• § 3. - Warunki wprowadze...
  15.06.2024
Obserwuj akt

§ 3 reg. ASO


Warunki wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych

1.
Wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie, zwanym dalej także „obrotem”,
mogą być instrumenty finansowe, o ile:
1)
został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba
że sporządzenie tego dokumentu nie jest wymagane, z zastrzeżeniem ust. 2;
2)
zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona;
3)
w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne;
4)
(uchylony);
5)
wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł; w przypadku wprowadzania
do obrotu praw do akcji lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się
odpowiednio do akcji, które powstaną z przekształcenia tych praw do akcji oraz
do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru; powyższego wymogu nie
stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, którego inne
akcje lub prawa do akcji zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu bez konieczności spełnienia tego wymogu; Organizator
Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o
ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego
uczestników;
6)
w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub
praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie:
a) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje
się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy
posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym
zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem; wymóg
ten stosuje się odpowiednio do praw do tych akcji; Organizator
Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub
interesowi jego uczestników;
b) kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł; Organizator
Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego
wymogu, o ile poziom środków finansowych pozyskanych przez
emitenta w wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze
zarejestrowane, pozwala na uprawdopodobnienie spełnienia wymogu
po dokonaniu rejestracji tych akcji przez właściwy sąd;
c) emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie
finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok
obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1
do niniejszego Regulaminu.
1a.
Z zastrzeżeniem ust. 1b i 1c, w przypadku gdy:
1)
różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy
o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu
przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie
minęło więcej niż 9 miesięcy, lub
2)
różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w alternatywnym systemie
obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej
akcji nowej emisji a tą ceną przekracza 50% tego kursu, a w przypadku
notowania akcji emitenta, przed dniem ustalenia tej ceny, przez okres krótszy niż
3 miesiące – przekracza 50% średniego kursu tych akcji z całego tego okresu
- akcje uprzywilejowane cenowo oraz prawa do tych akcji nie mogą zostać
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia
podjęcia uchwały/decyzji o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. W przypadku
późniejszej zmiany ceny emisyjnej tych akcji termin ten liczony jest od daty podjęcia uchwały/decyzji zmieniającej tę cenę.
1b.
Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1a, nie dotyczy akcji oraz praw do tych akcji, w przypadku gdy w stosunku do tych akcji nie zostało wyłączone lub ograniczone prawo poboru.
1c.
Organizator Alternatywnego Systemu może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w ust. 1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub upłynął termin ważności publicznego dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym
systemie wymaga:
1)
sporządzenia przez emitenta właściwego dokumentu informacyjnego;
2)
przedstawienia przez emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, że:
a) dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi
w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami
przekazanymi mu przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie
informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że
nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie
i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że
opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi
instrumentami.
3.
Jeżeli od upływu terminu ważności publicznego dokumentu informacyjnego do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie nie upłynęło więcej niż 30 dni, wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2.
4.
Wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), nie stosuje się w przypadku:
1)
zwolnienia emitenta z obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, lub
2)
wprowadzania do obrotu w alternatywnym systemie dłużnych instrumentów
finansowych, chyba że emitent zawarł umowę z Autoryzowanym Doradcą.
§ 3 Warunki wprowadzenia do obrotu w alternatywnym system... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...