• Regulamin czynności Trybu...
  04.03.2024

Regulamin czynności Trybunału Stanu

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.1982.17.135 - Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie regulaminu czynności Trybunału Stanu

Obserwuj akt

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. Nr 11, poz. 84) Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwala, co następuje:

Trybunał Stanu ma siedzibę w m. st. Warszawie.
Przewodniczący Trybunału Stanu kieruje całokształtem prac Trybunału Stanu, a w szczególności:
1)
wyznacza składy orzekające działające w pierwszej instancji oraz poza rozprawą główną, w tym przewodniczących tych składów,
2)
wyznacza sędziów sprawozdawców oraz protokolantów,
3)
powołuje, w razie potrzeby, zgodnie z art. 13 tryb postępowania o postawienie Prezydenta RP w stan oskarżenia, ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu zastępcę członka Trybunału Stanu w miejsce członka nie mogącego pełnić swych funkcji,
4)
kieruje sprawy na posiedzenia i rozprawy oraz wyznacza ich terminy i ustala porządek dzienny,
5)
wydaje zarządzenia poza rozprawą,
6)
załatwia korespondencję Trybunału.
1.
Określone w przepisach Kodeksu postępowania karnego uprawnienia i obowiązki prezesa sądu i przewodniczącego wydziału przysługują odpowiednio przewodniczącemu Trybunału Stanu.
2.
Określone w ust. 1 oraz w § 2, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Trybunału Stanu przysługują odpowiednio jego zastępcy lub wyznaczonemu przez niego sędziemu Trybunału Stanu.
Po otrzymaniu uchwały Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej oraz uchwały Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w tej sprawie przewodniczący niezwłocznie nadaje im bieg oraz zarządza doręczenie odpisów oskarżonym, oskarżycielom i ustanowionym obrońcom.
1.
Przewodniczący kieruje do wykonania orzeczenia Trybunału Stanu oraz zarządzenia i nadzoruje ich wykonanie przez inne organy państwowe.
2.
Wykonywanie wyroków Trybunału Stanu należy do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i jest prowadzone według przepisów dotyczących wykonywania wyroków sądów powszechnych w sprawach karnych.
W czasie rozpraw sędziowie Trybunału Stanu używają stroju urzędowego: togi i biretu.
Protokół rozprawy spisuje osoba posiadająca kwalifikacje sędziowskie; niezależnie od spisania protokołu sporządza się stenogram czynności.
Jeżeli po rozpoczęciu rozprawy głównej, a przed wydaniem wyroku, upłynie kadencja sędziów Trybunału Stanu, Trybunał ten ukończy sprawę w dotychczasowym składzie; w razie jednak odroczenia rozprawy rozpoznanie sprawy przejmie Trybunał Stanu w nowym składzie.
W zakresie czynności Trybunału Stanu w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w Sądzie Najwyższym.
Obsługę kancelaryjną Trybunału Stanu oraz czynności sekretariatu wykonuje Biuro Prezydialne Sądu Najwyższego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...