• § 9. - Notowanie instrum...
  24.05.2024
Obserwuj akt

§ 9 reg. ASO


Notowanie instrumentów finansowych

1.
Notowanie instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym
systemie odbywa się:
a) w systemie notowań ciągłych, albo
b) w systemie kursu jednolitego (notowań jednolitych).
2.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, warunkiem notowania
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego
zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów
zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego
Systemu.
2a.
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku,
o którym mowa w ust. 2, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów
finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub
w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora
Alternatywnego Systemu.
2b.
Organizator Alternatywnego Systemu może, nie wcześniej jednak niż po upływie
2 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta
w alternatywnym systemie, postanowić o odstąpieniu od stosowania warunku,
o którym mowa w ust. 2, o ile przemawia za tym poziom płynności obrotu tymi
instrumentami, z zastrzeżeniem ust. 2c.
2c.
Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku,
o którym mowa w ust. 2, w ciągu 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za
konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, decyzję w sprawie zmiany systemu notowań podejmuje
Organizator Alternatywnego Systemu. Decyzja w tej sprawie powinna zostać
opublikowana na jego stronie internetowej co najmniej na 3 dni robocze przed dniem
jej wejścia w życie.
6.
Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk,
z wyłączeniem akcji zakwalifikowanych do tego segmentu ze względu na ogłoszenie
upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu, notowane są w systemie notowań
jednolitych, począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości
uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.
7.
Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Super High
Liquidity Risk są notowane w systemie notowań ciągłych począwszy od trzeciego dnia
obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu
ich kwalifikowania do tego segmentu, o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie
postanowi inaczej.
§ 9 Notowanie instrumentów finansowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...