• Regulamin Giełdy Papierów...
  28.02.2024

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Regulamin Giełdy określa zasady obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanego dalej „obrotem giełdowym”.
2.
Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być wyłącznie instrumenty finansowe dopuszczone do tego obrotu.
Ilekroć w przepisach Regulaminu Giełdy mowa jest o:
1)
Regulaminie Giełdy – rozumie się przez to niniejszy regulamin,
2)
Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z późn. zm.,
3)
Ustawie o ofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późn. zm. ,
4)
rynku podstawowym – rozumie się przez to rynek oficjalnych notowań , tworzony zgodnie z art. 16 rynki wyodrębnione i alternatywne systemy obrotu ust. 2 Ustawy,
5)
rynku równoległym – rozumie się przez to rynek, na którym notowane są instrumenty finansowe nie dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym,
6)
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego,
7)
organie nadzoru – rozumie się przez to określony na podstawie właściwych przepisów organ nadzoru w Polsce, organ nadzoru w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub organ nadzoru w państwie, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
8)
Krajowym Depozycie – rozumie się przez to spółkę akcyjną Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
9)
Giełdzie – rozumie się przez to spółkę akcyjną Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
10)
giełdzie – rozumie się przez to rynek regulowany prowadzony przez Giełdę,
11)
Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku,
11a)
Rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
11b)
([uchylony),
12)
instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty finansowe określone w art. 2 katalog instrumentów finansowych Ustawy,
13)
instrumentach pochodnych – rozumie się przez to niebędące papierami wartościowymi instrumenty określone w art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 pkt 2 lit. c – e Ustawy,
13a)
tytułach uczestnictwa funduszy typu ETF (zwanych dalej ETF-ami) - rozumie się przez to:
a) będące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym składającym się z subfunduszy, wpisanego do rejestru funduszy, o którym mowa w art. 263 rejestr funduszy zagranicznych zbywających tytuły uczestnictwa na terytorium RP ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z późn. zm., o ile zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, regulaminie lub prospekcie informacyjnym:
- fundusz (subfundusz) odzwierciedla skład indeksu, o którym mowa w Załączniku Nr 4, lub
- celem inwestycyjnym funduszu (subfunduszu) jest śledzenie zmian indeksu, o którym mowa w Załączniku Nr 4,
b) certyfikaty inwestycyjne funduszu portfelowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lokującego swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182 konstrukcja i skład portfela inwestycyjnego funduszu portfelowego ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z późn. zm.,
13b)
([uchylony),
14)
dniach sesyjnych – rozumie się przez to dni, w których odbywa się sesja giełdowa,
15)
transakcji giełdowej – rozumie się przez to zawartą na giełdzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Giełdy umowę zobowiązującą do przeniesienia własności dopuszczonych do obrotu giełdowego instrumentów finansowych,
16)
zleceniu maklerskim – rozumie się przez to ofertę kupna lub sprzedaży notowanych na giełdzie instrumentów finansowych,
16a)
(uchylony),
17)
dokumencie informacyjnym – rozumie się przez to prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub inny dokument, którego opublikowanie lub udostępnienie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129,
18)
informacjach bieżących – rozumie się przez to informacje bieżące, o których mowa w Rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych,
19)
informacjach okresowych – rozumie się przez to informacje okresowe, o których mowa w Rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych, z zastrzeżeniem § 28a-28d niniejszego Regulaminu,
20)
(uchylony),
21)
systemie animatora rynku – rozumie się przez to system notowań ciągłych o szczególnych zasadach notowań, do którego mogą zostać zakwalifikowane instrumenty strukturyzowane, pod warunkiem zawarcia przez Giełdę umowy z animatorem rynku o animowanie obrotu danymi instrumentami według zasad określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego,
22)
dłużnych instrumentach finansowych - rozumie się przez to obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, z wyłączeniem obligacji strukturyzowanych i innych instrumentów strukturyzowanych inkorporujących prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu,
23)
instrumentach strukturyzowanych - rozumie się przez to obligacje strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane i warranty opcyjne, oraz inne zbywalne papiery wartościowe o podobnym charakterze,
24)
bezpośrednim dostępie elektronicznym – rozumie się przez to udostępnianie przez członka giełdy własnego połączenia z systemem informatycznym Giełdy, umożliwiającego składanie zleceń mających za przedmiot instrumenty finansowe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego członka giełdy (dostęp bezpośredni) albo bez wykorzystywania takiego systemu (dostęp sponsorowany); nie stanowią bezpośredniego dostępu elektronicznego rozwiązania określone w art. 20 bezpośredni dostęp elektroniczny (art. 4 ust. 1 pkt 41 dyrektywy 2014/65/UE) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565;
25)
handlu algorytmicznym – rozumie się przez to nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego automatycznie ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, w tym moment złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę lub liczbę instrumentów będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym następuje to bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem, z zastrzeżeniem art. 18 handel algorytmiczny (art. 4 ust. 1 pkt 39 dyrektywy 2014/65/UE) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565; nie stanowi handlu algorytmicznego stosowanie automatycznych systemów wykorzystywanych wyłącznie w celu przekierowywania zleceń pomiędzy systemami obrotu instrumentami finansowymi, przetwarzania zleceń nieobejmującego określania jakichkolwiek parametrów transakcji, potwierdzania zleceń lub przetwarzania potransakcyjnego zawartych transakcji.

ROZDZIAŁ II. WARUNKI I TRYB DOPUSZCZANIA DO OBROTU GIEŁDOWEGO

1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile:
1)
został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;
2)
ich zbywalność nie jest ograniczona;
3)
w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 10, w przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego akcji powinny one spełniać dodatkowo następujące warunki:
1)
iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 euro, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 euro;
2)
w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz
b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może odstąpić od stosowania wymogów określonych w ust. 2 pkt 2, o ile uzna, że nie zagraża to interesowi uczestników obrotu giełdowego. Uchwała Zarządu Giełdy, o której mowa w § 5, powinna zawierać wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających odstąpienie od stosowania tych wymogów, i jednocześnie uwzględniających wymogi, o których mowa w § 10 pkt 5).
4.
Dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być również instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu wyłącznie pomiędzy klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy.
5.
Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być akcje, które spełniają warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego, oraz warunki dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, określone w Rozporządzeniu.
6.
Dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje, o ile znajdują się one w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego.
7.
Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być wymienione w Rozporządzeniu instrumenty finansowe inne niż akcje, jeżeli spełniają warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego, określone w ust. 1, oraz warunki dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, określone w Rozporządzeniu.
8.
Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być inne niż wymienione w Rozporządzeniu instrumenty finansowe, jeżeli spełniają warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego, określone w ust. 1, oraz inne warunki określone w Regulaminie Giełdy.
9.
Wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b, ustala się przy zastosowaniu średnich bieżących kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego.
10.
W przypadku gdy akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie:
1)
są notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, albo gdy akcje te były notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o dopuszczenie, wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b, ustala się na podstawie średniego kursu tych akcji na tym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie; w przypadku notowania tych akcji na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez okres krótszy niż 3 miesiące, wartość tą ustala się na podstawie średniego kursu tych akcji z całego tego okresu (z wyłączeniem kursu z dnia złożenia wniosku o dopuszczenie);
2)
są notowane, albo były notowane, zarówno na innym rynku regulowanym (innych rynkach regulowanych), jak i w alternatywnym systemie obrotu (alternatywnych systemach obrotu), wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b, ustala się jako średnią arytmetyczną średniego kursu na innym rynku regulowanym (średnich kursów na innych rynkach regulowanych) i średniego kursu w alternatywnym systemie obrotu (średnich kursów w alternatywnych systemach obrotu), z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego, a w przypadku krótszego okresu notowania - z całego tego okresu (z wyłączeniem dnia złożenia wniosku o dopuszczenie).
1.
Dopuszczając dane instrumenty finansowe do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy ocenia dodatkowo czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, a w przypadku papierów wartościowych czy zapewniona będzie ich swobodna zbywalność.
2.
Zarząd Giełdy dokonuje oceny, o której mowa w ust. 1, zgodnie z wymogami określonymi w art. 1 -5 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568.
3.
Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się również przed wprowadzeniem do obrotu giełdowego instrumentów finansowych, których dopuszczenie do obrotu następuje na mocy niniejszego Regulaminu.
W przypadku dopuszczenia do obrotu giełdowego innych niż akcje instrumentów finansowych Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe warunki ich wprowadzenia i obrotu.
Dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego wymaga uchwały Zarządu Giełdy, chyba że instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu giełdowego na mocy niniejszego Regulaminu.
Wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów pochodnych, do obrotu giełdowego składa ich emitent.
1.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego warunki jakim powinien odpowiadać wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek.
2.
W przypadku gdy dane informacje lub dokumenty zostały załączone do innego wniosku emitenta uprzednio złożonego do Giełdy, a ich treść nie uległa zmianie, emitent zamiast ponownego składania tych informacji/dokumentów może złożyć we wniosku lub w odrębnym piśmie odpowiednie oświadczenie wraz ze wskazaniem daty uprzedniego złożenia danych informacji/dokumentów do Giełdy.
1.
Zarząd Giełdy obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2.
W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w momencie uzupełnienia wniosku lub przekazania dodatkowych informacji.
3.
Zarząd Giełdy w przypadku stwierdzenia przesłanek podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego zobowiązany jest, przed podjęciem uchwały, zapewnić uczestnikom postępowania, a w szczególności emitentowi, możliwość wypowiedzenia się co do sprawy.
4.
Zarząd Giełdy, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu giełdowego lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez KNF instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni.
1.
Informacja o złożonym wniosku o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, podawana jest niezwłocznie do wiadomości uczestników obrotu.
2.
Do wiadomości uczestników obrotu podawane są również informacje przedstawione przez emitenta w zakresie określonym przez Zarząd Giełdy.
Rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę:
1)
sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta,
2)
perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania,
3)
doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
4)
warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w § 35,
5)
bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.
Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych instrumentów finansowych.
1.
Prawa poboru z akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji notowane są na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego od dnia następującego po dniu prawa poboru, o ile został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane.
2.
Prawa poboru, o których mowa w ust.1, są dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej, niż w dniu ich zarejestrowania przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 1 pkt 1 Ustawy.
1.
Prawa do nowych akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji notowane są na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez Giełdę od spółki zawiadomienia o dokonanym przydziale akcji, o ile:
1)
skutkiem przekształcenia praw do akcji w nowe akcje będą akcje tego samego rodzaju co już notowane na giełdzie,
2)
został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane ,
2a)
Zarząd Giełdy uzna, że obrót tymi prawami może osiągnąć wielkość zapewniającą odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, interes uczestników obrotu nie będzie zagrożony, a w chwili podejmowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego praw do nowych akcji brak jest podstaw do stwierdzenia, że wymogi Regulaminu Giełdy dotyczące dopuszczenia akcji pochodzących z przekształcenia praw do akcji nie będą spełnione,
3)
Zarząd Giełdy nie uzna, że warunki emisji naruszyły zasady publicznego charakteru obrotu giełdowego ustalone we wspólnych stanowiskach Rady i Zarządu Giełdy oraz w przepisach obowiązujących na giełdzie.
2.
Prawa do nowych akcji, o których mowa w ust. 1, są dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej, niż w dniu ich zarejestrowania przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 1 pkt 1 Ustawy.
Zarząd Giełdy może dopuścić do obrotu giełdowego prawa do nowych akcji spółki, której akcje nie są notowane na giełdzie, o ile:
1)
został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane ,
2)
uzna, że obrót tymi prawami może osiągnąć wielkość zapewniającą odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, interes uczestników obrotu nie będzie zagrożony, a w chwili podejmowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego praw do nowych akcji brak jest podstaw do stwierdzenia, że wymogi Regulaminu Giełdy dotyczące dopuszczenia akcji pochodzących z przekształcenia praw do akcji nie będą spełnione.
Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być dopuszczone:
1)
hipoteczne listy zastawne,
2)
publiczne listy zastawne
- określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, z późn. zm., emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela.
Listy zastawne, o których mowa w § 15 mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, o ile:
1)
przewidywane rozproszenie własności listów zastawnych zapewni odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych,
2)
wartość nominalna listów zastawnych, które mają być dopuszczone wynosi równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 euro; przepisy § 3 ust. 9 stosuje się odpowiednio,
3)
wniosek o dopuszczenie listów zastawnych obejmuje wszystkie listy zastawne tego samego rodzaju (reprezentujące takie same prawa i obowiązki),
4)
zostały udostępnione informacje wymagane przepisami obowiązującymi na giełdzie, które pozwolą inwestorom na ocenę aktywów banku hipotecznego i źródeł ich finansowania, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju, strat i zysków, a także praw związanych z listami zastawnymi mającymi być przedmiotem obrotu giełdowego.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne, inne niż certyfikaty inwestycyjne funduszy portfelowych, o których mowa w § 2 pkt 13a lit. b, zwane dalej certyfikatami inwestycyjnymi, mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, o ile:
1)
przewidywane rozproszenie własności certyfikatów inwestycyjnych zapewni odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych,
2)
wartość certyfikatów inwestycyjnych, które mają być dopuszczone wynosi równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 euro; przepisy § 3 ust. 9 stosuje się odpowiednio,
3)
wnioskiem o dopuszczenie zostały objęte wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne,
4)
zostały udostępnione informacje wymagane przepisami obowiązującymi na giełdzie, które pozwolą inwestorom na ocenę aktywów emitenta i źródeł ich finansowania, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju, strat i zysków, a także praw związanych z certyfikatami inwestycyjnymi mającymi być przedmiotem obrotu giełdowego.
Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, o ile:
1)
zostały udostępnione informacje, które pozwolą inwestorom na ocenę aktywów emitenta i źródeł ich finansowania, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju, strat i zysków, a także praw związanych z tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF mającymi być przedmiotem obrotu giełdowego,
2)
iloczyn ich liczby oraz prognozowanej ceny rynkowej, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – wartość aktywów netto emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 euro. Przepisy § 3 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być inne papiery wartościowe, niż określone w § 12-17a, jeżeli iloczyn ich liczby oraz prognozowanej ceny rynkowej, a w przypadku, gdy określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta wynoszą równowartość w złotych co najmniej 1.000.000 euro. Przepisy § 3 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
1.
Z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3, akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, jeżeli:
1)
został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,
2)
ich zbywalność jest nieograniczona,
3)
zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35.
2.
Akcje, o których mowa w ust. 1, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami określonymi w ust. 1, spełniają warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu.
3.
W przypadku stwierdzenia, że akcje, o których mowa w ust. 1, nie spełniają warunków określonych w ust. 1 lub ust. 1 i 2 Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego. Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio.
4.
Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy wniosek dotyczy akcji imiennych, pod warunkiem zamiany tych akcji na akcje na okaziciela przed dniem ich pierwszego notowania.
1.
Z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3, akcje nowej spółki powstałej w wyniku połączenia spółek, których akcje są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, jeżeli:
1)
został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,
2)
ich zbywalność nie jest ograniczona,
3)
zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35.
2.
Akcje, o których mowa w ust. 1, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami określonymi w ust. 1, spełniają warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu.
3.
W przypadku stwierdzenia, że akcje, o których mowa w ust. 1, nie spełniają warunków określonych w ust. 1 lub ust. 1 i 2 Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego. Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy nowa spółka powstaje w wyniku połączenia spółek, jeżeli akcje co najmniej jednej z nich są notowane na giełdzie, o ile Zarząd Giełdy w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o wprowadzenie nie wyrazi sprzeciwu.
1.
Z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3, inne niż akcje instrumenty finansowe (z wyłączeniem kwitów depozytowych) emitenta, którego akcje są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, jeżeli:
1)
został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,
2)
zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona.
2.
Instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami określonymi w ust. 1, spełniają warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu.
3.
W przypadku stwierdzenia, że instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, nie spełniają warunków określonych w ust. 1 lub ust. 1 i 2 Zarząd Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego. Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio.
4.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe warunki wprowadzenia i obrotu instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1.
Obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa mogą być dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym, pod warunkiem że akcje emitowane w celu realizacji uprawnień wynikających z tych obligacji są jednocześnie objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym albo są już notowane na rynku podstawowym lub na innym rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
1.
Odmawiając dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję.
2.
W przypadku odmowy dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy niezwłocznie przekazuje emitentowi odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały emitent może złożyć odwołanie do Rady Giełdy.
3.
Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać odwołanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
4.
W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w momencie przekazania dodatkowych informacji.
5.
Ponowny wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego tych samych instrumentów finansowych może być złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały, o której mowa w ust. 2, a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej.
W przypadku gdy spółka, której akcje są już dopuszczone do obrotu giełdowego, nie wprowadzi do obrotu giełdowego akcji nowej emisji w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji tych akcji albo od dnia, w którym ustało ograniczenie ich zbywalności, jest zobowiązana podać do wiadomości publicznej informację o przyczynach tej decyzji.
1.
Nie wymaga uchwały Zarządu Giełdy dopuszczenie do obrotu giełdowego instrumentów finansowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w zakresie wynikającym z właściwych przepisów prawa również obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2.
Instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, są dopuszczone do obrotu giełdowego z chwilą złożenia przez emitenta wniosku o wprowadzenie tych instrumentów do obrotu giełdowego.
1.
Emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie Giełdę o zamierzeniach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierzają występować i wykonywaniem praw z instrumentów finansowych już notowanych, jak również o podjętych w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać z Giełdą te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania czynności związanych z obrotem giełdowym, w tym czynności związanych z notowaniem akcji z prawem poboru lub prawem do dywidendy, związanych z łączeniem, podziałem lub przekształcaniem emitenta, czy też zmianą wartości nominalnej instrumentów finansowych tego emitenta.
2.
Giełda może żądać przedstawienia przez emitenta dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z dopuszczeniem, wprowadzeniem lub notowaniem instrumentów finansowych tego emitenta, jak również związanych z zawieszaniem lub wykluczaniem tych instrumentów z obrotu giełdowego.
1.
Obowiązek określony w § 26 nie dotyczy Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego. Rada Giełdy, na wniosek Zarządu Giełdy, może zwolnić z tego obowiązku również międzynarodowe instytucje finansowe.
2.
Przez międzynarodowe instytucje finansowe, o których mowa w ust. 1, rozumie się instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, lub bank centralny takiego państwa, lub z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Emitent instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu giełdowego zobowiązany jest przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na giełdzie.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3 i 5 oraz § 28a – 28d emitent instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym, obowiązany jest do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z właściwymi przepisami Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.
3.
Raporty okresowe przekazywane są w godzinach określonych przez Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
4.
Zarząd Giełdy może nałożyć na emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązek przedstawienia dodatkowych informacji, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji przez nich obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie publicznej lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014.
5.
W przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku równoległym, warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta do informacji, o których mowa w ust. 2, są zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych.
1.
Emitent, który wprowadził do obrotu na rynku równoległym jedynie obligacje, z wyjątkiem emitenta obligacji zamiennych na akcje, nie ma obowiązku przekazywania informacji bieżących, o których mowa w § 19 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.
2.
Emitent będący bankiem hipotecznym, który wprowadził do obrotu na rynku równoległym jedynie listy zastawne, jest obowiązany do przekazywania, w formie raportów bieżących, wyłącznie informacji, o których mowa w § 59 ust. 2 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.
1.
Z zastrzeżeniem § 28c i 28d, emitent, który wprowadził do obrotu na rynku równoległym jedynie dłużne instrumenty finansowe, z wyjątkiem emitenta obligacji zamiennych na akcje, jest obowiązany do przekazywania wyłącznie raportów okresowych w formie:
1)
raportów półrocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych, obejmujących okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego, sporządzonych zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, z uwzględnieniem ust. 2 i 3,
2)
raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych, sporządzonych zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.
2.
Półroczne sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane półroczne sprawozdania finansowe będące częścią raportów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlegają obowiązkowi poddania ich przeglądowi przez firmę audytorską. W takim przypadku przepisów § 68 ust. 1 pkt 5 i § 69 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych nie stosuje się.
3.
Jeżeli półroczne sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe nie zostało poddane badaniu ani przeglądowi przez firmę audytorską, emitent zamieszcza w raporcie półrocznym stosowne oświadczenie. W przypadku poddania sprawozdania badaniu lub przeglądowi przez firmę audytorską, emitent zamieszcza w raporcie półrocznym sprawozdanie z badania lub odpowiednio raport z tego przeglądu.
1.
W przypadku gdy emitentem obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku równoległym jest jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 21 lit. a Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, emitent obowiązany jest do przekazywania raportów okresowych w formie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej. W roku, w którym dokonano emisji obligacji, do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu emitent dołącza dodatkowo opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji.
2.
Raport, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie określonym w § 79 ust. 8, z zastrzeżeniem § 79 ust. 11 oraz § 80 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.
1.
Emitent wpisany do właściwego rejestru w dniu 31 grudnia 2003 roku oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, który wprowadził do obrotu na rynku równoległym jedynie dłużne instrumenty finansowe gwarantowane bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 21 lit. a Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, obowiązany jest do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości.
2.
Do raportów, o których mowa w ust. 1, emitent obowiązany jest dołączyć sprawozdanie z badania przez firmę audytorską danego sprawozdania finansowego.
3.
Przy wszystkich danych zawartych w sprawozdaniach finansowych będących częścią raportów, o których mowa w ust. 1, prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego.
1.
Rada Giełdy na wniosek Zarządu Giełdy może uchwalić zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.
2.
W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, emitenci powinni stosować zasady ładu korporacyjnego. Zasady ładu korporacyjnego określone w uchwale nie są przepisami obowiązującymi na giełdzie w rozumieniu Regulaminu Giełdy.
3.
W przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie emitenta, że dana zasada nie będzie stosowana lub że nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady szczegółowej ładu korporacyjnego.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
Zarząd Giełdy może stosować według określonych przez siebie kryteriów instrumenty promujące powszechne, pełne i staranne stosowanie przez emitentów zasad ładu korporacyjnego, w szczególności poprzez obniżanie opłat giełdowych dla emitentów wyróżniających się w tym zakresie.
Emitent instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązany jest posiadać identyfikujący go kod LEI nadany przez podmiot uprawniony do nadawania takich kodów.
1.
Zarząd Giełdy może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:
1)
na wniosek emitenta,
2)
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3)
jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie.
1a.
Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Zarząd Giełdy może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3.
2.
Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy.
3.
Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 informacje poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
4.
W przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi Zarząd Giełdy jednocześnie zawiesza obrót powiązanymi z nimi, w sposób określony w art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/569, instrumentami pochodnymi, o ile jest to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia bazowego instrumentu finansowego.
1.
Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
1)
jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
2)
na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
3)
w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
4)
w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
2.
Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
1)
jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, inne niż warunek wskazany w ust. 1 pkt 1,
2)
jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
3)
na wniosek emitenta,
4)
wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo w przypadku umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
5)
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
6)
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
7)
jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym,
8)
wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
9)
wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
3.
Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1, 3 oraz 5 Zarząd Giełdy bierze pod uwagę strukturę własności emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i liczby akcji emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
4.
Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 3 oraz 5 Zarząd Giełdy bierze dodatkowo pod uwagę wartość przeciętnego dziennego obrotu danym instrumentem finansowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu giełdowego może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
6.
Wykluczając instrumenty finansowe w przypadku określonym w ust. 2 pkt 7 Zarząd Giełdy nie bierze pod uwagę okresu zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym.
7.
Zarząd Giełdy wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 informacje poufne i art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.
8.
W przypadku wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu giełdowego Zarząd Giełdy jednocześnie wyklucza z obrotu giełdowego powiązane z nimi, w sposób określony w art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/569, instrumenty pochodne, o ile jest to konieczne do osiągnięcia celów wykluczenia z obrotu giełdowego bazowego instrumentu finansowego.
Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu giełdowego na wniosek emitenta Zarząd Giełdy może uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków.
1.
Podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu giełdowego na rynku podstawowym Zarząd Giełdy może przenieść je na rynek równoległy:
1)
z własnej inicjatywy - w przypadkach, o których mowa w § 31 ust. 2 pkt 1 i 7,
2)
na wniosek emitenta - w przypadkach, o których mowa w § 31 ust. 2 pkt 3.
2.
Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu instrumentów finansowych Zarząd Giełdy może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Giełda przekazuje niezwłocznie KNF informację o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu z obrotu giełdowego instrumentów finansowych lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych.
Informacje o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu giełdowego, a także o wstrzymaniu dopuszczenia do obrotu giełdowego lub rozpoczęcia notowań podawane są niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób określony w art. 20 wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań instrumentami finansowymi ust. 5 Ustawy oraz w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1005.
1.
Rada i Zarząd Giełdy mogą określać we wspólnych uchwałach zasady publicznego charakteru obrotu giełdowego.
2.
Zasady, o których mowa w ust. 1, są podawane do publicznej wiadomości.

ROZDZIAŁ III. WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU GIEŁDOWEGO

Do obrotu giełdowego na danym rynku mogą być wprowadzone instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego na tym rynku.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego wymaga uchwały Zarządu Giełdy.
1.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego następuje na wniosek emitenta, w którym wskazuje on w szczególności kod pod jakim instrumenty te będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych.
2.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe warunki jakim powinien odpowiadać wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek.
2a.
W przypadku gdy dane informacje lub dokumenty zostały załączone do innego wniosku emitenta uprzednio złożonego do Giełdy, a ich treść nie uległa zmianie, emitent zamiast ponownego składania tych informacji/dokumentów może złożyć we wniosku lub w odrębnym piśmie odpowiednie oświadczenie wraz ze wskazaniem daty uprzedniego złożenia danych informacji/dokumentów do Giełdy.
3.
Po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust.1, Zarząd Giełdy wprowadza instrumenty finansowe objęte wnioskiem do obrotu giełdowego określając w szczególności sesję giełdową, na której nastąpi pierwsze notowanie.
Emitent może wystąpić do Zarządu Giełdy o notowanie wprowadzanych instrumentów finansowych tego samego rodzaju co instrumenty finansowe znajdujące się już w obrocie giełdowym, w odrębnych liniach notowań.
Informacja w sprawie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego jest podawana do wiadomości uczestników obrotu.

ROZDZIAŁ IV. INSTRUMENTY POCHODNE

Oddział 1. Postanowienia ogólne

Zarząd Giełdy, dopuszczając instrumenty pochodne do obrotu giełdowego, określa standard instrumentów pochodnych.
Standard instrumentów pochodnych określa podstawowe elementy konstrukcji danego instrumentu pochodnego.
Wprowadzenia instrumentów pochodnych do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy.
1.
Zarząd Giełdy może zawiesić wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych serii instrumentów pochodnych na czas nieokreślony.
2.
Zarząd Giełdy może zawiesić obrót poszczególnymi seriami instrumentów pochodnych na czas nieokreślony.
3.
Podejmując decyzje o których mowa w ust 1 i 2 Zarząd Giełdy kieruje się interesem i bezpieczeństwem uczestników obrotu giełdowego biorąc pod uwagę w szczególności płynność danego instrumentu oraz liczbę otwartych pozycji dla danej serii instrumentów pochodnych.
System notowań dla danych instrumentów pochodnych określa Zarząd Giełdy.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe warunki obrotu instrumentami pochodnymi. Uchwała Zarządu Giełdy w tej sprawie powinna zostać podana do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed jej wejściem w życie.
1.
Warunkiem rozpoczęcia przez członka giełdy obrotu instrumentami pochodnymi jest udokumentowanie możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych przez siebie transakcji. Termin rozpoczęcia obrotu określa Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy, na wniosek członka giełdy.
2.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego sposób udokumentowania, o którym mowa w ust. 1.
Aktualizacja praw i zobowiązań stron transakcji instrumentami pochodnymi następuje zgodnie z zasadami określonymi przez Krajowy Depozyt.
Podmioty dokonujące obrotu instrumentami pochodnymi zobowiązane są wnosić odpowiednie depozyty, w formie i wysokości określonej przez Krajowy Depozyt.
Jeżeli wymaga tego interes lub bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy może określić limity dzienne oraz limity zaangażowania członka giełdy dokonującego obrót instrumentami pochodnymi.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego dodatkowe warunki dla członków giełdy dokonujących obrotu instrumentami pochodnymi, a w szczególności dodatkowe warunki finansowe lub organizacyjne.
W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Rozdziale pozostałe postanowienia Regulaminu Giełdy stosuje się odpowiednio.

Oddział 2. Kontrakty terminowe

1.
W rozumieniu Regulaminu Giełdy kontraktem terminowym jest umowa zawarta na giełdzie pomiędzy sprzedającym prawo na termin a kupującym to prawo na termin, na warunkach określonych przez Giełdę w standardzie instrumentów pochodnych, w której strony ustalają wartość instrumentu bazowego, po której nastąpi wykonanie umowy.
2.
Wykonanie umowy następuje przez świadczenie pieniężne, chyba że standard instrumentu pochodnego stanowi inaczej.

Oddział 3. Opcje

W rozumieniu niniejszego Regulaminu opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:
1)
żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), albo
2)
żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego), albo
3)
żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (opcja kupna z rozliczeniem pieniężnym), albo
4)
żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (opcja sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym).

ROZDZIAŁ V. CZŁONKOWIE GIEŁDY

1.
Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie.
2.
Członkiem giełdy może zostać:
1)
firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 33 Ustawy,
2)
zagraniczna firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 32 Ustawy, nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy, lub spółki prowadzącej izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a izba rozliczeniowa i izba rozrachunkowa Ustawy,
4)
inny podmiot niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub spółki, o której mowa w pkt 3), pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu lub spółki, o której mowa w pkt 3, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.
3.
Stroną transakcji giełdowej może być wyłącznie:
1)
członek giełdy, z zastrzeżeniem ust. 4,
2)
Krajowy Depozyt albo spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy - w przypadku, o którym mowa w art. 59 organizacja i rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym ust. 3 Ustawy,
3)
spółka prowadząca izbę rozliczeniową - w przypadku, o którym mowa w art. 68c rozliczenia transakcji w obrocie zorganizowanym ust. 3 Ustawy.
4.
Członek giełdy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lub 4, może zawierać transakcje giełdowe wyłącznie we własnym imieniu i na własny rachunek.
Podmiot, o którym mowa w § 60 ust. 2 może zostać dopuszczony do działania na giełdzie, jeżeli:
1)
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku, gdy z zakresu działalności podejmowanej na giełdzie wynika obowiązek posiadania zezwolenia, zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
2)
daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy,
3)
posiada podstawowe środki organizacyjno – techniczne wymagane do obsługi obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie,
4)
jest osobą prawną.
1.
Członek giełdy obowiązany jest prowadzić swoją działalność zgodnie z przyjętymi praktykami rynkowymi, przepisami obowiązującymi na giełdzie oraz zasadami staranności, lojalności i bezstronności wobec uczestników obrotu giełdowego, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu, a w szczególności:
1)
zapewnić we właściwym czasie informacje swoim klientom o wszystkich czynnościach wykonywanych na ich rzecz w obrocie giełdowym,
2)
nie dokonywać transakcji giełdowych na własny rachunek na warunkach uprzywilejowanych w stosunku do analogicznych transakcji przeprowadzanych na rachunek klienta,
3)
nie podejmować działań, a w szczególności składać takich zleceń, które mają na celu stwarzanie warunków, w których kurs giełdowy, układ zleceń lub obroty nie wyrażają rzeczywistej sytuacji rynkowej.
2.
Członek giełdy zobowiązuje swoich klientów korzystających z dostępu sponsorowanego do stosowania wymogów, o których mowa w ust. 1.
1.
Członek giełdy określa zasady nabywania i zbywania instrumentów finansowych notowanych na giełdzie przez członków swoich organów, pracowników lub inne osoby, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z obrotem giełdowym oraz zapewnia przestrzeganie tych zasad.
2.
Członek giełdy zobowiązuje swoich klientów korzystających z dostępu sponsorowanego do określenia zasad, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do członków ich organów, pracowników lub innych osób, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z obrotem giełdowym.
1.
Członek giełdy obowiązany jest wdrożyć procedury ochrony tajemnicy informacji związanych z transakcjami giełdowymi.
2.
Członek giełdy zobowiązuje swoich klientów korzystających z dostępu sponsorowanego do wdrożenia u nich procedur, o których mowa w ust. 1.
1.
Dopuszczenie do działania na giełdzie wymaga uchwały Zarządu Giełdy podjętej na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do działania na giełdzie.
2.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek.
Składający wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie, jak również członek giełdy, zobowiązani są niezwłocznie informować giełdę o wszelkich zmianach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 65 ust. 2 zawartych we wniosku o dopuszczenie do działania na giełdzie.
1.
Informacja o wniosku oraz dodatkowe dane o wnioskodawcy podawane są do wiadomości uczestników obrotu, w zakresie określonym przez Zarząd Giełdy.
2.
W okresie jednego tygodnia od dnia podania informacji, o której mowa w ust. 1, każdy zainteresowany może zgłosić Zarządowi Giełdy opinię w tej sprawie.
1.
Zarząd Giełdy rozpatruje wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie w terminie 14 dni sesyjnych od momentu dostarczenia przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów i informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie § 65 ust. 2.
2.
Zarząd Giełdy w przypadku stwierdzenia przesłanek podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia do działania na giełdzie zobowiązany jest, przed podjęciem uchwały, zapewnić wnioskodawcy możliwość wypowiedzenia się co do sprawy.
3.
Uchwała Zarządu Giełdy o dopuszczeniu do działania na giełdzie traci moc, jeżeli rozpoczęcie działania na giełdzie nie nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty jej podjęcia. W szczególnym przypadku Zarząd Giełdy może postanowić, iż uchwała o dopuszczeniu do działania na giełdzie zachowuje moc przez okres 9 miesięcy.
1.
Odmawiając dopuszczenia do działania na giełdzie Zarząd Giełdy obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję.
2.
W przypadku odmowy dopuszczenia do działania na giełdzie Zarząd Giełdy niezwłocznie przekazuje wnioskodawcy odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały wnioskodawca może złożyć odwołanie do Rady Giełdy od tej uchwały.
3.
Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać odwołanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.
4.
W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w momencie przekazania dodatkowych informacji.
1.
Zarząd Giełdy na pisemny wniosek członka giełdy określa niezwłocznie datę rozpoczęcia przez niego działania na giełdzie, pod warunkiem wykazania przez członka giełdy, że w dniu złożenia wniosku posiada odpowiednie środki organizacyjno-techniczne zapewniające prawidłową obsługę obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie oraz po udokumentowaniu przez niego możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych przez siebie transakcji giełdowych.
2.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego sposób udokumentowania, o którym mowa w ust. 1.
1.
Zarząd Giełdy określa szczegółowy zakres prowadzonej przez członka giełdy działalności na giełdzie.
2.
Zarząd Giełdy może określić minimalną liczbę maklerów nadzorujących, jaką obowiązany jest zatrudniać członek giełdy.
1.
Członek giełdy uprawniony do działania na rachunek klienta może udostępniać swoim klientom bezpośredni dostęp elektroniczny do systemu informatycznego Giełdy, o ile dany klient jest uprawniony do korzystania z takiego dostępu na podstawie właściwych przepisów prawa.
2.
Czynności wykonywane na giełdzie przez klienta członka giełdy w ramach bezpośredniego dostępu elektronicznego uznaje się za działanie na giełdzie tego członka giełdy, o ile co innego nie wynika wprost z przepisów niniejszego Regulaminu lub przepisów giełdowych wydanych na jego podstawie. Zakres czynności wykonywanych na giełdzie przez klienta członka giełdy korzystającego z bezpośredniego dostępu elektronicznego nie może być szerszy niż szczegółowy zakres działania tego członka giełdy określony zgodnie z § 72 ust. 1.
3.
Członek giełdy może udostępniać swoim klientom bezpośredni dostęp elektroniczny jeżeli:
1)
opracował, wdrożył i stosuje zasady i procedury oraz środki kontroli i mechanizmy określone w art 19-21 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/589,
2)
przeprowadził uprzednią weryfikację każdego klienta zamierzającego korzystać z bezpośredniego dostępu elektronicznego w zakresie określonym w art. 22 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/589,
3)
zapewnia przeprowadzanie okresowych weryfikacji klientów korzystających z bezpośredniego dostępu elektronicznego w zakresie określonym w art. 23 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/589,
4)
wskazał maklera nadzorującego odpowiedzialnego u tego członka giełdy za nadzór nad przekazywaniem na giełdę, modyfikowaniem i anulowaniem zleceń maklerskich składanych przez jego klientów korzystających z bezpośredniego dostępu elektronicznego,
5)
poinformował KNF oraz organ nadzoru właściwy ze względu na swoją siedzibę o fakcie umożliwiania klientom bezpośredniego dostępu elektronicznego.
4.
Członek giełdy może udostępniać swoim klientom dostęp sponsorowany jeżeli dodatkowo dostęp danego klienta jest objęty:
1)
usługą Risk Management Access,
2)
usługą Cancel on Disconnection
- na jednolitych zasadach określonych przez Giełdę w oparciu o obiektywne kryteria.
5.
Członek giełdy każdorazowo informuje Giełdę o rozpoczęciu udostępniania danemu klientowi dostępu bezpośredniego albo składa wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Giełdy na udostępnienie danemu klientowi dostępu sponsorowanego.
6.
Do wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie dostępu sponsorowanego oraz do odmowy udzielenia takiej zgody przepisy §§ 66, 68 i 69 stosuje się odpowiednio.
7.
Członek giełdy zezwalający swoim klientom korzystającym z bezpośredniego dostępu elektronicznego na udostępnianie tego dostępu ich klientom (subdelegacja bezpośredniego dostępu elektronicznego) zobowiązany jest do:
1)
poinformowania Giełdy o fakcie umożliwiania subdelegacji bezpośredniego dostępu elektronicznego,
2)
spełniania wymogu, o którym mowa w art. 21 ust. 4 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/589,
3)
zobowiązania swoich klientów do spełniania wymogu, o którym mowa w art. 22 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/589.
8.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego sposób udokumentowania spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3, jak również warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o uzyskanie zgody na udostępnienie dostępu sponsorowanego, o którym mowa w ust. 5, oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć członek giełdy składający wniosek.
9.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego dodatkowe wymogi jakie spełniać musi członek giełdy udostępniający bezpośredni dostęp elektroniczny, jak również klienci członka giełdy korzystający z bezpośredniego dostępu elektronicznego.
1.
Zarząd Giełdy może wystąpić do członka giełdy o zawieszenie lub zaprzestanie udostępniania danemu klientowi bezpośredniego dostępu elektronicznego w przypadku, gdy w ocenie Zarządu Giełdy klient członka giełdy korzystający z takiego dostępu swoim działaniem może naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu.
2.
Zarząd Giełdy może zawiesić albo cofnąć bezpośredni dostęp elektroniczny w przypadku, gdy klient członka giełdy korzystający z takiego dostępu swoim działaniem narusza przepisy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/584, nie wypełnia obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 62 ust. 2, § 63 ust. 2 lub § 64 ust. 2, jak również w przypadku gdy uzna, że jego działalność może naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu.
3.
Zarząd Giełdy może zawiesić albo cofnąć dostęp sponsorowany w przypadku, gdy klient członka giełdy korzystający z takiego dostępu przestał spełniać wymogi w zakresie posiadania odpowiednich środków organizacyjno – technicznych zapewniających prawidłową obsługę dokonywanego przez siebie obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie.
1.
Giełda przeprowadza ocenę działalności członków giełdy w zakresie związanym z obrotem giełdowym i zasadami dostępu do systemów informatycznych giełdy, w tym w zakresie i na zasadach określonych w art. 7 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/584. O stwierdzonych podczas kontroli członka giełdy uchybieniach Zarząd Giełdy niezwłocznie powiadamia odpowiedni organ nadzoru.
2.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego przypadki, w których uznaje się za zasadne przeprowadzenie dodatkowej oceny działalności członków giełdy, o której mowa w art. 7 ust. 4 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/584.
Zarząd Giełdy może żądać od członka giełdy dodatkowych informacji i dokumentów w zakresie związanym z członkostwem na giełdzie, jak również dotyczących bezpośredniego dostępu elektronicznego, oraz zobowiązać członka giełdy do przekazywania Giełdzie okresowych informacji w zakresie i na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
1.
Zarząd Giełdy na wniosek członka giełdy uchyla uchwałę o jego dopuszczeniu do działania na giełdzie. Z dniem uchylenia tej uchwały wygasa również prawo klientów tego członka giełdy do korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego.
2.
Zarząd Giełdy na wniosek członka giełdy uchyla uchwałę o wyrażeniu zgody na udostępnienie danemu klientowi członka giełdy dostępu sponsorowanego.
1.
Zarząd Giełdy może zawiesić albo wykluczyć członka giełdy z działania na giełdzie w przypadku, gdy członek giełdy przestał spełniać warunek określony w § 61 pkt 2 lub Zarząd Giełdy uzna, iż członek giełdy nie posiada odpowiednich środków organizacyjno – technicznych zapewniających prawidłową obsługę obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie.
1a.
Z dniem zawieszenia albo wykluczenia członka giełdy z działania na giełdzie zostaje również zawieszone, albo odpowiednio wygasa, prawo klientów tego członka giełdy do korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 77 ust. 2 – 4 albo § 78 ust. 2 – 5 stosuje się odpowiednio.
1.
Zarząd Giełdy zawiesza działalność członka giełdy na giełdzie na okres do 3 miesięcy, o ile:
1)
odpowiedni organ nadzoru zawiesił zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej,
2)
uzna, że członek giełdy nie wykonuje podstawowych obowiązków wynikających z postanowień Regulaminu Giełdy lub innych przepisów dotyczących obrotu giełdowego, lub jego działalność może naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu.
2.
W przypadku zawieszenia działalności członka giełdy na giełdzie Zarząd Giełdy niezwłocznie przekazuje członkowi giełdy odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały członek giełdy może złożyć odwołanie do Rady Giełdy od tej uchwały, jeżeli zawieszenie nastąpiło na podstawie ust. 1 pkt 2.
3.
Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać odwołanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.
4.
W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w momencie przekazania dodatkowych informacji.
5.
Z dniem zawieszenia działalności członka giełdy na giełdzie zostaje również zawieszone prawo klientów tego członka giełdy do korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego.
1.
Zarząd Giełdy wyklucza członka giełdy z działania na giełdzie, o ile:
1)
rażąco narusza on przepisy obowiązujące na giełdzie,
2)
odpowiedni organ nadzoru cofnął mu zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej lub zezwolenie wygasło z mocy prawa,
3)
uzna, że jego działalność na giełdzie narusza bezpieczeństwo obrotu i interes uczestników obrotu,
4)
przestał spełniać warunki określone w § 60 ust. 2 oraz § 61 pkt 4.
2.
W przypadku wykluczenia członka giełdy z działania na giełdzie Zarząd Giełdy niezwłocznie przekazuje wykluczonemu podmiotowi odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały wykluczony podmiot może złożyć odwołanie do Rady Giełdy od tej uchwały, jeżeli wykluczenie nastąpiło na podstawie ust. 1 pkt 1, 3 lub 4.
3.
Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać odwołanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.
4.
W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w momencie przekazania dodatkowych informacji.
5.
Wniosek o ponowne dopuszczenie do działania na giełdzie nie może zostać złożony wcześniej niż po upływie jednego roku od daty podjęcia decyzji o wykluczeniu z działania na giełdzie.
6.
Z dniem wykluczenia członka giełdy z działania na giełdzie wygasa również prawo klientów tego członka giełdy do korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego.
1.
W przypadku podjęcia przez KNF decyzji, o której mowa w art. 169 wezwanie zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność w Polsce do zaprzestania naruszeń prawa ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 Ustawy, Zarząd Giełdy odpowiednio wyklucza członka giełdy z działania na giełdzie, zawiesza działalność członka giełdy na giełdzie w całości albo w części na okres zawieszenia przez KNF albo zmienia zakres jego działania na giełdzie.
2.
Z dniem zawieszenia albo wykluczenia członka giełdy z działania na giełdzie zostaje również zawieszone lub odpowiednio wygasa, prawo klientów tego członka giełdy do korzystania z bezpośredniego dostępu elektronicznego.
Zarząd Giełdy przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka giełdy z działania na giełdzie w przypadkach, o których mowa w § 76 ust. 1 lub § 78 ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, zobowiązany jest zapewnić członkowi giełdy, którego uchwała dotyczy, możliwość wypowiedzenia się co do sprawy.

ROZDZIAŁ VI. ANIMATORZY OBROTU GIEŁDOWEGO

Oddział 1. Animatorzy rynku

1.
Animatorem rynku jest w rozumieniu Regulaminu Giełdy członek giełdy lub podmiot, o którym mowa w § 60 ust. 2, niebędący członkiem giełdy, który na podstawie umowy zawartej z Giełdą zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych na własny rachunek w celu wspomagania płynności tych instrumentów lub innych czynności związanych z organizacją obrotu instrumentami finansowymi w systemie animatora rynku, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Podmiot niebędący członkiem giełdy wykonuje czynności animatora
- 33 -
rynku za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta.
1a.
Członek giełdy, który z wykorzystaniem handlu algorytmicznego składa na własny rachunek zlecenia nabycia lub zbycia co najmniej jednego instrumentu finansowego w sposób określony w art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/578 (strategia animatora rynku) zobowiązany jest do zawarcia z Giełdą umowy, o której mowa w ust. 1.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w formie pisemnej i określać zasady wykonywania funkcji animatora rynku, w tym obowiązki i informacje, o których mowa w art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/578. W zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, umowa może odsyłać do właściwych przepisów niniejszego Regulaminu lub szczegółowych zasad działania animatora rynku, o których mowa w § 84.
3.
W systemie animatora rynku podmiot pełniący zadania animatora rynku obowiązany jest do wspomagania płynności danych instrumentów finansowych w drodze składania i utrzymywania w czasie trwania każdej sesji w arkuszu zleceń maklerskich z limitem ceny, w okresach i na zasadach określonych przez Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Animator nie może utrzymywać w arkuszu zleceń w tym samym czasie więcej niż jednego zlecenia kupna lub zlecenia sprzedaży.
4.
(uchylony)
1.
Giełda może zawrzeć umowę z wieloma animatorami rynku w stosunku do danych instrumentów finansowych (instrumentów oznaczonych tym samym kodem).
2.
W systemie animatora rynku zadania animatora rynku w stosunku do danych instrumentów finansowych (instrumentów oznaczonych tym samym kodem) może pełnić wyłącznie jeden podmiot, wskazany przez emitenta tych instrumentów. Ten sam animator może wykonywać swoje zadania w stosunku do jednego lub wielu instrumentów finansowych.
3.
Giełda prowadzi listę animatorów rynku, wraz ze wskazaniem programu zachęt do animowania, w którym dany animator rynku uczestniczy, oraz instrumentów finansowych w stosunku do których pełni on funkcję animatora rynku oraz podaje te informacje do wiadomości uczestników obrotu.
Animator rynku nie może składać zleceń, w wyniku których doszłoby do zawarcia transakcji, w której występowałby on jako sprzedający i kupujący jednocześnie.
1.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe zasady działania animatorów rynku, w tym szczegółowe zasady ich udziału w organizacji obrotu instrumentami finansowymi w systemie animatora rynku.
1a.
Zarząd Giełdy określa szczegółowe zasady udziału animatorów rynku w programach zachęt do animowania.
2.
Zmiany przepisów w zakresie szczegółowych zasad działania animatorów rynku oraz programów zachęt do animowania powinny zostać podane do wiadomości uczestników obrotu co najmniej na miesiąc przed ich wejściem w życie.
1.
Zarząd Giełdy może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań animatora rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie lub umową określoną w § 81.
2.
Uchylenie zawieszenia prawa wykonywania zadań animatora rynku może nastąpić wyłącznie na wniosek właściwego animatora rynku po uprzednim przekazaniu wyjaśnień dotyczących wykonywania tych zadań.
Giełda może wypowiedzieć umowę, o której mowa w § 81, o ile:
1)
animator rynku rażąco narusza przepisy obowiązujące na giełdzie lub postanowienia tej umowy,
2)
wymaga tego bezpieczeństwo obrotu giełdowego lub interes uczestników obrotu giełdowego.
W przypadkach określonych w §§ 85 i 86 Giełda niezwłocznie podaje tę informację do wiadomości uczestników obrotu.

Oddział 2. Animatorzy emitenta

1.
Animatorem emitenta jest w rozumieniu Regulaminu Giełdy członek giełdy lub podmiot, o którym mowa w § 60 ust. 2, nie będący członkiem giełdy, który na podstawie umowy z emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego. Podmiot nie będący członkiem giełdy zgłasza oferty kupna i sprzedaży za pośrednictwem członka giełdy uprawnionego do działania na rachunek klienta. Przepisy § 83 stosuje się odpowiednio.
2.
Zarząd Giełdy może zobowiązać emitenta instrumentów finansowych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, gdy uzna że wymaga tego płynność danego instrumentu finansowego.
3.
Odpis umowy (z wyłączeniem informacji dotyczących warunków wynagrodzenia), o której mowa w ust. 1, animator emitenta obowiązany jest niezwłocznie przekazać Giełdzie.
4.
Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania odpisu umowy, o której mowa w ust. 1, Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu, zawarcie umowy jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na wykonywanie na giełdzie funkcji animatora emitenta.
5.
Zarząd Giełdy wyraża sprzeciw co do wykonywania na giełdzie funkcji animatora emitenta na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli uzna że jej postanowienia są sprzeczne z przepisami obowiązującymi na giełdzie.
6.
Spory o prawa majątkowe wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1, strony mogą poddać właściwości Sądu Giełdowego.
1.
Animator emitenta oraz emitent, którzy zawarli umowę, o której mowa w § 88 obowiązani są niezwłocznie zawiadomić Giełdę o dokonanym wypowiedzeniu oraz o wygaśnięciu umowy, jak również o każdej zmianie w jej treści, z wyjątkiem zmiany warunków wynagrodzenia. Do zawiadomienia o zmianie treści umowy należy dołączyć odpis umowy w obowiązującym brzmieniu.
2.
W przypadku zmiany treści umowy, Zarząd Giełdy może w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania odpisu, wyrazić sprzeciw co do dalszego wykonywania na podstawie tej umowy funkcji animatora emitenta, jeżeli uzna że jej postanowienia są sprzeczne z przepisami obowiązującymi na giełdzie.
3.
Giełda prowadzi listę animatorów emitenta oraz podaje tę informację do wiadomości uczestników obrotu.

ROZDZIAŁ VII. HONOROWI CZŁONKOWIE GIEŁDY

Na wniosek Zarządu Giełdy, Rada Giełdy może przyznać osobom fizycznym lub prawnym honorowe członkostwo giełdy.
Zasady przyznawania honorowego członkostwa giełdy oraz prawa honorowego członka giełdy określa Rada Giełdy.

ROZDZIAŁ VIII. MAKLERZY GIEŁDOWI I MAKLERZY NADZORUJĄCY

1.
Członek giełdy przekazuje na giełdę, modyfikuje i anuluje zlecenia maklerskie, z zastrzeżeniem, że do przekazywania, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich klienta korzystającego z dostępu sponsorowanego uprawniony jest ten klient, z zastrzeżeniem ust. 6.
2.
Członek giełdy zobowiązany jest do wyznaczenia osób (zwanych dalej maklerami giełdowymi) upoważnionych w jego imieniu do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich. Obowiązek ten dotyczy odpowiednio klientów członka giełdy korzystających z dostępu sponsorowanego.
3.
Maklerem giełdowym może zostać osoba, która:
1)
jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF,
2)
posiada odpowiednie, zweryfikowane przez członka giełdy, kwalifikacje i doświadczenie, zapewniające sprawność i bezpieczeństwo obrotu giełdowego,
3)
jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz lub odpowiednio jest zatrudniona przez klienta członka giełdy korzystającego z dostępu sponsorowanego lub jest członkiem władz tego klienta.
4.
Warunki określone w ust. 3 pkt 1 i 3 nie mają zastosowania do maklerów giełdowych:
1)
wyznaczonych przez członków giełdy lub odpowiednio ich klientów korzystających z dostępu sponsorowanego, będących zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, prowadzącymi działalność na giełdzie bez konieczności otwierania oddziału na terytorium Polski, lub
2)
wyznaczonych przez innych członków giełdy lub odpowiednio ich klientów korzystających z dostępu sponsorowanego, niepodlegających obowiązkowi określonemu w art. 83 obowiązki firmy inwestycyjnej w zakresie zatrudnianych pracowników ust. 1 pkt 1 Ustawy, jeżeli zakres obowiązków maklera giełdowego nie obejmuje przekazywania, modyfikowania lub anulowania zleceń maklerskich na rachunek klienta.
5.
Zarząd Giełdy określa kryteria niezbędne do dokonania oceny w zakresie spełniania przez członków giełdy wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt 2).
6.
Członek giełdy obowiązany jest do wyznaczenia i zgłoszenia Giełdzie co najmniej jednej osoby nadzorującej proces przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich przez członka giełdy, w tym składanych przy wykorzystaniu handlu algorytmicznego, oraz składanych przez klientów tego członka giełdy korzystających z dostępu sponsorowanego (zwanej dalej maklerem nadzorującym).
Za działalność maklera nadzorującego związaną z wykonywaniem jego obowiązków dotyczących obrotu giełdowego całkowitą odpowiedzialność ponosi członek giełdy.
Makler nadzorujący zatrudniony przez jednego członka giełdy lub będący członkiem jego władz, nie może być zatrudniony przez innego członka giełdy ani być członkiem władz innego członka giełdy.
1.
Maklerem nadzorującym może zostać osoba, która:
1)
jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF,
2)
złożyła egzamin z zakresu znajomości przepisów i obowiązujących na giełdzie procedur dotyczących zasad przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań,
3)
jest zatrudniona przez członka giełdy lub jest członkiem jego władz.
2.
Warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 3 nie mają zastosowania do maklerów nadzorujących:
1)
wyznaczonych przez członków giełdy będących zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, prowadzącymi działalność na giełdzie bez konieczności otwierania oddziału na terytorium Polski, lub
2)
wyznaczonych przez innych członków giełdy niepodlegających obowiązkowi określonemu w art. 83 obowiązki firmy inwestycyjnej w zakresie zatrudnianych pracowników ust. 1 pkt 1 Ustawy, jeżeli zakres obowiązków maklera nadzorującego nie obejmuje nadzoru nad przekazywaniem, modyfikowaniem i anulowaniem zleceń maklerskich na rachunek klienta.
3.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego:
1)
minimalny zakres obowiązków maklerów nadzorujących,
2)
zasady, tryb oraz częstotliwość przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jak również skład i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej.
4.
Do maklerów nadzorujących zatrudnionych przez zagraniczne firmy inwestycyjne, prowadzące działalność na giełdzie bez otwierania oddziału na terytorium Polski, nie stosuje się ust. 1 pkt 2, jeżeli kandydat na maklera nadzorującego posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez zagraniczną giełdę papierów wartościowych, której zagraniczna firma inwestycyjna jest członkiem i z którą Giełda posiada porozumienie, z którego wynika wzajemne uznawanie kompetencji maklerów nadzorujących.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kandydat na członka giełdy lub członek giełdy zatrudniający maklera nadzorującego obowiązany jest przedstawić Giełdzie pisemne potwierdzenie znajomości przez tę osobę przepisów i obowiązujących na giełdzie procedur dotyczących zasad przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich i otrzymywania informacji na potrzeby obsługi notowań.
O wpisie na listę maklerów nadzorujących, o której mowa w § 101, decyduje na wniosek członka giełdy Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.
1.
Zarząd Giełdy może skierować maklera nadzorującego na egzamin, jeżeli stwierdzi istotne uchybienia w jego działalności w zakresie określonym przepisami giełdowymi.
2.
Z chwilą skierowania na egzamin do czasu jego złożenia makler nadzorujący, o którym mowa w ust.1, jest zawieszony w czynnościach.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Giełda zapewnia możliwość przystąpienia przez maklera nadzorującego do egzaminu w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia jego zawieszenia w czynnościach.
Makler nadzorujący zobowiązany jest wykonywać swoje czynności zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie.
1.
Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy skreśla maklera nadzorującego z listy, o której mowa w § 101, na wniosek członka giełdy lub w przypadku ustania przesłanek określonych w § 95 ust.1 pkt 1 lub 3.
2.
Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy skreśla maklera nadzorującego z listy, o której mowa w § 101, w przypadku niewykonywania przez niego obowiązków maklera nadzorującego przez okres dłuższy niż jeden rok.
3.
Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy zawiesza maklera nadzorującego w działalności na giełdzie - w przypadku zawieszenia jego uprawnień do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych przez KNF – na okres zawieszenia.
1.
Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy skreśla maklera nadzorującego z listy, o której mowa w § 101, w przypadku rażącego naruszenia przez tę osobę przepisów obowiązujących na giełdzie, niezwłocznie informując członka giełdy.
2.
Na wniosek członka giełdy Rada Giełdy może przekazać Zarządowi Giełdy sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Giełda prowadzi listę maklerów nadzorujących.

ROZDZIAŁ IX. ZLECENIA MAKLERSKIE, TRANSAKCJE GIEŁDOWE I ANULOWANIE TYCH TRANSAKCJI

Oddział 1. Zlecenia maklerskie, transakcje giełdowe

1.
Transakcje giełdowe zawierane są na podstawie zleceń maklerskich przekazanych przez członków giełdy, lub odpowiednio zleceń maklerskich przekazanych przez ich klientów korzystających z dostępu sponsorowanego, z zastrzeżeniem ust. 2, których przyjęcie zostało potwierdzone przez giełdę.
1a.
Transakcje giełdowe zawarte na podstawie zleceń maklerskich przekazanych na giełdę przez klientów członków giełdy korzystających z dostępu sponsorowanego stanowią, w rozumieniu niniejszego Regulaminu oraz przepisów giełdowych wydanych na jego podstawie, transakcje giełdowe członków giełdy.
2.
Na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 167 ust. 2 Krajowy Depozyt może złożyć zlecenie maklerskie:
1)
w imieniu własnym, w przypadkach określonych w Ustawie,
2)
w imieniu członka giełdy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w innych przypadkach związanych z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń transakcji, o którym mowa w Ustawie.
Transakcje giełdowe zawierane są z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym Giełdy.
1.
Członek giełdy sporządza zlecenia maklerskie w imieniu własnym na rachunek klienta albo na rachunek własny. Zlecenie maklerskie na rachunek klienta korzystającego z bezpośredniego dostępu elektronicznego stanowi, w rozumieniu niniejszego Regulaminu oraz przepisów giełdowych wydanych na jego podstawie, zlecenie maklerskie członka giełdy na rachunek klienta.
2.
Członek giełdy zobowiązany jest do stosowania środków organizacyjnych i technicznych służących kontroli wielkości i poprawności zleceń maklerskich przekazywanych na giełdę, w tym zleceń przekazywanych przez jego klientów korzystających z dostępu sponsorowanego.
3.
Członek giełdy zobowiązany jest do badania zleceń maklerskich oraz zawieranych przez siebie transakcji giełdowych, w tym transakcji zawieranych na podstawie zleceń maklerskich przekazanych przez jego klientów korzystających z dostępu sponsorowanego, pod kątem możliwości dokonania manipulacji kursami instrumentów finansowych.
4.
Giełda na bieżąco monitoruje złożone zlecenia i transakcje zawarte przez członków giełdy, w tym zlecenia maklerskie złożone przez klientów członka giełdy korzystających z dostępu sponsorowanego oraz transakcje zawarte na podstawie tych zleceń, w celu identyfikowania naruszeń przepisów obowiązujących na giełdzie, przypadków naruszenia zasad obrotu, przypadków uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji na rynku lub wykorzystywania informacji poufnych, a także zakłóceń funkcjonowania systemu informatycznego Giełdy.
5.
Giełda niezwłocznie informuje KNF o każdym przypadku istotnego naruszenia przepisów obowiązujących na giełdzie lub zasad obrotu, oraz o istotnych zakłóceniach funkcjonowania systemu informatycznego Giełdy, mając na uwadze art. 81 okoliczności, w których można zakładać istotne naruszenia regulaminu systemu obrotu lub zakłócenia obrotu bądź zakłócenia systemów w odniesieniu do instrumentu finansowego (art. 31 ust. 2 i art. 54 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 oraz sekcję A Załącznika III do tego Rozporządzenia.
6.
Giełda niezwłocznie informuje KNF o każdym przypadku uzasadniającym podejrzenie wystąpienia manipulacji na rynku lub wykorzystywania informacji poufnych, zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/957 oraz art. 82 okoliczności, w których można zakładać postępowanie, które może wskazywać na postępowanie zakazane na mocy rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (art. 31 ust. 2 i art. 54 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 i sekcją B Załącznika III do tego Rozporządzenia.
7.
Giełda informuje KNF o wszystkich złożonych zleceniach maklerskich oraz zawartych transakcjach.
1.
W przypadku zleceń maklerskich składanych przy wykorzystaniu handlu algorytmicznego członek giełdy zobowiązany jest dodatkowo:
1)
poinformować Giełdę o zamiarze wykorzystywania handlu algorytmicznego w działalności prowadzonej na giełdzie,
2)
opracować, wdrożyć i stosować zasady i procedury oraz środki kontroli i mechanizmy określone w art 1-18 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/589,
3)
przeprowadzić testy wykorzystywanych algorytmów w celu uniknięcia możliwości przyczynienia się do zakłóceń obrotu,
4)
wskazać maklera nadzorującego odpowiedzialnego u członka giełdy za nadzór nad przekazywaniem na giełdę, modyfikowaniem i anulowaniem zleceń maklerskich składanych przy wykorzystaniu handlu algorytmicznego,
5)
poinformować KNF oraz organ nadzoru właściwy ze względu na swoją siedzibę o fakcie wykorzystywania handlu algorytmicznego w działalności prowadzonej na giełdzie, jak również o zaprzestaniu wykorzystywania handlu algorytmicznego w działalności prowadzonej na giełdzie.
2.
Członek giełdy zobowiązany jest zobowiązać swoich klientów korzystających z bezpośredniego dostępu elektronicznego do spełniania wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli składają zlecenia przy wykorzystaniu handlu algorytmicznego.
3.
Członek giełdy zobowiązany jest przeprowadzić testy algorytmów również w przypadku istotnych zmian algorytmów wykorzystywanych przez siebie oraz zobowiązać do przeprowadzania takich testów w odniesieniu do algorytmów jego klientów korzystających z bezpośredniego dostępu elektronicznego.
4.
Wraz z informacją, o której mowa w ust. 1 pkt 1, członek giełdy składa oświadczenie o przeprowadzeniu testów wykorzystywanych algorytmów oraz opis mechanizmów użytych do takich testów. Członek giełdy składa oświadczenie wraz z opisem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, również w przypadku rozpoczęcia korzystania z nowego algorytmu lub istotnej zmiany wykorzystywanego dotychczas algorytmu.
5.
Przepisy ust. 1 - 4 stosuje się odpowiednio do członków giełdy wykorzystujących handel algorytmiczny w działalności prowadzonej na giełdzie przed dniem 3 stycznia 2018 r.
6.
Giełda prowadzi rejestr algorytmów wykorzystywanych przez danego członka giełdy.
1.
Zarząd Giełdy lub przewodniczący sesji może zawiesić na czas określony przyjmowanie zleceń maklerskich:
1)
członka giełdy (zleceń maklerskich oznaczonych tym samym kodem, o którym mowa w § 107 ust.1 pkt 7,
2)
na rachunek danego klienta członka giełdy korzystającego z bezpośredniego dostępu elektronicznego (zleceń maklerskich oznaczonych tym samym kodem, o którym mowa w § 107 ust.1 pkt 11.
2.
Zawieszenie przyjmowania zleceń maklerskich, o których mowa w ust. 1, następuje:
1)
z inicjatywy Zarządu Giełdy lub przewodniczącego sesji - w przypadku, gdy w ich ocenie zawieszenie jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo obrotu giełdowego lub interes jego uczestników,
2)
na żądanie KNF,
3)
na wniosek Krajowego Depozytu - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach regulujących działalność tego podmiotu i umowie, o której mowa w § 167 ust. 2,
4)
na wniosek członka giełdy - w zakresie odnoszącym się do zleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
5)
na wniosek członka giełdy - w zakresie odnoszącym się do zleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z obowiązującymi u członka giełdy zasadami zawieszania danego typu bezpośredniego dostępu elektronicznego jego klientów,
6)
na wniosek uczestnika rozliczającego członka giełdy - w zakresie odnoszącym się do zleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zgodnie z obowiązującymi członka giełdy zasadami rozliczania przez danego uczestnika rozliczającego,
7)
na wniosek uczestnika rozliczającego członka giełdy - w zakresie odnoszącym się do zleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z obowiązującymi członka giełdy zasadami rozliczania przez danego uczestnika rozliczającego oraz zgodnie z obowiązującymi u członka giełdy zasadami zawieszania danego typu bezpośredniego dostępu elektronicznego jego klientów,
8)
na wniosek klienta członka giełdy korzystającego z dostępu sponsorowanego - w zakresie odnoszącym się do zleceń tego klienta, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z obowiązującymi u członka giełdy zasadami zawieszania dostępu sponsorowanego.
3.
Jeżeli co innego nie wynika z decyzji o zawieszeniu, przekazane na giełdę a niezrealizowane zlecenia maklerskie złożone przez danego członka giełdy, lub odpowiednio przez danego klienta członka giełdy korzystającego z dostępu sponsorowanego , których dotyczy zawieszenie przyjmowania, tracą ważność z chwilą tego zawieszenia.
4.
Jeżeli co innego nie wynika z decyzji o zawieszeniu, zawieszenie przyjmowania oraz utrata ważności zleceń maklerskich, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy:
1)
wszystkich instrumentów finansowych notowanych na giełdzie będących przedmiotem tych zleceń, albo oddzielnie
2)
wszystkich papierów wartościowych będących przedmiotem tych zleceń, albo oddzielnie
3)
wszystkich instrumentów pochodnych będących przedmiotem tych zleceń.
5.
Jeżeli co innego nie wynika z decyzji o zawieszeniu, zawieszenie przyjmowania oraz utrata ważności zleceń maklerskich, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na giełdzie będących przedmiotem tych zleceń.
6.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowy tryb przekazywania wniosków o zawieszenie obrotu oraz wymogi co do zakresu informacji wymaganych przez Giełdę w związku ze złożeniem wniosku o zawieszenie.
Członek giełdy obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przyjętego zlecenia.
1.
Zlecenie maklerskie powinno określać w szczególności:
1)
nazwę lub kod instrumentu finansowego, którego zlecenie dotyczy,
2)
rodzaj oferty (kupno lub sprzedaż),
3)
limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez określania limitu ceny,
4)
liczbę instrumentów finansowych mających być przedmiotem transakcji,
5)
termin ważności zlecenia,
6)
wskaźnik typu działania, w szczególności:
a) na rachunek własny,
b) na rachunek klienta,
c) animator rynku,
7)
kod wystawcy zlecenia,
8)
datę wystawienia zlecenia,
9)
numer własny zlecenia
10)
informację czy zlecenie przekazywane jest z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu elektronicznego,
11)
oznaczenie klienta członka giełdy, na rachunek którego przekazywane jest zlecenie na giełdę, w tym klienta korzystającego z bezpośredniego dostępu elektronicznego,
12)
oznaczenie członka giełdy niebiorącego udziału w wykonaniu zlecenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit d) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580, jeżeli brał on udział w przekazywaniu zlecenia na giełdę,
13)
oznaczenie osoby fizycznej lub algorytmu odpowiedzialnych za podjęcie decyzji inwestycyjnej w odniesieniu do danego zlecenia składanego na rachunek własny członka giełdy lub w ramach świadczonej przez członka giełdy usługi zarządzania portfelem, ustalonych zgodnie z art. 8 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590,
14)
oznaczenie osoby fizycznej lub algorytmu odpowiedzialnych u członka giełdy za wykonanie danego zlecenia, ustalonych zgodnie z art. 9 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590.
2.
Oznaczenia, o których w ust. 1 pkt 11-14, przekazywane są w zleceniu maklerskim w postaci zakodowanej. Odpowiadające tym oznaczeniom dane, w tym dane osobowe, określone w pkt 3-6 Tabeli 2 Załącznika do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580 przekazywane są Giełdzie przez członków giełdy z zachowaniem wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu wypełniania przez Giełdę obowiązków, o których mowa w art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 oraz obowiązków wynikających z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/957.
4.
Szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu maklerskim, sposób ich przekazywania, jak również sposób przekazywania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, określa Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
Cenę oznaczoną w zleceniu maklerskim uważa się w przypadku oferty kupna za cenę maksymalną, a w przypadku oferty sprzedaży za cenę minimalną.
Informacje zawarte w zleceniach maklerskich są dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników Giełdy oraz osób upoważnionych do tego właściwymi przepisami prawa.
1.
W systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego mogą być składane następujące rodzaje zleceń maklerskich:
1)
zlecenia z limitem realizacji (LIMIT),
2)
zlecenia po każdej cenie (PKC),
3)
zlecenia po cenie rynkowej (PCR),
4)
zlecenia z limitem aktywacji (STOP),
5)
zlecenia ze zmiennym limitem realizacji (PEG).
2.
Zlecenie LIMIT zawiera limit ceny i może być realizowane wyłącznie po cenie określonej w tym limicie albo po cenie niższej - w przypadku zlecenia kupna albo po cenie wyższej - w przypadku zlecenia sprzedaży.
3.
Zlecenie PKC nie zawiera limitu ceny. W trakcie notowań ciągłych zlecenie PKC realizowane jest po najlepszych możliwych cenach zleceń przeciwstawnych oczekujących na realizację w arkuszu zleceń.
4.
Zlecenie PCR nie zawiera limitu ceny. W trakcie notowań ciągłych zlecenie PCR realizowane jest po najlepszej możliwej cenie zlecenia przeciwstawnego oczekującego na realizację w arkuszu zleceń.
5.
Zlecenie STOP zawiera limit aktywacji zlecenia oraz limit ceny, po której zlecenie to może podlegać realizacji (zlecenie STOP Limit) albo polecenie realizacji bez określonego limitu ceny (zlecenie STOP Loss).
6.
Zlecenie PEG zawiera zmienny limit ceny, który przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie w arkuszu zleceń.
7.
Składając zlecenie maklerskie członek giełdy może wskazać dodatkowe oznaczenia lub rodzaje ważności oraz dodatkowe warunki realizacji zlecenia, zgodne z postanowieniami Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.
8.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego zasady postępowania oraz warunki i czas przyjmowania i anulowania poszczególnych rodzajów zleceń maklerskich, jak również ich realizacji i modyfikacji w poszczególnych systemach notowań i fazach sesji.
9.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczególne rodzaje zleceń maklerskich oraz wymagania, którym powinny one odpowiadać.
10.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może zawiesić na czas określony zakres zleceń maklerskich przyjmowanych do realizacji na giełdzie, jak również dodatkowych oznaczeń, rodzajów ważności lub dodatkowych warunków realizacji tych zleceń.
11.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może unieważnić przekazane na giełdę, a niezrealizowane zlecenia maklerskie.
12.
Z chwilą ogłoszenia zawieszenia obrotu wstrzymywane jest zawieranie transakcji, przy czym zlecenia maklerskie mogą być przyjmowane, modyfikowane i anulowane, o ile z przepisów Regulaminu Giełdy, Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego lub decyzji o zawieszeniu nie wynika inaczej.
1.
Giełda na koniec każdej sesji giełdowej oblicza wskaźniki niewykonanych zleceń do liczby transakcji, zgodnie z zasadami i metodami określonymi w art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/566.
2.
Do końca każdego roku kalendarzowego Giełda podaje do wiadomości uczestników obrotu maksymalne wielkości wskaźników, o których mowa w ust. 1, obowiązujące na giełdzie w kolejnym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 3. Określenie i opublikowanie maksymalnych wielkości wskaźników, o których mowa w ust. 1, obowiązujących w roku 2018, z zastrzeżeniem ust. 3, nastąpi najpóźniej w dniu 3 stycznia 2018 r.
3.
W uzasadnionych przypadkach Giełda może dokonać zmiany maksymalnych wielkości wskaźników, o których mowa w ust. 1, w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że informacja o ich zmianie powinna zostać podana do wiadomości uczestników obrotu co najmniej na 3 miesiące przed ich wejściem w życie.
4.
Przekroczenie maksymalnych wielkości wskaźników, o których mowa w ust. 1, skutkuje obowiązkiem uiszczenia przez danego członka giełdy dodatkowej opłaty giełdowej, o ile przepisy Regulaminu Giełdy taką opłatę przewidują.

Oddział 2. Anulowanie transakcji giełdowych

1.
Transakcja giełdowa może zostać anulowana, jeżeli została zawarta na podstawie błędnie sporządzonego zlecenia maklerskiego przekazanego przez członka giełdy, lub odpowiednio przekazanego przez jego klienta korzystającego z dostępu sponsorowanego. Przez błędnie sporządzone zlecenie maklerskie rozumie się zlecenie, w którym został błędnie wprowadzony limit ceny, wolumen, rodzaj oferty lub wskazanie instrumentu finansowego, którego zlecenie dotyczy.
2.
Anulowanie transakcji oznacza uznanie transakcji za niezawartą oraz unieważnienie zleceń maklerskich, które były jej podstawą.
1.
Wyrażenie zgody na anulowanie transakcji zawartej na podstawie błędnie sporządzonego zlecenia skutkuje anulowaniem wszystkich transakcji giełdowych, których przedmiotem jest dany instrument finansowy, zawartych od momentu wprowadzenia do systemu informatycznego giełdy błędnie sporządzonego zlecenia maklerskiego, a w przypadku zleceń STOP , od momentu ujawnienia zlecenia w arkuszu zleceń, do momentu przekazania członkom giełdy przez przewodniczącego sesji informacji o złożeniu wniosku, o którym mowa w § 113 ust. 1 pkt. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
W przypadku anulowania danej transakcji pakietowej anulowaniu ulega wyłącznie ta transakcja.
3.
Wyrażenie zgody na anulowanie danej transakcji pakietowej nie powoduje anulowania innych transakcji zawartych na danym instrumencie finansowym.
4.
W przypadku, gdy anulowanie dotyczy transakcji zawartej na podstawie zlecenia maklerskiego uwzględnionego przy określaniu kursu otwarcia, kursu zamknięcia, kursu jednolitego lub kursu wyznaczonego w wyniku równoważenia, Zarząd Giełdy lub przewodniczący sesji unieważnia także ten kurs oraz określa dalszy tok postępowania.
1.
Decyzję o wyrażeniu zgody na anulowanie transakcji giełdowej zawartej na podstawie błędnie sporządzonego zlecenia maklerskiego podejmuje przewodniczący sesji, po spełnieniu łącznie następujących warunków, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5:
1)
otrzymania wniosku członka giełdy o anulowanie transakcji zawartej na podstawie błędnie sporządzonego zlecenia maklerskiego zawierającego oświadczenie członka giełdy o popełnionym błędzie - w imieniu członka giełdy wniosek składa makler nadzorujący; w przypadku wniosku o anulowanie transakcji na podstawie błędnie sporządzonego zlecenia maklerskiego klienta korzystającego z dostępu sponsorowanego wniosek członka giełdy zawiera dodatkowo oświadczenie tego klienta o popełnionym błędzie,
2)
przekroczenia przez kurs transakcji zawartej na podstawie błędnego zlecenia maklerskiego lub zlecenia z limitem aktywacji, którego aktywacja nastąpiła w wyniku realizacji błędnego zlecenia, przedziału zmiany wahań kursów, określonego przez Zarząd Giełdy, z którego transakcje giełdowe nie podlegają anulowaniu,
3)
wyrażenia zgody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, na anulowanie wszystkich transakcji, o których mowa w § 112 ust. 1, przez więcej niż połowę członków giełdy będących stronami transakcji podlegających anulowaniu, jeżeli przedmiotem transakcji tych członków giełdy jest liczba instrumentów finansowych stanowiących co najmniej 90 % całkowitego wolumenu transakcji podlegających anulowaniu (przez całkowity wolumen transakcji rozumie się sumę liczby instrumentów finansowych, będących przedmiotem wszystkich podlegających anulowaniu transakcji, pomnożoną przez dwa). W imieniu członka giełdy zgodę wyraża albo odmawia jej wyrażenia makler nadzorujący.
2.
W przypadku, o którym mowa w § 112 ust. 4 zgoda na anulowanie transakcji musi być wyrażona przez wszystkich członków giełdy, którzy zawarli transakcje, na podstawie zleceń uwzględnionych przy określaniu odpowiednio kursu otwarcia, kursu zamknięcia, kursu jednolitego lub kursu wyznaczonego w wyniku równoważenia
3.
W przypadku transakcji pakietowych nie stosuje się warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a zgoda określona w ust. 1 pkt 3) musi być wyrażona przez drugą stronę transakcji.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomimo spełnienia warunków wskazanych w ust. 1, przewodniczący sesji może odmówić wyrażenia zgody na anulowanie transakcji.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy, na wniosek członka giełdy, może postanowić o anulowaniu transakcji bez spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2.
1.
Wniosek, o którym mowa § 113 ust. 1 pkt. 1 musi być przekazany w ciągu 15 minut od momentu zawarcia pierwszej transakcji na podstawie błędnie sporządzonego zlecenia maklerskiego.
2.
Wniosek, o którym mowa w § 113 ust. 1 pkt. 1 złożony w przypadku transakcji, dla których karty umowy zostały przekazane do rozrachunku do Krajowego Depozytu, zostaje odrzucony.
3.
Członek giełdy składający wniosek, o którym mowa w § 113 ust. 1 pkt. 1 zobowiązany jest do przekazania Giełdzie w dniu złożenia wniosku wyjaśnienia przyczyn i okoliczności przekazania, odpowiednio przez członka giełdy lub jego klienta korzystającego z dostępu sponsorowanego, błędnego zlecenia maklerskiego. Wyjaśnienie sporządzone zostaje w formie pisemnej przez maklera nadzorującego.
1.
Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 113 ust. 1 pkt 1 nie został odrzucony to przewodniczący sesji nie później niż 20 minut po otrzymaniu wniosku przekazuje informację o nim do publicznej wiadomości.
2.
Przewodniczący sesji może zawiesić obrót instrumentem finansowym, którego dotyczy wniosek określony w § 113 ust. 1 pkt. 1 na okres niezbędny do przygotowania informacji, o której mowa w ust. 1.
1.
Z zastrzeżeniem § 113 ust. 5, każdy członek giełdy, który był stroną transakcji, o których mowa w § 112 ust. 1, zobowiązany jest do przekazania informacji przewodniczącemu sesji o wyrażeniu przez siebie zgody na anulowanie tej transakcji albo odmowie wyrażenia takiej zgody, w terminie 30 minut od momentu przekazania informacji, o której mowa w § 115 ust. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący sesji może wydłużyć termin przekazania takiej informacji przez członków giełdy.
2.
W przypadku gdy członek giełdy składa wniosek o anulowanie transakcji, o którym mowa w § 113 ust. 1 pkt 1, uznaje się, że zarówno on, jak i jego klient korzystający z dostępu sponsorowanego, który sporządził błędnie zlecenie maklerskie, wyrazili zgodę na anulowanie tej transakcji z momentem złożenia tego wniosku.
1.
Decyzja o anulowaniu transakcji podejmowana jest przez przewodniczącego sesji w ciągu 10 minut od uzyskania zgody, o której mowa w § 113 ust. 1 pkt 3, a w przypadku, o którym mowa w § 113 ust. 5, decyzja podejmowana jest przez Zarząd Giełdy w ciągu 60 minut od złożenia wniosku, o którym mowa w § 114 ust. 1.
2.
W przypadku upływu terminu, określonego w § 116 ust. 1 i nie przekazaniu przez członków giełdy zgody, o której mowa w § 113 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub ust. 3 przewodniczący sesji podejmuje decyzję o nie wyrażeniu zgody na anulowanie transakcji.
1.
Przewodniczący sesji przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji, o której mowa w § 117 lub w § 113 ust. 4.
2.
Giełda przekazuje KNF w każdym przypadku informację o otrzymaniu wniosku o anulowanie transakcji oraz kopię wyjaśnień członka giełdy, o których mowa w § 114 ust. 3.
1.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe warunki i tryb anulowania transakcji giełdowych, w szczególności przedział zmiany wahań kursów, o którym mowa w § 113 ust. 1 pkt 2), treść wniosku o anulowanie transakcji, tryb wyrażania zgody przez członków giełdy, lub odpowiednio ich klientów korzystających z dostępu sponsorowanego, na anulowanie transakcji oraz zakres informacji przekazywanych w związku z anulowaniem transakcji.
2.
Anulowaniu nie mogą podlegać transakcje odkupu lub odsprzedaży, transakcje pakietowe z dniem rozliczenia ustalonym na dzień zawarcia transakcji oraz transakcje pakietowe zawierane poza godzinami sesji giełdowych.

Oddział 3. Korekta transakcji giełdowych

1.
Transakcja pakietowa może podlegać korekcie na podstawie zgodnych wniosków członków giełdy będących stronami tej transakcji, na warunkach określonych w niniejszym Oddziale.
2.
Korekcie transakcji nie mogą podlegać transakcje pakietowe z dniem rozliczenia ustalonym na dzień zawarcia transakcji, transakcje pakietowe zawierane po godz. 16:30 oraz transakcje pakietowe zawierane poza godzinami sesji giełdowych.
3.
Dokonanie korekty transakcji pakietowej oznacza uznanie korygowanej transakcji za niezawartą oraz unieważnienie zleceń maklerskich, które były podstawą jej zawarcia.
1.
Dokonanie korekty danej transakcji pakietowej polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego giełdy, przez strony tej transakcji - za zgodą przewodniczącego sesji - nowych zleceń maklerskich o parametrach zgodnych z wnioskami stron korygowanej transakcji i zawarciu na ich podstawie nowej transakcji pakietowej, a następnie usunięciu przez przewodniczącego sesji korygowanej transakcji z systemu informatycznego Giełdy.
2.
Zlecenia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć wyłącznie instrumentów finansowych oznaczonych tym samym kodem co instrumenty, których dotyczy korygowana transakcja.
1.
Decyzję o wyrażeniu zgody na korektę transakcji pakietowej podejmuje przewodniczący sesji, po spełnieniu warunków umożliwiających korektę, w tym otrzymania wniosków od członków giełdy będących stronami transakcji pakietowej podlegającej korekcie, zawierających ich zgodne oświadczenia woli co do zakresu korekty i wyjaśnienia przyczyn korekty. W imieniu członka giełdy wniosek składa makler nadzorujący.
2.
W przypadku wniosku o korektę transakcji pakietowej zawartej na podstawie zlecenia maklerskiego klienta korzystającego z dostępu sponsorowanego, wniosek członka giełdy zawiera dodatkowo wyjaśnienie tego klienta co do przyczyn korekty.
Wnioski o skorygowanie transakcji pakietowej, o których mowa § 119a ust. 1, muszą zostać przekazane na giełdę w ciągu 15 minut od momentu zawarcia transakcji pakietowej, która ma podlegać korekcie.
1.
Jeżeli wnioski, o których mowa w § 119a ust. 1, nie zostaną odrzucone ze względów formalnych, przewodniczący sesji nie później niż 5 minut po otrzymaniu drugiego z tych wniosków podejmuje decyzję w sprawie możliwości dokonania korekty transakcji.
2.
Wprowadzenie zleceń, o których mowa w § 119b ust. 1, do systemu informatycznego Giełdy powinno nastąpić w ciągu 15 minut od wyrażenia przez przewodniczącego sesji zgody na korektę, jednak nie później niż do godz. 17:05 w tym dniu.
Giełda przekazuje KNF informację o otrzymaniu wniosków o korektę transakcji pakietowej, o dokonaniu albo odmowie dokonania tej korekty, jak również kopie wyjaśnień, o których mowa w § 119c.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe warunki i tryb korekty transakcji pakietowej, w szczególności treść wniosku o dokonanie korekty takiej transakcji.

ROZDZIAŁ X. SESJE GIEŁDOWE

1.
Sesje giełdowe odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 17.05, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem określanym przez Zarząd Giełdy.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może na czas określony zmienić dni lub godziny odbywania sesji giełdowych oraz harmonogram notowań.
1.
Zarząd Giełdy określa terminy, dni i harmonogram notowań instrumentów finansowych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
2.
Informacje, o których mowa w ust.1, podawane są do wiadomości uczestników obrotu co najmniej na 2 tygodnie przed ich wejściem w życie.
Zarząd Giełdy może odwołać sesję giełdową z ważnych powodów, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków giełdy.
1.
Nadzór nad przebiegiem i porządkiem sesji giełdowej sprawuje przewodniczący sesji.
2.
Przewodniczący sesji podejmuje również inne czynności dotyczące obrotu giełdowego, określone w Regulaminie Giełdy, Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego i innych przepisach giełdowych.
3.
Przewodniczącym sesji jest upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy.
4.
W uzasadnionych przypadkach sesję giełdową może prowadzić członek Zarządu Giełdy.
1.
Otwarcie i zamknięcie sesji giełdowej oznajmia członek Zarządu Giełdy lub przewodniczący sesji w zwyczajowo przyjęty sposób.
2.
Zarząd Giełdy lub przewodniczący sesji może przedłużyć czas wprowadzania zleceń maklerskich na sesję lub zawiesić ich przyjmowanie, opóźnić otwarcie lub przedłużyć sesję, jak również zawiesić obrót giełdowy lub przerwać sesję, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu giełdowego lub interes jego uczestników.
3.
Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do obrotu poszczególnymi instrumentami finansowymi podczas danej sesji giełdowej, w szczególności w przypadku przekazania przez emitenta lub powzięcia w inny sposób informacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo obrotu giełdowego lub interes jego uczestników.
4.
Giełda niezwłocznie informuje KNF o wszelkich istotnych zakłóceniach w przebiegu sesji giełdowej, jak również o każdym przypadku równoważenia, o którym mowa w § 142, dla instrumentów finansowych, dla których giełda jest istotnym rynkiem z punktu widzenia płynności w rozumieniu art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/570.
5.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe zasady działania w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3.
1.
W przypadku powstania w czasie sesji giełdowej sporu związanego z jej przebiegiem i porządkiem, a wymagającego natychmiastowego rozpatrzenia, rozstrzyga go przewodniczący sesji.
2.
Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust.1, nie przysługuje odwołanie.
3.
Postanowienie ust. 2 nie narusza przepisów dotyczących Sądu Giełdowego.
1.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w sytuacjach wskazanych w art. 18 ust. 2 lit. d Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/584, Zarząd Giełdy może unieważnić sesję giełdową lub też kursy poszczególnych instrumentów finansowych, niezwłocznie informując KNF, Krajowy Depozyt oraz członków giełdy.
2.
Decyzję o unieważnieniu sesji lub kursów poszczególnych instrumentów finansowych, Zarząd Giełdy może podjąć nie później niż w ciągu 30 minut od zakończenia sesji giełdowej w danym dniu lub odpowiednio od zawarcia ostatniej transakcji giełdowej instrumentami finansowymi, których kurs podlega unieważnieniu.
3.
Unieważnienie sesji giełdowej oznacza uznanie za niezawarte wszystkich transakcji giełdowych zawartych na danej sesji oraz unieważnienie wszystkich zleceń maklerskich, które były ich podstawą.
4.
Unieważnienie kursów instrumentów finansowych oznacza uznanie za niezawarte wszystkich transakcji giełdowych tymi instrumentami finansowymi objętymi danym kodem, zawartych na danej sesji giełdowej w okresie wskazanym w decyzji o unieważnieniu, oraz unieważnienie wszystkich zleceń maklerskich, które były ich podstawą.
5.
Zarząd Giełdy podejmując decyzję o unieważnieniu sesji lub kursów poszczególnych instrumentów finansowych określa jednocześnie dalszy tok postępowania w tej sprawie, w szczególności co do ważności przekazanych na giełdę a niezrealizowanych zleceń maklerskich oraz możliwości składania, modyfikowania i anulowania nowych zleceń maklerskich.
1.
Informacje zawarte w dokumentacji sesji giełdowej nie podlegające publicznemu ujawnieniu mogą być udostępnione za zgodą Zarządu Giełdy jedynie upoważnionym pracownikom Giełdy oraz osobom upoważnionym do tego właściwymi przepisami prawa.
2.
Zakres przekazywanych do publicznej wiadomości informacji dotyczących sesji giełdowej określa Zarząd Giełdy, z zastrzeżeniem przepisów § 171.
Zarząd Giełdy może udostępnić informacje o charakterze statystycznym zawarte w dokumentacji sesji giełdowej osobom innym niż określone w § 129.
1.
Na sesjach giełdowych notowania odbywają się w systemie:
1)
notowań ciągłych, w tym w systemie animatora rynku,
2)
kursu jednolitego:
a) z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego (w każdym dniu sesyjnym),
b) z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego (w wybranym dniu sesyjnym).
2.
System notowań dla danego instrumentu finansowego określa Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy z inicjatywy własnej lub na wniosek emitenta, pod warunkiem spełnienia określonych przez Zarząd Giełdy kryteriów kwalifikacyjnych.
3.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego zasady i kryteria podejmowania decyzji, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Instrumenty finansowe mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie w jednym systemie notowań.
5.
W przypadku, gdy co innego nie wynika wprost z odrębnych przepisów giełdowych lub decyzji Zarządu Giełdy co do notowania danych instrumentów finansowych, uznaje się, że są one notowane:
1)
w przypadku instrumentów zakwalifikowanych do systemu notowań ciągłych - w systemie notowań ciągłych niebędącym systemem animatora rynku,
2)
w przypadku instrumentów zakwalifikowanych do systemu kursu jednolitego - w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego.
1.
W obrocie instrumentami finansowymi na sesjach giełdowych obowiązują ograniczenia wahań kursów.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3, podstawę dla ustalenia dopuszczalnych wahań kursów w danym systemie notowań stanowi kurs odniesienia określany zgodnie z przepisami § 137 i § 149.
3.
W przypadku obrotu instrumentami finansowymi w systemie animatora rynku granice dopuszczalnych wahań kursów stanowią limity cen w zleceniach animatora rynku oraz limity cen określane przez Giełdę zgodnie z przepisami Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.
4.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego wysokość dopuszczalnych wahań kursów obowiązujących w określonym systemie notowań lub dla określonych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem przepisów § 137 i § 149.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników może, na czas określony, postanowić o zmianie wysokości, zawieszeniu lub zniesieniu ograniczeń wahań kursów dla wszystkich lub dla wybranych instrumentów finansowych lub w danym systemie notowań. Uchwała w tej sprawie jest podawana niezwłocznie do wiadomości uczestników obrotu.
6.
W zakresie i na warunkach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego przewodniczący sesji może w trakcie danej sesji giełdowej postanowić o zmianie wysokości, zawieszeniu lub zniesieniu ograniczeń wahań kursów dla wszystkich lub dla wybranych instrumentów finansowych lub w danym systemie notowań.
1.
Kurs akcji notowanych na giełdzie określany jest w złotych lub innej walucie wymienialnej określonej przez Zarząd Giełdy dla danych akcji, zaś kurs dłużnych instrumentów finansowych w procentach ich wartości nominalnej - z dokładnością określoną przez Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
1a.
Kurs notowanych na giełdzie instrumentów finansowych może być określany z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej części danej waluty, z zastrzeżeniem że nie może być on niższy niż jeden grosz, a w przypadku określania kursu danego instrumentu w walucie innej niż złoty – niższy niż jedna setna części tej waluty.
2.
Limit ceny w zleceniu maklerskim powinien być zgodny z obowiązującą dla danego instrumentu finansowego minimalną wielkością zmiany ceny (krokiem notowania), określoną przez Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/588.
3.
Sposób określania kursu dla innych instrumentów finansowych notowanych na giełdzie oraz sposób podawania dokładności określania kursów i minimalnej wielkości zmiany ceny (kroku notowania) dla instrumentów finansowych notowanych na giełdzie określa Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
4.
W przypadku gdy kurs danych papierów wartościowych został określony z dokładnością większą niż jedna setna części danej waluty notowania, wartość świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji giełdowej zawartej po tym kursie podlega zaokrągleniu do jednej setnej części tej waluty, zgodnie z następującymi zasadami:
1)
w przypadku określenia kursu w złotych - końcówkę danej kwoty poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę równą lub wyższą niż 0,5 grosza zaokrągla się do jednego grosza,
2)
w przypadku określenia kursu w walucie innej niż złoty - końcówkę danej kwoty poniżej 0,5 jednej setnej części danej waluty notowania pomija się, a końcówkę równą lub wyższą niż 0,5 jednej setnej części danej waluty notowania zaokrągla się do jednej setnej części tej waluty.
5.
Ustalenie wartości świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji giełdowych instrumentami pochodnymi następuje zgodnie z zasadami określonymi we właściwych warunkach obrotu oraz regulacjach KDPW_CCP S.A.

ROZDZIAŁ XI. NOTOWANIA W SYSTEMIE CIĄGŁYM (NOTOWANIA CIĄGŁE)

1.
W systemie notowań ciągłych kurs otwarcia oraz kurs zamknięcia określany jest na podstawie następujących zleceń maklerskich, z zastrzeżeniem ust. 3:
1)
zleceń LIMIT,
2)
zleceń PKC,
3)
zleceń PCR.
2.
Z zastrzeżeniem § 136 ust. 2 i 3, kurs otwarcia oraz kurs zamknięcia określany jest przy zastosowaniu kolejno następujących zasad:
1)
maksymalizacji wolumenu obrotu,
2)
minimalizacji różnicy między liczbą instrumentów finansowych w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna możliwych do zrealizowania po określonym kursie,
3)
minimalizacji różnicy między kursem określanym a kursem odniesienia, a w systemie animatora rynku – między kursem określanym a połową sumy limitów cen stanowiących górne i dolne ograniczenie wahań kursów w tym systemie.
3.
W systemie animatora rynku kurs otwarcia określany jest na podstawie następujących zleceń maklerskich:
1)
zleceń LIMIT,
2)
zleceń PKC.
Zarząd Giełdy określa szczegółowy tryb określania kursu otwarcia oraz kursu zamknięcia, jak również zasady realizacji zleceń biorących udział w ich określaniu.
1.
Z chwilą ogłoszenia kursu otwarcia (zamknięcia) staje się on ceną, po której zostają zawarte transakcje giełdowe na otwarciu (zamknięciu).
2.
W przypadku, gdy najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniu sprzedaży lub gdy występują wyłącznie zlecenia kupna lub wyłącznie zlecenia sprzedaży lub gdy występuje brak zleceń (rynek zleceń rozbieżnych), za kurs otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji na danej sesji zawartej w systemie notowań ciągłych, a za kurs zamknięcia kurs ostatniej transakcji na danej sesji. Jeśli na danej sesji nie zawarto żadnej transakcji, kursu otwarcia oraz kursu zamknięcia nie określa się.
3.
W przypadku, gdy zgodnie z przepisami Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego dla danych instrumentów finansowych nie przeprowadza się fazy zamknięcia, za kurs zamknięcia przyjmuje się kurs ostatniej transakcji na danej sesji zawartej w systemie notowań ciągłych. Jeśli na danej sesji nie zawarto żadnej transakcji, kursu zamknięcia nie określa się.
1.
W systemie notowań ciągłych obowiązują statyczne oraz dynamiczne ograniczenia wahań kursów od kursu odniesienia. Statyczne ograniczenia wahań kursów obowiązują względem kursu odniesienia określanego zgodnie z ust. 3 i 4. Dynamiczne ograniczenia wahań kursów obowiązują względem kursu odniesienia określanego zgodnie z ust. 3 i 5.
2.
Ograniczenia wahań kursów obowiązują we wszystkich fazach notowań ciągłych, o ile Zarząd Giełdy lub przewodniczący sesji nie postanowią inaczej. Statyczne ograniczenia wahań kursów nie obowiązują dla warrantów opcyjnych.
3.
Kursem odniesienia dla kursu otwarcia, dla statycznych i dynamicznych ograniczeń wahań kursów, jest ostatni kurs zamknięcia. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się do instrumentów notowanych w systemie animatora rynku oraz do instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych, dla których zasady wyznaczania kursu odniesienia zostały określone na podstawie przepisów ust. 9.
4.
Z zastrzeżeniem § 142 ust. 4 pkt 1), kursem odniesienia dla kursów w fazie notowań ciągłych oraz dla kursu zamknięcia, dla statycznych ograniczeń wahań kursów, jest kurs otwarcia, a w przypadku braku wyznaczenia w fazie otwarcia kursu otwarcia - ostatni kurs zamknięcia. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się do instrumentów notowanych w systemie animatora rynku oraz do instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych, dla których zasady wyznaczania kursu odniesienia zostały określone na podstawie przepisów ust. 9.
5.
Z zastrzeżeniem ust. 8 - 9, kursem odniesienia dla kursów w fazie notowań ciągłych oraz dla kursu zamknięcia, dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów, jest kurs ostatniej transakcji, z zastrzeżeniem § 142 ust. 4 pkt 1. W przypadku braku wyznaczenia w fazie otwarcia kursu otwarcia, kursem odniesienia do czasu zawarcia pierwszej transakcji, dla dynamicznych ograniczeń wahań kursu, jest ostatni kurs zamknięcia, z zastrzeżeniem § 142 ust. 4 pkt 1.
6.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe zasady określania kursu odniesienia oraz wysokość statycznych i dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych, przy czym maksymalne dopuszczalne odchylenia od kursu odniesienia dla danych ograniczeń nie mogą przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 9:
1)
dla akcji i praw do akcji (z zastrzeżeniem pkt 2:
a) 0,03 jednostki waluty notowania – przy kursie odniesienia poniżej 0,30 jednostki waluty notowania,
b) 10% - w pozostałych przypadkach;
2)
dla akcji i praw do akcji w dniu debiutu ich emitenta na giełdzie - 30%;
3)
dla praw poboru:
a) 0,03 jednostki waluty notowania – przy kursie odniesienia poniżej 0,30 jednostki waluty notowania,
b) 100% - w pozostałych przypadkach;
4)
dla certyfikatów inwestycyjnych:
a) 0,03 jednostki waluty notowania – przy kursie odniesienia poniżej 0,30 jednostki waluty notowania,
b) 10% - w pozostałych przypadkach;
5)
dla dłużnych instrumentów finansowych – 15 punktów procentowych;
6)
dla certyfikatów strukturyzowanych:
a) 0,02 jednostki waluty notowania – przy kursie odniesienia poniżej 0,05 jednostki waluty notowania,
b) 30% - w pozostałych przypadkach;
7)
dla tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF:
a) 0,03 jednostki waluty notowania – przy kursie odniesienia poniżej 0,30 jednostki waluty notowania,
b) 10% - w pozostałych przypadkach;
8)
dla pozostałych papierów wartościowych - 100%, o ile Zarząd Giełdy nie określi niższej wartości.
7.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe zasady określania kursu odniesienia oraz wysokość statycznych i dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla instrumentów pochodnych notowanych w systemie notowań ciągłych, z zastrzeżeniem ust. 9, przy czym maksymalne dopuszczalne odchylenia od kursu odniesienia dla danych ograniczeń nie mogą przekraczać:
1)
dla kontraktów terminowych na akcje - 15%,
2)
dla kontraktów terminowych na kursy walut - 9%,
3)
dla kontraktów terminowych na obligacje - 3%,
4)
dla kontraktów terminowych na stawki WIBOR - 1%,
5)
dla kontraktów terminowych na indeksy oraz pozostałe instrumenty bazowe – 10%,
6)
dla opcji - wartości równej w danym roku kalendarzowym 20% średniej arytmetycznej wyliczonej na podstawie wszystkich wartości zamknięcia instrumentu bazowego dla danych opcji, opublikowanych w poprzednim roku kalendarzowym.
8.
W systemie animatora rynku granice dopuszczalnych wahań kursów stanowią limity cen w zleceniach animatora rynku oraz limity cen określane przez Giełdę zgodnie z przepisami Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, przy czym limit ceny określony przez Giełdę nie może odbiegać od limitu ceny w zleceniu animatora, z zastrzeżeniem ust. 9, o więcej niż:
1)
0,10 jednostki waluty notowania – w przypadku, gdy limit ceny w zleceniu animatora wynosi mniej niż 0,75 jednostki waluty notowania,
2)
20% – w pozostałych przypadkach.
9.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego zasady wyznaczania kursu odniesienia lub ograniczeń wahań kursów, w szczególności w przypadku instrumentów pochodnych, instrumentów strukturyzowanych lub instrumentów o podobnym charakterze, instrumentów finansowych, których obrót cechuje się niską płynnością oraz w związku realizacją praw z notowanych instrumentów lub instrumentów bazowych dla tych instrumentów, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu giełdowego lub interesowi jego uczestników.
1.
W trakcie notowań ciągłych, z zastrzeżeniem ust. 6-8, transakcje zawierane są na podstawie następujących rodzajów zleceń maklerskich:
1)
zleceń LIMIT,
2)
zleceń PKC,
3)
zleceń PCR,
4)
zleceń STOP,
5)
zleceń PEG.
2.
W trakcie notowań ciągłych transakcje zawierane są po kursie równym limitowi ceny najlepszego zlecenia przeciwstawnego oczekującego na realizację w arkuszu zleceń, z zastrzeżeniem ust. 6-8.
3.
Zlecenia maklerskie z limitem ceny oczekujące na realizację podlegają realizacji według limitu ceny, a gdy limity ceny są takie same, według kolejności przyjęcia lub ujawnienia zlecenia w arkuszu zleceń, z zastrzeżeniem ust. 6-8.
4.
Zlecenia bez limitu ceny mają pierwszeństwo realizacji przed zleceniami z limitem ceny, niezależnie od czasu ich przyjęcia do arkusza zleceń, z zastrzeżeniem ust. 6-8.
5.
W przypadku, gdy w arkuszu zleceń oczekuje na realizację zlecenie bez limitu ceny, a nie zachodzi równoważenie, o którym mowa w § 142, złożenie zlecenia przeciwstawnego skutkuje zawarciem transakcji po kursie równym:
1)
kursowi ostatniej transakcji, a jeżeli w danym dniu żadna transakcja nie została zawarta – równym kursowi odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów, albo
2)
limitowi ceny w zleceniu z limitem ceny obecnym po tej samej stronie arkusza zleceń co oczekujące na realizacje zlecenie bez limitu ceny, albo
3)
limitowi ceny składanego zlecenia przeciwstawnego
- w zależności od tego, który z tych kursów jest najwyższy - w przypadku, gdy składane zlecenie jest zleceniem sprzedaży, albo najniższy - w przypadku, gdy jest ono zleceniem kupna.
6.
W systemie animatora rynku transakcje w trakcie notowań ciągłych zawierane są na podstawie następujących rodzajów zleceń maklerskich:
1)
zleceń LIMIT,
2)
zleceń PKC,
3)
zleceń STOP.
7.
W systemie animatora rynku warunkiem zawarcia transakcji jest istnienie w arkuszu zlecenia lub zleceń animatora rynku spełniających wymogi określone w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. W przeciwnym razie, do czasu złożenia przez animatora zlecenia lub zleceń spełniających określone wymogi, obrót danymi instrumentami ulega zawieszeniu. Przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
8.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowy tryb określania kursów w trakcie notowań ciągłych oraz szczegółowe zasady realizacji zleceń maklerskich w tych notowaniach.
1.
Złożenie w trakcie notowań ciągłych zlecenia, którego realizacja skutkowałaby zawarciem transakcji po kursie wykraczającym poza dopuszczalne ograniczenia wahań kursów skutkuje:
1)
rozpoczęciem równoważenia z jednoczesnym odrzuceniem niezrealizowanej części tego zlecenia, albo
2)
rozpoczęciem równoważenia z jednoczesnym przyjęciem niezrealizowanej części tego zlecenia, albo
3)
brakiem równoważenia z jednoczesnym odrzuceniem niezrealizowanej części tego zlecenia
- w zależności od tego, które z tych rozwiązań jako właściwe dla danych instrumentów finansowych określi Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
2.
Z chwilą rozpoczęcia równoważenia, o którym mowa w ust. 1, wstrzymywane jest zawieranie transakcji, przy czym zlecenia maklerskie mogą być składane, modyfikowane oraz anulowane. Wstrzymanie obrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie może trwać dłużej niż przez okres 1 miesiąca.
3.
Jeżeli w wyniku równoważenia możliwe jest określenie kursu zgodnie z zasadami zawartymi w § 134 ust. 2 i mieszczącego się w ograniczeniach wahań kursów, równoważenie ulega zakończeniu i ogłaszany jest kurs, po którym zostają zawarte transakcje na podstawie złożonych zleceń.
4.
Jeżeli w wyniku równoważenia nie jest możliwe określenie kursu zgodnie z zasadami zawartymi w § 134 ust. 2 i mieszczącego się w ograniczeniach wahań kursów, przewodniczący sesji może:
1)
wznowić obrót i określić nowy kurs odniesienia równy odpowiednio górnemu albo dolnemu ograniczeniu wahań kursów - w zależności od tego, które z tych ograniczeń zostało przekroczone, albo
2)
wznowić obrót i zmienić ograniczenia wahań kursów bez zmiany kursu odniesienia.
5.
Jeżeli w wyniku równoważenia powstanie rynek zleceń rozbieżnych (najwyższy limit w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu zlecenia sprzedaży lub występują wyłącznie zlecenia kupna lub wyłącznie zlecenia sprzedaży lub występuje brak zleceń) przewodniczący sesji może:
1)
przedłużyć równoważenie,
2)
zakończyć równoważenie z jednoczesnym wznowieniem notowań ciągłych.
6.
Zarząd Giełdy określi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe zasady postępowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3.
7.
W systemie animatora rynku zlecenie, którego realizacja w trakcie notowań ciągłych skutkowałaby zawarciem transakcji po kursie wykraczającym poza dopuszczalne ograniczenia wahań kursów zostaje zrealizowane częściowo w granicach obowiązującego ograniczenia wahań kursów, a niezrealizowana część tego zlecenia pozostaje w arkuszu zleceń i jest uwzględniania przy określaniu teoretycznego kursu otwarcia w ramach równoważenia.
1.
W systemie notowań ciągłych:
1)
w okresie pomiędzy rozpoczęciem przyjmowania zleceń maklerskich w danym dniu a początkiem notowań ciągłych,
2)
w okresie pomiędzy początkiem przyjmowania zleceń maklerskich na zamknięcie a określeniem kursu zamknięcia,
3)
w trakcie równoważenia
- określane są na bieżąco, zgodnie z zasadami zawartymi w § 134 ust. 2, i podawane do publicznej wiadomości teoretyczny kurs otwarcia oraz teoretyczny wolumen otwarcia.
2.
Teoretyczny kurs otwarcia oraz teoretyczny wolumen otwarcia mogą być określane również w okresach zawieszenia obrotu z możliwością składania, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich, o ile przewidują to przepisy Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.
3.
Teoretyczny kurs otwarcia oraz teoretyczny wolumen otwarcia aktualizowane są na bieżąco przy każdej zmianie w arkuszu zleceń wynikającej z przyjęcia, modyfikacji lub anulowania zlecenia maklerskiego.
4.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowy tryb określania teoretycznego kursu otwarcia oraz teoretycznego wolumenu otwarcia, w tym rodzaje zleceń biorących udział w ich określaniu, jak również zasady postępowania w przypadku, gdy określenie tych wartości nie jest możliwe.
1.
Po zakończeniu fazy określania kursu zamknięcia mogą być składane dodatkowe zlecenia kupna i sprzedaży z limitem ceny równym obowiązującemu w tym czasie kursowi odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów (dogrywka).
1.
W czasie dogrywki można anulować i modyfikować wcześniej złożone zlecenia maklerskie w celu ich realizacji po cenie równej kursowi, o którym mowa w ust. 1.
2.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego instrumenty finansowe, dla których organizowana jest dogrywka, oraz zasady i tryb jej przeprowadzania w systemie notowań ciągłych.
3.
Dogrywki nie organizuje się w systemie animatora rynku.

ROZDZIAŁ XII. NOTOWANIA W SYSTEMIE KURSU JEDNOLITEGO (NOTOWANIA JEDNOLITE)

1.
Kurs jednolity określany jest na podstawie następujących rodzajów zleceń maklerskich:
1)
zleceń LIMIT,
2)
zleceń PKC,
3)
zleceń PCR.
2.
Z zastrzeżeniem § 147 ust. 2, kurs jednolity określany jest przy zastosowaniu kolejno następujących zasad:
1)
maksymalizacji wolumenu obrotu,
2)
minimalizacji różnicy między liczbą instrumentów finansowych w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna możliwych do zrealizowania po określonym kursie,
3)
minimalizacji różnicy między kursem określanym a kursem odniesienia.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowy tryb określania kursu jednolitego, jak również zasady realizacji zleceń biorących udział w jego określaniu.
1.
Z chwilą ogłoszenia kursu jednolitego staje się on ceną, po której zawierane są transakcje giełdowe.
2.
W przypadku, gdy najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zleceniu sprzedaży lub gdy występują wyłącznie zlecenia kupna lub wyłącznie zlecenia sprzedaży lub gdy występuje brak zleceń (rynek zleceń rozbieżnych) kurs jednolity nie jest określany.
1.
W systemie kursu jednolitego obowiązują wyłącznie statyczne ograniczenia wahań kursów. Statyczne ograniczenia wahań kursów obowiązują względem kursu odniesienia określanego zgodnie z ust. 2.
2.
Kursem odniesienia dla kursu jednolitego jest ostatni kurs jednolity.
3.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe zasady określania kursu odniesienia oraz wysokość statycznych ograniczeń wahań kursów dla instrumentów finansowych notowanych w systemie kursu jednolitego, przy czym maksymalne dopuszczalne odchylenia od kursu odniesienia nie mogą przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 4:
1)
dla akcji i praw do akcji (z zastrzeżeniem pkt 2:
a) 0,03 jednostki waluty notowania – przy kursie odniesienia poniżej 0,30 jednostki waluty notowania,
b) 10% - w pozostałych przypadkach;
2)
dla akcji i praw do akcji w dniu debiutu ich emitenta na giełdzie - 30%;
3)
dla praw poboru:
a) 0,03 jednostki waluty notowania – przy kursie odniesienia poniżej 0,30 jednostki waluty notowania,
b) 100% - w pozostałych przypadkach;
4)
dla dłużnych instrumentów finansowych – 15 punktów procentowych;
5)
dla pozostałych instrumentów finansowych – 100%, o ile Zarząd Giełdy nie określi niższej wartości.
4.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego zasady wyznaczania kursu odniesienia lub ograniczeń wahań kursów, w szczególności w przypadku instrumentów finansowych, których obrót cechuje się niską płynnością oraz w związku realizacją praw z notowanych instrumentów lub instrumentów bazowych dla tych instrumentów, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu giełdowego lub interesowi jego uczestników.
1.
Po zakończeniu fazy określania kursu jednolitego mogą być składane dodatkowe zlecenia kupna i sprzedaży z limitem ceny równym kursowi ostatniej transakcji (dogrywka).
2.
W czasie dogrywki można anulować i modyfikować wcześniej złożone zlecenia maklerskie w celu ich realizacji po cenie równej kursowi, o którym mowa w ust. 1.
3.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego instrumenty finansowe, dla których organizowana jest dogrywka, oraz zasady i tryb jej przeprowadzania w systemie kursu jednolitego.
1.
W systemie kursu jednolitego:
1)
w okresie pomiędzy rozpoczęciem przyjmowania zleceń maklerskich w danym dniu a ogłoszeniem kursu jednolitego,
2)
w okresie zawieszenia obrotu z możliwością składania, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich
- określane są na bieżąco, zgodnie z zasadami zawartymi w § 145 ust. 2, i podawane do publicznej wiadomości teoretyczny kurs otwarcia oraz teoretyczny wolumen otwarcia.
2.
Teoretyczny kurs otwarcia oraz teoretyczny wolumen otwarcia aktualizowane są na bieżąco przy każdej zmianie w arkuszu zleceń wynikającej z przyjęcia, modyfikacji lub anulowania zlecenia maklerskiego.
3.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowy tryb określania teoretycznego kursu otwarcia oraz teoretycznego wolumenu otwarcia, w tym rodzaje zleceń biorących udział w ich określaniu, jak również zasady postępowania w przypadku, gdy określenie tych wartości nie jest możliwe.

ROZDZIAŁ XIII. TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE

Oddział 1. Transakcje pakietowe

1.
Transakcje pakietowe zawierane są poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego.
2.
Transakcje pakietowe mogą być zawierane wyłącznie w dniach, w których odbywają się sesje giełdowe pod warunkiem, że obrót danymi instrumentami finansowymi nie jest zawieszony.
3.
Przedmiotem transakcji pakietowych mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego określone przez Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych transakcji nie mogą być instrumenty finansowe notowane w systemie animatora rynku.
4.
Zlecenia na instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji pakietowej nie mogą być łączone w jedno zlecenie maklerskie z wyjątkiem zleceń wystawianych przez członka giełdy w ramach zarządzania cudzym pakietem akcji.
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
1.
Transakcja pakietowa może być zawarta, jeżeli co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży takiej samej liczby instrumentów finansowych, po takiej samej cenie i z taką samą datą rozliczenia.
2.
Transakcja pakietowa zawierana w trakcie trwania sesji giełdowej, której przedmiotem są akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub ETF-y notowane na giełdzie, może być zawarta jeżeli:
1)
przedmiotem transakcji jest pakiet danych instrumentów finansowych o wartości nie mniejszej niż minimalna wartość transakcji pakietowej określona przez Zarząd Giełdy zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, przy czym ta wartość minimalna nie może być mniejsza niż minimalna wielkość zlecenia na dużą skalę w porównaniu ze standardową wielkością rynkową ustaloną w odniesieniu do danych instrumentów finansowych zgodnie z przepisami art. 7 i art. 19 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/587 oraz Tabelą 1 w Załączniku II do tego Rozporządzenia,
2)
maksymalna różnica pomiędzy ceną danych instrumentów finansowych określoną w zleceniu a ostatnim kursem tych instrumentów z sesji giełdowej nie jest wyższa niż 10%.
3.
W przypadku transakcji pakietowych instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 2, zawieranych poza godzinami sesji giełdowej, transakcja może być zawarta również wtedy, gdy spełnione są warunki określone w ust. 2 pkt 1, a różnica pomiędzy ceną danych instrumentów finansowych w zleceniu a kursem odniesienia nie jest wyższa niż 40%. Kurs odniesienia określany jest jako średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji danymi instrumentami finansowymi z sesji giełdowej w dniu, w którym transakcja pakietowa ma zostać zawarta, ważona obrotami. W przypadku gdy na sesji giełdowej w tym dniu nie zawarto danymi instrumentami finansowymi żadnej transakcji, za kurs odniesienia przyjmuje się odpowiednio ostatni kurs zamknięcia albo ostatni kurs jednolity tych instrumentów.
4.
Transakcja pakietowa zawierana w trakcie trwania sesji giełdowej, której przedmiotem są dłużne instrumenty finansowe notowane na giełdzie, może być zawarta, jeżeli:
1)
przedmiotem transakcji jest pakiet danych instrumentów finansowych o wartości nie mniejszej niż minimalna wartość transakcji pakietowej określona przez Zarząd Giełdy zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, przy czym ta wartość minimalna nie może być mniejsza niż minimalna wielkość zlecenia na dużą skalę w porównaniu ze standardową wielkością rynkową ustaloną w odniesieniu do danych instrumentów finansowych zgodnie z przepisami art. 3 , art. 13 i art. 18 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 oraz Załącznika III do tego Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że dla dłużnych instrumentów finansowych dla których nie ma płynnego rynku określonego zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/583 Zarząd Giełdy może ustanowić mniejszą minimalną wartość transakcji pakietowej,
2)
maksymalna różnica pomiędzy ceną danych instrumentów finansowych określoną w zleceniu a ostatnim kursem tych instrumentów z sesji giełdowej nie jest wyższa niż 10%.
5.
W przypadku transakcji pakietowych instrumentami finansowymi, o których mowa w ust. 4, zawieranych poza godzinami sesji giełdowej, transakcja może być zawarta również wtedy, gdy spełnione są warunki określone w ust. 4 pkt 1, a różnica pomiędzy ceną danych instrumentów finansowych w zleceniu a kursem odniesienia nie jest wyższa niż 10%. Kurs odniesienia określany jest jako średnia arytmetyczna kursów wszystkich transakcji danymi instrumentami finansowymi z sesji giełdowej w dniu, w którym transakcja pakietowa ma zostać zawarta, ważona obrotami. W przypadku gdy na sesji giełdowej w tym dniu nie zawarto danymi instrumentami finansowymi żadnej transakcji, za kurs odniesienia przyjmuje się odpowiednio ostatni kurs zamknięcia albo ostatni kurs jednolity tych instrumentów.
6.
Zarząd Giełdy może określić maksymalną różnicę pomiędzy ceną danego instrumentu finansowego w zleceniu a kursem, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 oraz ust. 5, na poziomie niższym niż określona w tych przepisach.
7.
Zarząd Giełdy zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego określa minimalną wartość transakcji pakietowej dla danych instrumentów pochodnych określając minimalną liczbę instrumentów pochodnych będących przedmiotem transakcji (wolumen transakcji). Zarząd Giełdy określa minimalną liczbę instrumentów pochodnych w transakcji pakietowej, tak aby wartość transakcji pakietowej dla danych instrumentów pochodnych nie była mniejsza niż minimalna wielkość zlecenia na dużą skalę w porównaniu ze standardową wielkością rynkową określoną na podstawie Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583.
8.
Minimalną wartość transakcji pakietowej określa się w złotych, a dla instrumentów finansowych notowanych w walucie obcej – w tej walucie.
1.
Zarząd Giełdy może określić szczegółowy tryb zawierania transakcji pakietowych.
2.
Zarząd Giełdy może określić tryb i warunki zawierania transakcji pakietowych dotyczących certyfikatów inwestycyjnych.

Oddział 2. Transakcje redystrybucyjne (uchylony)

Oddział 3. Transakcje dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji

Zlecenia maklerskie na akcje będące przedmiotem wezwania wystawia członek giełdy i mogą one obejmować więcej niż jedno zlecenie klienta.
Zarząd Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowy tryb postępowania przy realizacji i ogłaszaniu wezwania.

Oddział 4. Transakcje odkupu lub odsprzedaży

1.
W celu prawidłowego rozliczenia transakcji giełdowych mogą być zawarte transakcje odkupu lub odsprzedaży instrumentów finansowych.
2.
Transakcje, o których mowa w ust. 1, mogą być zawarte w przypadkach:
1)
braku odpowiedniej do rozliczenia transakcji liczby papierów wartościowych na rachunku klienta lub na rachunku własnym członka giełdy,
2)
konieczności odkupu papierów wartościowych sprzedanych przez członka giełdy niezgodnie ze zleceniem klienta,
3)
konieczności zamknięcia pozycji na instrumentach pochodnych otwartych niezgodnie ze zleceniem klienta,
4)
braku potwierdzenia zawartej transakcji, o którym mowa w art. 121 ust. 1 Ustawy.
3.
Warunkiem zawarcia transakcji odkupu lub odsprzedaży instrumentów finansowych jest:
1)
w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2) złożenie przez członka giełdy propozycji nabycia papierów wartościowych w imieniu własnym i na rachunek własny, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 złożenie przez członka giełdy propozycji nabycia instrumentów finansowych w imieniu własnym i na rachunek klienta lub na rachunek własny, z zastrzeżeniem pkt 3,
2)
w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3) złożenie przez członka giełdy propozycji zamknięcia pozycji w imieniu własnym i na rachunek klienta lub na rachunek własny, z zastrzeżeniem pkt 3,
3)
złożenie przez Krajowy Depozyt propozycji nabycia lub zbycia papierów wartościowych lub w przypadku instrumentów pochodnych propozycji zamknięcia pozycji, zgodnie z § 102 ust. 2 Regulaminu Giełdy.
4.
W odpowiedzi na propozycje nabycia lub zbycia papierów wartościowych lub zamknięcia pozycji dla instrumentów pochodnych członkowie giełdy przekazują odpowiednio zlecenia sprzedaży lub kupna danych papierów wartościowych albo zlecenia otwarcia lub zamknięcia pozycji na danych instrumentach pochodnych.
1.
Przedmiotem transakcji, o których mowa w § 161, mogą być instrumenty finansowe notowane na giełdzie, z wyjątkiem instrumentów notowanych w systemie animatora rynku, o ile Zarząd Giełdy nie postanowi inaczej.
2.
Transakcje, o których mowa w ust. 1, zawierane są poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego.
3.
Transakcje, o których mowa w ust. 1, mogą być zawierane również wtedy, gdy obrót danymi instrumentami finansowymi jest zawieszony, o ile co innego nie wynika z decyzji o zawieszeniu.
4.
Zarząd Giełdy określi w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe zasady zawierania transakcji, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ XIV. EWIDENCJA TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH

1.
Niezwłocznie po zawarciu transakcji są wystawiane i przekazywane członkom giełdy oraz do Krajowego Depozytu karty umów będące dowodem zawarcia transakcji giełdowych.
2.
Karty umów przekazywane są w formie przekazu elektronicznego. W sytuacjach nadzwyczajnych karty umów mogą być przekazywane w formie i w sposób określony przez Zarząd Giełdy.
3.
W terminie określonym przez Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego strony transakcji mogą zgłosić przewodniczącemu sesji sprzeciw co do zgodności kart umów z przyjętymi przez giełdę zleceniami. Nie zgłoszenie sprzeciwu oznacza ich potwierdzenie.
3a.
Przepisów ust. 3 nie stosuje się do transakcji pakietowych z dniem rozliczenia ustalonym na dzień zawarcia transakcji oraz transakcji pakietowych zawieranych poza godzinami sesji giełdowych.
4.
W przypadku zgłoszenia przez członka giełdy sprzeciwu dalszy tok postępowania określa przewodniczący sesji.
Karty umów i informacje o anulowaniu transakcji, przekazywane są do Krajowego Depozytu w trybie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 167 ust. 2.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowy sposób wystawiania kart umów, udostępniania ich członkom giełdy oraz ich przekazywania do Krajowego Depozytu.
1.
Uczestnicząc w rozliczaniu transakcji giełdowych członkowie giełdy obowiązani są przestrzegać odpowiednich przepisów Krajowego Depozytu.
2.
W celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego przebiegu rozliczeń transakcji giełdowych, w tym realizacji wymogów, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/582, Giełda współdziała z Krajowym Depozytem i KDPW_CCP S.A., określając w drodze umowy zasady współpracy w tym zakresie.
3.
Do rozliczania transakcji zawieranych na giełdzie ma zastosowanie nowacja rozliczeniowa, o której mowa w art. 45h rozliczanie transakcji ust. 2 Ustawy, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie oraz regulacjach Krajowego Depozytu.
1.
(uchylony)
2.
Karta umowy powinna określać w szczególności:
1)
numer własny (numer operacji rozliczeniowej),
2)
datę zawarcia transakcji,
3)
kod instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji,
4)
liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji,
5)
kurs transakcji,
6)
rodzaj transakcji (kupno/sprzedaż),
7)
indywidualny kod członka giełdy zawierającego transakcję,
8)
numer i datę złożenia zlecenia maklerskiego,
9)
wskaźnik typu działania.
3.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego dodatkowe informacje, które powinny być zawarte w karcie umowy.

ROZDZIAŁ XV. SYSTEMY INFORMATYCZNE GIEŁDY

1.
Prawo dostępu do systemów informatycznych Giełdy mają jedynie członkowie giełdy, klienci członków giełdy korzystający z dostępu sponsorowanego, Krajowy Depozyt w zakresie określonym w § 102 ust. 2, upoważnieni pracownicy Giełdy i Urzędu KNF.
2.
Dostęp członka giełdy do systemów informatycznych Giełdy, w zakresie przekazywania, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich realizowany jest przez maklerów giełdowych. Obowiązek ten dotyczy odpowiednio klientów członka giełdy korzystających z dostępu sponsorowanego.
3.
Za zgodą Zarządu Giełdy i na określonych w niej warunkach, dostęp do systemów informatycznych Giełdy mogą uzyskać również inne osoby, niż wymienione w ust. 1 i 2.
4.
Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych Giełdy określa Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
1.
Dostęp członka giełdy do systemów informatycznych Giełdy realizowany jest na podstawie umowy o dostęp, na jednolitych zasadach określonych w oparciu o obiektywne kryteria.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, określa warunki i zasady dołączania i komunikacji z systemami informatycznymi Giełdy w zakresie związanym z przekazywaniem, modyfikowaniem i anulowaniem zleceń maklerskich oraz dostępem do informacji giełdowych.
3.
W umowie, o której mowa w ust. 1, Giełda określa również przysługującą danemu członkowi giełdy wielkość przepustowości (liczba zleceń maklerskich na sekundę składanych, modyfikowanych lub anulowanych w ramach pojedynczego dołączenia do systemu), uwzględniając konieczność monitorowania i ograniczania ryzyka związanego z osiągnięciem przez systemy informatyczne Giełdy ich maksymalnej wydajności.
4.
Giełda posiada narzędzia do zarządzania przydzieloną poszczególnym członkom giełdy wielkością przepustowości, o której mowa w ust. 3, umożliwiające spowalnianie przyjmowania do systemu informatycznego Giełdy zleceń maklerskich, ich modyfikacji lub anulowania w przypadku przekroczenia przez danego członka giełdy przyznanej mu wielkości przepustowości.
1.
Członek giełdy zobowiązany jest umożliwić dostęp do swoich połączeń z systemami informatycznymi Giełdy, oraz zapewnić dostęp do połączeń z systemami informatycznymi Giełdy klienta członka giełdy korzystającego z dostępu sponsorowanego, upoważnionym pracownikom Giełdy lub osobom wskazanym przez Giełdę, celem dokonania kontroli stanu połączenia i prawidłowości ich wykorzystywania.
2.
Członek giełdy zobowiązany jest umożliwić Giełdzie dokonywanie oceny jego działalności w zakresie, o którym mowa w § 73.
3.
Zarząd Giełdy może określić szczegółowe zasady dokonywania kontroli i oceny, o których mowa w ust. 1 i 2.
1.
Członkowie giełdy zobowiązani są do przeprowadzania testów zgodności oraz testów algorytmów, w zakresie i na zasadach określonych w art. 9 i art. 10 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/584.
2.
Członkowie giełdy zobowiązani są do uczestniczenia w testach zgodności, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanych przez Giełdę, w zakresie i na zasadach określonych przez Zarząd Giełdy.
3.
Giełda udostępnia członkom giełdy środowisko testowe na potrzeby przeprowadzania testów, o których mowa w ust. 1, w zakresie umożliwiającym ocenę zgodności działania systemów członków giełdy i ich algorytmów, a także na potrzeby przeprowadzania testów tych algorytmów w celu uniknięcia możliwości przyczynienia się do zakłóceń obrotu.

ROZDZIAŁ XVI. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI GIEŁDOWYCH ORAZ SEGMENTY KLASYFIKACYJNE

1.
Giełda zapewnia upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach dla instrumentów finansowych notowanych na giełdzie, a w szczególności następujące dane:
1)
zakres cen kupna i sprzedaży oraz poziom zainteresowania zawarciem transakcji po tych cenach (przejrzystość przedtransakcyjna):
a) dla akcji, praw do akcji i praw poboru notowanych w systemie notowań ciągłych - w zakresie określonym w art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/587 (Załącznik I, Tabela 1, wiersz pierwszy – System transakcyjny oparty na arkuszu zleceń realizowanych w trybie notowań ciągłych),
b) dla akcji, praw do akcji i praw poboru notowanych w systemie kursu jednolitego - w zakresie określonym w art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/587 (Załącznik I, Tabela 1, wiersz trzeci – System transakcyjny oparty na okresowych fazach ustalania kursu jednolitego),
c) dla ETF-ów i certyfikatów inwestycyjnych - w zakresie określonym w art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/587 (Załącznik I, Tabela 1, wiersz pierwszy – System transakcyjny oparty na arkuszu zleceń realizowanych w trybie notowań ciągłych),
d) dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań ciągłych - w zakresie określonym w art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (Załącznik I, Tabela, wiersz pierwszy – System obrotu oparty na arkuszu zleceń realizowanych na zasadzie licytacji ciągłej),
e) dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w systemie kursu jednolitego - w zakresie określonym w art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (Załącznik I, Tabela, wiersz trzeci – System obrotu oparty na licytacji okresowej),
f) dla instrumentów pochodnych - w zakresie określonym w art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (Załącznik I, Tabela, wiersz pierwszy – System obrotu oparty na arkuszu zleceń realizowanych na zasadzie licytacji ciągłej),
g) dla instrumentów strukturyzowanych - w zakresie określonym w art. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (Załącznik I, Tabela, wiersz 6 – System obrotu nienależący do żadnej z powyższych kategorii),
2)
informacje o transakcjach zawartych na giełdzie (przejrzystość posttransakcyjna):
a) dla akcji, praw do akcji, praw poboru, ETF-ów i certyfikatów inwestycyjnych - w zakresie określonym w art. 12 ust. 1-3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/587 (Załącznik I, Tabela 3),
b) dla dłużnych instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych oraz instrumentów strukturyzowanych - w zakresie określonym w art. 7 ust. 1-3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (Załącznik I, Tabela 2),
3)
dzienną i ostateczną cenę rozliczeniową - dla instrumentów pochodnych,
4)
wartość indeksów, które są podstawą do określenia ceny (wartości) instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie.
2.
Upowszechnianie informacji, o których mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 - następuje w czasie rzeczywistym,
2)
ust. 1 pkt 2 lit. a) – następuje w terminie określonym w art. 14 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/587,
3)
ust. 1 pkt 2 lit. b) - następuje w terminie określonym w art. 7 ust. 4 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583,
4)
ust. 1 pkt 3 - następuje niezwłocznie po zakończeniu sesji,
5)
ust. 1 pkt 4 - następuje zgodnie z zasadami konstrukcji danego indeksu, jednak co najmniej raz dziennie - niezwłocznie po zakończeniu sesji.
3.
Informacje, o których mowa w ust.1 są upowszechniane w formie elektronicznej.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, Zarząd Giełdy może podjąć decyzję o opóźnieniu lub zawieszeniu upowszechniania informacji, podając do wiadomości publicznej przyczynę tego opóźnienia lub zawieszenia oraz, w miarę możliwości, informacje o planowanym wznowieniu upowszechniania informacji.
Ceduła Giełdy Warszawskiej, zwana dalej „cedułą”, jest oficjalną publikacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
1.
(uchylony)
2.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe zasady oznaczania i podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej instrumentów finansowych w przypadku realizacji praw wynikających z tych instrumentów.
1.
Zarząd Giełdy może określić w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczególne zasady oznaczania i podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących notowania instrumentów finansowych emitenta, w szczególności gdy:
1)
emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne,
2)
emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
3)
emitent złożył do sądu wniosek o ogłoszenie swojej upadłości,
4)
sąd ogłosił upadłość emitenta,
5)
sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
6)
sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
7)
uprawomocniło się postanowienie sądu, o którym mowa w pkt 4, 5 lub 6,
8)
emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
9)
nastąpiło otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego emitenta,
10)
nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta.
2.
Zmiany w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, powinny zostać podane do wiadomości publicznej co najmniej na 2 tygodnie przed ich wejściem w życie.
1.
Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na giełdzie lub emitenci tych instrumentów mogą podlegać kwalifikacji do wyodrębnionego segmentu klasyfikacyjnego.
2.
Decyzję o wyodrębnieniu segmentu klasyfikacyjnego podejmuje Zarząd Giełdy, określając jednocześnie podstawę wyodrębnienia segmentu, zasady oraz procedury kwalifikowania instrumentów finansowych lub ich emitenta do tego segmentu, jak również środki stosowane w odniesieniu do takich instrumentów finansowych lub ich emitenta.
1.
Podstawę wyodrębnienia segmentu klasyfikacyjnego może stanowić:
1)
ogłoszenie upadłości emitenta,
2)
zmienność kursu instrumentów finansowych,
3)
płynność instrumentów finansowych,
4)
wartość rynkowa akcji emitenta.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników rynku podstawę wyodrębnienia segmentu klasyfikacyjnego mogą stanowić inne, istotne okoliczności dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitenta.
1.
W przypadku zakwalifikowania instrumentów finansowych lub ich emitenta do określonego segmentu klasyfikacyjnego Zarząd Giełdy może:
1)
oznaczyć w sposób szczególny nazwę instrumentów finansowych lub ich emitenta w serwisach informacyjnych Giełdy lub Cedule Giełdy Warszawskiej,
2)
usunąć instrumenty finansowe z portfela indeksów giełdowych,
3)
przenieść instrumenty finansowe do notowań w systemie kursu jednolitego,
4)
zobowiązać emitenta do zawarcia umowy z animatorem emitenta,
5)
zobowiązać emitenta do podjęcia działań mających na celu podniesienie poziomu relacji inwestorskich.
2.
Zarząd Giełdy może w danym przypadku postanowić o zastosowaniu niektórych lub wszystkich środków, o których mowa w ust.1 oraz innych środków przewidzianych w przepisach Regulaminu Giełdy lub w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/575 (dane na temat jakości wykonywania transakcji), publikowane są na stronie internetowej Giełdy w zakresie, na zasadach i w terminach określonych w tym Rozporządzeniu.

ROZDZIAŁ XVII. OPŁATY GIEŁDOWE

Giełda pobiera, od członków giełdy oraz od emitentów instrumentów finansowych, opłaty określone w załącznikach nr 1, 2 i 3. Opłaty te podawane są w wysokości netto i podlegają odpowiedniemu powiększeniu o podatek od towarów i usług (podatek VAT), jeżeli obowiązek taki wynika z właściwych przepisów prawa.
Członek giełdy obowiązany jest wnosić na rzecz Giełdy opłaty od obrotu dokonanego na giełdzie.
Zarząd Giełdy może podwyższyć wysokość opłat na rzecz Giełdy do czasu zmiany niniejszego Regulaminu, nie więcej jednak niż wynosi wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zarząd Giełdy może obniżyć wysokość stawek opłat giełdowych określonych w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 lub wysokość tych opłat, w tym udzielać rabatów w opłatach giełdowych, stosując w tym zakresie jednolite i przejrzyste zasady i kryteria.
1.
Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych określa Zarząd Giełdy.
2.
W przypadku instrumentów finansowych innych niż wymienione wprost w załącznikach nr 1, 2 i 3 kwalifikacji do danej kategorii opłat dokonuje Zarząd Giełdy.

ROZDZIAŁ XVIII. KARY REGULAMINOWE

1.
W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących na giełdzie, na emitenta instrumentów finansowych notowanych na giełdzie może zostać nałożona kara regulaminowa.
2.
Postępowanie o nałożenie kary regulaminowej może być wszczęte w ciągu 3 miesięcy od dnia powzięcia przez Giełdę informacji o naruszeniu obowiązków, nie później jednak niż po upływie 1 roku od dnia naruszenia tych obowiązków.
1.
W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących na giełdzie, na członka giełdy może zostać nałożona kara regulaminowa.
2.
Postanowienia § 180 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Karami regulaminowymi są:
a) upomnienie,
b) kara pieniężna.
2.
Kara pieniężna wynosi od 1000 złotych do 100 000 złotych.
3.
Karę regulaminową może nałożyć Zarząd Giełdy.
4.
(uchylony)
1.
Informacja o nałożeniu kary regulaminowej może zostać podana przez Zarząd Giełdy do wiadomości uczestników obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Informacja o nałożeniu kary regulaminowej przez Zarząd Giełdy może zostać podana do wiadomości uczestników obrotu nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w § 184.
1.
Emitent lub członek giełdy może w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Giełdy o nałożeniu na niego kary regulaminowej wnieść odwołanie od tej uchwały do Sądu Giełdowego.
2.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania uchwała Zarządu Giełdy nie podlega wykonaniu.
3.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie uchwały.
4.
Sąd Giełdowy zobowiązany jest rozpoznać odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.
5.
W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w momencie przekazania dodatkowych informacji.
6.
Sąd Giełdowy może:
1)
utrzymać w mocy uchwałę Zarządu Giełdy, albo
2)
uchylić uchwałę Zarządu Giełdy i umorzyć sprawę, albo
3)
zmienić uchwałę Zarządu Giełdy i orzec co do istoty sprawy, albo
4)
stwierdzić niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminu do wniesienia odwołania.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3), kara pieniężna nałożona przez Sąd Giełdowy nie może być wyższa niż kara pieniężna, od której złożono odwołanie.
8.
Postanowienie Sądu Giełdowego, o którym mowa w ust. 6, jest ostateczne i podlega wykonaniu.
W terminie 14 dni od daty doręczenia podlegającej wykonaniu uchwały Zarządu Giełdy lub postanowienia Sądu Giełdowego, emitent lub członek giełdy powinien wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
Jeżeli pomimo wezwania do zapłaty kary regulaminowej emitent lub członek giełdy uporczywie uchyla się od jej zapłacenia, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót instrumentami finansowymi danego emitenta lub zawiesić prawo członka giełdy do działania na giełdzie na okres co najmniej jednego tygodnia, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy

ROZDZIAŁ XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1.
Rada Giełdy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Giełdy, KNF, Krajowego Depozytu oraz organizacji zrzeszających podmioty będące członkami giełdy, maklerów papierów wartościowych lub emitentów dokonuje wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
2.
Rada Giełdy obowiązana jest dokonać wykładni w terminie do dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.
3.
Uchwała Rady Giełdy określająca wykładnię postanowień niniejszego Regulaminu podawana jest do wiadomości uczestników obrotu.
1.
Zarząd Giełdy uchwala wytyczne praktyki obrotu giełdowego.
2.
Uchwały Zarządu Giełdy określające wytyczne praktyki obrotu giełdowego podawane są do wiadomości uczestników obrotu.
1.
W celu wykonania delegacji zawartych w Regulaminie Giełdy, Zarząd Giełdy uchwala Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego uwzględniając ich zgodność z prawem, bezpieczeństwem obrotu i interesem uczestników tego obrotu oraz zakresem określonym w delegacji. Dodatkowo Zarząd Giełdy uchwalając Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego bierze pod uwagę w szczególności:
a) zakres lub charakter zagadnienia określonego w delegacji,
b) specyfikę i funkcjonalność obrotu instrumentami finansowymi, których dotyczy dana delegacja,
c) funkcjonalność działania regulowanego zagadnienia,
d) konieczność zachowania czytelnych i przejrzystych zasad zawierania transakcji na giełdzie,
e) konieczność zapewnienia uczestnikom obrotu powszechnego i równego dostępu do informacji o zasadach działania na giełdzie.
2.
Uchwała w tej sprawie, jak również jej zmiany są podawane do wiadomości uczestników obrotu co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejścia w życie, chyba że przepisy Regulaminu Giełdy przewidują termin dłuższy.
3.
W przypadku emitenta z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Giełdy może odstąpić od stosowania poszczególnych przepisów obowiązujących na giełdzie, jeżeli brak jest możliwości ich zastosowania z uwagi na przepisy kraju siedziby tego emitenta.
Do wniosków o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego lub o dopuszczenie do działania na giełdzie stosuje się postanowienia Regulaminu Giełdy obowiązujące w dacie złożenia wniosku.
1.
Zmiany w Regulaminie Giełdy wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia udostępnienia uczestnikom obrotu tych zmian, na dokonanie których zgody udzieliła KNF.
2.
W przypadku, gdy zmiany w Regulaminie Giełdy nie wchodzą w życie z początkiem kwartału kalendarzowego, postanowienia w zakresie opłat giełdowych obowiązują od pierwszego dnia następnego miesiąca.
3.
Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w zakresie opłat dotyczących nowych instrumentów finansowych, nie będących uprzednio przedmiotem obrotu giełdowego.
Zarząd Giełdy może określić szczegółowe zasady przeliczania wartości określonych w Regulaminie Giełdy wyrażonych w złotych i w walutach obcych, na podstawie kursów ustalanych przez NBP.
Jeżeli podmiotem uprawnionym do wykonywania czynności określonych w niniejszym Regulaminie jako wykonywane przez Krajowy Depozyt jest KDPW_CCP S.A., przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące Krajowego Depozytu stosuje się odpowiednio do tego podmiotu.
W przypadku dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, wymogu sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego, zatwierdzonego przez właściwy organ nadzoru, nie stosuje się, jeżeli instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu publicznego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 111, poz. 937 ze zm.), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o ofercie publicznej.
1.
Z dniem wejścia w życie Regulaminu Giełdy tracą moc przepisy Regulaminu Giełdy uchwalonego uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku (z późn. zm.) oraz Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy uchwalonego uchwałą Rady Giełdy Nr 10/1028/2004 z dnia 3 marca 2004 roku (z późn. zm.).
2.
Do czasu wydania nowych przepisów pozostają w mocy przepisy giełdowe wydane na podstawie postanowień Regulaminu Giełdy uchwalonego uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku oraz Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy uchwalonego uchwałą Rady Giełdy Nr 10/1028/2004 z dnia 3 marca
2004 roku, o ile nie są one sprzeczne z przepisami Regulaminu Giełdy i przepisami giełdowymi wydanymi na jego podstawie.
Maklerzy nadzorujący oraz dealerzy nadzorujący wpisani na listę, o której mowa w § 115 Regulaminu Giełdy uchwalonego uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 lub w § 110 Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy uchwalonego uchwałą Rady Giełdy Nr 10/1028/2004 z dnia 3 marca 2004 roku, w dniu wejścia w życie Regulaminu Giełdy, zostają z tym dniem wpisani na listę maklerów nadzorujących, o której mowa w § 101 Regulaminu Giełdy.
Do wniosków o dopuszczenie lub wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego oraz o dopuszczenie do działania na giełdzie złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu Giełdy, a nie rozpoznanych do tego dnia, stosuje się postanowienia Regulaminu Giełdy.


Załączniki do Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych ->POBIERZ<-

Uchwała Nr 18/1673/2019 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy ->POBIERZ<-

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...