• § 7. - Rozpoczęcie notow...
  17.07.2024
Obserwuj akt

§ 7 reg. ASO


Rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych

1.
Rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie następuje na wniosek ich emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania.
2.
Warunkiem rozpoczęcia notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie jest:
1)
wprowadzenie tych instrumentów do obrotu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
2)
opublikowanie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu dokumentów i informacji, o których mowa w § 5 ust. 6, najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień notowania,
3)
rejestracja tych instrumentów w depozycie papierów wartościowych.
3.
Wniosek emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania powinien zawierać
w szczególności:
1)
kod pod jakim instrumenty te zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
2)
proponowany dzień pierwszego notowania.
3)
(uchylony)
4.
Do wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania emitent zobowiązany jest dołączyć w szczególności:
1)
dokumenty Krajowego Depozytu określające kod, pod jakim instrumenty objęte wnioskiem będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
2)
oświadczenie Animatora Rynku, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2a, o posiadaniu instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych umożliwiających prawidłowe wykonywanie w stosunku do instrumentów objętych wnioskiem, począwszy od dnia ich pierwszego notowania, obowiązków wynikających z umowy, o której mowa w § 20 ust. 1 – w przypadku, gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o notowanie w alternatywnym systemie obrotu akcji lub praw do akcji (w zależności od tego, który z tych instrumentów będzie notowany jako pierwszy).
5.
Na podstawie wniosku emitenta, o którym mowa w ust. 3, Organizator Alternatywnego Systemu wyznacza w szczególności dzień pierwszego notowania danych instrumentów w alternatywnym systemie, a także system notowań.
6.
Organizator Alternatywnego Systemu może uzależnić rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez emitenta, Autoryzowanego Doradcę lub Animatora Rynku dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty na swojej stronie internetowej.
§ 7 Rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...