• § 4. - Wniosek emitenta ...
  14.06.2024
Obserwuj akt

§ 4 reg. ASO


Wniosek emitenta o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie

1.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie następuje na wniosek ich emitenta. Wzór wniosku określa Organizator Alternatywnego Systemu.
2.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do wniosku o wprowadzenie emitent zobowiązany jest dołączyć w szczególności:
1)
aktualny statut lub umowę spółki oraz inne dokumenty, lub ich odpisy,
określające status prawny emitenta, o ile ich treść nie została zamieszczona w dokumencie informacyjnym,
2)
aktualny odpis z właściwego dla emitenta rejestru, o ile nie został on
zamieszczony w dokumencie informacyjnym,
3)
właściwy publiczny dokument informacyjny i aneksy do tego dokumentu,
a także informacje o okolicznościach lub zdarzeniach, które nastąpiły od dnia, do którego emitent zobowiązany był zgodnie z właściwymi przepisami do publikowania aneksów do publicznego dokumentu informacyjnego, do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie, jeżeli informacje te mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, albo właściwy dokument informacyjny sporządzony na dzień złożenia wniosku o wprowadzenie zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu, albo raport, o którym mowa w § 3² ust. 3,
4)
decyzje właściwego organu nadzoru o zatwierdzeniu publicznego dokumentu informacyjnego i aneksów do tego dokumentu lub o stwierdzeniu równoważności tego dokumentu w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie, albo oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2),
5)
oświadczenie emitenta i Autoryzowanego Doradcy, że zostały spełnione warunki wprowadzenia tych instrumentów do obrotu określone w niniejszym Regulaminie,
6)
oświadczenie emitenta i Autoryzowanego Doradcy, że Autoryzowany Doradca nie jest podmiotem dominującym wobec emitenta, ani podmiotem zależnym od tego emitenta lub od podmiotu dominującego wobec tego emitenta, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie,
7)
oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, że akcjonariusze, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6) nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
3.
Organizator Alternatywnego Systemu może żądać przedstawienia przez emitenta lub Autoryzowanego Doradcę dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z wprowadzaniem określonych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie. Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować
otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty na swojej stronie internetowej.
4.
W przypadku powzięcia informacji przez emitenta lub jego Autoryzowanego Doradcę o istotnych błędach lub zmianach w dokumencie informacyjnym albo o zaistnieniu okoliczności lub zdarzeń, które miały miejsce lub o których emitent lub jego Autoryzowany Doradca powziął wiadomość w okresie od dnia złożenia wniosku
o wprowadzenie do dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w sprawie wprowadzenia, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, emitent lub jego Autoryzowany Doradca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tych informacji Organizatorowi Alternatywnego Systemu. W powyższych przypadkach emitent zobowiązany jest do równoczesnego przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu zaktualizowanego dokumentu
informacyjnego.
5.
Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do innych dokumentów lub informacji związanych z wprowadzaniem instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu, składanych lub przekazywanych przez emitenta tych instrumentów lub jego Autoryzowanego Doradcę.
§ 4 Wniosek emitenta o wprowadzenie instrumentów finansow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...