• § 5. - Uchwała organizat...
  25.02.2024
Obserwuj akt

§ 5 reg. ASO


Uchwała organizatora Alternatywnego Systemu w sprawie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu

1.
Organizator Alternatywnego Systemu obowiązany jest podjąć uchwałę
o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu
w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich
emitenta właściwego wniosku (wraz ze wszystkimi dokumentami i informacjami
wymaganymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu). W przypadku gdy
złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne
jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu
do podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, rozpoczyna się od dnia
uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu
wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego
Systemu w porozumieniu z emitentem może określić inny termin wprowadzenia
danych instrumentów finansowych do obrotu.
2.
Organizator Alternatywnego Systemu podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia
do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem,
jeżeli:
1)
nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w niniejszym Regulaminie;
lub
2)
uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby
bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników, przy czym dokonując
oceny wniosku w tym zakresie Organizator Alternatywnego Systemu,
uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod
uwagę w szczególności:
a) rozproszenie instrumentów finansowych objętych wnioskiem z punktu widzenia
płynności obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie,
b) warunki oraz sposób przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych objętych wnioskiem,
c) prowadzoną przez emitenta działalność oraz perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł jej finansowania; lub
3)
uzna, że dokument informacyjny w sposób istotny odbiega od wymogów
formalnych określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu albo
raport, o którym mowa w § 3² ust. 3 nie zawiera elementów wskazanych
w Rozdziale 4 Oddziale 3 Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu; lub
4)
uzna, że złożony wniosek bądź załączone do niego dokumenty lub żądane przez
Organizatora Alternatywnego Systemu dodatkowe informacje, oświadczenia lub
dokumenty w sposób istotny odbiegają od wymogów określonych
w pisemnym żądaniu Organizatora Alternatywnego Systemu, przekazanym
emitentowi lub jego Autoryzowanemu Doradcy za pośrednictwem faksu lub
elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu
adres e-mail tego podmiotu, lub nie zostały uzupełnione w terminie określonym
w tym żądaniu; termin określony przez Organizatora Alternatywnego Systemu
nie może być krótszy niż 10 dni roboczych od dnia przekazania kopii stosownego
pisma emitentowi lub jego Autoryzowanemu Doradcy.
3.
Podejmując uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym
systemie instrumentów finansowych objętych wnioskiem Organizator
Alternatywnego Systemu obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i niezwłocznie
przekazać emitentowi kopię stosowanej uchwały wraz z uzasadnieniem, za
pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi
Alternatywnego Systemu adres e-mail emitenta.
4.
W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania kopii uchwały, o której mowa
w ust. 3, emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.
Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii
Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator Alternatywnego Systemu
zobowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu
opinii Rady Giełdy w przedmiocie złożonego wniosku. W przypadku gdy konieczne
jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg
terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania
wymaganych informacji.
5.
Organizator Alternatywnego Systemu podaje niezwłocznie do publicznej
wiadomości na swojej stronie internetowej informację o wprowadzeniu danych
instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie.
6.
Po wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu na stronie internetowej
Organizatora Alternatywnego Systemu publikuje się:
1)
właściwy publiczny dokument informacyjny i aneksy do tego dokumentu,
a także przekazane przez emitenta informacje o okolicznościach lub
zdarzeniach, które nastąpiły od dnia, do którego emitent zobowiązany był
zgodnie z właściwymi przepisami do publikowania aneksów do publicznego
dokumentu informacyjnego, do dnia złożenia wniosku o wprowadzenie
danych instrumentów do obrotu w alternatywnym systemie, jeżeli informacje
te mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub
finansową emitenta lub w ocenie emitenta mogłyby w sposób znaczący
wpłynąć na cenę lub wartość jego instrumentów finansowych, albo
2)
właściwy dokument informacyjny, przy uwzględnieniu postanowień
§ 4 ust. 4, albo,
3)
raport, o którym mowa w § 3² ust. 3.
7.
Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych
samych instrumentów finansowych może zostać złożony najwcześniej po upływie
6 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu,
a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej
niż po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia emitentowi ponownej uchwały
odmownej.
§ 5 Uchwała organizatora Alternatywnego Systemu w sprawie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...