• § 20. - Animator Rynku
  15.06.2024
Obserwuj akt

§ 20 reg. ASO


Animator Rynku

1.
Animatorem Rynku jest Członek Rynku lub podmiot będący firmą inwestycyjną lub
zagraniczną firmą inwestycyjną niebędący Członkiem Rynku, który na mocy
umowy z Organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązał się do dokonywania
na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu czynności mających na celu
wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na
zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Podmiot
niebędący Członkiem Rynku wykonuje czynności Animatora Rynku za
pośrednictwem Członka Rynku uprawnionego do działania na rachunek klienta.
2.
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić prawo wykonywania przez
dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie
z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową,
o której mowa w ust. 1.
3.
Uchylenie zawieszenia prawa wykonywania zadań Animatora Rynku może nastąpić
wyłącznie na wniosek właściwego animatora rynku po uprzednim przekazaniu
wyjaśnień dotyczących wykonywania tych zadań.
4.
Organizator Alternatywnego Systemu może wypowiedzieć umowę, o której mowa
w ust. 1, w szczególności gdy:
a) Animator Rynku rażąco narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym
systemie obrotu lub postanowienia tej umowy,
b) wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub
interes uczestników tego obrotu.
5.
Z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania
zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie Organizator Alternatywnego
Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu
zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.
6.
Zasady działania Animatorów Rynku w alternatywnym systemie obrotu określa
Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.
7.
Organizator Alternatywnego Systemu może określić w odrębnym dokumencie
szczegółowe warunki animowania instrumentów finansowych w alternatywnym
systemie obrotu.
8.
Organizator Alternatywnego Systemu prowadzi listę Animatorów Rynku
i publikuje ją na swojej stronie internetowej.
§ 20 Animator Rynku - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...