoszące się do nich interpretacje, wydane lub przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
21)
osobie zarządzającej - rozumie się przez to osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta, jeżeli ma wpływ na zarządzanie całością przedsiębiorstwa danego podmiotu, kuratora, członka zarządu komisarycznego lub likwidatora;
22)
osobie nadzorującej - rozumie się przez to członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego działania;
23)
grupie kapitałowej emitenta - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;
24)
emitencie bazy – rozumie się przez to emitenta akcji, które stanowią podstawę wystawienia kwitów depozytowych.
2.
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie są rozumiane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi na krajowym rynku regulowanym, w szczególności z przepisami Ustawy o obrocie i Ustawy o ofercie.
§ 2 Objaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...