• Regulamin Krajowego Depoz...
  13.06.2024

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

1.
Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwany dalej regulaminem, określa zasady działania systemu depozytowego.
2.
Przez system depozytowy rozumie się organizowany, prowadzony i nadzorowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. system zapewniający prowadzenie depozytu papierów wartościowych, dokonywanie rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, obsługę realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych, a także wykonywanie innych zadań określonych w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust.1 pkt 1-6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3.
System depozytowy zapewnia ponadto rozliczanie transakcji, w których przedmiotem świadczenia niepieniężnego są papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, a świadczenia pieniężne są wyrażone w euro, zawieranych na rynkach regulowanych oraz w alternatywnych systemach obrotu prowadzonych przez podmioty będące stronami umów zawartych w tej sprawie z Krajowym Depozytem, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczania takich transakcji.
4.
Krajowy Depozyt publikuje na swojej stronie internetowej wykaz rynków regulowanych oraz alternatywnych systemów obrotu, o których mowa w ust.3.
1.
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. może podejmować uchwały w sprawach szczegółowych dotyczących funkcjonowania systemu depozytowego, z wyłączeniem spraw dotyczących praw i obowiązków uczestników, określających warunki nabywania i utraty statusu uczestnika.
2.
Uchwały, o których mowa w ust. 1, udostępniane są do wiadomości zainteresowanym uczestnikom niezwłocznie po ich podjęciu.
3.
Uchwały, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie w terminie dwóch tygodni od dnia ich udostępnienia zgodnie z ust. 2, chyba że będą one wskazywać dłuższy termin ich wejścia w życie.
4.
Postanowienia ust. 3 nie stosuje się do uchwał Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podejmowanych w sprawach dotyczących zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o uczestnictwo z indywidualnie określonym uczestnikiem, a także do uchwał, które nie zawierają regulacji dotyczących praw i obowiązków uczestników. Z zastrzeżeniem ust. 2, uchwały takie wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia, chyba że uchwała wskazuje inny termin.
Ilekroć w przepisach regulaminu mowa jest o:
1)
ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.),
2)
ustawie o ofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
3)
giełdzie – rozumie się przez to giełdę papierów wartościowych,
4)
depozycie – rozumie się przez to depozyt papierów wartościowych w znaczeniu określonym w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 21 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
5)
Krajowym Depozycie – rozumie się przez to spółkę akcyjną Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
5a)
KDPW_CCP – rozumie się przez to spółkę akcyjną KDPW_CCP S.A., której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
6)
papierach wartościowych – rozumie się przez to papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 lit. a i b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które:
a) spełniają co najmniej jedną z przesłanek dematerializacji określonych w art. 5 forma papierów wartościowych ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo
b) zostały dopuszczone do publicznego obrotu na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz.937 z późn. zm.), albo
c) nie spełniają żadnego z warunków określonych w lit a i b, lecz nie mają formy dokumentu zgodnie z przepisami innej ustawy, niż ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, albo d) nie spełniają żadnego z warunków określonych w lit a, b i c, lecz: -
zostały wyemitowane przez podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- są rejestrowane przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza tym terytorium zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych, prowadzącą odpowiednie konto ewidencyjne dla Krajowego Depozytu, albo przez prowadzącą takie konto inną instytucję finansową, o której mowa w § 40 ust.6, oraz
- zostały nabyte przez uczestnika lub jego klienta w wykonaniu uprawnienia do ich nieodpłatnego albo odpłatnego objęcia albo nabycia, a uprawnienie to było bezpośrednio związane z posiadaniem papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie,
7)
instrumentach pochodnych – rozumie się przez to instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu zorganizowanego,
8)
rynku instrumentów pochodnych – rozumie się przez to zorganizowany system obrotu, na którym zawierane są transakcje mające za przedmiot instrumenty pochodne,
9)
rachunku pieniężnym uczestnika – rozumie się przez to wskazany przez uczestnika: a) rachunek bankowy służący realizacji płatności, o których mowa w § 48 ust.1, prowadzony w banku, który na podstawie umowy z Krajowym Depozytem wyraził zgodę na to, aby prowadzone przez niego rachunki bankowe były obciążane lub uznawane z tytułu tych płatności na podstawie dyspozycji wystawianych przez Krajowy Depozyt, jeżeli posiadacze tych rachunków upoważnią Krajowy Depozyt do wystawiania takich dyspozycji, lub b) w przypadku i w zakresie określonych w § 48 ust. 4a – rachunek bankowy służący realizacji płatności, o których mowa w § 48 ust. 1, prowadzony w systemie TARGET2,
10)
banku rozliczeniowym – rozumie się przez to bank, o którym mowa w pkt 9 lit. a,
11)
rachunku instrumentów pochodnych – rozumie się przez to rachunek, na którym zapisywane są instrumenty pochodne w rozumieniu pkt 7,
12)
funduszu rozliczeniowym – rozumie się przez to fundusz rozliczeniowy, o którym mowa w art. 65 fundusz zabezpieczający ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez KDPW_CCP,
12a)
funduszu rozliczeniowym KDPW – rozumie się przez to fundusz rozliczeniowy, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez Krajowy Depozyt,
13)
funduszu zabezpieczającym ASO – rozumie się przez to fundusz zabezpieczający prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w danym alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w art. 68 uchylony ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez KDPW_CCP,
13a)
funduszu zabezpieczającym ASO KDPW - rozumie się przez to fundusz zabezpieczający prawidłowe rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, o którym mowa w art. 68 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez Krajowy Depozyt,
14)
zleceniu rozrachunku – rozumie się przez to dyspozycję przeprowadzenia w systemie depozytowym działań, o których mowa w § 47 ust.1, w tym także, gdy jest ona wystawiana w celu wykonania świadczenia rozliczeniowego, o którym mowa w art. 45h rozliczanie transakcji ust. 3 pkt 1, 2 lub 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
15)
rozrachunku transakcji - rozumie się przez to działanie, o którym mowa w art. 45b pojęcie rozliczenia i rozrachunku transakcji instrumentami finansowymi ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym także rozrachunek świadczenia rozliczeniowego, o którym mowa w art. 45h rozliczanie transakcji ust. 3 pkt 1, 2 lub 3 tej ustawy,
16)
posiadaniu statusu uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym – rozumie się przez to, że uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Krajowego Depozytu oraz innych uczestników za prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji prowadzonych przez Krajowy Depozyt, w tym także zobowiązań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji,
17)
stronie rozliczenia transakcji – rozumie się przez to uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie danej transakcji, będącego zarazem jej stroną albo reprezentującego jej stronę w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
1.
Przepisy regulaminu odnoszące się do papierów wartościowych stosuje się odpowiednio do instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi:
1)
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym, lub będących przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie, lub
2)
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie. 2. W zakresie nieuregulowanym inaczej w przepisach regulaminu dotyczących rachunków instrumentów pochodnych, przepisy regulaminu dotyczące rachunków papierów wartościowych stosuje się odpowiednio do rachunków instrumentów pochodnych.
1.
Ilekroć w przepisach regulaminu jest mowa o złożeniu oświadczenia, albo udostępnieniu lub dostarczeniu informacji przez Krajowy Depozyt uczestnikowi bezpośredniemu lub przez uczestnika bezpośredniego Krajowemu Depozytowi, a przepisy te nie określają formy, w jakiej powinno to nastąpić, należy przez to rozumieć dostarczenie do adresata treści oświadczenia lub informacji w formie elektronicznej na zasadach określonych w porozumieniach zawartych pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, uznających skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5a.
2.
Przepisu ust.1 nie stosuje się do oświadczeń i informacji przekazywanych przez uczestników bezpośrednich w związku z wykonywaniem przez osoby uprawnione praw z papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6, w tym w celu potwierdzenia statusów podatkowych takich osób, jeżeli oświadczenia te lub informacje podlegają dalszemu przekazaniu przez Krajowy Depozyt właściwemu podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, w formie innej, niż elektroniczna.
3.
Przekazywanie oświadczeń lub informacji w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a podmiotami ubiegającymi się o zawarcie umowy o uczestnictwo, a także w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami:
1)
będącymi uczestnikami pośrednimi,
2)
w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 23 lub § 30a,
3)
w sprawach dotyczących zmiany lub rozwiązania umowy o uczestnictwo,
4)
w ramach aktualizacji dokumentów złożonych przez uczestnika w celu zawarcia lub zmiany umowy o uczestnictwo,
5)
w sprawach dotyczących nałożenia środka dyscyplinującego lub porządkowego, oraz
6)
w ramach typu uczestnictwa – emitent, wymaga dostarczenia do adresata oryginału dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, albo jego uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 5a.
4.
Zarząd Krajowego Depozytu w drodze uchwały może określić inne przypadki, w których przekazanie oświadczenia lub informacji powinno nastąpić zgodnie z ust.3.
5.
W stosunkach między Krajowym Depozytem a uczestnikami dopuszcza się przesłanie dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacji, o których mowa w ust.3 lub 4, drogą telefaksową lub pocztą elektroniczną poprzez sieć Internet. Jednakże do czasu otrzymania dokumentu w sposób wskazany w ust. 3 na podstawie treści przekazu telefaksowego lub elektronicznego podejmuje się jedynie czynności nie cierpiące zwłoki. Nie podejmuje się żadnych czynności w wypadku, gdy przekaz telefaksowy lub elektroniczny uległ zniekształceniu w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego treści.
5a.
W przypadkach określonych w regulaminie lub w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami występującymi w typie uczestnictwa – emitent, przekazywanie oświadczeń lub informacji w ramach tego typu uczestnictwa następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Krajowego Depozytu i z zastosowaniem środków określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, zabezpieczających treść oświadczenia lub informacji przed dostępem ze strony osób trzecich. Jeżeli jednak oświadczenie lub informacja nie może zostać przekazana w taki sposób, w szczególności z przyczyn technicznych, jej przekazanie powinno nastąpić zgodnie z ust.3, z uwzględnieniem ust.5.
6.
Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się:
1)
w przypadku dokumentów urzędowych – odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem, a w przypadku dokumentów zawierających informacje z Krajowego Rejestru Sądowego - także wydruk komputerowy spełniający wymogi, od których zależy przypisanie mu mocy zrównanej z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
2)
w przypadku dokumentów prywatnych – odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem, a w przypadku dokumentów zawierających własne oświadczenia podmiotu składającego odpis dokumentu również odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji tego podmiotu.
7.
Oświadczenia i informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, są przekazywane przez Krajowy Depozyt pod adres wskazany w złożonych przez uczestnika w Krajowym Depozycie dokumentach. W przypadku, gdy oświadczenie lub informacja nie mogła zostać doręczona uczestnikowi pod takim adresem, uznaje się, że z dniem otrzymania przez Krajowy Depozyt informacji o takiej niemożności nastąpiły wszelkie skutki złożenia uczestnikowi oświadczenia lub przekazania mu informacji przez Krajowy Depozyt.
1.
Jeżeli oświadczenie lub informacja, która podlega przekazaniu w formie elektronicznej, powinna zostać sporządzona w określonym formacie lub w określonej strukturze, Krajowy Depozyt wskazuje wymagany format lub strukturę takiego oświadczenia lub informacji na swojej stronie internetowej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Krajowy Depozyt może wskazać format lub strukturę oświadczenia lub informacji, o których mowa w ust. 1, poprzez odesłanie do formatów lub struktur określonych w normach ustanowionych jako międzynarodowe standardy w zakresie elektronicznej wymiany informacji w formie strukturyzowanych komunikatów, w szczególności poprzez odesłanie do normy ISO 20022 lub ISO 15022. W takim przypadku Krajowy Depozyt określa na swojej stronie internetowej rodzaje (typy) strukturyzowanych komunikatów, które mogą być wykorzystywane do przesyłania takich oświadczeń lub informacji, oraz wskazuje stronę internetową, na której dostępne są formaty lub struktury tych rodzajów (typów) komunikatów, z zastrzeżeniem ust. 5.
3.
Krajowy Depozyt może dodatkowo określić na swojej stronie internetowej zasady stosowania i wypełniania komunikatów, o których mowa w ust. 2, przez uczestników lub przez Krajowy Depozyt.
4.
Krajowy Depozyt informuje uczestników o zmianach wymogów w zakresie wskazanym w ust. 1-3 co najmniej na cztery tygodnie przed ich wprowadzeniem.
5.
W przypadku gdy wskazany przez Krajowy Depozyt format) struktura komunikatu, do którego nastąpiło odesłanie w związku z ust. 2, przestał być udostępniany na wskazanej przez Krajowy Depozyt stronie internetowej, Krajowy Depozyt, w okresie do dnia skutecznego wprowadzenia odpowiedniej zmiany w tym zakresie zgodnie z ust. 4, udostępni format) strukturę tego komunikatu na swojej stronie internetowej.
1.
Z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem ust.1a i 2.
1a.
Postanowienia ust.1 nie stosuje się do obliczania terminu, o którym mowa w § 94.
2.
Jeżeli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały wprowadzać dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazywać takie dni spośród określonych w ust. 1, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów. O każdym takim przypadku Krajowy Depozyt informuje uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
3.
W wypadkach gdy regulamin nakłada obowiązek dokonania czynności lub uzależnia dany skutek od dokonania czynności, bez określenia dla niej terminu oznaczonego w dniach, tygodniach lub w podobny sposób, czynność powinna być dokonana niezwłocznie po nastąpieniu zdarzenia uzasadniającego tę czynność.
1.
Z zastrzeżeniem ust.3 zd. drugie oraz ust. 4, wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym ustalana jest według następujących zasad:
1)
wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu wyłącznie na jednym rynku zorganizowanym, jest ustalana według ich kursu na tym rynku, przyjmowanego jako kurs odniesienia;
2)
jeżeli w danym dniu na rynku zorganizowanym, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi, o których mowa w pkt 1, nie został określony ich kurs przyjmowany jako kurs odniesienia, wówczas ich wartość rynkową ustala się według ostatniego takiego kursu sprzed tego dnia;
3)
wartość rynkowa papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku zorganizowanym, jest ustalana według ich kursu na tym rynku, któremu został przypisany priorytet wyższy od priorytetów przypisanych pozostałym z nich, przyjmowanego jako kurs odniesienia;
4)
jeżeli w danym dniu na rynku zorganizowanym ustalonym zgodnie z pkt 3 nie został określony kurs przyjmowany jako kurs odniesienia, wartość rynkową papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3, ustala się na podstawie takiego kursu określonego w tym dniu na innym rynku zorganizowanym, na którym dokonywany jest obrót tymi papierami wartościowymi, a jeżeli taki kurs został określony w tym dniu na więcej, niż jednym rynku – na podstawie takiego kursu określonego na tym spośród tych rynków, któremu został przypisany priorytet wyższy od priorytetów przypisanych pozostałym z nich;
5)
Jeżeli w danym dniu na żadnym z rynków zorganizowanych, na których dokonywany jest obrót papierami wartościowymi, o których mowa w pkt 3, nie został określony kurs przyjmowany jako kurs odniesienia, ich wartość rynkową ustala się na podstawie ostatniego takiego kursu z tego rynku, na którym został on określony najpóźniej, a jeżeli kryterium to spełnia więcej niż jeden rynek zorganizowany – na podstawie ostatniego takiego kursu z tego spośród tych rynków, któremu został przypisany priorytet wyższy od priorytetów przypisanych pozostałym z nich.
2.
Priorytety przypisane poszczególnym rynkom zorganizowanym oraz kursy przyjmowane jako kursy odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych określa załącznik nr 2 do regulaminu.
3.
Wartość rynkowa papierów wartościowych, których kurs przyjmowany jako kurs odniesienia jest określany procentowo, jest równa iloczynowi ich aktualnej wartości nominalnej i kursu ustalonego zgodnie z ust.1, powiększonemu o wartość skumulowanych odsetek naliczonych na dzień ustalania ich wartości rynkowej, o ile podmiot prowadzący rynek zorganizowany albo emitent bezpośrednio lub pośrednio dostarcza do KDPW_CCP informacje wskazujące tę wartość. Jednakże przyjmuje się, że wartość rynkowa papierów wartościowych w dniu niebędącym dniem obrotu albo dniem sesyjnym na którymkolwiek rynku zorganizowanym, na którym jest prowadzony obrót tymi papierami wartościowymi, jest równa ich wartości rynkowej ustalonej w ostatnim dniu będącym dniem obrotu albo dniem sesyjnym na takim rynku.
4.
Jeżeli w danym dniu, w związku ze zmianą wartości nominalnej papierów wartościowych, których kurs przyjmowany jako kurs odniesienia nie jest określany procentowo, w Krajowym Depozycie została przeprowadzona operacja ich wymiany na papiery wartościowe o nowej wartości nominalnej, ich wartość rynkowa w tym dniu jest ustalana według kursu przyjmowanego jako kurs odniesienia zgodnie z ust.1 i 2, przy czym dla potrzeb ustalenia tej wartości kurs ten zostaje pomnożony przez iloraz, którego licznikiem jest nowa wartość nominalna, zaś mianownikiem dotychczasowa wartość nominalna.
5.
Wartość rynkowa papierów wartościowych niebędących przedmiotem obrotu na żadnym z rynków zorganizowanych, jest ustalana według następujących zasad:
1)
wartość rynkowa bonów skarbowych jest ustalana według zasad stosowanych przez Narodowy Bank Polski przy ustalaniu wartości rynkowej bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczek zawieranych w ramach systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, oraz będących przedmiotem zabezpieczeń tych pożyczek;
2)
wartość rynkowa papierów wartościowych, które zostały wykluczone z obrotu na rynku zorganizowanym albo którymi obrót na takim rynku został zakończony z innych przyczyn, jest ustalana według zasad określonych w ust.1-4 z zastrzeżeniem, że jeżeli papiery te były przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku zorganizowanym, a ich wykluczenie z obrotu na tych rynkach nastąpiło w różnych terminach, ich wartość rynkową ustala się na podstawie ostatniego kursu z tego rynku, z obrotu na którym zostały one wykluczone najpóźniej, przyjmowanego jako kurs odniesienia;
3)
dla praw poboru, których nie obejmuje pkt 2, przyjmuje się wartość rynkową równą zero;
4)
wartość rynkowa innych papierów wartościowych jest ustalana, odpowiednio, według ich ceny emisyjnej albo według średniej ich cen emisyjnych ważonej liczbą papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie z poszczególnych emisji, a jeżeli nie można ustalić ich ceny emisyjnej - według ich wartości nominalnej. 6. Jeżeli wartość rynkowa papierów wartościowych, ustalona zgodnie z ust. 1-5, została wyrażona w walucie obcej, wartość tę przelicza się na walutę polską z zastosowaniem bieżącego kursu średniego tej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.
7.
Na potrzeby stosowania postanowień ust. 1-5 przyjmuje się, że rynkiem zorganizowanym jest rynek regulowany oraz alternatywny system obrotu, o ile są one prowadzone przez podmiot lub podmioty będące stronami umów, o których mowa w § 7 ust.1, zawartych z Krajowym Depozytem i obowiązujących w dniu ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych, a także prowadzony przez BondSpot S.A. na podstawie umowy z Ministrem Finansów elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych.
1.
Warunki, jakie powinna spełnić spółka prowadząca giełdę, spółka prowadząca rynek pozagiełdowy lub podmiot organizujący alternatywny system obrotu w związku z prowadzeniem przez Krajowy Depozyt rozliczeń lub rozrachunku transakcji zawieranych na prowadzonych przez te podmioty rynkach, określają umowy zawarte przez nie z Krajowym Depozytem.
2.
Warunki, jakie powinien spełniać podmiot uprawniony do rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, niebędący uczestnikiem bezpośrednim, w związku z dostarczaniem przez niego do Krajowego Depozytu zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51 pkt 2, określa umowa zawarta przez ten podmiot z Krajowym Depozytem.
Zarząd Krajowego Depozytu może odstąpić od stosowania określonych przepisów aktów wydanych na podstawie regulaminu, a także za, zgodą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu – określonych przepisów regulaminu regulujących zasady funkcjonowania systemu depozytowego, względem papierów wartościowych wyemitowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo względem emitenta takich papierów wartościowych, jeżeli nie ma możliwości ich zastosowania z uwagi na właściwe przepisy prawa obcego lub procedury stosowane przez podmiot, o którym mowa w § 40 ust.6, prowadzący dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których dane papiery wartościowe są rejestrowane.
Jeżeli przeprowadzenie określonej operacji w systemie depozytowym, a w szczególności rozliczenie transakcji, dokonanie rozrachunku w przypadku, o którym mowa w § 50, albo obsługa zobowiązań emitenta względem osób uprawnionych z papierów wartościowych, wymagałoby dokonania przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na walutę polską, albo odwrotnie, przeliczenie takie jest dokonywane z zastosowaniem bieżącego kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
1.
Krajowy Depozyt nie jest zobowiązany do naprawienia szkody w zakresie korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, chyba że została ona wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Krajowego Depozytu.
2.
Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na skutek działań lub zaniechań, albo innych zdarzeń lub środków prawnych dotyczących lub podjętych względem:
1)
podmiotów, o których mowa w § 40 ust. 6, prowadzących dla Krajowego Depozytu konta ewidencyjne, na których rejestrowane są papiery wartościowe będące jednocześnie przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych, lub
2)
dalszych pośredników, u których podmioty, o których mowa w § 40 ust.6, przechowują lub za pośrednictwem których rejestrują takie papiery wartościowe, chyba że Krajowy Depozyt z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przyczynił się do powstania takiej szkody. W tym ostatnim przypadku Krajowy Depozyt ponosi odpowiedzialność za szkodę wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest ona normalnym następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, z zastrzeżeniem ust. 1.
3.
Jeżeli w przypadku powstania szkód, o których mowa w ust. 2, Krajowy Depozyt otrzyma odszkodowanie od podmiotu, o którym mowa w § 40 ust. 6, albo z innego źródła, odszkodowanie to zostanie rozdzielone pomiędzy uczestników, proporcjonalnie do wysokości wykazanych przez nich strat z tego tytułu. Jeżeli zdarzenie lub środek prawny, o których mowa w ust.2, wywoła także straty w majątku Krajowego Depozytu odszkodowanie to zostanie wykorzystane także do zrekompensowania tych strat, przy zachowaniu zasady proporcjonalności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
4.
Krajowy Depozyt, w uzgodnieniu z uczestnikiem lub uczestnikami, którzy ponieśli szkody, o których mowa w ust. 2, może podjąć działania mające na celu uzyskanie naprawienia tych szkód od podmiotu, o którym mowa w § 40 ust. 6, jeżeli podjęcie tych działań będzie znajdowało uzasadnienie w świetle okoliczności danej sprawy, a uczestnicy występujący z żądaniem pokryją wszelkie koszty i wydatki, które podejmowane działania będą generować.
1.
W przypadku, gdy szkoda, o której mowa w § 7c ust. 2, za którą Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności, polega na trwałym braku dostępności papierów wartościowych rejestrowanych na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie dla uczestników, bądź też na trwałym braku dostępności środków pieniężnych należnych lub przekazanych przez uczestników, a nie istnieje możliwość jednoznacznego ustalenia tego, do kogo należały lub komu były należne papiery wartościowe lub środki pieniężne, których dotyczy trwały brak dostępności, w szczególności z uwagi na nie identyfikowanie osób uprawnionych na poziomie podmiotów lub pośredników, o których mowa w § 7c ust.2, wówczas stosuje się, odpowiednio, następujące zasady:
1)
uznaje się, że szkoda polegająca na trwałym braku dostępności papierów wartościowych oznaczonych danym kodem została poniesiona przez wszystkich uczestników, na kontach których w Krajowym Depozycie rejestrowane były papiery wartościowe oznaczone tym kodem, proporcjonalnie do stanów kont tych uczestników na koniec dnia, w którym Krajowy Depozyt powziął wiadomość o powstaniu i rozmiarze takiej szkody; w takim przypadku Krajowy Depozyt zawiadamia niezwłocznie o powzięciu wiadomości o takiej szkodzie uczestników bezpośrednich oraz spółkę prowadzącą rynek regulowany lub podmiot organizujący alternatywny system obrotu dla tych papierów wartościowych oraz wstrzymuje dokonywanie rozrachunków związanych z transferami papierów wartościowych oznaczonych tym kodem z kont lub na konta Krajowego Depozytu prowadzone przez podmiot, o którym mowa w § 40 ust.6, do momentu przeprowadzenia stosownej redukcji liczby papierów wartościowych oznaczonych tym kodem na kontach prowadzonych dla uczestników;
2)
uznaje się, że szkoda polegająca na trwałym braku dostępności środków pieniężnych przekazanych przez uczestników została poniesiona przez każdego z tych uczestników, proporcjonalnie do wysokości przekazanych przez nich kwot;
3)
uznaje się, że szkoda polegająca na trwałym braku dostępności środków pieniężnych należnych uczestnikom z określonego tytułu została poniesiona przez każdego z tych uczestników, proporcjonalnie do wysokości ich należności z tego tytułu.
2.
Przez trwały brak dostępności papierów wartościowych lub środków pieniężnych, o którym mowa w ust.1, rozumie się taki brak dostępności, który wynika z utraty, nieuprawnionego użycia, zniszczenia, nieważności, unieważnienia, podrobienia, wywłaszczenia, konfiskaty, zajęcia dotyczącego papierów wartościowych lub środków pieniężnych albo z innych przyczyn, gdy z okoliczności wynika, że brak ich dostępności nie ma charakteru przejściowego.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 1, redukcja liczby papierów wartościowych na kontach prowadzonych dla uczestników przeprowadzana jest jako ostatnia operacja w dniu, w którym Krajowy Depozyt powziął wiadomość o powstaniu i rozmiarze szkody.

ROZDZIAŁ II. Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Uczestnikami systemu depozytowego, na podstawie umowy o uczestnictwo, mogą być:
1)
podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych,
2)
podmioty nieprowadzące rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych, lecz uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej, w tym zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli ich uczestnictwo ma na celu współdziałanie z Krajowym Depozytem w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu,
3)
inne instytucje finansowe, a w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa emerytalne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jeżeli na własny rachunek lokują środki finansowe na rynku papierów wartościowych,
4)
podmioty, dla których mogą być prowadzone rachunki zbiorcze, wymienione w art. 8a rachunki zbiorcze ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
5)
z zastrzeżeniem § 16, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) wykonujące zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych, lecz nie uprawnione do posiadania rachunków zbiorczych, lub
b) wykonujące zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi,
6)
podmioty prowadzące izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową dla transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi,
7)
emitenci papierów wartościowych.
1.
Na podstawie umowy o uczestnictwo podmioty, o których mowa w § 8 pkt 1-3 i 5, mogą się stać uczestnikami bezpośrednimi albo pośrednimi. Podmioty, o których mowa w § 8 pkt 4 i 6 mogą się stać wyłącznie uczestnikami bezpośrednimi.
2.
Uczestnik bezpośredni działa samodzielnie wobec Krajowego Depozytu i innych uczestników z zastrzeżeniem ust. 4.
3.
Uczestnik pośredni działa wobec Krajowego Depozytu i innych uczestników za pośrednictwem uczestnika bezpośredniego.
4.
W przypadkach określonych w regulaminie uczestnik bezpośredni może działać za pośrednictwem innego uczestnika bezpośredniego.
Umowa o uczestnictwo wskazuje działalność wykonywaną przez uczestnika w systemie depozytowym, w szczególności poprzez określenie typu lub typów uczestnictwa przyznanych uczestnikowi w ramach danego rodzaju prowadzonej przez niego działalności na rynku instrumentów finansowych, zgodnie z klasyfikacją zawartą w § 11 ust. 1-4.
1.
Typami uczestnictwa właściwymi dla uczestników bezpośrednich prowadzących działalność maklerską, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a i 3, są:
1)
biuro maklerskie – w przypadku, gdy uczestnik prowadzi działalność maklerską w zakresie wykonywania na rachunek klientów zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych oraz prowadzi rachunki papierów wartościowych dla klientów lub rachunki zbiorcze;
2)
biuro maklerskie-rachunek własny – w przypadku, gdy uczestnik w ramach działalności maklerskiej prowadzi działalność w zakresie nabywania lub zbywania papierów wartościowych na własny rachunek oraz prowadzi rachunek papierów wartościowych stanowiących jego własność;
3)
(skreślony)
4)
(skreślony)
5)
(skreślony)
6)
(skreślony)
7)
sponsor emisji - w przypadku, gdy uczestnik w ramach działalności maklerskiej prowadzi rejestr osób, które nabyły określone papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej, albo prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 obowiązki emitenta papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
8)
reprezentant - w przypadku, gdy uczestnik:
a) w związku z umową z innym uczestnikiem, który w danym zakresie jest uczestnikiem pośrednim, reprezentuje tego uczestnika pośredniego w rozrachunkach transakcji oraz w realizacji innych operacji przeprowadzanych przez Krajowy Depozyt na rzecz tego uczestnika pośredniego lub na rzecz osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisywanych na prowadzonych przez niego rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, a 3 także wyraża zgodę na to, aby posiadać status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji zawieranych przez tego uczestnika pośredniego, albo
b) w związku z umową z podmiotem niebędącym uczestnikiem wyraża zgodę na to, aby być stroną rozrachunków transakcji zawieranych przez ten podmiot, w tym w szczególności na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, oraz aby posiadać status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji zawieranych przez ten podmiot, a także prowadzi dla tego podmiotu rachunek papierów wartościowych.
9)
(skreślony)
2.
Typami uczestnictwa właściwymi dla uczestników bezpośrednich prowadzących działalność powierniczą albo prowadzących działalność maklerską obejmującą prowadzenie rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych, lecz nie obejmującą wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na rachunek klientów, są:
1)
depozytariusz - w przypadku, gdy uczestnik prowadzi rachunki papierów wartościowych klientów lub rachunki zbiorcze;
2)
depozytariusz-rachunek własny – w przypadku, gdy uczestnik prowadzi rachunek papierów wartościowych stanowiących jego własność;
3)
(skreślony)
4)
sponsor emisji - w przypadku, gdy uczestnik prowadzi rejestr osób, które nabyły określone papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej, albo prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 obowiązki emitenta papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
5)
reprezentant - w przypadku, gdy uczestnik:
a) w związku z umową z innym uczestnikiem, który w danym zakresie jest uczestnikiem pośrednim, reprezentuje tego uczestnika pośredniego w rozrachunkach transakcji oraz w realizacji innych operacji przeprowadzanych przez Krajowy Depozyt na rzecz tego uczestnika pośredniego lub na rzecz osób uprawnionych z papierów wartościowych zapisywanych na prowadzonych przez niego rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, a także wyraża zgodę na to, aby posiadać status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji zawieranych przez tego uczestnika pośredniego, albo
b) w związku z umową z podmiotem niebędącym uczestnikiem wyraża zgodę na to, aby być stroną rozrachunków transakcji zawieranych przez ten podmiot, w tym w szczególności na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, oraz aby posiadać status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji zawieranych przez ten podmiot, a także prowadzi dla tego podmiotu rachunek papierów wartościowych.
6)
(skreślony)
2a.
Typem uczestnictwa właściwym dla uczestnika bezpośredniego prowadzącego działalność maklerską, która nie obejmuje prowadzenia rachunków papierów wartościowych, lecz obejmuje wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na rachunek klientów, w związku z którym uczestnik ten powierza Krajowemu Depozytowi prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność, jest deponent-biuro maklerskie.
3.
Typem uczestnictwa właściwym dla uczestnika bezpośredniego będącego posiadaczem rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie i prowadzącego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie rejestrowania na rzecz innych podmiotów papierów wartościowych zapisanych na tym rachunku, jest depozytariusz zagraniczny.
3a.
Typem uczestnictwa właściwym dla uczestnika bezpośredniego prowadzącego izbę rozrachunkową, który w związku z umową zawartą z innym uczestnikiem pośrednim albo bezpośrednim prowadzi dla niego konto depozytowe oraz reprezentuje go w zakresie dotyczącym rejestrowania wyników rozrachunków transakcji przeprowadzanych w ramach tej izby na wyodrębnionych w tym celu kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie, jest izba rozrachunkowa. W zakresie dotyczącym zapisów dokonywanych na takich wyodrębnionych kontach ewidencyjnych uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, dla których te konta są prowadzone, mogą działać wobec Krajowego Depozytu wyłącznie za pośrednictwem uczestnika bezpośredniego występującego w tym typie uczestnictwa.
4.
Typem uczestnictwa właściwym dla uczestnika bezpośredniego prowadzącego działalność inną, niż działalność określona w ust. 1-3a, który powierza Krajowemu Depozytowi prowadzenie rachunku papierów wartościowych stanowiących jego własność, w tym także jeżeli następuje to w związku z prowadzeniem przez niego izby rozliczeniowej albo wykonywaniem przez bank na rachunek klientów zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na podstawie art. 70 wyłączenie stosowania przepisów o uczestnictwie w obrocie instrumentami finansowymi ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest deponent.
5.
Typem uczestnictwa właściwym dla podmiotu emitującego papiery wartościowe rejestrowane w depozycie papierów wartościowych jest emitent.
1.
Przyznanie więcej niż jednemu podmiotowi typu uczestnictwa reprezentant, gdzie podmiotem reprezentowanym ma być ten sam uczestnik pośredni, wymaga uprzedniego wskazania Krajowemu Depozytowi przez reprezentowanego uczestnika pośredniego tego spośród nich, który ma pełnić funkcję reprezentanta domyślnego. Wskazanie takie może zostać zmienione jedynie za uprzednim, co najmniej dwudniowym powiadomieniem Krajowego Depozytu, dokonanym przez uczestnika pośredniego. Wskazanie traci moc z chwilą ustania uczestnictwa podmiotu objętego tym wskazaniem w danym typie uczestnictwa, przy czym jeżeli nie prowadzi to zarazem do likwidacji stanu wielości podmiotów reprezentujących tego samego uczestnika pośredniego, ustanie uczestnictwa w tym zakresie nie może nastąpić przed dokonaniem nowego wskazania przez uczestnika pośredniego.
2.
Jeżeli w typie uczestnictwa reprezentant, gdzie podmiotem reprezentowanym jest ten sam uczestnik pośredni, występuje więcej niż jeden podmiot, wówczas ustalenie tego, który spośród nich posiada status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym lub reprezentuje uczestnika pośredniego w rozrachunkach w odniesieniu do poszczególnych transakcji, następuje zgodnie z treścią przekazanych Krajowemu Depozytowi, odpowiednio, dokumentów, o których mowa w § 46f ust.1, albo zleceń rozrachunku, dotyczących tych transakcji, a jeżeli nie wskazują one reprezentanta właściwego w tym zakresie, wówczas uznaje się, że jest nim podmiot wskazany zgodnie z ust.1 jako reprezentant domyślny.
3.
Jeżeli typ uczestnictwa reprezentant, gdzie podmiotem reprezentowanym ma być ten sam uczestnik pośredni, ma zostać przyznany lub został przyznany jednemu podmiotowi, ale w ramach różnych rodzajów prowadzonej przez niego działalności, ustalonych zgodnie z § 11 ust. 1-4, przepisy ust. 1 i 2 stosują się odpowiednio.
4.
W typie uczestnictwa reprezentant dotyczącym transakcji zawieranych na rynku instrumentów finansowych niebędących instrumentami pochodnymi, przez ten sam podmiot niebędący uczestnikiem, nie mogą występować różni uczestnicy, ani nawet ten sam uczestnik, ale w ramach różnych rodzajów prowadzonej przez niego działalności, ustalonych zgodnie z § 11 ust. 1-4.
5.
W zakresie transakcji rozliczanych przez Krajowy Depozyt, których rozrachunek jest dokonywany przez uczestnika w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa, status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym może posiadać wyłącznie uczestnik bezpośredni, dla którego Krajowy Depozyt prowadzi wyodrębnione konta ewidencyjne, o których mowa w § 11 4 ust.3a, a w przypadku, gdy konta takie są prowadzone dla uczestnika pośredniego – reprezentant tego uczestnika pośredniego.
1.
Uczestnik bezpośredni, który nie prowadzi rachunków papierów wartościowych i nie zawarł z Krajowym Depozytem porozumienia, o którym mowa w § 4 ust.1, może działać w systemie depozytowym za pośrednictwem innego uczestnika bezpośredniego, będącego stroną takiego porozumienia, zwanego dalej operatorem kont.
2.
Uczestnik bezpośredni ustanawia operatora kont w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w tej sprawie Krajowemu Depozytowi, do którego załącza:
1)
pełnomocnictwo udzielone operatorowi kont do składania i odbierania w imieniu uczestnika bezpośredniego, w stosunkach z Krajowym Depozytem oraz innymi uczestnikami, oświadczeń woli w sprawach związanych z jego uczestnictwem w systemie depozytowym, w których oświadczenia takie mogą albo powinny być składane w formie elektronicznej, a w szczególności do składania i odwoływania dyspozycji, których realizacja prowadzi do uznania lub obciążenia rachunku zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie dla mocodawcy, bądź też do uznania lub obciążenia właściwego dla niego rachunku pieniężnego uczestnika,
2)
dokument zawierający upoważnienie dla operatora kont do składania i odbierania w imieniu i ze skutkiem dla uczestnika bezpośredniego oświadczeń niebędących oświadczeniami woli, które mogą albo powinny być składane w formie elektronicznej. Ustanowienie operatora kont wymaga zgody uczestnika mającego pełnić tę funkcję, wyrażonej wobec Krajowego Depozytu na piśmie.
3.
W razie ustanowienia operatora kont oświadczenia woli oraz inne informacje, które podlegają przekazaniu w formie elektronicznej:
1)
uczestnik bezpośredni składa lub przekazuje wyłącznie za pośrednictwem operatora kont - jeżeli są one adresowane do Krajowego Depozytu albo do innego uczestnika lub uczestników,
2)
inni uczestnicy oraz Krajowy Depozyt składają lub przekazują wyłącznie operatorowi kont – jeżeli są one adresowane do uczestnika bezpośredniego, który go ustanowił.
4.
Operator kont może także przekazywać w imieniu uczestnika bezpośredniego, który go ustanowił, informacje inne, niż określone w ust. 3, a także dokumenty występujące w postaci innej, niż elektroniczna. Jednakże możliwość składania przez niego w imieniu tego uczestnika bezpośredniego oświadczeń woli w zakresie szerszym, niż wynika to z ust. 1 i 3, powinna zostać wyraźnie wskazana w treści pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 zd. pierwsze pkt 1.
5.
Z chwilą doręczenia oświadczenia woli lub innej informacji adresowanej do uczestnika bezpośredniego, ustanowionemu przez niego operatorowi kont w sposób określony w zawartym z nim porozumieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, następują skutki, które przepisy prawa lub postanowienia regulaminu wiążą z doręczeniem tego oświadczenia lub informacji uczestnikowi bezpośredniemu.
6.
Operator kont zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać uczestnikowi bezpośredniemu, który go ustanowił, w sposób z nim uzgodniony, treść adresowanych do tego uczestnika oświadczeń woli lub informacji, które operator kont otrzymał zgodnie z ust.3 pkt 2.
7.
Krajowy Depozyt oraz uczestnicy nie są zobowiązani do jakiegokolwiek weryfikowania informacji oraz dokumentów przekazywanych przez operatora kont ze wskazaniem, że pochodzą one od uczestnika bezpośredniego, który go ustanowił. Uczestnik bezpośredni uznaje takie informacje i dokumenty za pochodzące od niego.
8.
Odwołanie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 zd. pierwsze pkt 1, oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 zd. pierwsze pkt 2, staje się skuteczne względem Krajowego Depozytu oraz innych uczestników nie wcześniej, niż z drugiego dnia po dniu, w którym uczestnik bezpośredni będący mocodawcą poinformował o tym Krajowy Depozyt w drodze pisemnego oświadczenia.
9.
Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 2 zd. drugie, przez operatora kont powoduje zaprzestanie wykonywania przez niego tej funkcji dla uczestnika bezpośredniego. Skutek ten następuje nie wcześniej, niż drugiego dnia po dniu, w którym operator kont złożył w Krajowym Depozycie pisemne oświadczenie w tej sprawie.
10.
Postanowienia ust.7 nie stosuje się do oświadczeń woli składanych przez operatora kont w imieniu uczestnika bezpośredniego na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 zd. pierwsze pkt 1.
1.
Status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji zawieranych przez dany podmiot może posiadać jedynie taki uczestnik, który posiada jednocześnie status uczestnika rozliczającego w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym, w zakresie rozliczanych w tym systemie transakcji zawieranych przez ten sam podmiot.
2.
W razie ustania uczestnictwa uczestnika w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym albo takiej zmiany tego uczestnictwa, która prowadzi do utraty przez niego statusu uczestnika rozliczającego w tym systemie, uczestnik ten traci status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym.
3.
W razie takiej zmiany uczestnictwa uczestnika w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym, która prowadzi do utraty przez niego statusu uczestnika rozliczającego w tym systemie jedynie w zakresie transakcji zawieranych przez dany podmiot, uczestnik ten traci status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji zawieranych przez ten sam podmiot.
4.
Utrata statusu uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym nie narusza obowiązków uczestnika wynikających z jego działalności prowadzonej w tym systemie w okresie, w którym posiadał on ten status.
1.
Z zastrzeżeniem § 13 ust.1-3, uczestnicy w typach uczestnictwa, o których mowa w § 11 ust.1 pkt 1,2 lub 7, ust.2 pkt 1, 2 lub 4, ust.2a lub ust.4, posiadają status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji zawieranych przez nich w obrocie zorganizowanym i rozliczanych przez Krajowy Depozyt.
2.
Z zastrzeżeniem § 13 ust.1-3, uczestnik w typie uczestnictwa reprezentant, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt 8 lub ust.2 pkt 5, dla danego uczestnika pośredniego albo podmiotu niebędącego uczestnikiem, posiada status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji rozliczanych przez Krajowy Depozyt i zawieranych przez tego uczestnika pośredniego albo przez ten podmiot niebędący uczestnikiem.
3.
W zakresie, w jakim uczestnik występuje jako uczestnik pośredni, nie może on posiadać statusu uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym.
Instytucja mająca siedzibę za granicą, wykonująca zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych lub rozliczania transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi, która nie podlega nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór nad instytucjami finansowymi w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, może być uczestnikiem, o ile otrzyma na to zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. W sprawach wynikających z uczestnictwa takiej instytucji w systemie depozytowym, przepisy regulaminu stosują się o ile umowa o uczestnictwo z daną instytucją, zawarta za zgodą Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu, nie zawiera postanowień szczególnych.
1.
Spory cywilne o prawa majątkowe między uczestnikami oraz między uczestnikiem a Krajowym Depozytem, związane z uczestnictwem w systemie depozytowym, poddaje się jurysdykcji sądu polubownego przy Krajowym Depozycie.
2.
Prawem właściwym dla oceny stosunków pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami w zakresie wynikającym z umów o uczestnictwo jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Umowa o uczestnictwo jest zawarta z upływem 2 tygodni od złożenia Krajowemu Depozytowi wniosku o jej zawarcie, jeżeli podmiot ubiegający się o zawarcie umowy spełnia warunki uczestnictwa określone w przepisach prawa i regulaminu, a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w przepisach regulaminu. Umowa o uczestnictwo może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzedzającym.
1a.
W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty wymagają uzupełnienia lub poprawienia, termin, o którym mowa w ust.1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym podmiot ubiegający się o zawarcie umowy o uczestnictwo dokonał ich stosownego uzupełnienia lub poprawienia. W takim przypadku w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Krajowy Depozyt przygotowuje informację określającą zakres wymaganych zmian lub uzupełnień i niezwłocznie przesyła tę informację podmiotowi ubiegającemu się o uczestnictwo.
2.
Do zmiany umowy o uczestnictwo przepisy ust. 1 i 1a stosują się odpowiednio.
1.
Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo w zakresie innym, niż określony w § 11 ust. 5, powinien zawierać:
1)
określenie rodzaju uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca,
2)
wskazanie, zgodnie z klasyfikacją określoną w § 11 ust. 1-4, rodzaju działalności, w ramach której wnioskodawca zamierza uczestniczyć w systemie depozytowym, oraz typu lub typów uczestnictwa, o których przyznanie ubiega się on w ramach tego rodzaju działalności, a ponadto, jeżeli wskazany został typ uczestnictwa reprezentant albo izba rozrachunkowa, wskazanie, odpowiednio, uczestnika albo podmiotu nie będącego uczestnikiem, dla którego wnioskodawca zamierza wykonywać działalność w tym zakresie,
3)
wskazanie podmiotu albo podmiotów mających wykonywać obowiązki reprezentanta dla wnioskodawcy oraz zakresu wykonywania przez nich tych obowiązków, jeżeli wnioskodawca ubiega się o uczestnictwo pośrednie.
2.
Jeżeli wnioskodawca ubiega się o uczestnictwo bezpośrednie, wniosek powinien zawierać oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Depozytu zasadami przesyłania i odbierania oświadczeń i informacji sporządzonych w formie elektronicznej, stosowanymi w stosunkach pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, oraz że jest świadomy warunków, które jako uczestnik bezpośredni powinien spełniać zgodnie z § 24 ust. 3.
3.
Postanowienie ust. 2 nie dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o uczestnictwo w zakresie związanym z posiadaniem rachunku zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie i zamierzającego działać w systemie depozytowym za pośrednictwem operatora kont. W takim przypadku wniosek powinien zawierać oświadczenie w sprawie ustanowienia określonego uczestnika bezpośredniego operatorem kont dla wnioskodawcy.
4.
Jeżeli wnioskodawca ubiega się o przyznanie mu typu uczestnictwa depozytariusz zagraniczny, wniosek powinien zawierać oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zna treść przepisów art. 3 obowiązek podatkowy, art. 4a uwzględnianie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 51 poz.307 z późn. zm.) i ma świadomość tego, że osoby fizyczne będące podatnikami tego podatku mają obowiązek składania polskim urzędom skarbowym zeznań podatkowych o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez nich w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 lit.b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także tego, że z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika obowiązek zapłaty przez tych podatników podatku dochodowego od tego dochodu.
1.
Do wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo, o którym mowa w § 19 ust. 1, załącza się:
1)
odpis statutu albo umowy spółki oraz aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
2)
odpis zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub innej działalności w zakresie obrotu lub rejestrowania papierów wartościowych, jeżeli zezwolenie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów prawa, a w przypadku zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – także oświadczenie o zajściu przesłanek umożliwiających podjęcie przez nią działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 117 działalność maklerska podmiotu zagranicznego na terytorium RP nie wymagająca zezwolenia ust.3 zd. drugie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo dokument pochodzący z Komisji Nadzoru Finansowego lub z urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzający otrzymanie przez ten organ od właściwego zagranicznego organu nadzoru informacji o zamiarze rozpoczęcia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez tę zagraniczną firmę inwestycyjną, wskazujący datę otrzymania tej informacji,
3)
kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, jak również odpisy pełnomocnictw w wypadkach, gdy z dokumentów określonych w pkt 1 nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy przez osoby składające wzór podpisu na karcie wzorów podpisów,
4)
kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń nie będących oświadczeniami woli,
5)
kartę informacyjną, zawierającą wskazanie adresu do doręczeń oraz wykaz osób zatrudnionych przy obsłudze obrotu papierami wartościowymi, z podaniem ich stanowisk, numerów telefonów i telefaksów oraz adresów e-mail,
6)
oświadczenie w przedmiocie zapisu na sąd polubowny przy Krajowym Depozycie,
7)
oświadczenie wskazujące numer albo numery rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym, a w przypadku i w zakresie określonych w § 48 ust. 4a – prowadzonych w systemie TARGET2, poprzez które mają być realizowane płatności, o których mowa w § 48 ust. 1, związane z uczestnictwem wnioskodawcy w systemie depozytowym,
8)
oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) Nr 282) 2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006) 112) WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L 77 z 23 marca 2011 r.), dla którego ma zostać zawarta umowa o uczestnictwo – o ile wnioskodawca jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.).
2.
Wnioskodawca ubiegający się o uczestnictwo w zakresie związanym z prowadzeniem przez niego rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych załącza ponadto:
1)
dokument zawierający opis przyjętych przez wnioskodawcę zasad i sposobu prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, w tym dokonywania przez niego zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, a także zawierający przyjęty przez niego wewnętrzny plan kont ewidencyjnych,
2)
dokument zawierający przyjętą przez wnioskodawcę procedurę utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa wykonywania czynności związanych z ewidencją papierów wartościowych, w tym związanych z dokonywaniem przez niego zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych,
3)
wykaz osób, które mają być zatrudnione przez wnioskodawcę do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, zawierający opis ich kwalifikacji oraz dotychczasowego doświadczenia w tym zakresie lub zawierający inne informacje potwierdzające, że osoby te posiadają znajomość zasad prowadzenia tej ewidencji oraz stosowania ich w praktyce. 2a. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do wnioskodawcy ubiegającego się o typ uczestnictwa izba rozrachunkowa dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego, przy czym składane przez niego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, powinny dotyczyć ewidencji papierów wartościowych na kontach depozytowych, które mają być prowadzone w tym typie uczestnictwa. Wnioskodawca taki załącza także regulamin prowadzonej przez siebie izby rozrachunkowej, o którym mowa w art. 68b regulamin izby rozliczeniowej i izby rozrachunkowej ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz dokument potwierdzający jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.
3.
Wnioskodawca ubiegający się o uczestnictwo w zakresie związanym z uzyskaniem statusu uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym, załącza także:
1)
pisemne pełnomocnictwo udzielone Krajowemu Depozytowi do wystawiania na rachunek wnioskodawcy, w przypadkach określonych w regulaminie, zleceń kupna instrumentów 5 finansowych niebędących instrumentami pochodnymi, jak również zleceń sprzedaży takich instrumentów finansowych, w zakresie koniecznym do wykonania zobowiązań wnioskodawcy wynikających z prowadzonych przez Krajowy Depozyt rozliczeń transakcji, oraz
2)
pisemną deklarację przystąpienia do systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych w charakterze pożyczkobiorcy.
3a.
Warunkiem uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego jest otrzymanie przez Krajowy Depozyt pisemnego oświadczenia pochodzącego od tego uczestnika, potwierdzającego zawarcie przez niego z wnioskodawcą umowy, której przedmiotem jest prowadzenie dla niego przez wnioskodawcę konta depozytowego pod warunkiem uzyskania przez wnioskodawcę statusu uczestnika systemu depozytowego w tym typie uczestnictwa, a także zawierającego bezwarunkowe upoważnienie dla wnioskodawcy do składania dyspozycji skutkujących dokonaniem zapisów na prowadzonych dla uczestnika wyodrębnionych kontach ewidencyjnych, o których mowa w § 11 ust.3a, oraz do otrzymywania wyciągów z tych kont.
3b.
W razie rozwiązania umowy zawartej pomiędzy uczestnikiem pośrednim albo bezpośrednim, a uczestnikiem występującym w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa, na podstawie której ten ostatni uczestnik prowadził konto depozytowe dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego, lub rozwiązania umowy o uczestnictwo zawartej z uczestnikiem w typie izba rozrachunkowa dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, uczestnik pośredni albo bezpośredni jest zobowiązany do niezwłocznego doprowadzenia do przeniesienia papierów wartościowych rejestrowanych na wyodrębnionych kontach ewidencyjnych, o których mowa w § 11 ust. 3a, na inne konta ewidencyjne prowadzone dla niego w Krajowym Depozycie. W razie niewykonania tego zobowiązania przez uczestnika przeniesienie takie może zostać dokonane przez Krajowy Depozyt. 4. (skreślony)
5.
Dokumenty, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2, powinny zawierać informacje, których zakres określa uchwała Zarządu Krajowego Depozytu, oraz powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy. 6. W przypadku, gdy informacje zawarte dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 lub 3, wywołują wątpliwości co do możliwości zapewnienia przez wnioskodawcę bezpiecznego i zgodnego z regulaminem prowadzenia ewidencji papierów wartościowych, Krajowy Depozyt informuje o tym wnioskodawcę. W takim przypadku umowa o uczestnictwo w zakresie, o którym mowa w ust. 2, może zostać zawarta z wnioskodawcą po dokonaniu przez niego stosownych zmian w tych dokumentach i ponownym ich złożeniu w Krajowym Depozycie, bądź też po wyjaśnieniu przez wnioskodawcę zaistniałych wątpliwości w inny sposób, a w szczególności w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Krajowego Depozytu.
Przeniesienie praw z umowy o uczestnictwo, w zakresie dotyczącym typów uczestnictwa właściwych dla uczestników bezpośrednich, może nastąpić wyłącznie na rzecz innego uczestnika bezpośredniego.
1.
Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie, o którym mowa w § 11 ust. 5, składany przez podmiot emitujący papiery wartościowe powinien zawierać wskazanie, że właściwym typem uczestnictwa jest emitent.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3, do wniosku emitent załącza odpis statutu albo innego aktu określającego ustrój i organizację emitenta, odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, kartę wzorów podpisów i odpisy pełnomocnictw, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 6.
3.
W przypadku, o którym mowa w § 40 ust. 6, do wniosku powinien zostać załączony odpis lub wyciąg z właściwego rejestru urzędowego lub sądowego, jeżeli emitent podlega wpisowi do takiego rejestru, odpis statutu albo innego aktu określającego ustrój i organizację emitenta oraz oświadczenie, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 6.
1.
Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały zwrócić się do uczestnika o udzielenie informacji niezbędnych dla oceny, czy spełnia on warunki uczestnictwa.
2.
Uczestnik obowiązany jest informować niezwłocznie Krajowy Depozyt o zmianach danych zawartych w dokumentach, które zostały przez niego załączone do wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo, jak również o wszelkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć negatywnie na wykonywanie przez niego zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie depozytowym
3.
Uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązani są ponadto aktualizować treść dokumentów, o których mowa w § 20 ust.2 pkt 1 i 2, stosownie do zmian w zasadach ewidencji papierów wartościowych określonych w regulaminie lub podjętych na jego podstawie uchwałach Zarządu Krajowego Depozytu, oraz składać w Krajowym Depozycie zaktualizowane wersje tych dokumentów w każdym przypadku, gdy zmiany te będą wymagać ich aktualizacji, niezwłocznie po dniu wejścia w życie tych zmian, nie później jednak, niż w terminie 10 dni od tego dnia. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy treść dokumentu, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 lub 2, złożonego w Krajowym Depozycie stała się nieaktualna z innych przyczyn.
4.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio do uczestników w typie izba rozrachunkowa dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego.
5.
Uczestnicy będący nierezydentami w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.), którzy przy zawieraniu umowy o uczestnictwo nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w § 20 ust.1 pkt 8, zobowiązani są złożyć to oświadczenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania od Krajowego Depozytu wezwania w tej sprawie. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie zmiany danych zawartych w tym oświadczeniu.
6.
Uczestnicy, którzy status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym uzyskali później, niż uczestnictwo w którymkolwiek z typów uczestnictwa, o których mowa w § 11 ust.1 pkt 1,2, 7 lub 8, ust.2 pkt 1, 2, 4 lub 5, ust.2a lub ust.4, zobowiązani są złożyć w Krajowym Depozycie dokumenty, o których mowa w § 20 ust.3 pkt 1 i 2, w terminie tygodnia od dnia otrzymania od Krajowego Depozytu wezwania w tej sprawie.
1.
Uczestnik bezpośredni powinien spełniać warunki materialno-techniczne albo, jeżeli nie prowadzi on rachunków papierów wartościowych, posiadać ustanowionego operatora kont.
2.
(skreślony)
3.
Spełnianie warunków materialno-technicznych polega na utrzymywaniu przez uczestnika wyposażenia technicznego i technologicznego umożliwiającego uczestnikowi zestawienie połączenia z systemem informatycznym Krajowego Depozytu służącym do prowadzenia systemu depozytowego, zapewniającego bezpieczne przesyłanie do tego systemu oraz odbieranie z niego dokumentów w formie elektronicznej.
4.
Spełnianie warunków materialno-technicznych przez uczestnika prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze polega ponadto na utrzymywaniu wyposażenia technicznego i technologicznego zapewniającego co najmniej dokonywanie zapisów na tych rachunkach, przetwarzanie i archiwizowanie informacji o tych zapisach oraz odtwarzanie treści dokumentów, na podstawie których zapisy te są dokonywane, z zachowaniem właściwych w tym zakresie wymogów wynikających z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy, a także wynikających z regulaminu oraz z uchwał Zarządu Krajowego Depozytu podejmowanych na jego podstawie.
5.
Wymóg spełniania warunków materialno-technicznych, o których mowa w ust. 4, dotyczy również uczestnika bezpośredniego prowadzącego konta depozytowe w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego, a także uczestnika pośredniego prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.
1.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczać Krajowemu Depozytowi informacje wskazujące transakcje sprzedaży zawarte przez nich bez zlecenia klienta albo niezgodnie z treścią prawidłowo złożonego zlecenia klienta, których rozrachunek prowadzi do powstania przejściowej niezgodności pomiędzy stanami na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika w Krajowym Depozycie, a stanami na odpowiadających tym kontom rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, a także informacje wskazujące sposób skorygowania przez nich takich niezgodności. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są dostarczane Krajowemu Depozytowi miesięcznie, w terminie pięciu dni od zakończenia miesiąca, za który zostały sporządzone.
1.
Uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, a także uczestnicy w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego, zobowiązani są zatrudniać do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie lub kwalifikacje w tym zakresie.
2.
Liczba osób, o których mowa w ust. 1, zatrudnianych przez uczestnika powinna być dostosowana do rozmiarów i charakteru prowadzonej przez niego działalności. Zarząd Krajowego Depozytu może określić szczegółowe wymogi w tym zakresie.
1.
Uczestnicy bezpośredni prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązani są przynajmniej raz w roku kalendarzowym brać udział w testach Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania, organizowanych przez Krajowy Depozyt. Inni uczestnicy bezpośredni mogą brać udział w tych testach.
2.
Przez System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania rozumie się zestaw środków technicznych i organizacyjnych stworzonych w Krajowym Depozycie w celu utrzymania ciągłości realizacji lub jak najszybszego odtworzenia najważniejszych procesów biznesowych realizowanych w systemie depozytowym, w razie ich zakłócenia na skutek niemożności korzystania z informatycznych systemów przetwarzania zlokalizowanych w lokalach siedziby Krajowego Depozytu lub na skutek niemożności korzystania z tych lokali.
3.
Krajowy Depozyt informuje uczestników bezpośrednich o terminie lub terminach testów Systemu Zachowania Ciągłości Funkcjonowania w danym roku kalendarzowym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

ROZDZIAŁ III. Prowadzenie depozytu papierów wartościowych

Oddział I. Zasady ewidencji

1.
Prowadzenie depozytu papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt polega na określaniu zasad ewidencji papierów wartościowych, w tym zasad, zgodnie z którymi powinny być dokonywane zapisy na prowadzonych przez uczestników rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, oraz na wykonywaniu innych czynności związanych z ewidencją papierów wartościowych. 2. Uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, a także uczestnicy w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego zobowiązani są stosować się do zasad prowadzenia ewidencji papierów wartościowych określonych w regulaminie oraz w uchwałach Zarządu Krajowego Depozytu.
2a.
Uczestnik występujący w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego nie może otworzyć konta depozytowego przed otwarciem dla tego ostatniego uczestnika w Krajowym Depozycie wyodrębnionych kont ewidencyjnych, o których mowa w § 11 ust. 3a.
3.
Krajowy Depozyt nadzoruje prowadzenie ewidencji papierów wartościowych przez uczestników w zakresie jego zgodności z regulaminem oraz treścią uchwał Zarządu Krajowego Depozytu, a w granicach określonych w ust. 1 - także z przepisami prawa.
1.
Przez ewidencję papierów wartościowych rozumie się czynności wykonywane przez Krajowy Depozyt oraz przez uczestników w celu rejestrowania:
1)
stanów posiadania papierów wartościowych,
2)
zmian stanów posiadania w następstwie rozrachunków dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz
3)
skutków operacji na papierach wartościowych.
2.
Ewidencja papierów wartościowych prowadzona jest w oparciu o konta ewidencyjne.
3.
Przez konta ewidencyjne rozumie się urządzenia ewidencyjne służące do rejestracji papierów wartościowych zapisanych na kontach depozytowych, rachunkach zbiorczych oraz rachunkach papierów wartościowych.
4.
Konta ewidencyjne prowadzone w Krajowym Depozycie dla uczestnika bezpośredniego opisują:
1)
typ uczestnictwa w danym rodzaju działalności ustalonym zgodnie z klasyfikacją określoną w § 11 ust.1-4, w ramach którego dane konta ewidencyjne są prowadzone; zbiór kont określonych w ten sposób zwany jest dalej: „kontem formalnym”,
2)
atrybuty definiowane w systemie depozytowym, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2-4, przez uczestnika bezpośredniego w celu określenia zastosowania danego konta ewidencyjnego lub w celu wyodrębnienia od siebie papierów wartościowych rejestrowanych na tym koncie; zbiór kont określonych w ten sposób zwany jest dalej: „kontem podmiotowym”.
5.
Rozpoczęcie prowadzenia w Krajowym Depozycie kont ewidencyjnych dla uczestnika bezpośredniego w danym typie uczestnictwa i rodzaju działalności ustalonym zgodnie z § 11 ust. 1-4, wymaga zdefiniowania w systemie depozytowym atrybutów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, które dalej nazywane jest: „otwarciem konta formalnego”. 6. Rozpoczęcie prowadzenia wyodrębnionych kont ewidencyjnych, o których mowa w § 11 ust. 3a, dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego następuje wraz z otwarciem konta formalnego dla uczestnika występującego w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa dla tego uczestnika pośredniego albo bezpośredniego.
1.
Ewidencja papierów wartościowych jest prowadzona ilościowo, zgodnie z zasadami:
1)
podwójnego zapisu, z zastrzeżeniem ust.2 zd. drugie,
2)
odrębnej rejestracji papierów wartościowych,
3)
uwzględniania typów uczestnictwa,
4)
jednoczesności zapisów,
5)
zupełności,
6)
rzetelności,
7)
przejrzystości.
2.
Zasada podwójnego zapisu oznacza, że każda operacja dotycząca papierów wartościowych powinna zostać zarejestrowana na przynajmniej dwóch kontach ewidencyjnych, przy czym zapisowi lub sumie zapisów po jednej stronie konta musi towarzyszyć równy co do wielkości zapis po przeciwstawnej stronie innego konta lub kont. Dopuszcza się odstąpienie od stosowania zasady podwójnego zapisu:
a) przez Krajowy Depozyt - w przypadku, gdy jest to uzasadnione trybem realizacji transakcji, której rozrachunek dokonywany jest przez Krajowy Depozyt; w takim przypadku w Krajowym Depozycie zapis może zostać dokonany na jednym koncie, jednakże zasada wyrażona w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio,
b) przez uczestnika - w przypadku, gdy zachowana zostaje chronologia wszystkich zapisów dokonywanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych przez uczestnika, a odstąpienie od tej zasady nie prowadzi do naruszenia innych zasad ewidencji papierów wartościowych.
3.
Zasada odrębnej rejestracji papierów wartościowych oznacza, że wszelkie operacje dotyczące papierów wartościowych rejestrowane są na odrębnych kontach ewidencyjnych prowadzonych dla papierów wartościowych oznaczonych tym samym kodem.
4.
Zasada uwzględniania typów uczestnictwa oznacza, że w ewidencji papierów wartościowych tworzy się odrębne konta ewidencyjne odpowiadające poszczególnym typom uczestnictwa przyznanym uczestnikowi w ramach danego rodzaju prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z klasyfikacją zawartą w § 11 ust.1-4.
5.
Zasada jednoczesności zapisów oznacza, że operacje dotyczące papierów wartościowych powinny być rejestrowane na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych przez uczestnika w dniu zarejestrowania tych operacji na odpowiednich kontach ewidencyjnych prowadzonych dla niego w Krajowym Depozycie, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających ich zarejestrowanie na tych kontach ewidencyjnych. Zasada określona w zd. pierwszym stosuje się także do rejestrowania operacji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych odpowiadających kontom depozytowym prowadzonym przez uczestnika w typie uczestnictwa izba rozrachunkowa oraz wyodrębnionym kontom ewidencyjnym, o których mowa w § 11 ust. 3a, prowadzonym w Krajowym Depozycie dla uczestnika prowadzącego te rachunki, z zastrzeżeniem jednak, że zapisy wynikające z transakcji będących przedmiotem rozrachunków przeprowadzanych przez uczestnika w typie izba rozrachunkowa powinny być dokonywane nie wcześniej, niż po otrzymaniu dokumentów wystawionych przez tego uczestnika, potwierdzających przeprowadzenie rozrachunku transakcji. W przypadku uczestnika prowadzącego izbę rozrachunkową zasada jednoczesności zapisów oznacza, że zapisy na prowadzonych przez niego kontach depozytowych powinny na koniec każdego dnia odpowiadać zapisom na wyodrębnionych kontach ewidencyjnych, o których mowa w § 11 ust. 3a, prowadzonych w Krajowym Depozycie dla uczestników będących posiadaczami tych kont depozytowych.
6.
Zasada zupełności oznacza, że ewidencji powinny podlegać wszystkie operacje dotyczące papierów wartościowych.
7.
Zasada rzetelności oznacza wymóg pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym ewidencjonowania operacji dotyczących papierów wartościowych. 8. Zasada przejrzystości oznacza, że ewidencja powinna w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający wątpliwości obrazować stan posiadania papierów wartościowych przez osoby uprawnione.
1.
Nadzór, o którym mowa w § 34 ust. 3, sprawowany jest w drodze analizy:
1)
raportów dziennych, które uczestnicy zobowiązani są dostarczać do Krajowego Depozytu w strukturze, w formie oraz w trybie określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, prezentujących zagregowane stany posiadania papierów wartościowych wynikające z ewidencji prowadzonej przez uczestników, a w przypadku uczestników prowadzących izbę rozrachunkową – zagregowane stany prowadzonych przez nich kont depozytowych,
2)
informacji dostarczanych przez uczestników zgodnie z § 30a,
3)
innych dokumentów i informacji dotyczących ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez uczestnika udostępnianych Krajowemu Depozytowi na podstawie przepisów regulaminu lub uchwał Zarządu Krajowego Depozytu.
1a.
Nadzór, o którym mowa w § 34 ust.3, jest także sprawowany w drodze inspekcji w jednostkach organizacyjnych uczestnika wykonywanej przez osoby upoważnione przez Krajowy Depozyt, w szczególności w przypadku, gdy w wyniku analizy dokonywanej zgodnie z ust.1, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w prowadzeniu przez uczestnika ewidencji papierów wartościowych, które ze względu na skalę, częstotliwość lub długotrwałość ich utrzymywania się, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa prowadzenia depozytu papierów wartościowych. 1b. Uczestnik prowadzący izbę rozrachunkową zobowiązany jest na bieżąco badać zgodność stanów prowadzonych przez niego kont depozytowych ze stanami na odpowiadających im rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez posiadaczy tych kont.
2.
Przed rozpoczęciem inspekcji kontrolujący obowiązany jest okazać kierownikowi jednostki lub upoważnionej przez niego osobie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
3.
W czasie inspekcji kontrolującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji prowadzonej w jednostce kontrolowanej i prawo żądania informacji od pracowników jednostki. Oświadczenia osób udzielających informacji powinny być protokołowane.
4.
Wyniki inspekcji zawarte są w protokole kontroli sporządzanym niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych. Protokół podpisują osoby kontrolujące oraz kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu, które stanowią wówczas jego część.
5.
Ustalenia zawarte w protokole, o którym mowa w ust. 4, są podstawą wniosków i zaleceń pokontrolnych, jak również mogą być podstawą uchwały Zarządu Krajowego Depozytu w przedmiocie uczestnictwa podmiotu kontrolowanego w systemie depozytowym.
O uchybieniach w działalności uczestnika stwierdzonych w toku wykonywania nadzoru Krajowy Depozyt zawiadamia niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego.
1.
Na żądanie Krajowego Depozytu uczestnik prowadzący izbę rozrachunkową zobowiązany jest zawiesić obsługę konta depozytowego prowadzonego dla uczestnika pośredniego albo bezpośredniego, który został wskazany w tym żądaniu, na okres w nim oznaczony. W okresie tym na koncie depozytowym prowadzonym dla wskazanego uczestnika mogą być dokonywane jedynie takie zapisy, które są uzasadnione zdarzeniami mającymi miejsce przed otrzymaniem przez uczestnika prowadzącego izbę rozrachunkową takiego żądania od Krajowego Depozytu.
2.
Żądanie, o którym mowa w ust.1, może zostać przekazane przez Krajowy Depozyt w przypadku, gdy uchybienia dotyczące sposobu prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych przez uczestnika, lub dokonywania zapisów na tych rachunkach są szczególnie rażące i w istotnym stopniu naruszają lub zagrażają bezpieczeństwu obrotu lub interesom inwestorów.
3.
W żądaniu, o którym mowa w ust.1, Krajowy Depozyt wskazuje uchybienia będące przyczyną jego skierowania do uczestnika.
4.
Treść żądania, o którym mowa w ust.1, jest przekazywana do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego.
1.
Z zastrzeżeniem § 40b ust.1, ogół papierów wartościowych oznaczonych danym kodem rejestrowany jest w Krajowym Depozycie na koncie ewidencyjnym zwanym kontem emisyjnym, a jednocześnie na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestników, stosownie do liczby papierów wartościowych rejestrowanych przez poszczególnych uczestników na rachunkach papierów wartościowych, na rachunkach zbiorczych oraz w rejestrach prowadzonych w typie uczestnictwa sponsor emisji, a także stosownie do liczby papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych w Krajowym Depozycie.
2.
Na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla danego uczestnika Krajowy Depozyt rejestruje odrębnie:
1)
papiery wartościowe rejestrowane w poszczególnych typach uczestnictwa i rodzajach działalności ustalonych zgodnie z § 11 ust. 1-4, przy czym, z zastrzeżeniem pkt 3, papiery wartościowe rejestrowane na kontach depozytowych przez uczestnika prowadzącego izbę rozrachunkową rejestrowane są w Krajowym Depozycie na wyodrębnionych kontach ewidencyjnych, o których mowa w § 11 ust. 3a, prowadzonych dla poszczególnych uczestników pośrednich lub bezpośrednich będących posiadaczami tych kont depozytowych,
2)
skarbowe papiery wartościowe zapisane na prowadzonych przez uczestnika rachunkach papierów wartościowych i należące do osób będących nierezydentami w rozumieniu przepisów określających obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, wydanych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
2a)
skarbowe papiery wartościowe zapisane na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez uczestnika,
3)
instrumenty pochodne należące do poszczególnych inwestorów, dla których uczestnik prowadzi rachunki instrumentów pochodnych, jeżeli ich zapisanie następuje w wyniku rozrachunku transakcji objętych rozliczeniami prowadzonymi przez KDPW_CCP. W zakresie takich instrumentów pochodnych rachunki instrumentów pochodnych prowadzone przez uczestników stanowią odwzorowanie kont prowadzonych w Krajowym Depozycie (konta indywidualne),
4)
papiery wartościowe należące do Skarbu Państwa, zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uczestnika, jeżeli uczestnik ubiega się na podstawie § 92 ust. 2 o odstąpienie przez Krajowy Depozyt od pobierania opłat za prowadzenie depozytu tych papierów wartościowych,
5)
w zakresie dotyczącym kont ewidencyjnych prowadzonych dla uczestników w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny - papiery wartościowe należące do osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wyposażonych w odrębną podmiotowość podatkową (podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych) oraz papiery wartościowe należące do osób fizycznych, w tym poprzez spółki lub inne przedsięwzięcia pozbawione odrębnej podmiotowości podatkowej (podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych).
3.
W celach związanych wyłącznie z realizacją rozrachunków transakcji Krajowy Depozyt rejestruje odrębnie na kontach ewidencyjnych uczestników, papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji.
4.
Papiery wartościowe rejestrowane na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie dla uczestników mogą być także segregowane w oparciu o inne kryteria, które może określić Zarząd Krajowego Depozytu w drodze uchwały. Segregacja taka może zostać wprowadzona wyłącznie w drodze definiowania atrybutów określających konta podmiotowe.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt 3, uczestnik nie może rozpocząć obsługi rachunku instrumentów pochodnych przed otrzymaniem informacji z Krajowego Depozytu o otwarciu właściwego konta indywidualnego.
6.
Otwarcie konta indywidualnego następuje na podstawie instrukcji złożonej przez uczestnika, który zamierza otworzyć rachunek instrumentów pochodnych.
7.
Na podstawie instrukcji, o której mowa w ust.6, Krajowy Depozyt nadaje osobie, dla której uczestnik zamierza otworzyć rachunek instrumentów pochodnych, indywidualny numer identyfikacyjny. Jeżeli jednak uczestnik wskazał w instrukcji indywidualny numer identyfikacyjny posiadany już przez tę osobę, wówczas konto indywidualne otwierane na jej podstawie zostaje oznaczone numerem wskazanym przez uczestnika.

Oddział II. Rejestracja papierów wartościowych

Rejestrowanie papierów wartościowych w depozycie następuje na podstawie umowy z emitentem, jednakże papiery wartościowe, o których mowa w § 3 pkt 6 lit.d, a także bony skarbowe w przypadku, o którym mowa w § 40a, mogą być rejestrowane w depozycie bez zawierania takiej umowy.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 4a, 5 i 6, do wniosku o zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych emitent załącza:
1)
list księgowy emisji papierów wartościowych, zawierający informacje dotyczące papierów wartościowych wprowadzanych do depozytu, w tym wskazanie ich liczby, a także, stosownie do okoliczności, wskazanie uczestnika wykonującego zadania sponsora emisji lub zadania agenta emisji, o których mowa w § 40b ust.3, oraz prowadzonego dla tego uczestnika w Krajowym Depozycie konta ewidencyjnego, na którym papiery wartościowe powinny zostać zarejestrowane,
2)
dokumenty, których sporządzanie wynika z właściwych przepisów prawa, określające charakter prawny rejestrowanych papierów wartościowych,
3)
dokumenty stanowiące podstawę prawną emisji papierów wartościowych,
4)
dokumenty pozwalające ustalić dopuszczalność wydania papierów wartościowych uprawnionym w drodze dokonania zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub za pośrednictwem rachunków zbiorczych,
5)
w przypadku papierów wartościowych wyemitowanych na podstawie prawa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa – opinię prawną wydaną przez podmiot uprawniony do wydawania takich opinii, wybrany przez wnioskodawcę, wskazującą jednoznacznie wszystkie warunki, które muszą zostać spełnione, aby emisja doszła do skutku i papiery wartościowe mogły zostać wydane uprawnionym w sposób określony w pkt 4, a także dokument opisujący podstawowe zasady realizacji praw z tych papierów wartościowych.
2.
Papierom wartościowym wprowadzanym do depozytu, mającym cechę zamienności, nadawany jest kod, odmienny niż kody oznaczające inne papiery wartościowe. Przez zamienność papierów wartościowych rozumie się to, że zostały one wyemitowane przez ten sam podmiot, dają takie same prawa oraz posiadają taki sam status w obrocie.
3.
Zamienne papiery wartościowe różnych emisji mogą zostać oznaczone tym samym kodem na wniosek ich emitenta.
3a.
Na wniosek emitenta papierom wartościowym wprowadzanym do depozytu może zostać nadany kod, którym wcześniej zostały oznaczone inne papiery wartościowe, o ile papiery wartościowe wprowadzane do depozytu posiadają cechę zamienności z papierami wartościowymi dotychczas oznaczonymi tym kodem.
4.
List księgowy, o którym mowa w ust. 1, składany jest odrębnie dla każdej grupy papierów wartościowych wprowadzanych do depozytu pod danym kodem i podpisywany przez emitenta oraz przez uczestnika wykonującego zadania sponsora emisji lub agenta emisji, o ile zadania takie mają być wykonywane.
4a.
Umowa o rejestrację dotycząca papierów wartościowych, które mają podlegać dematerializacji w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu, może zostać zawarta przed nastąpieniem tych zdarzeń. W takim przypadku rejestracja papierów wartościowych w depozycie następuje, odpowiednio, po dopuszczeniu tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym giełdowym lub pozagiełdowym, albo po ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu, oraz po złożeniu w Krajowym Depozycie potwierdzających to dokumentów.
4b.
(skreślony)
5.
W przypadku, gdy papiery wartościowe danego rodzaju, emitowane w sposób ciągły lub powtarzający się przez określonego emitenta, mają być rejestrowane pod kodem, który został już uprzednio nadany papierom wartościowym tego samego rodzaju wyemitowanym przez tego emitenta, kolejne rejestracje papierów wartościowych pod tym kodem, a także zmniejszenie liczby papierów wartościowych oznaczonych tym kodem w związku z realizacją inkorporowanych w nich praw, mogą następować na podstawie dokumentów dostarczonych do Krajowego Depozytu w formie elektronicznej przez uczestnika bezpośredniego biorącego udział w tych operacjach, o ile jednak spełnione będą następujące warunki:
1)
papiery wartościowe rejestrowane w tym trybie są emitowane w oparciu o tę samą podstawę prawną, która określa jednakowe zasady dokonywania ich emisji i która w tym zakresie nie ulega zmianie w okresie rejestrowania tych papierów,
2)
papiery wartościowe rejestrowane w tym trybie zostały objęte tym samym dokumentem informacyjnym sporządzonym w związku z ich ofertą publiczną lub ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o ile przepisy ustawy o ofercie publicznej wymagają sporządzenia takiego dokumentu,
3)
do skutecznego wyemitowania papierów wartościowych będących przedmiotem kolejnych rejestracji w depozycie papierów wartościowych nie jest wymagane ich zarejestrowanie przez sąd ani żaden inny organ,
4)
do wniosku o zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych emitent załączył dokumenty upoważniające Krajowy Depozyt do dokonywania w tym trybie wszystkich kolejnych rejestracji,
5)
papiery wartościowe rejestrowane w tym trybie posiadają cechę zamienności,
6)
uczestnik bezpośredni biorący udział, odpowiednio, w oferowaniu albo w czynnościach prowadzących do umorzenia papierów wartościowych zawarł z Krajowym Depozytem porozumienie, o którym mowa w § 4 ust. 1.
5a.
W przypadku, gdy do dokumentu informacyjnego obejmującego papiery wartościowe rejestrowane w trybie określonym w ust. 5 został wprowadzony aneks wymagający zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, emitent zobowiązany jest doprowadzić do wstrzymania składania przez uczestnika biorącego udział w oferowaniu tych papierów, dokumentów elektronicznych stanowiących podstawę ich rejestracji, na okres do dnia następującego po dniu złożenia w Krajowym Depozycie tego aneksu wraz z odpisem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie jego zatwierdzenia.
6.
Jeżeli wniosek o zawarcie umowy o rejestrację dotyczy papierów wartościowych rejestrowanych pod określonym kodem przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rejestracja w depozycie papierów wartościowych ma nastąpić w związku z ich zarejestrowaniem na odpowiednich kontach ewidencyjnych prowadzonych dla Krajowego Depozytu przez taką osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, ewentualnie przez uprawnioną do prowadzenia takich kont inną instytucję finansową będącą w rozumieniu ustawy Prawo bankowe instytucją kredytową, oddziałem banku krajowego za granicą albo bankiem zagranicznym, złożenie opinii prawnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, nie jest wymagane. Kod nadawany takim papierom wartościowym przez Krajowy Depozyt odpowiada kodowi, pod którym papiery te są rejestrowane przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
6a.
Jeżeli decyzje właściwego organu emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczące emitowania akcji, które mają być rejestrowane w depozycie papierów wartościowych na zasadach określonych w ust.6, zostały podjęte w okresie poprzedzającym o więcej niż dwa lata dzień złożenia w Krajowym Depozycie wniosku dotyczącego zawarcia umowy o ich rejestrację, emitent może załączyć do tego wniosku, zamiast dokumentów stanowiących podstawę prawną emisji tych akcji, oświadczenie własne wskazujące daty podjęcia przez właściwy organ emitenta decyzji o poszczególnych emisjach tych akcji oraz liczbę akcji skutecznie przez niego wyemitowanych na podstawie każdej takiej decyzji. Możliwość ta nie dotyczy jednak takich emisji akcji, które nie zostały zamknięte do dnia złożenia przez emitenta wniosku dotyczącego zawarcia umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych.
7.
W przypadku zaprzestania rejestrowania papierów wartościowych, o których mowa w ust.6, przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych, albo zamknięcia przez taką osobę prawną, jednostkę organizacyjną albo inną instytucję finansową, o której mowa w ust.6, kont ewidencyjnych prowadzonych dla Krajowego Depozytu, emitent zobowiązany jest niezwłocznie złożyć w Krajowym Depozycie dokumenty, o których mowa w § 20 ust.1 pkt 3, oraz dokumenty pozwalające ustalić dopuszczalność dalszego rejestrowania tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych.
8.
Krajowy Depozyt odmawia zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie, mimo że wniosek o zawarcie tej umowy i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w przepisach prawa i regulaminu, jeżeli:
1)
w stosunku do emitenta sąd wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a zarejestrowanie tych papierów wartościowych w depozycie prowadziłoby lub mogłoby prowadzić do naruszenia tego postanowienia – o ile Krajowy Depozyt posiada wiarygodne informacje potwierdzające wydanie takiego postanowienia, a emitent nie wykazał, że zostało ono uchylone, wstrzymano jego wykonanie albo że zabezpieczenie upadło, lub
2)
zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości emitenta obejmującej likwidację jego majątku, albo postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania – o ile Krajowy Depozyt posiada wiarygodne informacje potwierdzające wydanie takiego postanowienia.
1.
Na kontach ewidencyjnych w Krajowym Depozycie mogą być rejestrowane bony skarbowe, dla których system centralnej rejestracji prowadzony jest przez Narodowy Bank Polski.
2.
Zarejestrowanie bonów skarbowych na danym koncie ewidencyjnym prowadzonym w Krajowym Depozycie następuje z inicjatywy uczestnika systemu, o którym mowa w ust. 1, w wyniku ich przemieszczenia w ramach tego systemu na odpowiednie konto prowadzone w Narodowym Banku Polskim dla Krajowego Depozytu. W takim przypadku umowa o rejestrację papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych nie jest zawierana i nie znajdują zastosowania § 40 oraz § 42 regulaminu.
3.
Rejestrowanie bonów skarbowych na kontach ewidencyjnych w Krajowym Depozycie trwa przez okres, w którym pozostają one zarejestrowane na odpowiednim koncie prowadzonym w Narodowym Banku Polskim dla Krajowego Depozytu. Krajowy Depozyt przekazuje Narodowemu Bankowi Polskiemu zlecenie przemieszczenia bonów skarbowych z konta Krajowego Depozytu na inne konto prowadzone w ramach systemu, o którym mowa w ust. 1, na podstawie dokumentu ewidencyjnego złożonego przez uprawnionego uczestnika i zgodnie z treścią tego dokumentu. Wyrejestrowanie bonów skarbowych z konta ewidencyjnego prowadzonego w Krajowym Depozycie dokonane w wyniku takiego przemieszczenia nie stanowi operacji wycofania papierów wartościowych, o której mowa w § 85 ust. 2 pkt 3 i § 87 regulaminu.
1.
Z zastrzeżeniem ust.2, papiery wartościowe wprowadzane do depozytu papierów wartościowych na podstawie umowy z emitentem, w zakresie których nie są prowadzone rejestry właściwe dla typu uczestnictwa sponsor emisji, rejestrowane są po raz pierwszy na specjalnym koncie ewidencyjnym otwartym w Krajowym Depozycie dla uczestnika wykonującego zadania agenta emisji dla tych papierów wartościowych, w związku z wykonywaniem przez niego tych zadań.
2.
Przepisu ust.1 nie stosuje się do papierów wartościowych rejestrowanych w depozycie zgodnie z § 40 ust.5 lub 6, albo w wyniku przeprowadzenia operacji zamiany papierów wartościowych, albo w wyniku dokonanego przez Krajowy Depozyt rozrachunku transakcji zawartych w obrocie pierwotnym. Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały określić inne przypadki, w których przepis ust.1 nie znajduje stosowania.
3.
Zadania agenta emisji polegają na doprowadzeniu do wydania papierów wartościowych osobom uprawnionym, w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub za pośrednictwem rachunków zbiorczych. W celu realizacji tych zadań uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać przeniesienia papierów wartościowych ze specjalnego konta ewidencyjnego otwartego dla niego w związku z ich wykonywaniem, na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla niego lub dla innych uczestników w odpowiednich typach uczestnictwa. 4. Zadania agenta emisji może wykonywać wyłącznie uczestnik bezpośredni.
Jeżeli z uwagi na tryb wykonywania zadań przez Krajowy Depozyt w zakresie zarządzania systemem depozytowym celowe jest dokonanie zapisów na kontach ewidencyjnych jeszcze przed zamknięciem emisji papierów wartościowych, do tej czynności stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu dotyczące wprowadzania papierów wartościowych do depozytu. W tym wypadku list księgowy wskazuje maksymalną liczbę papierów wartościowych, które mają zostać wyemitowane.
1.
Do każdego wniosku o dokonanie zmian w sposobie rejestrowania papierów wartościowych wprowadzonych uprzednio do depozytu załącza się list księgowy zawierający proponowane zmiany.
2.
W razie zmiany danych dotyczących emisji papierów wartościowych objętych listem księgowym złożonym uprzednio w Krajowym Depozycie, emitent zobowiązany jest złożyć aneks do tego listu księgowego.
1.
Krajowy Depozyt dokonuje objęcia jednym kodem papierów wartościowych posiadających cechę zamienności, rejestrowanych dotąd pod odrębnymi kodami, na wniosek emitenta tych papierów (asymilacja).
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 emitent załącza dokumenty pozwalające ustalić jej dopuszczalność.
3.
Asymilacja wykonywana jest na podstawie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu, w dniu uzgodnionym z emitentem. O terminie tym zawiadamia się uczestników oraz spółkę prowadząca rynek regulowany, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi objętymi asymilacją lub podmiot organizujący dla nich alternatywny system obrotu.
4.
Papiery wartościowe objęte asymilacją występują pod wspólnym kodem począwszy od dnia asymilacji.
5.
Decyzja o dokonaniu asymilacji nie może być skuteczna przed dniem, w którym nastąpiło faktyczne ujednolicenie w zakresie obrotu statusu wszystkich papierów wartościowych obejmowanych jednym kodem.
6.
Asymilacja papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust. 6, następuje na podstawie informacji o przeprowadzeniu odpowiedniej operacji we właściwym systemie ewidencji prowadzonym przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną wykonującą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
Zmiana praw z papierów wartościowych lub ich statusu w zakresie obrotu, która dotyczy niektórych papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, może wywołać skutki w zakresie rejestrowania papierów wartościowych w depozycie tylko, jeżeli istnieje możliwość dokonania jednoznacznej identyfikacji papierów wartościowych, do których zmiana ta ma się stosować, a nie zachodzą przeszkody prawne i nie powstaje zagrożenie dla bezpieczeństwa depozytu papierów wartościowych i dla interesów uczestników obrotu. W tym wypadku Krajowy Depozyt oznacza odrębnym kodem papiery wartościowe, których dotyczy zmiana.
1.
W razie nastąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 56 redukcja wartości nominalnej akcji ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących części akcji rejestrowanych pod wspólnym kodem z innymi akcjami, Krajowy Depozyt dokonuje zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji objętych danym kodem, a jeżeli nie jest to możliwe - redukcji liczby akcji oznaczonych danym kodem.
2.
Operacja redukcji liczby akcji oznaczonych danym kodem wykonywana jest przez Krajowy Depozyt i polega na zmniejszeniu liczby akcji zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych proporcjonalnie do tej liczby, według przyjętej przez Krajowy Depozyt stopy redukcji. 3. Redukcji liczby akcji dokonuje się w oparciu o informacje o stanach tych akcji na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, przekazane przez uczestników na wezwanie Krajowego Depozytu w określonym przez niego terminie, oraz w oparciu o dane dotyczące stanów tych akcji na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
4.
Jeżeli redukcja na zasadzie proporcjonalności prowadziłaby do wycofania z obrotu liczby akcji niezgodnej z liczbą akcji unieważnionych, w zakresie koniecznym do dostosowania wyników redukcji do liczby akcji unieważnionych odstępuje się od zasady proporcjonalności.
5.
Określone w art. 56 redukcja wartości nominalnej akcji ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi kwoty należne akcjonariuszom emitent wypłaca za pośrednictwem Krajowego Depozytu, który wzywa emitenta do postawienia do dyspozycji Krajowego Depozytu wymaganej kwoty, a następnie dokonuje jej rozdziału między uczestników. Uczestnicy przekazują otrzymane kwoty uprawnionym posiadaczom prowadzonych przez nich rachunków papierów wartościowych lub właściwym posiadaczom prowadzonych przez nich rachunków zbiorczych.
1.
Jeżeli w wypadku, o którym mowa w § 45 ust.1, konieczne jest dokonanie redukcji liczby akcji oznaczonych danym kodem, Zarząd Krajowego Depozytu, działając w porozumieniu ze spółkami prowadzącymi rynek regulowany dla tych akcji lub podmiotem organizującym dla nich alternatywny system obrotu, określa w drodze uchwały termin, z upływem którego w depozycie papierów wartościowych wykonuje się blokadę wszystkich akcji oznaczonych tym kodem, a następnie termin, z upływem którego wykonuje się odblokowanie akcji.
2.
Niedopuszczalne jest przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia akcji, o których mowa w ust. 1, jeśli rozrachunek transakcji zawartych w celu wykonania tych zleceń miałby przypaść po nadejściu terminu wyznaczonego dla zablokowania akcji.
3.
Krajowy Depozyt nie przeprowadza rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje określone w ust.1, w okresie pomiędzy upływem terminu wyznaczonego dla zablokowania akcji, a nadejściem terminu odblokowania.
4.
Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do operacji na papierach wartościowych, jeśli przedmiotem ich są akcje określone w § 45 ust. 1.
1.
Jeżeli wykonanie praw z papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust. 6, wymaga przekazania przez Krajowy Depozyt informacji dotyczących posiadaczy takich papierów wartościowych lub stanów ich posiadania emitentowi, podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust. 6, prowadzącemu dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, albo osobie, której podmiot ten przekazał gromadzenie takich informacji, Krajowy Depozyt informuje o tym uczestników bezpośrednich występując o ich przekazanie.
2.
Przekazanie przez uczestnika bezpośredniego informacji, o których mowa w ust. 1, jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego Krajowemu Depozytowi oświadczenia, że wszystkie osoby, których przekazywane przez niego informacje dotyczą, wyraziły zgodę na przekazanie tych informacji przez Krajowy Depozyt podmiotom, o których mowa w ust. 1.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także w przypadku, gdy przekazanie podmiotom, o których mowa w ust. 1, informacji dotyczących posiadaczy papierów wartościowych lub stanów ich posiadania miałoby nastąpić bez związku z wykonywaniem praw z tych papierów.
1.
Jeżeli umowa, na podstawie której podmiot, o którym mowa w § 40 ust. 6, prowadzi dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, zobowiązuje Krajowy Depozyt do przekazywania na żądanie tego podmiotu informacji dotyczących posiadaczy rejestrowanych na tych kontach papierów wartościowych lub stanów ich posiadania, Krajowy Depozyt, w razie otrzymania takiego żądania, wzywa uczestników bezpośrednich do przekazania takich informacji i określa termin, w którym uczestnicy bezpośredni zobowiązani są przekazać je do Krajowego Depozytu. W takim przypadku § 46a ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Uczestnicy bezpośredni zobowiązani są złożyć w Krajowym Depozycie pisemne upoważnienia dla Krajowego Depozytu do przekazywania podmiotom, o których mowa w § 40 ust. 6, informacji umożliwiających ich identyfikację oraz wskazujących liczbę papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6, stanowiących ich własność.
3.
Uczestnicy bezpośredni rejestrujący papiery wartościowe, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust.6, na prowadzonych przez siebie rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych albo kontach depozytowych, zobowiązani są ponadto podjąć działania niezbędne dla umożliwienia Krajowemu Depozytowi wykonania obowiązków, o których mowa w ust.1, w szczególności polegające na:
1)
w przypadku uczestników prowadzących rachunki papierów wartościowych - uzyskaniu od posiadaczy tych rachunków pisemnych oświadczeń wyrażających zgodę na przekazywanie przez Krajowy Depozyt podmiotom, o których mowa w § 40 ust.6, informacji umożliwiających dokonanie identyfikacji tych posiadaczy oraz wskazujących liczbę papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust. 6, posiadanych przez każdego z nich,
2)
w przypadku uczestników prowadzących rachunki zbiorcze – zobowiązaniu posiadaczy tych rachunków do podjęcia działań zapewniających przekazywanie przez nich, na żądanie uczestnika, informacji umożliwiających dokonanie identyfikacji osób uprawnionych z papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust. 6, zapisywanych na tych rachunkach, oraz wskazujących liczbę tych papierów wartościowych posiadanych przez każdą z nich, wraz z pisemnymi oświadczeniami tych osób, wyrażającymi ich zgodę na przekazywanie tych informacji przez Krajowy Depozyt podmiotom, o których mowa w § 40 ust. 6,
3)
w przypadku uczestników prowadzących konta depozytowe – zobowiązaniu do podjęcia działań, o których mowa, odpowiednio, w pkt 1 lub w pkt 2, uczestników pośrednich będących posiadaczami tych kont, prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze.
4.
Jeżeli informacje przekazywane Krajowemu Depozytowi zgodnie z ust.1, miałyby dotyczyć osób, które odmówiły wyrażenia zgody, o której mowa w ust.3 pkt 1 lub 2, informacje te, w zakresie dotyczącym tych osób, powinny wskazywać jedynie ich liczbę oraz łączną liczbę posiadanych przez nie papierów wartościowych określonych w wezwaniu Krajowego Depozytu, odrębnie w zakresie osób fizycznych oraz w zakresie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
4a.
Postanowienia ust.3 i 4 stosuje się odpowiednio do uczestników bezpośrednich w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny, rejestrujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej papiery wartościowe, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust.6. 5. Krajowy Depozyt publikuje na swojej stronie internetowej listę papierów wartościowych, których depozyt prowadzony jest na zasadach określonych w § 40 ust. 6.

ROZDZIAŁ IIIa. Rozliczenia transakcji

Oddział I. Postanowienia ogólne

1.
Krajowy Depozyt w ramach prowadzonych rozliczeń transakcji:
1)
ustala zakres świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, do spełnienia których zobowiązane są strony rozliczenia transakcji,
2)
w zakresie określonym w regulaminie organizuje i zarządza systemem zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji,
3)
stosownie do wyników ustaleń, o których mowa w pkt 1, sporządza dyspozycje dotyczące przeprowadzenia rozrachunku rozliczanych transakcji i wprowadza je do systemu depozytowego albo przekazuje je właściwemu w zakresie ich rozrachunku podmiotowi.
2.
Rozliczenia prowadzone przez Krajowy Depozyt obejmują wyłącznie transakcje, o których mowa w § 1 ust.3.
3.
Rozliczenia transakcji nie są prowadzone w sposób, o którym mowa w art. 45h ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przyjęcie transakcji do rozliczenia, a także przeprowadzenie jej rozliczenia w systemie depozytowym nie prowadzi do przyjęcia przez Krajowy Depozyt w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za spełnienie świadczeń, o których mowa w ust.1 pkt 1.
1.
Krajowy Depozyt dokonuje rozliczenia transakcji, jeżeli podmiot, który zawarł transakcję:
1)
jest uczestnikiem posiadającym w zakresie tej transakcji status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym, albo
2)
jest uczestnikiem nieposiadającym w zakresie tej transakcji statusu uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym, o ile w zakresie tej transakcji status ten posiada inny uczestnik, albo
3)
nie jest uczestnikiem, o ile określony uczestnik posiada w zakresie tej transakcji status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym.
2.
Jeżeli nie zachodzi żaden z przypadków określonych w ust.1 pkt 1-3, Krajowy Depozyt nie dokonuje rozliczenia transakcji.
1.
Rozliczenia transakcji przeprowadzane są zgodnie z zasadą, że zobowiązania i należności pieniężne uczestnika posiadającego status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym, wynikające z rozliczanych transakcji, przekształcane są, odpowiednio, w jedno zobowiązanie netto albo w jedną należność netto (kompensacja).
2.
Ustalanie wielkości zobowiązań i należności, o których mowa w ust.1, odbywa się według zasady kompensacji wielostronnej.
3.
Zarząd Krajowego Depozytu może postanowić w drodze uchwały o wyłączeniu określonych transakcji spod obowiązywania zasady kompensacji wielostronnej lub określić rodzaje transakcji niepodlegających tej zasadzie. W takim przypadku wielkość zobowiązań i należności ustalana jest odrębnie dla każdej transakcji wyłączonej lub według zasady kompensacji dwustronnej.
1.
Ustalanie wielkości zobowiązań i należności uczestników będących stronami rozliczeń transakcji odbywa się na podstawie dokumentów zawierających warunki transakcji, dostarczanych do Krajowego Depozytu:
1)
w przypadku transakcji zawartych na rynku regulowanym - przez podmiot prowadzący dany rynek regulowany,
2)
w przypadku transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu – przez podmiot organizujący ten system.
2.
Strukturę, format oraz zasady i tryb dostarczania do Krajowego Depozytu dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, Krajowy Depozyt określa w porozumieniu, odpowiednio, z podmiotem prowadzącym dany rynek regulowany albo z podmiotem organizującym dany alternatywny system obrotu.
3.
Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, uważa się za wprowadzone do systemu depozytowego z chwilą ich dostarczenia do Krajowego Depozytu zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2.
Jeżeli rozrachunek rozliczonych transakcji powinien zostać przeprowadzony przez inny podmiot, zasady, sposób oraz terminy przekazywania temu podmiotowi dyspozycji dotyczących przeprowadzenia tego rozrachunku określa umowa zawarta z nim przez Krajowy Depozyt.
Zarząd Krajowego Depozytu zawiadamia uczestników bezpośrednich o terminie zaprzestania prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na danym rynku regulowanym lub w danym alternatywnym systemie obrotu z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, a jeżeli zachowanie tego terminu nie jest w danym przypadku możliwe - niezwłocznie po jego ustaleniu.

Oddział II. System zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji

Systemem zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji organizowanym przez Krajowy Depozyt objęte są:
1)
transakcje, o których mowa w § 1 ust.3, zawierane na rynku regulowanym giełdowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniem transakcji pozasesyjnych,
2)
transakcje, o których mowa w § 1 ust.3, zawierane na rynku regulowanym pozagiełdowym organizowanym przez Bondspot S.A., z wyłączeniem transakcji zawieranych poza regularną sesją obrotu,
3)
transakcje, o których mowa w § 1 ust.3, zawierane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniem transakcji zawieranych poza standardowymi systemami notowań, 4) transakcje, o których mowa w § 1 ust.3, zawierane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Bondspot S.A., z wyłączeniem transakcji zawieranych poza standardowym systemem notowań,
- o ile rozliczenia tych transakcji są prowadzone przez Krajowy Depozyt.
1.
Przepisy niniejszego oddziału w zakresie, w jakim nakładają na uczestników szczególne obowiązki z tytułu ich odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczenia transakcji, nie stosują się do uczestników, którzy w zakresie tych transakcji nie posiadają statusu uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym.
2.
Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się w żadnym zakresie do transakcji, które nie są objęte systemem zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji organizowanym przez Krajowy Depozyt. Ilekroć jest w nich mowa o transakcjach rozumie się przez to wyłącznie transakcje objęte tym systemem.
W ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji Krajowy Depozyt:
1)
gromadzi i zarządza środkami tworzącymi fundusz rozliczeniowy KDPW oraz fundusz zabezpieczający ASO KDPW,
2)
na zasadach określonych w §§ 72 - 76 organizuje system automatycznych pożyczek papierów wartościowych,
3)
podejmuje działania określone w niniejszym oddziale w celu likwidacji zawieszenia rozrachunku transakcji.
1.
Krajowy Depozyt prowadzi fundusz rozliczeniowy KDPW, który zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji zawieranych na rynku regulowanym, objętych systemem zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji.
2.
Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu rozliczeniowego KDPW w zakresie nieuregulowanym w regulaminie, określa regulamin funduszu rozliczeniowego KDPW.
3.
Wpłaty do funduszu rozliczeniowego KDPW wnoszą uczestnicy posiadający status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji zabezpieczonych tym funduszem, na zasadach określonych w regulaminie funduszu rozliczeniowego KDPW.
1.
Krajowy Depozyt prowadzi fundusz zabezpieczający ASO KDPW, który zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji zawieranych w alternatywnych systemach obrotu, objętych systemem zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji.
2.
Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego ASO KDPW w zakresie nieuregulowanym w regulaminie, określa odrębny regulamin, którego treść jest ustalana w drodze umowy pomiędzy Krajowym Depozytem, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.
3.
Wpłaty do funduszu zabezpieczającego ASO KDPW wnoszą uczestnicy posiadający status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym w zakresie transakcji zabezpieczonych tym funduszem, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, o którym mowa w ust. 2.
Środki funduszu rozliczeniowego KDPW, a także środki funduszu zabezpieczającego ASO KDPW wykorzystywane są w przypadkach, o których mowa w §§ 46n – 46p oraz w §§ 46s – 46u.
1.
W przypadku, jeżeli rozrachunek transakcji rozliczonej przez Krajowy Depozyt, został zawieszony z powodu braku pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika, dyspozycje rozrachunku dotyczące transakcji, których rozrachunek dokonywany jest po tym zawieszeniu, są składane w taki sposób, aby niewykonane zobowiązania tego uczestnika mogły zostać wykonane z jego należności pieniężnych wynikających z tych transakcji. W takim przypadku należności te podlegają kompensacji z niewykonanymi zobowiązaniami uczestnika.
2.
Przez brak pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika rozumie się także sytuację, w której zobowiązania pieniężne tego uczestnika nie mogą zostać w pełni wykonane ze środków zgromadzonych na tym rachunku wskutek tego, że zobowiązania te przekraczają odpowiednie limity określone przez płatnika, albo wskutek innych działań podjętych przez płatnika, które prowadzą do niemożności skorzystania z tych środków w celu pełnej realizacji zobowiązań pieniężnych uczestnika.
3.
W przypadku, gdy należności uczestnika, o którym mowa w ust.1, nie zapewniają likwidacji spowodowanego przez niego zawieszenia rozrachunku transakcji, Krajowy Depozyt, drugiego dnia po dniu, w którym rozrachunek ten powinien nastąpić, odwołuje dyspozycję jego przeprowadzenia na rzecz tego uczestnika, skierowaną do realizacji w systemie depozytowym albo w podmiocie właściwym w zakresie przeprowadzenia zawieszonego rozrachunku, i podejmuje działania mające na celu zbycie papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji w celu zrealizowania rozrachunku na rzecz uczestnika będącego drugą stroną rozliczenia. Z momentem odwołania dyspozycji przeprowadzenia rozrachunku transakcji na rzecz uczestnika, o którym mowa w ust.1, wygasają wszelkie zobowiązania Krajowego Depozytu względem tego uczestnika wynikające z przyjęcia tej transakcji do rozliczeń prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust.3, koszty zawarcia transakcji zbycia papierów wartościowych pokrywane są ze środków, odpowiednio, funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, przy czym w pierwszej kolejności - z wpłaty wniesionej do tego funduszu przez uczestnika, o którym mowa w ust.1.
5.
Ewentualne różnice cen papierów wartościowych pomiędzy transakcją zbycia dokonanego zgodnie z ust.3, a transakcją, której rozrachunek został zawieszony, przysługują Krajowemu Depozytowi, jeżeli są dodatnie, jeżeli zaś są ujemne podlegają pokryciu ze środków, odpowiednio, funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO, w pierwszej kolejności z wpłaty uczestnika, o którym mowa w ust.1, do tego funduszu. Jednakże w zakresie, w jakim koszty zawarcia transakcji zbycia papierów wartościowych zostały pokryte ze środków funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, dodatnie różnice cen papierów wartościowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podlegają rozliczeniu ze środkami tego funduszu.
1.
W razie niemożności odwołania dyspozycji przeprowadzenia rozrachunku transakcji na rzecz uczestnika, o którym mowa w § 46n ust.1, zobowiązania pieniężne tego uczestnika wykonywane są, odpowiednio, ze środków funduszu rozliczeniowego KDPW albo ze środków funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, przy czym w pierwszej kolejności z jego wpłaty do tego funduszu.
2.
Papiery wartościowe będące przedmiotem transakcji, której rozrachunek nastąpił ze środków funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, stają się częścią aktywów tego funduszu. Krajowy Depozyt może dokonać ich zbycia. W takim przypadku należność wynikająca z transakcji zbycia staje się częścią aktywów funduszu, którego środki zostały wykorzystane. Papiery te mogą być wykorzystane w inny sposób, w szczególności na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji, jednakże pod warunkiem, że do funduszu, którego stały się one częścią, wpłyną środki pieniężne odpowiadające ich wartości.
3.
W zakresie, w jakim zobowiązania pieniężne uczestnika, o którym mowa w § 46n ust.1, wynikające z transakcji, której rozrachunek został zawieszony, zostały wykonane ze środków funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, wygasają zobowiązania Krajowego Depozytu względem tego uczestnika, wynikające z przyjęcia tej transakcji do rozliczeń prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
1.
W przypadku, jeżeli środki, odpowiednio, funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, nie zapewniają pełnego wykonania zobowiązań pieniężnych uczestnika, o którym mowa w § 46n ust.1, wynikających z rozliczeń transakcji przeprowadzonych przez Krajowy Depozyt, albo jeżeli działania podejmowane przez Krajowy Depozyt zgodnie z § 46n ust.3 zd. pierwsze nie doprowadzą do zbycia, w terminie pięciu dni od dnia ich podjęcia, wszystkich papierów wartościowych będących przedmiotem zawieszonego rozrachunku transakcji, Zarząd Krajowego Depozytu może postanowić w drodze uchwały, odpowiednio, o niepodejmowaniu lub zaniechaniu dalszego wykonywania tych działań, albo o niewykonywaniu zobowiązań pieniężnych uczestnika w sposób wskazany w § 46o ust.1, oraz o spełnieniu na rzecz uczestnika będącego drugą stroną rozliczenia świadczenia pieniężnego w wysokości różnicy pomiędzy 120% ceny tych papierów wartościowych wynikającej z transakcji, której rozrachunek został zawieszony, a ich wartością rynkową według stanu na dzień spełnienia przez Krajowy Depozyt takiego świadczenia.
2.
Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1, ma stanowić podstawę dla zaniechania dalszego wykonywania działań, o których mowa w § 46n ust.3 zd. pierwsze, wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust.1, jest ustalana w odniesieniu do takiej liczby papierów wartościowych, jakiej w wyniku tych działań nie udało się zbyć.
3.
Do wykonania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust.1, Krajowy Depozyt wykorzystuje środki, odpowiednio, funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, poczynając od wpłaty uczestnika, o którym mowa w § 46n ust.1 do tego funduszu.
4.
Spełnienie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust.1, zwalnia Krajowy Depozyt z wszelkich zobowiązań względem uczestnika będącego drugą stroną rozliczenia transakcji, której zawieszenie rozrachunku zostało spowodowane przez uczestnika, o którym mowa w § 46n ust.1, wynikających z przyjęcia tej transakcji do rozliczeń prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
1.
Uczestnik zobowiązany jest do nabycia papierów wartościowych w drodze umowy pożyczki zawartej w ramach systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych, w celu niedopuszczenia do zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych, chyba że niedopuszczenie do zawieszenia rozrachunku możliwe jest w inny sposób.
2.
Uczestnik, który nie wykonał zobowiązań wynikających z rozliczenia transakcji z powodu braku papierów wartościowych, zobowiązany jest podjąć niezwłocznie czynności zapewniające jak najszybszą likwidację dokonanego z tego powodu zawieszenia rozrachunku transakcji, w szczególności poprzez zawarcie umowy pożyczki w ramach systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych lub nabycie brakujących papierów wartościowych w inny sposób.
1.
W przypadku, gdy uczestnik, o którym mowa w § 46r ust.2, nie podejmuje działań zapewniających likwidację zawieszenia rozrachunku transakcji z powodu braku papierów wartościowych, albo gdy mimo podejmowanych przez niego działań zawieszenie rozrachunku z powodu braku papierów wartościowych utrzymuje się, czwartego dnia po dniu, w którym powinien nastąpić ten rozrachunek, Krajowy Depozyt podejmuje działania mające na celu nabycie papierów wartościowych na rachunek tego uczestnika. W przypadku uzasadnionym szczególnymi okolicznościami, a w szczególności bezpieczeństwem prowadzonych rozliczeń transakcji, Krajowy Depozyt może podjąć takie działania wcześniej.
2.
Koszty działań, o których mowa w ust. 1, ponosi uczestnik, o którym mowa w § 46r ust. 2.
3.
Jeżeli uczestnik, o którym mowa w § 46r ust.2, nie zapewnia środków pieniężnych umożliwiających nabycie przez Krajowy Depozyt papierów wartościowych potrzebnych do likwidacji zawieszenia rozrachunku transakcji, dyspozycje rozrachunku dotyczące transakcji, których rozrachunek dokonywany jest po tym zawieszeniu, są składane w taki sposób, aby nabycie to mogło zostać sfinansowane z należności pieniężnych uczestnika wynikających z tych transakcji. W takim przypadku należności te podlegają kompensacji z zobowiązaniami uczestnika do pokrycia kosztów nabycia papierów wartościowych.
4.
W zakresie, w jakim należności pieniężne uczestnika, o którym mowa w § 46r ust.2, nie wystarczają do nabycia papierów wartościowych potrzebnych do likwidacji zawieszenia rozrachunku, Krajowy Depozyt odwołuje dyspozycję jego przeprowadzenia na rzecz tego uczestnika, skierowaną do realizacji w systemie depozytowym albo w podmiocie właściwym w zakresie przeprowadzenia zawieszonego rozrachunku. Z momentem odwołania dyspozycji przeprowadzenia rozrachunku transakcji na rzecz uczestnika, o którym mowa w § 46r ust.2, wygasają wszelkie zobowiązania Krajowego Depozytu względem tego uczestnika, wynikające z przyjęcia tej transakcji do rozliczeń prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust.4, nabycie papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji, której rozrachunek został zawieszony, jest finansowane ze środków, odpowiednio, funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, przy czym w pierwszej kolejności z wpłaty wniesionej przez uczestnika, o którym mowa w § 46r ust. 2.
6.
W zakresie, w jakim nabycie papierów wartościowych nastąpiło ze środków funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, środki pieniężne otrzymane jako zapłata ceny od uczestnika, na rzecz którego nastąpiło to nabycie, stają się częścią aktywów funduszu, którego środki zostały wykorzystane.
7.
Ewentualne dodatnie różnice cen papierów wartościowych pomiędzy transakcją, której rozrachunek został zawieszony, a transakcją nabycia dokonywanego zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, przysługują Krajowemu Depozytowi. Jednakże w zakresie, w jakim sfinansowanie transakcji nabycia papierów wartościowych zostało dokonane ze środków funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, dodatnie różnice cen papierów wartościowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podlegają rozliczeniu ze środkami tego funduszu.
1.
W razie niemożności odwołania dyspozycji przeprowadzenia rozrachunku transakcji na rzecz uczestnika, o którym mowa w § 46r ust. 2, a także jeżeli środki, odpowiednio, funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW nie zapewniają możliwości nabycia papierów wartościowych w liczbie umożliwiającej likwidację zawieszenia rozrachunku transakcji, albo jeżeli działania podejmowane przez Krajowy Depozyt zgodnie z § 46s nie doprowadzą do ich nabycia w takiej liczbie w terminie 5 dni od dnia ich podjęcia, Zarząd Krajowego Depozytu może postanowić w drodze uchwały, odpowiednio, o niepodejmowaniu lub zaniechaniu dalszego wykonywania tych działań oraz o spełnieniu na rzecz uczestnika będącego drugą stroną rozliczenia, świadczenia pieniężnego w wysokości różnicy pomiędzy 120% wartości rynkowej tych papierów wartościowych według stanu na dzień spełnienia przez Krajowy Depozyt takiego świadczenia, a ich ceną wynikającą z transakcji, której rozrachunek został zawieszony.
2.
Uchwała, o której mowa w ust.1, jest podejmowana także w razie nieistnienia lub znacznego ograniczenia możliwości nabycia papierów wartościowych, których brak spowodował zawieszenie rozrachunku transakcji. Przez nieistnienie lub znaczne ograniczenie możliwości nabycia papierów wartościowych rozumie się w szczególności sytuację, w której prawa wynikające z papierów wartościowych wygasły lub uległy zmianie po dniu, w którym miał nastąpić rozrachunek transakcji, a także sytuację, w której papiery wartościowe zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, na którym zawierane są transakcje rozliczane przez Krajowy Depozyt, albo obrót nimi został zawieszony, oraz sytuację, w której papiery wartościowe zostały wycofane z depozytu.
3.
Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1, ma stanowić podstawę do zaniechania dalszego wykonywania działań zmierzających do nabycia papierów wartościowych potrzebnych do likwidacji zawieszenia rozrachunku transakcji, wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust.1, jest ustalana w odniesieniu do takiej liczby papierów wartościowych, jakiej w wyniku tych działań nie udało się nabyć.
4.
Wykonanie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust.1, następuje ze środków, odpowiednio, funduszu rozliczeniowego KDPW albo funduszu zabezpieczającego ASO KDPW, poczynając od wpłaty wniesionej przez uczestnika, o którym mowa w § 46r ust. 2.
5.
Spełnienie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust.1, zwalnia Krajowy Depozyt z wszelkich zobowiązań względem uczestnika będącego drugą stroną rozliczenia transakcji, 13 której zawieszenie rozrachunku zostało spowodowane przez uczestnika, o którym mowa w § 46r ust. 2, wynikających z przyjęcia tej transakcji do rozliczeń prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
Jeżeli środki zgromadzone w funduszu rozliczeniowym KDPW albo w funduszu zabezpieczającym ASO KDPW okażą się niewystarczające do przeprowadzenia działań, o których mowa w § 46n ust. 4 lub 5, w § 46o ust.1, w § 46p ust.1, w § 46s ust. 5 lub w § 46t ust.1, Krajowy Depozyt wzywa uczestników dokonujących wpłat do tego funduszu, do wniesienia do niego wpłat dodatkowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych działań. W takim przypadku działania te, w zakresie, w jakim mają one zostać wykonane ze środków wniesionych do właściwego funduszu tytułem wpłat dodatkowych, wykonywane są po wniesieniu tych środków.

ROZDZIAŁ IV. Rozrachunki transakcji

1.
Krajowy Depozyt prowadząc rozrachunki transakcji umożliwia spełnianie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które z nich wynikają, poprzez rejestrowanie zmian na kontach depozytowych, rachunkach zbiorczych i rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla uczestników oraz, z zastrzeżeniem § 49 ust. 7 oraz § 49b ust. 2, poprzez wystawianie dyspozycji obciążających lub uznających rachunki pieniężne uczestników.
2.
Rozrachunki transakcji przeprowadzane są w systemie wielosesyjnym lub w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym. Zarząd Krajowego Depozytu określa w drodze uchwały rodzaje transakcji, których rozrachunki mogą być dokonywane w obu tych systemach, a także rodzaje transakcji, których rozrachunki mogą być dokonywane wyłącznie w jednym z tych systemów.
1.
Płatności dokonywane przez uczestnika lub na jego rzecz w ramach rozrachunków transakcji prowadzonych przez Krajowy Depozyt albo z innych tytułów związanych z jego uczestnictwem w systemie depozytowym, realizowane są poprzez rachunek pieniężny uczestnika.
2.
Szczegółowe zasady uczestniczenia Krajowego Depozytu w rozrachunkach prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, określa umowa zawarta z Narodowym Bankiem Polskim.
3.
Płatności, o których mowa w ust.1, dokonywane przez uczestnika lub na jego rzecz, mogą być realizowane poprzez rachunek bankowy prowadzony w banku rozliczeniowym dla innego podmiotu będącego uczestnikiem bezpośrednim, zwanego dalej płatnikiem, z którym uczestnik zawarł w tej sprawie umowę. Rozwiązanie takiej umowy staje się skuteczne względem Krajowego Depozytu nie wcześniej, niż drugiego dnia po dniu, w którym Krajowy Depozyt został o tym poinformowany przez którąkolwiek z jej stron.
3a.
Uczestnik może wskazać dwa lub więcej rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym dla różnych płatników, poprzez które mają być realizowane płatności, o których mowa w ust. 1, dokonywane przez niego lub na jego rzecz, oznaczając jednocześnie jeden z tych rachunków, jako rachunek podstawowy. W takim przypadku realizacja tych płatności następuje poprzez rachunek bankowy oznaczony jako podstawowy, jednakże w zleceniu rozrachunku, o którym mowa w § 51 pkt 3 albo 4, uczestnik może wskazać, że rozrachunek transakcji określonej w tym zleceniu powinien zostać przeprowadzony z wykorzystaniem innego, wskazanego przez niego rachunku. 3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 oraz w ust. 3a, rachunek bankowy prowadzony w banku rozliczeniowym dla płatnika staje się rachunkiem pieniężnym uczestnika w rozumieniu regulaminu.
4.
Bank rozliczeniowy dokonuje uznania lub obciążenia rachunków pieniężnych uczestników na podstawie dyspozycji Krajowego Depozytu, wydanych zgodnie ze stanem należności lub zobowiązań pieniężnych uczestników wynikających ze zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51.
4a.
Zarząd Krajowego Depozytu może postanowić w drodze uchwały, że w zakresie płatności dokonywanych w euro rachunki pieniężne uczestników powinny być prowadzone w systemie TARGET2. W takim przypadku w zakresie dotyczącym tych płatności postanowienia ust. 3 zd. pierwsze oraz ust. 3a - 4 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że płatnikiem może być podmiot niebędący uczestnikiem.
5.
Bank rozliczeniowy prowadzi rachunki pieniężne uczestników oraz wykonuje czynności, o których mowa w ust. 4, na podstawie umowy z Krajowym Depozytem oraz umów z uczestnikami lub płatnikami. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, rachunki pieniężne uczestników służące realizacji płatności dokonywanych w euro prowadzone są na podstawie umów zawieranych przez uczestników lub płatników z bankami centralnymi prowadzącymi systemy płatności w ramach systemu TARGET2, zaś dyspozycje, o których mowa w ust. 4, Krajowy Depozyt składa na podstawie umowy z Narodowym Bankiem Polskim.
6.
Wstrzymanie przez bank rozliczeniowy przyjmowania lub realizacji dyspozycji Krajowego Depozytu, o których mowa w ust.4, powoduje wstrzymanie przeprowadzania rozrachunków obejmujących świadczenia pieniężne, a także odpowiadających im rozrachunków w papierach wartościowych, do czasu wznowienia świadczenia tych usług przez bank rozliczeniowy. Krajowy Depozyt niezwłocznie informuje o tym uczestników bezpośrednich.
7.
Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na skutek wstrzymania rozrachunków z przyczyn wskazanych w ust. 6, jeżeli funkcję banku rozliczeniowego pełni Narodowy Bank Polski.
8.
Postanowienia ust. 6 i 7 stosują się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 4a.
1.
Rozrachunki transakcji w systemie wielosesyjnym przeprowadzane są zgodnie z zasadą, że rachunek pieniężny uczestnika jest uznawany albo obciążany kwotą stanowiącą nadwyżkę, odpowiednio, należności pieniężnych nad zobowiązaniami pieniężnymi, albo zobowiązań pieniężnych nad należnościami pieniężnymi, które zgodnie ze zleceniami rozrachunku, o których mowa w § 51, podlegającymi wykonaniu w ramach tej samej sesji rozrachunkowej, powinny zostać poprzez ten rachunek zrealizowane (kompensacja).
2.
Rozrachunki, o których mowa w ust. 1, odbywają się według zasady kompensacji wielostronnej.
3.
Nadwyżka, o której mowa w ust. 1, wyznacza zarazem wielkość faktycznego przepływu środków pieniężnych w ramach rozrachunku realizowanego w systemie wielosesyjnym, jednakże w celu ustalenia tej wielkości, stosując zasadę określoną w ust. 1, od wartości świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji nabycia oraz wynikających z transakcji zbycia, odejmuje się wartość świadczeń pieniężnych wynikających, odpowiednio, z transakcji nabycia oraz z transakcji zbycia, których rozrachunki podlegają zawieszeniu.
4.
W ramach rozrachunków transakcji przeprowadzanych w systemie wielosesyjnym konto depozytowe, rachunek zbiorczy lub rachunek papierów wartościowych prowadzony w Krajowym Depozycie dla uczestnika, są odrębnie obciążane lub uznawane zgodnie ze stanem zobowiązań lub należności niepieniężnych wynikających z poszczególnych zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51, podlegających wykonaniu w ramach tej samej sesji rozrachunkowej.
5.
Zarząd Krajowego Depozytu może postanowić w drodze uchwały o stosowaniu zasady kompensacji do zobowiązań i należności pieniężnych wynikających ze zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51, oraz wzajemnych zobowiązań i należności pieniężnych uczestników z innych tytułów, które są związane z ich uczestnictwem w systemie depozytowym lub dotyczą wynagrodzeń należnych uczestnikom z tytułu transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym na zlecenie innych uczestników albo na zlecenie osób będących posiadaczami rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych prowadzonych przez innych uczestników. W takim przypadku przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6.
W razie stosowania zasady kompensacji do zobowiązań i należności pieniężnych wynikających ze zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51, oraz wzajemnych zobowiązań i należności pieniężnych uczestników z innych tytułów, o których mowa w ust. 5, uczestnicy są zobowiązani do wskazania Krajowemu Depozytowi wysokości środków służących do przeprowadzenia rozrachunku transakcji.
7.
Rozrachunki, o których mowa w § 51 pkt 3 i 4, przeprowadzane w systemie wielosesyjnym, mogą polegać jedynie na przeprowadzeniu działań, o których mowa w ust. 4, jeżeli zlecenia tych rozrachunków nie zawierają dyspozycji ich przeprowadzania w zakresie świadczeń pieniężnych. Do rozrachunku nieobejmującego świadczeń pieniężnych postanowień ust. 1-3 oraz 5 i 6 nie stosuje się.
1.
W dyspozycjach, o których mowa w § 48 ust. 4, wystawianych w związku z rozrachunkami transakcji w systemie wielosesyjnym, nie uwzględnia się:
1)
kwoty zobowiązań pieniężnych przypadającej na uczestnika przekazującego płatności za pośrednictwem płatnika, w zakresie, w jakim kwota ta przekracza limit obciążeń określony przez płatnika dla tego uczestnika, oraz, z zastrzeżeniem ust. 2,
2)
kwoty zobowiązań pieniężnych przypadającej na uczestnika w typie uczestnictwa reprezentant, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 8 lit. b albo w § 11 ust. 2 pkt 5 lit. b, w ramach rozrachunków transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez dany podmiot niebędący uczestnikiem i rozliczanych przez KDPW_CCP, w zakresie, w jakim kwota ta przekracza limit obciążeń określony przez tego uczestnika dla tych transakcji,
- o ile taki limit został wskazany Krajowemu Depozytowi w terminie i w sposób określony w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu.
2.
Postanowienie ust.1 pkt 2 stosuje się pod warunkiem, że zachodzą łącznie następujące przesłanki:
1)
uczestnik w typie uczestnictwa reprezentant, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 8 lit. b albo w § 11 ust. 2 pkt 5 lit. b, który dokonał wskazania limitu obciążeń dla transakcji zawartych przez dany podmiot niebędący uczestnikiem, nie posiada w zakresie tych transakcji statusu uczestnika rozliczającego w systemie rozliczeń transakcji prowadzonym przez KDPW_CCP,
2)
status, o którym mowa w pkt 1, w zakresie wszystkich transakcji zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez dany podmiot niebędący uczestnikiem i rozliczanych przez KDPW_CCP, posiada nie więcej niż jeden uczestnik systemu rozliczeń prowadzonego przez KDPW_CCP,
3)
KDPW_CCP zapewnia w sposób uzgodniony z Krajowym Depozytem możliwość natychmiastowego ustalenia przez Krajowy Depozyt, czy w odniesieniu do transakcji, których dotyczy limit obciążeń wskazany przez uczestnika w typie uczestnictwa reprezentant, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 8 lit. b albo w § 11 ust. 2 pkt 5 lit. b, zachodzą przesłanki określone w pkt 1 i 2.
3.
Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust.2 stosują się odpowiednio do wskazywania przez uczestnika w typie uczestnictwa reprezentant, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 8 lit. b albo w § 11 ust. 2 pkt 5 lit. b, limitu obciążeń dla transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez podmiot niebędący uczestnikiem, rozliczanych przez podmiot inny, niż KDPW_CCP, a także do wpływu wskazania takiego limitu na treść dyspozycji Krajowego Depozytu, o których mowa w § 48 ust. 4.
3a.
Postanowień ust.1 pkt 2 i ust.2 nie stosuje się do rozrachunków transakcji, których rozliczenie zostało prowadzone przez Krajowy Depozyt.
4.
W przypadku, gdy kwota zobowiązań pieniężnych przypadająca na uczestnika jako stronę rozrachunku transakcji, przekracza limit obciążeń wskazany zgodnie z ust.1 pkt 1 lub 2, w tym także w zw. z postanowieniem ust 3, uznaje się, że w zakresie nadwyżki przekraczającej limit obciążeń nastąpił brak pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika.
1.
Rozrachunki transakcji w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym przeprowadzane są zgodnie z zasadą, że rachunek pieniężny uczestnika oraz prowadzone dla niego w Krajowym Depozycie konto depozytowe, rachunek zbiorczy lub rachunek papierów wartościowych, są odrębnie obciążane lub uznawane wysokością zobowiązań albo należności pieniężnych lub niepieniężnych wynikających z poszczególnych zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51, podlegających wykonaniu w tym systemie.
2.
Rozrachunki, o których mowa w § 51 pkt 3 i 4, przeprowadzane w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym, mogą polegać jedynie na zarejestrowaniu odpowiednich zmian na koncie depozytowym, rachunku zbiorczym lub rachunku papierów wartościowych uczestnika, jeżeli zlecenia tych rozrachunków nie zawierają dyspozycji ich przeprowadzania w zakresie świadczeń pieniężnych.
1.
W przypadku, gdy rozrachunek transakcji, który powinien nastąpić najpóźniej w dniu ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z papierów wartościowych i wielkości tych świadczeń („dzień D”), został albo pozostaje nadal w dniu D zawieszony w całości lub w części z powodu braku papierów wartościowych, rozrachunek ten, w zakresie, w jakim jest on dokonywany po dniu D, przeprowadzany jest zgodnie z zasadą, że świadczenie pieniężne, którym obciążany jest rachunek pieniężny uczestnika właściwego dla strony kupującej, jest pomniejszane o wartość ustalonych świadczeń przypadających na te papiery wartościowe. W przypadku, gdy przedmiotem ustalonego świadczenia z papierów wartościowych jest jednostkowe prawo poboru albo inny papier wartościowy, świadczenie pieniężne podlegające spełnieniu w ramach takiego rozrachunku jest pomniejszane o wartość rynkową tego prawa albo innego papieru wartościowego, według stanu na dzień jego dokonania.
2.
Postanowienie ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że rozrachunek transakcji dokonywany w systemie depozytowym obejmuje świadczenie pieniężne.
Rozrachunki transakcji przeprowadzane są na podstawie zleceń rozrachunku dostarczanych do Krajowego Depozytu:
1)
w przypadku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, objętych rozliczeniami prowadzonymi przez KDPW_CCP - przez KDPW_CCP,
2)
w przypadku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, objętych rozliczeniami prowadzonymi przez inny podmiot, niż KDPW_CCP - przez podmiot dokonujący rozliczeń tych transakcji, występujący w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 11 ust. 4, albo będący stroną umowy, o której mowa w § 7 ust.2, oraz przez uczestników będących stronami tych rozrachunków, z zastrzeżeniem § 511 ust.1,
3)
w przypadku rozrachunków posttransakcyjnych dokonywanych w związku z transakcjami zawartymi w obrocie zorganizowanym – przez uczestników będących stronami tych rozrachunków,
4)
w przypadku transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym - przez uczestników będących stronami tych rozrachunków z zastrzeżeniem, że Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały wskazać inny sposób dostarczania tych dokumentów w zakresie określonych transakcji,
5)
w przypadku transakcji zawartych w ramach systemu pożyczek, o którym mowa w § 76a ust. 1 – przez KDPW_CCP.
1.
W przypadku, gdy rozrachunek transakcji dokonywany jest na podstawie zleceń rozrachunku dostarczonych przez jego strony i zawierających dyspozycje jego przeprowadzenia w zakresie świadczenia pieniężnego, a wskazane w tych zleceniach wartości tego świadczenia nie są tożsame, rozrachunek ten może nastąpić według wskazań zawartych w zleceniu rozrachunku dostarczonym przez jedną z jego stron, o ile różnica pomiędzy wskazanymi wartościami świadczenia pieniężnego nie przekracza wartości ustalonej według zasad określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu (rozrachunek z limitem tolerancji).
2.
Rozrachunek z limitem tolerancji może nastąpić pod warunkiem, że:
1)
obie strony zgodziły się na rozrachunek danej transakcji z limitem tolerancji, albo
2)
jedna strona rozrachunku wyraziła zgodę na rozrachunek danej transakcji z limitem tolerancji, a druga strona nie sprzeciwiła się dokonaniu rozrachunku tej transakcji z limitem tolerancji w sposób określony w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu.
3.
Rozrachunek z limitem tolerancji jest przeprowadzany według następujących zasad:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 - rozrachunek następuje według wartości wskazanej w zleceniu rozrachunku dostarczonym przez stronę, która ponosi odpowiedzialność za dostarczenie papierów wartościowych;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – rozrachunek następuje według wartości wskazanej w zleceniu rozrachunku dostarczonym przez stronę, która nie zgodziła się na rozrachunek z limitem tolerancji, ale się mu nie sprzeciwiła.
4.
W przypadku, jeżeli zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu, o której mowa w § 51 pkt 4, rozrachunek transakcji wymaga dostarczenia do Krajowego Depozytu zleceń rozrachunku zarówno przez uczestników będących stronami rozrachunku transakcji, jak również przez podmiot organizujący obrót określonymi instrumentami finansowymi, zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rozrachunek z limitem tolerancji następuje według wartości wskazanej w zleceniu rozrachunku dostarczonym przez podmiot organizujący obrót instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem transakcji.
6.
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 4, tylko jedna ze stron rozrachunku transakcji zgodziła się na rozrachunek tej transakcji z limitem tolerancji, rozrachunek transakcji z limitem tolerancji dochodzi do skutku pod warunkiem, że wartość transakcji wskazana przez drugą stronę rozrachunku, która nie sprzeciwiła się dokonaniu rozrachunku tej transakcji z limitem tolerancji, odpowiada wartości transakcji wskazanej przez podmiot organizujący obrót instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem transakcji.
1.
Zlecenia rozrachunku, o których mowa w § 51, uważa się za wprowadzone do systemu depozytowego z chwilą ich dostarczenia do Krajowego Depozytu zgodnie z wymogami określonymi, odpowiednio, w porozumieniach, o których mowa w § 4 ust.1, albo w umowie, o której mowa w § 7 ust. 2.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz § 51d, zlecenie rozrachunku, o którym mowa w § 51 pkt 2, 3 lub 4, wprowadzone do systemu depozytowego przez uczestnika nie może zostać odwołane z tego systemu od chwili stwierdzenia przez Krajowy Depozyt jego zgodności ze zleceniem rozrachunku wprowadzonym do systemu depozytowego przez uczestnika będącego drugą stroną rozrachunku.
3.
W przypadku, gdy transakcja podlega rozrachunkowi w systemie wielosesyjnym dotyczące jej zlecenia rozrachunku, o których mowa w § 51 pkt 2, 3 lub 4, mogą zostać odwołane z systemu depozytowego po upływie chwili określonej w ust. 2 jedynie na podstawie zgodnych oświadczeń obu stron rozrachunku, złożonych Krajowemu Depozytowi nie później niż do chwili rozpoczęcia sesji rozrachunkowej, w ramach której Krajowy Depozyt może przystąpić do dokonania rozrachunku tej transakcji. Jeżeli jednak oświadczenia te zostały złożone po rozpoczęciu takiej sesji, a w jej ramach rozrachunek transakcji okazał się niemożliwy z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika, wówczas odwołanie uznaje się za dokonane skutecznie.
4.
W przypadku, gdy transakcja podlega rozrachunkowi w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym dotyczące jej zlecenia rozrachunku, o których mowa w § 51 pkt 2, 3 lub 4, mogą zostać odwołane z systemu depozytowego po upływie chwili określonej w ust. 2 jedynie na podstawie zgodnych oświadczeń obu stron rozrachunku, złożonych Krajowemu Depozytowi:
1)
w odniesieniu do zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51 pkt 3 i 4, niezawierających dyspozycji przeprowadzenia rozrachunku w zakresie świadczenia pieniężnego – nie później niż do chwili przeprowadzenia wskazanego w nich rozrachunku,
2)
w odniesieniu do pozostałych zleceń rozrachunku - nie później niż do chwili przekazania do banku rozliczeniowego dyspozycji, o której mowa w § 48 ust. 4; jeżeli jednak którekolwiek z tych oświadczeń zostało złożone później, a dyspozycja ta nie została zrealizowana, wówczas odwołanie uznaje się za dokonane skutecznie.
5.
Zlecenie rozrachunku, o którym mowa w § 51 pkt 1 lub 5, może zostać odwołane z systemu depozytowego:
a) w razie skierowania go do systemu wielosesyjnego – do chwili rozpoczęcia sesji rozrachunkowej, w ramach której Krajowy Depozyt może przystąpić do jego realizacji; jeżeli jednak w ramach tej sesji rozrachunkowej zlecenie takie nie zostało zrealizowane, wówczas odwołanie dokonane po jej rozpoczęciu uznaje się za skuteczne,
b) w razie skierowania go do systemu rozrachunku w czasie rzeczywistym – do chwili jego realizacji.
1.
Rozrachunki transakcji przeprowadzane są zgodnie z zasadą, że uznanie rachunku pieniężnego uczestnika będącego stroną rozrachunku następuje jednocześnie z obciążeniem prowadzonego dla niego w Krajowym Depozycie konta ewidencyjnego, a obciążenie rachunku pieniężnego uczestnika następuje jednocześnie z uznaniem prowadzonego dla niego w Krajowym Depozycie konta ewidencyjnego.
1a.
Zasady określonej w ust. 1 nie stosuje do rozrachunku transakcji przeprowadzanego na podstawie:
1)
zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51 pkt 3 albo 4, jeżeli z treści tych zleceń wynika, że ma on polegać na samym obciążeniu albo uznaniu kont ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika, bez dokonywania zmian na rachunku pieniężnym tego uczestnika, albo
2)
zlecenia rozrachunku, o którym mowa w § 51f, jeżeli z treści tego zlecenia wynika, że ma on polegać na:
a) samym obciążeniu albo uznaniu kont ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika, bez dokonywania zmian na rachunku pieniężnym tego uczestnika, albo
b) obciążeniu albo uznaniu rachunku pieniężnego uczestnika oraz zaewidencjonowaniu na prowadzonych dla niego kontach ewidencyjnych zerowego przepływu aktywów, albo
c) jednoczesnym obciążeniu rachunku pieniężnego uczestnika oraz prowadzonych dla niego kont ewidencyjnych, albo
d) jednoczesnym uznaniu rachunku pieniężnego uczestnika oraz prowadzonych dla niego kont ewidencyjnych, albo e) samym zaewidencjonowaniu zerowego przepływu aktywów na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla uczestnika, bez dokonywania zmian na rachunku pieniężnym tego uczestnika.
2.
Z chwilą wykonania czynności, o których mowa, odpowiednio, w ust. 1 albo w ust. 1a, rozrachunek transakcji uważa się za dokonany w Krajowym Depozycie, z zastrzeżeniem § 57 ust. 1-6.
3.
Wynikające z transakcji zapisy na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych prowadzonych przez uczestników, dokonywane są w dniu przeprowadzenia rozrachunku tej transakcji w Krajowym Depozycie, na podstawie dokumentów potwierdzających jego przeprowadzenie. Jeżeli transakcja podlegała rozrachunkowi w częściach, postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do dokonywania przez uczestników na prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych zapisów odpowiadających każdej przeprowadzonej części jej rozrachunku.
4.
Rozrachunki transakcji przeprowadzane są:
1)
w odniesieniu do transakcji zawartych na regularnej sesji obrotu na giełdzie lub regulowanym rynku pozagiełdowym – w terminach ustalonych zgodnie z § 53 ust.1,
2)
w odniesieniu do transakcji zawartych w alternatywnym systemie obrotu – w terminach ustalonych zgodnie z § 53 ust.1,
3)
w odniesieniu do transakcji zawartych w trybie publicznej oferty sprzedaży papierów wartościowych realizowanej na rynku regulowanym – w terminie określonym przez spółkę prowadzącą rynek regulowany,
4)
w odniesieniu do innych transakcji – w terminach określonych zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu. Zarząd Krajowego Depozytu wskazuje w drodze uchwały terminy rozrachunku transakcji, o których mowa w pkt 1 i 2. 5. Zarząd Krajowego Depozytu może w drodze uchwały postanowić o przeprowadzeniu rozrachunku określonych transakcji w terminach innych, niż ustalone zgodnie z ust. 4, jeżeli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego lub wzgląd na bezpieczeństwo obrotu.
6.
(skreślony)
1.
Terminy rozrachunku transakcji zawartych na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu Krajowy Depozyt ustala w porozumieniu, odpowiednio, ze spółką prowadzącą dany rynek regulowany albo z podmiotem organizującym dany alternatywny system obrotu.
2.
Z zastrzeżeniem § 48 ust. 6 oraz § 52 ust. 1, Krajowy Depozyt przeprowadza rozrachunek transakcji w terminie ustalonym zgodnie z § 52 ust. 4 i 5 pod warunkiem otrzymania dotyczących jej zleceń rozrachunku, o których mowa w § 51, do chwili ustalonej w drodze uchwały przez Zarząd Krajowego Depozytu.
W razie podjęcia wobec uczestnika środków prawnych zmierzających do jego likwidacji, reorganizacji albo restrukturyzacji jego zobowiązań, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem możliwości realizacji zleceń rozrachunku, którego stroną byłby ten uczestnik, Krajowy Depozyt:
1)
wstrzymuje przyjmowanie takich zleceń rozrachunku, z wyjątkiem składanych przez podmioty, o których mowa w § 51 pkt 1 i 2, w celu doprowadzenia do likwidacji zawieszenia rozrachunków transakcji objętych prowadzonymi przez nie rozliczeniami, wynikających ze zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego przed wstrzymaniem ich przyjmowania,
2)
przystępuje zgodnie z właściwymi przepisami prawa do przeprowadzenia rozrachunków transakcji, których stroną rozrachunku jest uczestnik, wynikających ze zleceń rozrachunku wprowadzonych do systemu depozytowego najpóźniej w dniu podjęcia wobec niego takich środków prawnych,
3)
dokonuje przeniesienia papierów wartościowych nieprzysługujących uczestnikowi na konto ewidencyjne prowadzone dla innego uczestnika, wskazanego przez Komisję Nadzoru Finansowego lub, w braku takiego wskazania, na konto ewidencyjne uczestnika wyrażającego zgodę na takie przeniesienie.
1.
Jeżeli dokonanie rozrachunku transakcji nie może nastąpić we właściwym terminie z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika, Krajowy Depozyt określa transakcje, których rozrachunki ulegają zawieszeniu w całości lub w części, kierując się przy tym zasadą ograniczania niekorzystnego wpływu braku pokrycia na płynność rozrachunków realizowanych na rzecz innych uczestników oraz zasadami wynikającymi z § 57 ust. 1-6. Dokonanie rozrachunku tych transakcji nie wymaga ponownego wprowadzenia do systemu depozytowego dotyczących ich zleceń rozrachunku.
2.
Jeżeli rozrachunek transakcji przeprowadzany na podstawie zlecenia rozrachunku, o którym mowa w § 51f, został zawieszony w całości lub w części Krajowy Depozyt, odpowiednio:
1)
określa transakcje zbycia, których rozrachunek został dokonany z wykorzystaniem papierów wartościowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego w tym samym czasie rozrachunku transakcji ich nabycia – jeżeli przyczyną zawieszenia jest brak pokrycia na koncie ewidencyjnym uczestnika, a zlecenie to obejmuje zarówno transakcje zbycia, jak i transakcje nabycia papierów wartościowych, których dotyczy brak pokrycia, lub
2)
określa transakcje nabycia, których rozrachunek został dokonany z wykorzystaniem środków pieniężnych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego w tym samym czasie rozrachunku transakcji zbycia – jeżeli przyczyną zawieszenia jest brak pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika, a zlecenie to obejmuje zarówno transakcje nabycia, jak i transakcje zbycia papierów wartościowych. W takich przypadkach § 57 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
3.
Jeżeli rozrachunek transakcji został zawieszony, jest on dokonywany niezwłocznie po powstaniu warunków dla jego dokonania, z uwzględnieniem § 57 ust. 1-6.
4.
Jeżeli rozrachunek transakcji, której przedmiotem są jednostkowe prawa poboru, nie został przeprowadzony w jakimkolwiek zakresie do upływu terminu przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji z powodu braku pokrycia na koncie ewidencyjnym lub na rachunku pieniężnym uczestnika, po upływie tego terminu rozrachunek ten nie będzie dokonywany.
5.
Zarząd Krajowego Depozytu może, w drodze uchwały, określić rodzaje transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym, których rozrachunek nie ulega zawieszeniu w całości, ani w części w razie niemożności jego przeprowadzenia w pełnym zakresie we właściwym terminie. W takim przypadku rozrachunek takich transakcji nie będzie dokonywany po upływie tego terminu, chyba że do systemu depozytowego zostaną ponownie wprowadzone zlecenia ich rozrachunku.
1.
W razie niemożności jednoczesnego przeprowadzenia rozrachunków wszystkich transakcji, których stroną rozrachunku jest uczestnik, z powodu braku dostatecznego pokrycia na jego rachunku pieniężnym, rozrachunki te są realizowane przy zastosowaniu następujących zasad:
1)
w pierwszej kolejności realizowane są rozrachunki transakcji, których rozliczenie zabezpieczone jest funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, oraz rozrachunki dokonywane w związku z rozwiązaniem umów pożyczek zawieranych w ramach systemu pożyczek negocjowanych, o którym mowa w § 76a ust. 1,
2)
w dalszej kolejności następuje realizacja rozrachunków pozostałych transakcji.
2.
(skreślony)
3.
W razie niemożności jednoczesnego przeprowadzenia rozrachunków wszystkich transakcji, których stroną rozrachunku jest uczestnik, oraz wykonania jego zobowiązań pieniężnych wynikających z uczestnictwa w systemie depozytowym, w pierwszej kolejności realizowane są rozrachunki transakcji, zaś zobowiązania z innych tytułów wykonywane są w dalszej kolejności. Jako ostatnie realizowane są zobowiązania uczestnika jako emitenta udziałowych papierów wartościowych wobec właścicieli tych papierów.
1.
Rozrachunek transakcji w części polega na:
1)
przeniesieniu pomiędzy kontami ewidencyjnymi prowadzonymi w Krajowym Depozycie dla uczestników będących stronami rozrachunku, papierów wartościowych oznaczonych kodem wskazanym w zleceniu rozrachunku tej transakcji, w liczbie odpowiadającej liczbie tych papierów wartościowych dostępnych na koncie, na którym wystąpił brak pokrycia uniemożliwiający dokonanie jej rozrachunku, odpowiednio, w całości albo w części objętej uprzednim jego zawieszeniem, oraz, o ile jest on przeprowadzany także w zakresie świadczenia pieniężnego,
2)
obciążeniu rachunku pieniężnego uczestnika będącego jedną stroną rozrachunku i uznaniu rachunku pieniężnego uczestnika będącego drugą stroną rozrachunku, kwotą równą, odpowiednio:
a) tej części świadczenia pieniężnego określonego w zleceniu rozrachunku tej transakcji, która proporcjonalnie odpowiada liczbie papierów wartościowych przenoszonych pomiędzy kontami ewidencyjnymi tych uczestników w ramach danej części rozrachunku transakcji – jeżeli rozrachunek jest dokonywany na podstawie zlecenia rozrachunku, o którym mowa w § 51f, albo
b) tej części świadczenia pieniężnego wynikającego z tej transakcji, która proporcjonalnie odpowiada liczbie papierów wartościowych przenoszonych pomiędzy kontami ewidencyjnymi tych uczestników w ramach danej części rozrachunku transakcji – jeżeli rozrachunek nie jest dokonywany na podstawie zlecenia rozrachunku, o którym mowa w § 51f, zaokrągloną do jednej, najniższej jednostki pieniężnej waluty, w której wyrażone jest to świadczenie, przy czym suma kwot ustalonych dla wszystkich części rozrachunku danej transakcji musi być równa wysokości świadczenia pieniężnego wynikającego z tej transakcji.
2.
Rozrachunek transakcji, w zakresie objętym zawieszeniem w związku z dokonaniem jej rozrachunku w części, jest dokonywany niezwłocznie po powstaniu warunków dla jego dokonania.
3.
Zarząd Krajowego Depozytu określa w drodze uchwały transakcje, które podlegają rozrachunkowi w częściach, oraz może określić w drodze uchwały minimalną wartość świadczenia pieniężnego określonego w zleceniu rozrachunku zawierającym dyspozycję jego przeprowadzenia także w zakresie świadczenia pieniężnego, której osiągnięcie warunkuje dopuszczalność dokonania rozrachunku transakcji objętej, albo transakcji objętych tym zleceniem, w częściach.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 55 ust. 4 i 5, rozrachunek transakcji w części jest dokonywany w przypadku, gdy jej rozrachunek w całości nie może nastąpić we właściwym terminie z powodu:
1)
częściowego braku pokrycia na koncie ewidencyjnym uczestnika, albo
2)
częściowego braku pokrycia na koncie ewidencyjnym uczestnika przy jednoczesnym braku pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika będącego drugą stroną rozrachunku transakcji, pod warunkiem, że uczestnicy będący stronami tego rozrachunku wyrazili na to zgodę w zleceniach rozrachunku tej transakcji, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Jeżeli przeprowadzenie rozrachunku transakcji nie wymaga dostarczenia do Krajowego Depozytu zleceń rozrachunku przez obie strony tego rozrachunku, albo wymaga dostarczenia do Krajowego Depozytu zlecenia rozrachunku przez podmiot niebędący stroną tego rozrachunku, rozrachunek takiej transakcji w częściach może zostać przeprowadzony wyłącznie w przypadku, gdy uczestnik, którego konta ewidencyjne mają zostać obciążone w wyniku przeprowadzenia tego rozrachunku, wyraził na to zgodę. Zgoda może zostać wyrażona, odpowiednio:
1)
w treści składanego przez tego uczestnika zlecenia rozrachunku transakcji, albo
2)
poprzez przypisanie przez tego uczestnika kontu ewidencyjnemu, które ma zostać obciążone w wyniku tego rozrachunku, atrybutów wskazujących na dopuszczalność jego wykorzystywania na potrzeby rozrachunków transakcji w częściach.
6.
Rozrachunek transakcji w częściach jest dokonywany wyłącznie w systemie wielosesyjnym.
7.
Złożone przez uczestnika, po przeprowadzeniu rozrachunku transakcji w części, dyspozycje oraz inne oświadczenia woli odnoszące się do zlecenia jej rozrachunku nie wywołują skutków prawnych w zakresie dotyczącym przeprowadzonej części rozrachunku tej transakcji. Dyspozycje i oświadczenia woli, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą wywoływać skutki prawne wyłącznie w odniesieniu do zawieszonej części rozrachunku.
8.
Krajowy Depozyt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek przeprowadzenia rozrachunku transakcji jedynie w części oraz odstąpienia od jego przeprowadzania w pozostałym zakresie, jeżeli zostało to spowodowane skutecznym odwołaniem z systemu depozytowego zlecenia rozrachunku, na podstawie którego rozrachunek tej transakcji miał zostać dokonany, albo innymi zdarzeniami, które zgodnie z regulaminem doprowadziły do usunięcia tego zlecenia z systemu depozytowego albo do zaprzestania jego realizacji.
Uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze zobowiązani są zaznajomić posiadaczy tych rachunków z zasadami dokonywania rozrachunku transakcji w częściach określonymi w § 57, a ponadto zobowiązani są:
1)
w przypadku uczestników prowadzących rachunki papierów wartościowych – ustalić warunki świadczenia usług na rzecz posiadaczy tych rachunków w taki sposób, aby uzyskać ich akceptację na stosowanie tych zasad,
2)
w przypadku uczestników prowadzących rachunki zbiorcze – zobowiązać posiadaczy tych rachunków do podjęcia działań zapewniających akceptację tych zasad przez osoby nabywające papiery wartościowe za pośrednictwem tych rachunków.

ROZDZIAŁ IVa. Tri-party repo

1.
W ramach usługi tri-party repo Krajowy Depozyt, stosownie do warunków transakcji repo określonych we właściwym dla niej zleceniu lub zleceniach rozrachunku oraz na zasadach wynikających z regulaminu:
1)
dokonuje rozrachunków związanych z otwarciem i zamknięciem repo pomiędzy uczestnikami będącymi stronami rozrachunku transakcji repo,
2)
dokonuje selekcji papierów wartościowych, które w ramach tych rozrachunków będą podlegać przeniesieniu pomiędzy prowadzonymi dla tych uczestników kontami ewidencyjnymi,
3)
dokonuje bieżącej aktualizacji wartości umowy repo, ustala aktualną zaliczoną wartość rynkową papierów wartościowych przeniesionych w związku z transakcją repo na konto ewidencyjne uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie nabywcy, a także ustala wartość ewentualnego uzupełnienia lub zwrotu nadwyżki tej wartości,
4)
dokonuje bieżących rozrachunków pomiędzy tymi uczestnikami w celu dostosowania zaliczonej wartości rynkowej papierów wartościowych przeniesionych w związku z transakcją repo na konto ewidencyjne uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie nabywcy, do aktualnej wartości umowy repo powiększonej o stopę pokrycia,
5)
dokonuje selekcji papierów wartościowych, które w ramach bieżących rozrachunków, o których mowa w pkt 4, będą podlegać przeniesieniu pomiędzy prowadzonymi dla tych uczestników kontami ewidencyjnymi,
6)
informuje tych uczestników o aktualnej wartości umowy repo, o aktualnej zaliczonej wartości rynkowej papierów wartościowych przeniesionych w związku z transakcją repo na konto ewidencyjne uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie nabywcy, a także o konieczności jej uzupełnienia lub zwrotu w ramach bieżących rozrachunków, o których mowa w pkt 4, lub konieczności dokonania substytucji papierów wartościowych w przypadku, o którym mowa w § 64 ust. 2,
7)
nalicza rekompensatę, o której mowa w § 68 ust. 1, oraz obciąża i uznaje kwotą tej rekompensaty rachunki pieniężne tych uczestników.
2.
Uruchomienie usługi tri-party repo następuje w przypadku, gdy żądanie jej świadczenia wynika z właściwego zlecenia lub zleceń rozrachunku transakcji repo.
3.
Świadczenie usługi tri-party repo nie prowadzi do przyjęcia przez Krajowy Depozyt w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji repo.
4.
Dla celów związanych z przeprowadzaniem rozrachunku otwarcia repo, a także bieżących rozrachunków, o których mowa w ust.1 pkt 4, wartość rynkową papierów wartościowych ustala się z uwzględnieniem przypisanej im stopy redukcji, którą Krajowy Depozyt określa na swojej stronie internetowej (zaliczona wartość rynkowa papierów wartościowych). W przypadku, o którym mowa w § 66 ust. 2 pkt 1 zaliczoną wartość rynkową papierów wartościowych podwyższa się o kwotę istniejącego uzupełnienia pieniężnego.
5.
Stopę pokrycia określa Zarząd Krajowego Depozytu w drodze uchwały.
1.
Rozrachunek otwarcia repo dokonywany w ramach usługi tri-party repo powinien nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed właściwym dla danej transakcji terminem przeprowadzenia rozrachunku zamknięcia repo.
2.
W razie nieprzeprowadzenia z jakichkolwiek przyczyn rozrachunku otwarcia repo w terminie, o którym mowa w ust.1, zlecenia rozrachunku transakcji repo są usuwane z systemu depozytowego bez potrzeby ich odwoływania przez uczestników.
1.
Selekcja papierów wartościowych na potrzeby przeprowadzenia rozrachunku otwarcia repo dokonywana jest według następujących zasad:
1)
z zastrzeżeniem § 64 ust.1, selekcja dokonywana jest wyłącznie spośród papierów wartościowych oznaczonych kodem określonym we właściwym zleceniu lub zleceniach rozrachunku transakcji repo, albo należących do koszyka papierów wartościowych wskazanego w tym zleceniu lub zleceniach, dedykowanych do tego celu przez uczestnika, którego konta ewidencyjne mają zostać obciążone w wyniku przeprowadzenia tego rozrachunku,
2)
selekcję przeprowadza się w taki sposób, aby przedmiotem rozrachunku były papiery wartościowe oznaczone możliwie najmniejszą liczbą kodów, o łącznej zaliczonej wartości rynkowej możliwie najbardziej zbliżonej do wartości umowy repo powiększonej o stopę pokrycia, nie niższej jednak od tej wartości.
2.
Selekcja papierów wartościowych na potrzeby przeprowadzenia rozrachunku zamknięcia repo dokonywana jest według następujących zasad:
1)
z zastrzeżeniem § 64 ust.1, selekcja dokonywana jest wyłącznie spośród papierów wartościowych oznaczonych kodem określonym we właściwym zleceniu lub zleceniach rozrachunku transakcji repo, albo należących do koszyka papierów wartościowych wskazanego w tym zleceniu lub zleceniach, dedykowanych do tego celu przez uczestnika, którego konta ewidencyjne mają zostać obciążone w wyniku przeprowadzenia tego rozrachunku,
2)
selekcję przeprowadza się w taki sposób, aby przedmiotem rozrachunku były papiery wartościowe oznaczone tym samym kodem i w tej samej liczbie, co papiery wartościowe przeniesione na konto ewidencyjne uczestnika w ramach rozrachunku otwarcia repo, z uwzględnieniem zwrotów nadwyżek lub uzupełnień zaliczonej wartości rynkowej tych papierów wartościowych, dokonywanych w ramach bieżących rozrachunków, o których mowa w § 61 ust.1 pkt 4,
3)
jeżeli we właściwym zleceniu lub zleceniach rozrachunku transakcji repo wskazany został koszyk papierów wartościowych, wówczas w razie całkowitej lub częściowej niemożności doboru papierów wartościowych w sposób, o którym mowa w pkt 2, z powodu braku odpowiednich papierów wartościowych na koncie ewidencyjnym uczestnika, w zakresie odpowiadającym tej niemożności dokonuje się doboru innych papierów wartościowych należących do tego koszyka, o łącznej wartości rynkowej możliwie najbardziej zbliżonej, lecz nie wyższej od łącznej wartości rynkowej brakujących papierów wartościowych.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt 3, w ramach rozrachunku zamknięcia repo Krajowy Depozyt obciąża rachunek pieniężny uczestnika będącego posiadaczem konta ewidencyjnego, o którym mowa w ust.2 pkt 2, kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy wartościami, o których mowa w ust.2 pkt 3. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w zleceniu lub zleceniach rozrachunku transakcji repo określony został kod papierów wartościowych będących jej przedmiotem i nie można było dokonać ich selekcji w całości lub w części w sposób, o którym mowa w ust.2 pkt 2.
4.
Jeżeli dokonanie rozrachunku zamknięcia repo we właściwym terminie nie jest możliwe z powodu braku dostatecznego pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie zbywcy, rozrachunek ten po upływie tego terminu nie będzie dokonywany.
1.
Krajowy Depozyt wskazuje na swojej stronie internetowej listę kodów papierów wartościowych, które mogą zostać określone w zleceniach rozrachunku transakcji repo uruchamiających usługę tri-party repo, a także skład lub składy poszczególnych koszyków papierów wartościowych, które mogą zostać wskazane w tych zleceniach.
2.
W przypadku usunięcia papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ze składu koszyka papierów wartościowych, uczestnik, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie zbywcy tych papierów wartościowych, zobowiązany jest dedykować do przeprowadzenia najbliższego bieżącego rozrachunku odpowiednią liczbę innych, należących do tego koszyka papierów wartościowych (substytucja papierów wartościowych).
1.
Wartością umowy repo jest wartość świadczenia pieniężnego zrealizowanego w ramach rozrachunku otwarcia repo.
2.
W każdym dniu, w którym w Krajowym Depozycie dokonywane są rozrachunki transakcji, wartość umowy repo jest aktualizowana w oparciu o stopę repo określoną we właściwym zleceniu lub zleceniach rozrachunku transakcji repo, wyrażoną w stawce rocznej.
3.
Szczegółowe zasady dokonywania aktualizacji wartości umowy repo określa Zarząd Krajowego Depozytu w drodze uchwały.
1.
Bieżące rozrachunki, o których mowa w § 61 ust.1 pkt 4, przeprowadzane są w każdym dniu, w którym w Krajowym Depozycie dokonywane są rozrachunki transakcji, o ile według stanu na dany dzień relacja pomiędzy aktualną wartością umowy repo powiększoną o stopę pokrycia, a łączną zaliczoną wartością rynkową papierów wartościowych przeniesionych w związku z transakcją repo na konto ewidencyjne uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie nabywcy, w którąkolwiek stronę przekroczy 0,5% wartości umowy repo.
2.
Selekcja papierów wartościowych na potrzeby przeprowadzenia bieżących rozrachunków dokonywana jest przy odpowiednim stosowaniu zasad określonych, odpowiednio, w § 63 ust. 1 albo 2, w zależności od tego, czy ma ona na celu uzupełnienie, czy też zwrot nadwyżki zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych, przy czym:
1)
jeżeli jej celem jest uzupełnienie zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych do aktualnej wartości umowy repo powiększonej o stopę pokrycia, a odpowiednie stosowanie zasad określonych w § 63 ust. 1 nie zapewnia dokonania takiego uzupełnienia w całości lub w części, uzupełnienie to, odpowiednio, w całości lub w pozostałej części, następuje poprzez dokonanie rozrachunku pieniężnego pomiędzy uczestnikami będącymi stronami rozrachunku transakcji repo, dokonywanego w ramach bieżącego rozrachunku,
2)
jeżeli jej celem jest zwrot nadwyżki zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych, a odpowiednie stosowanie zasad określonych w § 63 ust. 2 nie umożliwia dokonania takiego ich doboru, który prowadziłby do jej zrównania z aktualną wartością umowy repo powiększoną o stopę pokrycia, zwrot ten w pozostałej części:
a) jeżeli jej wartość nie przekracza zaliczonej wartości rynkowej jednego papieru wartościowego spełniającego kryteria określone w § 63 ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o właściwą stopę redukcji – nie jest dokonywany w ramach bieżącego rozrachunku,
b) jeżeli jej wartość przekracza zaliczoną wartość rynkową jednego papieru wartościowego spełniającego kryteria określone w § 63 ust. 2 pkt 1, pomniejszoną o właściwą stopę redukcji - jest dokonywany w drodze rozrachunku pieniężnego pomiędzy uczestnikami będącymi stronami rozrachunku transakcji repo, przeprowadzanego w ramach bieżącego rozrachunku.
3.
W przypadku, gdy w ramach bieżącego rozrachunku ma nastąpić zwrot nadwyżki zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych w związku z tym, że przekracza ona aktualną wartość umowy repo powiększoną o stopę pokrycia, a przeprowadzone wcześniej uzupełnienie zaliczonej wartości rynkowej tych papierów wartościowych nastąpiło w całości lub w części poprzez dokonanie rozrachunku pieniężnego, zwrot ten dokonywany jest w pierwszej kolejności w formie pieniężnej, do wysokości kwoty istniejącego uzupełnienia pieniężnego.
4.
Jeżeli w danym dniu powinien zostać przeprowadzony bieżący rozrachunek w celu uzupełnienia zaliczonej wartości rynkowej przeniesionych papierów wartościowych do aktualnej wartości umowy repo powiększonej o stopę pokrycia, lecz jego przeprowadzenie w tym dniu nie było możliwe z powodu braku dostatecznego pokrycia na koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie zbywcy, w dniu następnym Krajowy Depozyt przystępuje do rozrachunku zamknięcia repo.
Informacje, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 6, są przekazywane uczestnikom w każdym dniu, w którym w Krajowym Depozycie są dokonywane rozrachunki transakcji.
1.
W przypadku, gdy w odniesieniu do papierów wartościowych przeniesionych w związku z transakcją repo na konto ewidencyjne uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie nabywcy, nastąpił dzień ustalenia osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego i uczestnik, który w ramach tego rozrachunku występował po stronie zbywcy, nie nabył uprawnień do jego otrzymania, pierwszy z tych uczestników jest zobowiązany do zapłaty na rzecz drugiego rekompensaty w wysokości wartości brutto tego świadczenia, pod warunkiem jego wypłaty przez emitenta.
2.
Rekompensata, o której mowa w ust. 1, jest płatna w terminie faktycznej wypłaty świadczenia pieniężnego przez emitenta papierów wartościowych.

ROZDZIAŁIVb. Pożyczki papierów wartościowych

1.
Na wniosek podmiotu uprawnionego do prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, będącego uczestnikiem w typie uczestnictwa, o którym mowa w § 11 ust.4, albo stroną umowy, o której mowa w § 7 ust.2, Krajowy Depozyt, jeżeli prowadzi rozrachunek tych transakcji, może na zlecenie tego podmiotu podejmować określone czynności w związku z zawieraniem, zabezpieczaniem lub dokonywaniem zwrotu pożyczek papierów wartościowych zawieranych w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń prowadzonego przez ten podmiot.
2.
Współpraca, o której mowa w ust.1, jest podejmowana na podstawie umowy zawartej przez Krajowy Depozyt z podmiotem, o którym mowa w ust.1.
1.
W celu niedopuszczenia do zawieszenia rozrachunku lub likwidacji zawieszenia rozrachunku transakcji zabezpieczonych funduszem rozliczeniowym, funduszem rozliczeniowym KDPW, funduszem zabezpieczającym ASO albo funduszem zabezpieczającym ASO KDPW, Krajowy Depozyt współdziała z KDPW_CCP w organizowaniu systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych, realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu w dniu lub po dniu, w którym powinien nastąpić rozrachunek transakcji.
2.
Pożyczka papierów wartościowych jest umową, na podstawie której pożyczkodawca przenosi na pożyczkobiorcę własność określonej liczby papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności tej samej liczby papierów wartościowych oznaczonych tym kodem w terminie wynikającym z umowy oraz do dania odpowiedniego zabezpieczenia i zapłaty wynagrodzenia w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat. W razie dokonania jakiejkolwiek operacji na pożyczonych papierach wartościowych obowiązek zwrotnego przeniesienia własności obejmuje papiery wartościowe w takiej postaci i liczbie, w jakich w miejsce pożyczonych papierów wartościowych zostałyby one zapisane na rachunku papierów wartościowych pożyczkodawcy, gdyby pożyczone papiery wartościowe były rejestrowane na tym rachunku w dniu przeprowadzenia tej operacji.
3.
Stronami umowy pożyczki mogą być uczestnicy bezpośredni, którzy złożyli w Krajowym Depozycie pisemną deklarację przystąpienia do systemu pożyczek, o którym mowa w ust.1, działający na rachunek własny lub innej osoby. Jednakże pożyczkobiorcą może być wyłącznie taki uczestnik bezpośredni, który ponadto posiada status uczestnika rozliczającego w systemie depozytowym oraz w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP dla transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym, albo posiada taki status jedynie w tym ostatnim systemie.
3a.
(skreślony)
4.
Zasady ustalania wartości wymaganego zabezpieczenia określa Zarząd Krajowego Depozytu w drodze uchwały, z uwzględnieniem wartości pożyczonych papierów wartościowych. Wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż wartość pożyczonych papierów wartościowych. Za wartość papierów wartościowych wchodzących w skład zabezpieczenia przyjmuje się ich wartość rynkową, która może podlegać zmniejszeniu w wyniku zastosowania odpowiednich wag.
4a.
Zwrot pożyczonych papierów wartościowych powinien nastąpić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Pożyczkobiorca jest uprawniony do dokonania zwrotu pożyczonych papierów wartościowych przed nadejściem tego terminu.
4b.
Pożyczkodawca nie może odmówić przyjęcia częściowego zwrotu pożyczonych papierów wartościowych.
5.
W przypadku, gdy w odniesieniu do pożyczonych papierów wartościowych nastąpił dzień ustalenia osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego, a do tego dnia włącznie nie zostały one zwrócone pożyczkodawcy, jak również nie zostały mu przekazane, zgodnie z § 73 ust. 3, ust. 4 pkt 2 lub ust. 5, środki stanowiące przedmiot zabezpieczenia, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości równej wartości brutto tego świadczenia przypadającego na pożyczone papiery wartościowe (rekompensata).
1.
Zapis papierów wartościowych na koncie ewidencyjnym prowadzonym dla pożyczkobiorcy i zarejestrowanie zabezpieczenia na odpowiednim koncie ewidencyjnym lub rachunku pieniężnym dokonywane są według zasady określonej w § 52 ust. 1, którą stosuje się odpowiednio.
2.
Zabezpieczenie w formie pieniężnej składane jest na rachunku bankowym Krajowego Depozytu. Papiery wartościowe będące przedmiotem zabezpieczenia są blokowane na koncie depozytowym, rachunku zbiorczym lub rachunku papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie dla pożyczkobiorcy.
3.
W razie niedokonania przez pożyczkobiorcę zwrotu pożyczonych papierów wartościowych we właściwym terminie Krajowy Depozyt przekazuje pożyczkodawcy środki stanowiące przedmiot zabezpieczenia, a pożyczkodawca staje się uprawniony do jego przejęcia w celu zaspokojenia z niego wierzytelności o zwrot tych papierów wartościowych, a także niezbędnych, poniesionych przez pożyczkodawcę lub ustalonych na podstawie przeciętnych cen, kosztów zbycia papierów wartościowych wchodzących w skład tego zabezpieczenia oraz kosztów nabycia niezwróconych pożyczkodawcy papierów wartościowych. Jeżeli wartość przekazanych pożyczkodawcy środków stanowiących przedmiot zabezpieczenia przewyższa wartość wierzytelności podlegających zaspokojeniu z niego, pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia tej nadwyżki z pożyczkobiorcą w terminie 5 dni od dnia otrzymania tych środków, przy czym rozliczenie to jest dokonywane według wartości rynkowej papierów wartościowych będących przedmiotem tej wierzytelności lub przedmiotem zabezpieczenia.
4.
W razie nieuzupełnienia przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia do wartości wymaganej lub niewniesienia przez niego zabezpieczenia w należytej formie Krajowy Depozyt dokonuje rozrachunku związanego ze zwrotem pożyczonych papierów wartościowych w takim zakresie, w jakim jest on możliwy do przeprowadzenia. W takim przypadku, w części odpowiadającej dokonanemu rozrachunkowi, umowa pożyczki ulega rozwiązaniu, zaś w odniesieniu do pozostałej jej części:
1)
obowiązuje ona dalej, aż do upływu terminu określonego w § 72 ust. 4a zd. pierwsze - jeżeli wartość istniejącego zabezpieczenia odpowiada co najmniej jego wartości wymaganej w tym zakresie, albo
2)
wierzytelność pożyczkodawcy o zwrot pożyczonych papierów wartościowych staje się wymagalna, pożyczkodawca staje się uprawniony do przejęcia przedmiotu zabezpieczenia w celu zaspokojenia z niego tej wierzytelności, a przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio - jeżeli wartość istniejącego zabezpieczenia jest niższa od jego wartości wymaganej w tym zakresie.
5.
Jeżeli w przypadku określonym w ust. 3 albo w ust. 4 pkt 2 pożyczkobiorca dokona zwrotu całości lub części pożyczonych papierów wartościowych przed przekazaniem pożyczkodawcy środków stanowiących przedmiot zabezpieczenia, uprawnienie pożyczkodawcy do jego przejęcia i zaspokojenia z niego wierzytelności o zwrot pożyczonych papierów wartościowych wygasa w zakresie, w jakim wierzytelność ta została zaspokojona w wyniku dokonanego zwrotu. W takim przypadku Krajowy Depozyt przekazuje pożyczkodawcy środki stanowiące przedmiot zabezpieczenia jedynie w zakresie odpowiadającym jego wartości wymaganej naliczonej w odniesieniu do niezaspokojonej części tej wierzytelności.
6.
(skreślony)
7.
(skreślony)
7a.
(skreślony)
8.
(skreślony)
Zarząd Krajowego Depozytu może określić operacje na papierach wartościowych, których wykonywanie w systemie depozytowym powoduje, że w dniu tego wykonywania nie udziela się pożyczek takich papierów wartościowych, jak papiery będące przedmiotem operacji, zaś umowy pożyczki zawarte wcześniej rozwiązują się z upływem terminu wskazanego w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, poprzedzającego dzień wykonywania tych operacji.
Krajowy Depozyt umożliwia stronom zawartej umowy pożyczki ich wzajemną identyfikację.
Łączna liczba papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, pożyczonych w ramach systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych, nie może przekroczyć 5% wielkości emisji dla jednego pożyczkobiorcy i 10% wielkości emisji dla wszystkich pożyczkobiorców łącznie.
W przypadku, jeżeli Krajowy Depozyt nie może we właściwym terminie przeprowadzić rozrachunku transakcji zawartej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu przez działającego na rachunek klienta uczestnika występującego w typie uczestnictwa biuro maklerskie, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt 1, z powodu braku papierów wartościowych na kontach ewidencyjnych tego uczestnika przeznaczonych do rejestrowania papierów wartościowych zapisanych na prowadzonych przez niego rachunkach papierów wartościowych klientów lub rachunkach zbiorczych, rozrachunek takiej transakcji może nastąpić z wykorzystaniem papierów wartościowych rejestrowanych na kontach ewidencyjnych przeznaczonych do rejestrowania papierów wartościowych stanowiących własność tego uczestnika.
1.
W przypadku, gdy przedmiotem zabezpieczenia są papiery wartościowe, Krajowy Depozyt jest uprawniony do rozporządzania tymi papierami zgodnie z celem zabezpieczenia począwszy od chwili zarejestrowania ich na specjalnym koncie ewidencyjnym.
2.
(skreślony)
3.
(skreślony)
4.
Uczestnik może domagać się zwolnienia przedmiotu zabezpieczenia w całości lub w części jedynie w wypadku, gdy złożona przez niego wartość zabezpieczenia przewyższa zabezpieczenie wymagane lub gdy w celu doprowadzenia do zwolnienia przedmiotu zabezpieczenia złożył w wymaganym trybie ekwiwalentne zabezpieczenie w innej formie.

ROZDZIAŁ V. Obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych oraz sporządzanie, przekazywanie i udostępanienia wykazów osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej

1.
Przez realizację zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych rozumie się organizowany i koordynowany przez Krajowy Depozyt proces spełniania przez emitenta świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych o charakterze majątkowym na rzecz osób uprawnionych z papierów wartościowych.
2.
Ilekroć w przepisach regulaminu mowa jest o:
1)
dniu D – rozumie się przez to taki dzień, że konta ewidencyjne i stany kont istniejące z upływem tego dnia są podstawą dla ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z papierów wartościowych i wielkości tych świadczeń. Dni poprzedzające lub następujące po tym dniu oznacza się odpowiednio jako D-n lub D+n, gdzie n oznacza liczbę dni poprzedzających lub następujących,
2)
dniu W - rozumie się przez to, odpowiednio, dzień otrzymania przez uczestnika, dla którego Krajowy Depozyt prowadzi konto ewidencyjne, świadczenia w papierach wartościowych, lub dzień, w którym środki pieniężne będące przedmiotem świadczenia zostały przeniesione na rachunek pieniężny uczestnika. Dni poprzedzające lub następujące po tym dniu oznacza się odpowiednio jako W-n lub W+ n, gdzie n oznacza liczbę dni poprzedzających lub następujących.
3.
Realizacja zobowiązań emitenta wobec właścicieli papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6, następuje za pośrednictwem i na podstawie informacji otrzymanych przez Krajowy Depozyt od podmiotu, o którym mowa w § 40 ust. 6, prowadzącego dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery wartościowe są rejestrowane.
4.
Środki z tytułu realizacji zobowiązań emitenta wobec właścicieli bonów skarbowych rejestrowanych w Krajowym Depozycie na zasadach, o których mowa w § 40a, są przekazywane Krajowemu Depozytowi za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego.
1.
Jeżeli świadczenie emitenta ma formę pieniężną, a papiery wartościowe nie są rejestrowane w depozycie na zasadach określonych w § 40 ust.6, Krajowy Depozyt informuje emitenta o wielkości środków należnych właścicielom papierów wartościowych na podstawie stanu kont ewidencyjnych w dniu D i wzywa go do wniesienia tych środków na właściwy rachunek pieniężny lub rachunek bankowy Krajowego Depozytu.
2.
Środki wniesione przez emitenta przekazywane są przez Krajowy Depozyt na rachunki pieniężne uczestników, dla których prowadzone są konta ewidencyjne, zgodnie ze stanem kont w dniu D i w sposób zapewniający dostępność tych środków dla uczestników w dniu W, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W przypadku określonym w art. 7 prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych ust. 2 zdanie drugie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanie świadczenia po dniu W przez nabywcę papierów wartościowych następuje w drodze zmniejszenia zobowiązania nabywcy wynikającego z transakcji o wartość należnego świadczenia.
4.
Między dniem D a dniem W musi upływać termin minimalny wskazany w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu. Dzień W powinien być wyznaczony w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie zobowiązań podatkowych związanych z realizowanym przez emitenta świadczeniem.
W przypadku, gdy świadczenie pieniężne emitenta jest wykonywane w walucie obcej, a bank rozliczeniowy nie zapewnia realizacji rozliczeń w tej walucie obcej, Krajowy Depozyt może dokonać dystrybucji środków pieniężnych wniesionych przez emitenta po ich przewalutowaniu na euro według kursu stosowanego przez instytucję kredytową, oddział banku krajowego za granicą albo bank zagraniczny w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe, prowadzący rachunek bankowy dla Krajowego Depozytu, na który emitent wniósł te środki.
1.
Krajowy Depozyt organizuje proces realizacji zobowiązań, o których mowa w § 79 ust. 1, w sposób umożliwiający wykonywanie obowiązków ciążących na podatnikach i płatnikach właściwych podatków, powstających w związku z realizacją tych zobowiązań.
2.
W przypadku, gdy na podstawie dokumentu określającego status podatkowy uczestnika lub jego klienta albo na podstawie innych dokumentów lub informacji przekazanych przez uczestnika Krajowemu Depozytowi, a dalej – przez Krajowy Depozyt emitentowi papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6, lub podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6, prowadzącemu dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, uczestnik lub jego klient skorzystał z ulgi w podatku pobieranym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzącej do zmniejszenia jego obciążenia z tytułu tego podatku, a następnie okazało się, że z jakiejkolwiek przyczyny uczestnik lub jego klient nie był uprawniony do skorzystania z tej ulgi lub przekazane dokumenty nie uprawniały go do tego, a Krajowy Depozyt został z tego powodu obciążony kwotą odpowiadającą wartości tej ulgi wraz z ewentualnymi świadczeniami dodatkowymi, uczestnik, który przekazał ten dokument lub informację zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty tej kwoty na rzecz i wezwanie Krajowego Depozytu.
3.
Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczestnik lub jego klient z innych przyczyn, aniżeli wskazane w ust.2, nie zapłacił podatku pobieranego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dokonał właściwych czynności skutkujących zaniechaniem poboru takiego podatku w związku z realizacją praw z papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6, posiadaniem takich papierów wartościowych lub zawarciem jakiejkolwiek umowy, której przedmiotem są takie papiery wartościowe, jeżeli Krajowy Depozyt został z tego powodu obciążony kwotą odpowiadającą temu podatkowi wraz z ewentualnymi świadczeniami dodatkowymi.
4.
Za klienta uczestnika w rozumieniu ust.2 i 3 uważa się także:
1)
w przypadku uczestnika prowadzącego rachunki zbiorcze - osobę uprawnioną z papierów wartościowych zapisanych na prowadzonym przez niego rachunku zbiorczym,
2)
w przypadku uczestnika w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny – osobę uprawnioną z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym prowadzonym dla niego w Krajowym Depozycie.
1.
Do wydawania akcji w wyniku zamiany obligacji zamiennych stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu regulujące wprowadzanie papierów wartościowych do depozytu.
2.
Na podstawie zawiadomienia dokonanego przez uczestnika o złożeniu przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje, obligacje, których dotyczy oświadczenie, podlegają wycofaniu z depozytu z chwilą zarejestrowania w nim akcji wydawanych w zamian za te obligacje.
3.
(skreślony)
4.
Postanowienia ust. 1-2 stosują się odpowiednio do obsługi realizacji zobowiązań emitentów wynikających z warrantów subskrypcyjnych.
1.
Na wniosek emitenta Krajowy Depozyt, rejestruje jednostkowe prawa poboru na kontach pomocniczych do prowadzonych dla uczestników kont depozytowych, rachunków zbiorczych oraz rachunków papierów wartościowych. Rejestracja ta następuje zgodnie z ustalonymi na koniec dnia prawa poboru stanami kont ewidencyjnych, na których zapisane są akcje, z których wynika prawo poboru.
2.
Jednostkowym prawem poboru jest uprawnienie wynikające z jednej akcji, której właścicielowi przysługuje prawo poboru akcji nowej emisji w stosunku określonym przez emitenta, tej treści że osoba, której przysługują jednostkowe prawa poboru może objąć akcje nowej emisji z zachowaniem pierwszeństwa, według takiego samego stosunku, co określony dla akcji.
3.
Po otrzymaniu przez Krajowy Depozyt informacji potwierdzającej dopuszczenie jednostkowych praw poboru do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, jednostkowe prawa poboru są przenoszone z kont pomocniczych, o których mowa w ust.1, na konta depozytowe, rachunki zbiorcze i rachunki papierów wartościowych prowadzone dla uczestników.
4.
Po upływie terminu składania zapisów na akcje nowej emisji jednostkowe prawa poboru zostają wyrejestrowane, a jednocześnie na kontach pomocniczych do kont depozytowych, rachunków zbiorczych oraz rachunków papierów wartościowych, dokonuje się zarejestrowania praw wynikających z zapisów złożonych na akcje nowej emisji, zgodnie ze stanami kont, na których były rejestrowane wykonane jednostkowe prawa poboru.
5.
W dniu zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych praw do akcji Krajowy Depozyt zamyka konta pomocnicze praw wynikających z zapisów złożonych na akcje nowej emisji.
6.
Wprowadzenie do depozytu akcji nowej emisji objętych w wykonaniu prawa poboru następuje, odpowiednio, zgodnie ze stanami kont ewidencyjnych praw do akcji zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych albo zgodnie ze stanami kont pomocniczych, o których mowa w ust.4.
W przypadku, gdy odpowiedni dokument informacyjny sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym albo o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, przewiduje szczególne zabezpieczenie realizacji uprawnień wynikających z tych papierów wartościowych, Krajowy Depozyt jest uprawniony do rozporządzania, zgodnie z celem zabezpieczenia, papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, począwszy od chwili ich zarejestrowania na specjalnym koncie ewidencyjnym. Przepis § 78 ust.4 stosuje się odpowiednio.
1.
Na podstawie, odpowiednio, imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu albo dokumentów, o których mowa w art. 10a zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wystawionych w związku z walnym zgromadzeniem spółki publicznej odbywającym się w danym terminie, uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych oraz uczestnicy w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny sporządzają w formie elektronicznej wykazy osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu, zawierające następujące informacje dotyczące poszczególnych osób uprawnionych oraz wystawionych im zaświadczeń albo dokumentów:
1)
imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego,
2)
siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego,
3)
kod akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
4)
liczbę akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
5)
numer imiennego zaświadczenia albo dokumentu, o którym mowa w art. 10a zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wystawionego uprawnionemu,
6)
informacje dodatkowe umożliwiające emitentowi ustalenie ewentualnych ograniczeń w wykonywaniu przez uprawnionego prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a w szczególności, w przypadku współwłasności akcji, wskazujące formę tej współwłasności oraz pozostałych współuprawnionych.
1a.
Wykaz osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, sporządzany zgodnie z art. 10a zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez posiadacza rachunku zbiorczego prowadzonego przez uczestnika, powinien zawierać informacje, o których mowa w ust.1, a ponadto informację wskazującą firmę (nazwę) i adres tego posiadacza.
2.
Wykazy, o których mowa w ust. 1 i 1a, są przesyłane do Krajowego Depozytu w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu komunikacji, który zgodnie z porozumieniami uznającymi skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w formie elektronicznej zawartymi z Krajowym Depozytem, służy uczestnikom do przekazywania tego rodzaju dokumentów elektronicznych, oraz w terminie wskazanym w art. 4063 zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej § 7 kodeksu spółek handlowych. Wykaz, o którym mowa w ust.1a, jest przesyłany do Krajowego Depozytu za pośrednictwem uczestnika prowadzącego rachunek zbiorczy dla podmiotu, który go sporządził.
3.
Zbiorczy wykaz osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu odbywającym się w danym terminie, sporządzany jest w formie elektronicznej na podstawie wykazów, o których mowa w ust. 1 i 1a, z uwzględnieniem imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu wystawionych przez Krajowy Depozyt.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 4a, zbiorczy wykaz, o którym mowa w ust. 3, zawiera następujące informacje dotyczące poszczególnych osób uprawnionych, wystawionych im imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu albo dokumentów, o których mowa w art. 10a zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz wystawców tych zaświadczeń albo dokumentów:
1)
imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego,
2)
siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego,
3)
kod akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
4)
liczbę akcji, z których ma być wykonywane prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
5)
numer imiennego zaświadczenia albo dokumentu, o którym mowa w art. 10a zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wystawionego uprawnionemu,
6)
informacje dodatkowe umożliwiające emitentowi ustalenie ewentualnych ograniczeń w wykonywaniu przez uprawnionego z akcji prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a w szczególności, w przypadku współwłasności akcji, wskazujące formę tej współwłasności oraz pozostałych współuprawnionych,
7)
firmę (nazwę) i adres uczestnika będącego wystawcą zaświadczenia albo dokumentu, o którym mowa w pkt 5.
4a.
W zakresie, w jakim zbiorczy wykaz, o którym mowa w ust.3, jest sporządzany na podstawie wykazów, o których mowa w ust.1a, zawiera on informacje, o których mowa w ust.4 pkt 1–6, a ponadto informacje określające firmę (nazwę) i adres posiadacza rachunku zbiorczego, który sporządził wskazujący danego uprawnionego wykaz, o którym mowa w ust.1a, oraz firmę (nazwę) i adres uczestnika prowadzącego ten rachunek zbiorczy.
5.
Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi zbiorczy wykaz, o którym w ust.3, poprzez swoją stronę internetową, w terminie określonym w art. 4063 zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej § 8 zd. pierwsze kodeksu spółek handlowych. Udostępnienie następuje z zastosowaniem środków określonych w uchwale Zarządu Krajowego Depozytu, zabezpieczających dane zawarte w zbiorczym wykazie przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych przez emitenta oraz w sposób pozwalający na ustalenie przez emitenta terminu walnego zgromadzenia, którego dotyczy udostępniany mu zbiorczy wykaz.
6.
W przypadku, o którym mowa w art. 4063 zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej § 8 zd. drugie kodeksu spółek handlowych, wydanie emitentowi zbiorczego wykazu, o którym mowa w ust.3, następuje w postaci dokumentu w lokalu siedziby Krajowego Depozytu, w terminie określonym w tym przepisie.

ROZDZIAŁ VI. Operacje na papierach wartościowych i operacje szczególne

1.
Operacjami na papierach wartościowych są czynności wykonywane w systemie depozytowym, inne niż rozrachunki transakcji, których skutkiem jest odzwierciedlenie w tym systemie zmiany treści praw z papierów wartościowych lub innych cech papierów wartościowych albo emisji papierów wartościowych. 2. Operacjami na papierach wartościowych są w szczególności:
1)
wymiana papierów wartościowych,
2)
asymilacja papierów wartościowych,
3)
wycofanie papierów wartościowych z depozytu,
4)
konwersja papierów wartościowych imiennych na papiery wartościowe na okaziciela lub odwrotnie,
5)
zamiana papierów wartościowych.
3.
Operacje na papierach wartościowych, o których mowa w § 40 ust.6, z wyłączeniem operacji wycofania takich papierów wartościowych z depozytu bez ustania ich bytu prawnego w związku ze zniesieniem ich dematerializacji w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej albo bezterminowym ich wykluczeniem z obrotu na rynku regulowanym, przeprowadzane są na podstawie informacji otrzymanych przez Krajowy Depozyt od podmiotu, o którym mowa w § 40 ust.6, prowadzącego dla Krajowego Depozytu odpowiednie konta ewidencyjne, na których te papiery wartościowe są rejestrowane.
Operacja wymiany papierów wartościowych wykonywana jest w związku ze zmianą wielkości emisji papierów wartościowych i polega na zmniejszeniu bądź zwiększeniu liczby papierów wartościowych danej emisji rejestrowanych w depozycie. W stosunku do akcji operacja ta wykonywana jest w szczególności w związku ze zmniejszeniem wartości nominalnej akcji bez obniżenia kapitału akcyjnego lub w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego bez emisji nowych akcji i bez zmiany ich wartości nominalnej (zwiększenie liczby akcji danej emisji) oraz w związku ze scalaniem akcji (zmniejszenie liczby akcji). Operacja ta przeprowadzana jest także w wypadku innych papierów wartościowych, w stosunku do których właściwe przepisy dopuszczają zmianę wielkości emisji.
1.
Operacja wycofania papierów wartościowych z depozytu przeprowadzana jest w wypadku ustania bytu prawnego papierów wartościowych. Operacja ta może być ponadto przeprowadzana w wypadku zniesienia dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej lub wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o bezterminowym wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym.
2.
W wypadku gdy wycofanie papierów wartościowych następuje wskutek umorzenia papierów wartościowych stanowiącego element określonej operacji na papierach wartościowych lub jako rezultat realizacji zobowiązań emitenta wobec właścicieli papierów wartościowych, jest ono wykonywane zgodnie z przepisami regulaminu i przepisami wydanymi na jego podstawie regulującymi określoną operację na papierach wartościowych lub realizację zobowiązań emitentów.
3.
Emitent jest zobowiązany poinformować Krajowy Depozyt o dokonanym umorzeniu akcji rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych, w dniu przekazania informacji bieżącej o tym zdarzeniu. Złożenie przez emitenta w Krajowym Depozycie dokumentów, na podstawie których przeprowadzana jest operacja wycofania umorzonych akcji z depozytu, powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu ich umorzenia.
1.
Zamiana papierów wartościowych polega na wydaniu właścicielom określonych papierów wartościowych innych papierów wartościowych. Skutkiem zamiany może być umorzenie papierów wartościowych, za które wydawane są inne papiery wartościowe.
2.
Zamianę papierów wartościowych stanowiącą element realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych regulują przepisy wydane na podstawie regulaminu dotyczące realizacji tych zobowiązań.
1.
Zapisy na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub w rejestrach prowadzonych przez uczestników, wynikające z operacji na papierach wartościowych lub związane z operacjami szczególnymi, takimi jak transfer portfela, transfer papierów wartościowych lub zasilenie rachunku, mogą być dokonywane wyłącznie po otrzymaniu przez uczestnika dokumentu ewidencyjnego wystawionego przez Krajowy Depozyt, stwierdzającego dopuszczalność zapisu, chyba że w wyniku operacji na papierach wartościowych nie dochodzi do zmian w zakresie przypisania papierów wartościowych do danego rachunku.
2.
Transfer portfela polega na przeniesieniu papierów wartościowych z konta ewidencyjnego prowadzonego dla uczestnika na konto prowadzone dla innego uczestnika, bez przeniesienia własności papierów wartościowych.
3.
Transfer papierów wartościowych polega na przeniesieniu papierów wartościowych z konta ewidencyjnego prowadzonego dla uczestnika na inne konto ewidencyjne prowadzone dla tego samego lub innego uczestnika, w związku ze zmianą stanu własności papierów wartościowych, która nie następuje w wykonaniu zobowiązań wynikających z transakcji.
4.
Zasilenie rachunku polega na:
1)
przeniesieniu papierów wartościowych z konta ewidencyjnego prowadzonego dla sponsora emisji na konto ewidencyjne uczestnika prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, w związku z dyspozycją złożoną przez osobę uprawnioną z tych papierów wartościowych, dotyczącą przeniesienia ich z rejestru sponsora emisji na rachunek papierów wartościowych tej osoby albo na właściwy dla niej rachunek zbiorczy, albo
2)
przeniesieniu papierów wartościowych ze specjalnego konta ewidencyjnego otwartego dla uczestnika wykonującego zadania agenta emisji na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla niego lub dla innych uczestników w celu doprowadzenia do wydania tych papierów wartościowych osobom uprawnionym.
1.
Dokumenty przekazywane przez uczestników bezpośrednich, określające warunki wykonania w systemie depozytowym operacji na papierach wartościowych albo operacji szczególnych, uważa się za wprowadzone do tego systemu z chwilą ich dostarczenia do Krajowego Depozytu zgodnie z wymogami określonymi w porozumieniach, o których mowa w § 4 ust.1.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 89c, w przypadku, gdy operacja ma zostać wykonana w systemie wielosesyjnym dotyczący jej dokument, o którym mowa w ust.1, może zostać odwołany z systemu depozytowego do chwili rozpoczęcia sesji rozrachunkowej, w ramach której Krajowy Depozyt może przystąpić do wykonania tej operacji. Jeżeli jednak w ramach tej sesji rozrachunkowej operacja nie została wykonana, wówczas odwołanie dokonane po jej rozpoczęciu uznaje się za skuteczne.
2a.
Z zastrzeżeniem ust.3 i 4 oraz § 89c, w przypadku, gdy operacja podlega wykonaniu w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym dotyczące jej dokumenty, o których mowa w ust.1, mogą zostać odwołane z systemu depozytowego do chwili wykonania tej operacji.
3.
Jeżeli wykonanie operacji wymaga wprowadzenia do systemu depozytowego dokumentów, o których mowa w ust. 1, przez więcej niż jednego uczestnika, dokument wprowadzony do tego systemu przez jednego z tych uczestników może zostać odwołany do chwili stwierdzenia przez Krajowy Depozyt zgodności tego dokumentu z odpowiednim dokumentem wprowadzonym przez innego uczestnika biorącego udział w operacji. Po upływie tej chwili dokumenty te mogą zostać odwołane z systemu depozytowego jedynie na podstawie zgodnych oświadczeń złożonych Krajowemu Depozytowi przez wszystkich uczestników biorących udział w operacji, nie później niż do chwili określonej, odpowiednio, zgodnie z ust. 2 albo zgodnie z ust.2a, które stosują się odpowiednio.
4.
Dokumenty, o których mowa w ust.1, wprowadzone do systemu depozytowego w celu przeprowadzenia operacji dotyczącej papierów wartościowych, których depozyt jest prowadzony na zasadach określonych w § 40 ust. 6, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez podmiot, o którym mowa w § 40 ust. 6, albo w związku z ich transferem z tych kont, mogą zostać odwołane z systemu depozytowego do chwili przekazania przez Krajowy Depozyt dyspozycji przeprowadzenia tego transferu podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust. 6. Jeżeli odwołanie dokumentu, o którym mowa w ust.1, nastąpiło po tej chwili, jednakże w terminie umożliwiającym Krajowemu Depozytowi złożenie w normalnym toku czynności żądania odwołania tej dyspozycji, wówczas z momentem realizacji tego żądania przez podmiot, o którym mowa w § 40 ust.6, odwołanie dokumentu, o którym mowa w ust.1, uznaje się za dokonane skutecznie.

ROZDZIAŁ VII. Wystawianie imiennych świadectw depozytowych oraz imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej

1.
Na żądanie podmiotu, dla którego w Krajowym Depozycie prowadzony jest rachunek papierów wartościowych, Krajowy Depozyt wystawia świadectwo depozytowe.
2.
Świadectwo depozytowe wystawia się niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku przez posiadacza rachunku papierów wartościowych. Doręczenie świadectwa następuje niezwłocznie w sposób zwyczajowo przyjęty w stosunkach handlowych albo w sposób uzgodniony z posiadaczem rachunku papierów wartościowych.
3.
Na żądanie podmiotu uprawnionego z akcji na okaziciela będącego posiadaczem rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie, zgłoszone zgodnie z art. 4063 zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej § 2 kodeksu spółek handlowych, Krajowy Depozyt wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 4. Do wystawiania i doręczania imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VIIa. Zasady funkcjonowania Zespołu Doradczego

1.
Zespół Doradczy, zwany dalej “Zespołem”, powołuje ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
2.
Przewodniczący, w terminie 3 dni od dokonania jego wyboru, przekazuje Zarządowi Krajowego Depozytu uwierzytelniony przez siebie odpis uchwały Zespołu w tej sprawie oraz wskazuje adres lub adresy, na które powinny być doręczane wnioski o wydanie opinii przez Zespół.
Zespół może określić regulamin określający zasady i tryb zwoływania posiedzeń oraz wydawania opinii, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego rozdziału.
Wnioski o wydanie opinii przez Zespół, Zarząd Krajowego Depozytu lub Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu kieruje do Przewodniczącego Zespołu.
Opinie Zespołu podpisuje Przewodniczący i doręcza je Zarządowi Krajowego Depozytu na adres Krajowego Depozytu.
1.
Posiedzenie Zespołu jest zwoływane w sposób skuteczny pod warunkiem poinformowania wszystkich i obecności na posiedzeniu co najmniej 1/2 przedstawicieli uprawnionych podmiotów, powołanych w skład Zespołu.
2.
Opinia Zespołu może zostać także ustalona w trybie obiegowym pod warunkiem podpisania zawierającej ją uchwały przez co najmniej 1/2 przedstawicieli uprawnionych podmiotów, powołanych w skład Zespołu.
Doręczenie Zarządowi Krajowego Depozytu opinii Zespołu następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia zgodnie z § 90c wniosku o jej wydanie. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, Zarząd Krajowego Depozytu lub Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu mogą przedłużyć ten termin.
Na wniosek Zarządu Krajowego Depozytu lub Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu ,w przypadku szczególnie uzasadnionym interesem rynku lub jego uczestników i za zgodą Przewodniczącego Zespołu, wydanie i doręczenie opinii następuje w terminie krótszym, niż określony w § 90f zdanie pierwsze.
Nie doręczenie Zarządowi Krajowego Depozytu opinii Zespołu w terminie ustalonym zgodnie, odpowiednio, z § 90f lub § 90g wywołuje skutek wydania przez Zespół opinii stwierdzającej brak uwag do przedstawionej mu do zaopiniowania sprawy.
Postanowienia przepisów poprzedzających stosuje się odpowiednio do przedstawiania przez Zespół opinii z własnej inicjatywy.
Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Zarząd Krajowego Depozytu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie przepisów niniejszego rozdziału. Zwołanie posiedzenia następuje w formie pisemnych zaproszeń podpisanych przez członka Zarządu Krajowego Depozytu, doręczonych podmiotom uprawnionym do powoływania przedstawicieli do Zespołu, wskazujących miejsce posiedzenia oraz jego termin przypadający nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zaproszeń.

ROZDZIAŁ VIII. Opłaty

1.
Rodzaje, zasady ustalania i wysokość opłat, w zakresie nie uregulowanym w przepisach niniejszego rozdziału, zawiera załącznik nr 1 do regulaminu, zwany dalej Tabelą Opłat. 2. Zmiana wysokości opłat wskazanych w Tabeli Opłat, dokonana po ustanowieniu obciążeń publicznoprawnych od czynności, za które pobierane są te opłaty, nie zmienia statusu tych opłat, jako opłat, do których należy doliczyć kwoty ewentualnych obciążeń publicznoprawnych.
1.
Na wniosek Zarządu Krajowego Depozytu Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu może, na czas określony, obniżyć lub zwolnić z opłat, o których mowa w Tabeli Opłat.
2.
Krajowy Depozyt może odstąpić w wyjątkowych wypadkach od pobierania opłat z tytułu prowadzenia depozytu papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa, od tych uczestników, którzy w sposób nie budzący wątpliwości wykażą, że nie pobierają opłat z tytułu przechowywania papierów wartościowych Skarbu Państwa na rachunkach papierów wartościowych. Wniosek w tej sprawie składany przez uczestnika powinien wskazywać konto podmiotowe właściwe w zakresie odrębnego rejestrowania papierów wartościowych należących do Skarbu Państwa.
Przepisy regulaminu dotyczące opłat w przypadku akcji stosuje się również do praw do akcji, chyba że przepis regulaminu stanowi odmiennie.
1.
Z zastrzeżeniem ust.1a, uczestnicy uiszczają opłaty w następujących terminach:
1)
w przypadku opłaty za uczestnictwo emitenta w danym roku kalendarzowym - do 21 dnia lutego tego samego roku kalendarzowego, przy czym jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent nastąpiło w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego włącznie, opłata naliczana za ten rok kalendarzowy powinna zostać uiszczona do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym umowa ta została zawarta,
2)
w przypadku pozostałych opłat - do 21 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym, odpowiednio: a) czynność, z tytułu której opłata jest naliczana - odpowiednio do jej charakteru - została wykonana albo była wykonywana, albo b) zdarzenie, z tytułu którego opłata jest naliczana, miało miejsce.
1a.
Opłata za zarządzanie środkami powierzonymi w związku z realizacją zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych, staje się wymagalna z chwilą zakończenia zarządzania tymi środkami.
2.
Każda płatność dokonywana przez uczestnika posiadającego względem Krajowego Depozytu co najmniej dwie wymagalne zaległości z tytułu opłat, zaliczana jest automatycznie na poczet tej zaległości, która jest najdawniej wymagalna.
W przypadku, jeżeli wartość służąca do ustalenia wysokości opłaty jest wyrażona w walucie obcej, jej przeliczenie na walutę polską następuje według kursu średniego tej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, odpowiednio:
1)
w przypadku opłat fakturowanych każdorazowo po wykonaniu czynności, z tytułu których są one naliczane - z dnia, w którym czynność została wykonana, albo - jeżeli kurs ten nie jest jeszcze znany w momencie wystawiania faktury – z dnia poprzedzającego ten dzień,
2)
w przypadku opłat fakturowanych okresowo:
a) jeżeli są one naliczane odrębnie za każdy albo niektóre dni tego okresu - z każdego dnia, za który opłata ta jest naliczana,
b) jeżeli są one naliczane łącznie za cały ten okres – z ostatniego dnia tego okresu.
Opłaty, o których mowa w Tabeli Opłat, nie są pobierane od Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego.
1.
Opłaty określone w Tabeli Opłat, w części dotyczącej uczestników w typie uczestnictwa – emitent, nie są pobierane z tytułu czynności dokonywanych w zakresie papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust. 6.
2.
Emitenci, których papiery wartościowe są rejestrowane w depozycie wyłącznie na zasadach określonych w § 40 ust.6, uiszczają jedynie opłatę roczną za uczestnictwo. (opłata pobierana od 2016 roku)
Jeżeli osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna wykonująca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych, w której Krajowy Depozyt stał się posiadaczem odpowiednich kont ewidencyjnych w celach związanych z rejestrowaniem papierów wartościowych, o których mowa w § 40 ust. 6, odstępuje na zasadzie wzajemności od pobrania od Krajowego Depozytu opłaty pobieranej jednorazowo w związku z otwarciem tych kont lub opłaty pobieranej okresowo z tytułu prowadzenia tych kont, od takiej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej występującej w typie uczestnictwa depozytariusz zagraniczny nie jest pobierana, odpowiednio, opłata za otwarcie konta formalnego lub opłata za prowadzenie konta podmiotowego.
W odniesieniu do transakcji rozliczanych przez Krajowy Depozyt opłaty określone w ppkt 4.1. oraz w ppkt 4.1.1. Tabeli Opłat, w części dotyczącej uczestników bezpośrednich, obejmują rozliczenie i rozrachunek takich transakcji.

ROZDZIAŁVIIIa. Środki dyscyplinujące i porządkowe

1.
Do środków dyscyplinujących i porządkowych należą:
1)
upomnienie,
2)
opłata, o której mowa w ust. 2,
3)
opłaty specjalne,
4)
pozbawienie lub zawieszenie uczestnictwa Krajowym Depozycie.
2.
W wypadku naruszenia przez uczestnika zasad uczestnictwa w Krajowym Depozycie, polegającego na niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o uczestnictwo, Zarząd Krajowego Depozytu zobowiązuje uczestnika do wniesienia opłaty w wysokości 5000 zł, na zasadach określonych poniżej, chyba że zachodzą przesłanki do pozbawienia lub zawieszenia uczestnictwa.
3.
Wysokość opłat specjalnych określa pkt 7 Tabeli Opłat, w części dotyczącej opłat pobieranych od uczestników bezpośrednich.
1.
Opłaty specjalne uiszczane są na rzecz Krajowego Depozytu przez uczestników bezpośrednich miesięcznie.
2.
Do opłat specjalnych stosuje się postanowienia § 94 oraz § 94b regulaminu.
1.
W wypadku wystąpienia podstaw do nałożenia opłaty, o której mowa w § 102 ust. 2, Zarząd Krajowego Depozytu informuje uczestnika o fakcie naruszenia określając dokładnie, na czym naruszenie polegało oraz wyznacza termin do usunięcia stanu wynikającego z naruszenia. W razie nieusunięcia tego stanu Zarząd Krajowego Depozytu nakłada na uczestnika opłatę.
2.
Jeżeli uczestnik nie usunął stanu wynikającego z naruszenia obowiązków będącego podstawą nałożenia opłaty, Zarząd Krajowego Depozytu przed każdym kolejnym nałożeniem opłaty wyznacza termin do usunięcia tego stanu. 3. Jeżeli usunięcie stanu naruszenia nie jest możliwe, Zarząd Krajowego Depozytu upomina uczestnika. Opłaty, o której mowa w § 102 ust. 2 w tym wypadku nie stosuje się.
1.
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu o zastosowaniu opłaty, o której mowa w § 102 ust. 2 doręczana jest niezwłocznie uczestnikowi, którego ona dotyczy.
2.
Uchwała o nałożeniu opłaty podlega wykonaniu w terminie 10 dni od dnia doręczenia uchwały uczestnikowi.
1.
Uczestnik, na którego nałożono opłatę, o której mowa w § 102 ust. 2 może w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu Krajowego Depozytu odwołać się do Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Zarządu Krajowego Depozytu. 2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały. ły.
1.
Uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu w przedmiocie odwołania podejmowane są nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu są ostateczne.
2.
Zmiana okoliczności po wydaniu uchwały przez Zarząd Krajowego Depozytu nie może stanowić podstawy uchylenia uchwały Zarządu Krajowego Depozytu. W tym wypadku uczestnik może zwrócić się do Zarządu Krajowego Depozytu o ponowne rozpatrzenie sprawy.
1.
Krajowy Depozyt może wypowiedzieć umowę o uczestnictwo ze skutkiem natychmiastowym (pozbawienie uczestnictwa) lub powstrzymać się od jej wykonywania (zawieszenie uczestnictwa) w wypadku gdy uczestnik stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prawidłowego funkcjonowania systemu depozytowego. Zagrożenie to powstaje w szczególności wtedy, gdy uczestnik narusza przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu depozytowego lub przepisy regulaminu.
2.
Zawieszenie uczestnictwa następuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przywrócenie poprzedniego statusu uczestnika następuje na podstawie uchwały Zarządu Krajowego Depozytu podjętej przed upływem tego terminu lub z upływem tego terminu, chyba że przed jego upływem podjęta zostanie odmienna decyzja w sprawie dalszego uczestnictwa.
3.
Zawieszenie lub pozbawienie uczestnictwa może nastąpić albo w stosunku do całej działalności uczestnika, objętej umową o uczestnictwo, albo tylko w pewnym zakresie.
4.
Decyzja o zawieszeniu uczestnictwa wskazuje warunki przywrócenia poprzedniego statusu uczestnika.
5.
W wypadku pozbawienia lub zawieszenia uczestnictwa stosuje się zasady określone w § 106 i 107.
Zawieszenie i pozbawienie uczestnictwa nie narusza obowiązków uczestnika wynikających z jego działalności prowadzonej do dnia zawieszenia lub pozbawienia uczestnictwa. W tym zakresie stosują się odpowiednio przepisy regulaminu.
1.
W okresie zawieszenia uczestnictwa lub w przypadku ustania uczestnictwa, na kontach prowadzonych w Krajowym Depozycie dla uczestnika wykonywane są jedynie operacje uzasadnione zdarzeniami, które miały miejsce do dnia zawieszenia lub ustania jego uczestnictwa, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2.
Podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, którego uczestnictwo ustało, obowiązany jest podjąć działania mające na celu przeniesienie papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach do innego uczestnika. Krajowy Depozyt ma prawo zbycia papierów wartościowych stanowiących własność tego podmiotu, działając na jego rachunek, jeżeli nie zostały one przeniesione do innego uczestnika w terminie jednego miesiąca od dnia ustania uczestnictwa. W wypadku ustania uczestnictwa uczestnika pośredniego na reprezentancie uczestnika ciąży obowiązek dokonania takiego zbycia.
3.
Podmiot, którego uczestnictwo ustało, będący posiadaczem rachunku papierów wartościowych prowadzonego w Krajowym Depozycie, zobowiązany jest przenieść zapisane na nim papiery wartościowe na konto depozytowe, rachunek zbiorczy lub rachunek papierów wartościowych prowadzony dla innego uczestnika. Postanowienie ust.2 zd. drugie stosuje się odpowiednio.
4.
Podmiot, którego uczestnictwo ustało, będący posiadaczem rachunku zbiorczego prowadzonego w Krajowym Depozycie, zobowiązany jest przenieść zapisane na nim papiery wartościowe na konto depozytowe, rachunek zbiorczy lub rachunek papierów wartościowych prowadzony dla innego uczestnika w terminie jednego miesiąca od dnia ustania jego uczestnictwa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...