• Regulamin obrotu regulowa...
  12.07.2024

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Obserwuj akt
1.
Regulamin obrotu określa zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot Spółkę Akcyjną, zwanego dalej „rynkiem”.
2.
Przedmiotem obrotu na rynku mogą być wyłącznie instrumenty dłużne.
1.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)
„Regulaminie” - rozumie się przez to niniejszy regulamin,
2)
„Ustawie o obrocie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.),
3)
„Ustawie o ofercie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.),
4)
„Rozporządzeniu” - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.),
5)
„KNF” - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego,
6)
„organie nadzoru” – rozumie się przez to określony na podstawie właściwych przepisów organ nadzoru w Polsce, organ nadzoru w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub organ nadzoru w państwie, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
7)
„depozycie” - rozumie się przez to depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 21 Ustawy o obrocie,
8)
„Spółce” - rozumie się przez to spółkę akcyjną BondSpot S.A.,
9)
„członku” - rozumie się przez to podmiot dopuszczony do działania na rynku,
10)
„jednostce obrotu” - rozumie się przez to ustaloną przez Zarząd Spółki dla każdego instrumentu dłużnego minimalną liczbę albo wartość nominalną instrumentów dłużnych, której powinno dotyczyć każde zlecenie,
11)
„jednostce obligatoryjnej” - rozumie się przez to ustaloną przez Zarząd Spółki dla każdego instrumentu dłużnego minimalną liczbę albo wartość nominalną instrumentów dłużnych, której powinno dotyczyć każde zlecenie animatora,
12)
„zleceniu” - rozumie się przez to złożoną na rynku ofertę kupna lub sprzedaży określonej liczby instrumentów dłużnych po określonej cenie,
13)
„terminalu” - rozumie się przez to urządzenie techniczne służące do dostępu do platformy transakcyjnej rynku, tj. do składania zleceń, zawierania transakcji, prezentacji informacji o zleceniach, zawartych transakcjach oraz innych informacji związanych z obrotem,
14)
„fixingu” – rozumie się przez to kurs fixingowy i informacyjny ustalany dla ofert kupna i sprzedaży skarbowych papierów wartościowych zgodnie z Regulaminem Fixingu skarbowych papierów wartościowych określonym przez Narodowy Bank Polski w porozumieniu z Ministrem Finansów,
15)
„Krajowym Depozycie” – rozumie się przez to spółkę akcyjną Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
16)
„KDPW_CCP” – rozumie się przez to spółkę akcyjną KDPW_CCP S.A., której Krajowy
Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 2 Ustawy o obrocie,
17)
„instrumentach dłużnych” – rozumie się przez to obligacje, listy zastawne i inne dłużne instrumenty finansowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
18)
„dokumencie informacyjnym” – rozumie się przez to prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub inny dokument, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie,
19)
„informacjach bieżących” – rozumie się przez to informacje bieżące, o których mowa w art. 56 obowiązki emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy o ofercie,
20)
„informacjach okresowych” - rozumie się przez to informacje okresowe, o których mowa w art. 56 obowiązki emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy o ofercie,
21)
„Szczegółowych Zasadach” – rozumie się przez to dokument „Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym”.
2.
Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie są rozumiane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi obrotu instrumentami dłużnymi, w szczególności z przepisami Ustawy o obrocie i Ustawy o ofercie.
1.
Dopuszczone do obrotu na rynku mogą być instrumenty dłużne, o ile:
1)
ich zbywalność nie jest ograniczona,
2)
w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
3)
został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,
4)
dokument informacyjny, o którym mowa w pkt 3, złożony został wraz z wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku w terminie jego ważności,
5)
ich łączna wartość nominalna wynosi, co najmniej 5.000.000 zł, a w przypadku instrumentów dłużnych nominowanych w walucie obcej, co najmniej równowartość 5.000.000 zł, chyba że dopuszczana jest kolejna emisja (seria) instrumentów dłużnych, oznaczona tym samym kodem w depozycie, co instrumenty dłużne będące w obrocie na rynku.
2.
Zarząd Spółki może postanowić o odstąpieniu od stosowania wymogu określonego w ust. 1 pkt 5, w przypadku dopuszczania do obrotu na rynku emisji (serii) instrumentów dłużnych emitenta, którego inna emisja (seria) instrumentów dłużnych została dopuszczona do obrotu na rynku.
3.
W przypadku instrumentów dłużnych nominowanych w walucie obcej wartość emisji przeliczana jest przy zastosowaniu średniej arytmetycznej średnich bieżących kursów walut, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku.
1.
Dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku wymaga uchwały Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski są dopuszczone do obrotu na rynku z chwilą złożenia przez emitenta wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie tych instrumentów do obrotu na rynku.
3.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o którym mowa w ust. 2, oraz dokumenty i informacje, jakie powinien dostarczyć wnioskodawca.
1.
Dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku następuje na wniosek ich emitenta.
2.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku oraz dokumenty i informacje, jakie powinien dostarczyć wnioskodawca.
1.
Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia instrumentów dłużnych do obrotu na rynku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2.
W przypadku gdy złożony wniosek jest niekompletny lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w momencie uzupełnienia wniosku lub przekazania dodatkowych informacji.
3.
Zarząd Spółki w przypadku stwierdzenia przesłanek podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia instrumentów dłużnych do obrotu na rynku zobowiązany jest, przed podjęciem uchwały, zapewnić wnioskodawcy możliwość wypowiedzenia się w sprawie.
4.
Zarząd Spółki, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na rynku danych instrumentów dłużnych, na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku, Zarząd Spółki bierze również pod uwagę:
1)
zdolność emitenta do obsługi zadłużenia, w szczególności w przypadku emitenta, którego instrumenty dłużne innej emisji (serii) zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego, dotychczasowe wykonywanie w terminie zobowiązań wynikających z tych instrumentów,
2)
cechy instrumentów dłużnych danej emisji (serii) oraz warunki ich emisji i wykupu,
3)
inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo obrotu oraz interes uczestników obrotu, w szczególności w przypadku emitenta, którego instrumenty dłużne innej emisji (serii) zostały dopuszczone do obrotu na rynku lub w organizowanym przez Spółkę alternatywnym systemie obrotu, dotychczasowe wykonywanie obowiązków informacyjnych.
1.
Zarząd Spółki odmawia dopuszczenia instrumentów dłużnych do obrotu na rynku, jeżeli nie są spełnione kryteria i warunki dopuszczenia określone w Regulaminie. Odmawiając dopuszczenia instrumentów dłużnych do obrotu na rynku Zarząd Spółki zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję.
2.
W przypadku odmowy dopuszczenia instrumentów dłużnych do obrotu, Zarząd Spółki niezwłocznie przekazuje emitentowi odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały emitent może złożyć odwołanie do Rady Nadzorczej Spółki.
3.
Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.
4.
W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w momencie przekazania dodatkowych informacji.
5.
Ponowny wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku tych samych instrumentów dłużnych może być złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały, o której mowa w ust. 2, a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej.
Emitent zobowiązany jest dokonywać aktualizacji informacji zawartych we wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku lub w załączonych do niego dokumentach
Zarząd Spółki może uchylić uchwałę o dopuszczeniu instrumentów dłużnych do obrotu na rynku, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku tych instrumentów dłużnych.
Emitent instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku zobowiązany jest przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących na rynku.
1.
Emitenci instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku zobowiązani są przekazywać informacje bieżące i okresowe, o których mowa w art. 56 obowiązki emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, zgodne, co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z właściwymi przepisami Rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 13 - § 16.
2.
Raporty okresowe przekazywane są w godzinach określonych w Szczegółowych Zasadach.
3.
W przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, których instrumenty dłużne są dopuszczone do obrotu na rynku, warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta do informacji, o których mowa w ust. 1, są zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu.
4.
Emitent instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku zobowiązany jest do przekazywania Spółce dokumentu zawierającego wyliczenia wysokości odsetek na każdy dzień okresu odsetkowego (tabel odsetkowych) dla danego instrumentu dłużnego na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach.
1.
Emitent instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku, z wyjątkiem emitenta instrumentów dłużnych zamiennych na akcje, nie ma obowiązku przekazywania informacji bieżących określonych w § 38 Rozporządzenia.
2.
Emitent będący bankiem hipotecznym, który wprowadził do obrotu na rynku jedynie listy zastawne, w zakresie raportów bieżących jest zobowiązany do przekazywania wyłącznie informacji określonych w § 81 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w § 81 ust. 2 Rozporządzenia.
3.
Emitent instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku zobowiązany jest do niezwłocznego podania do publicznej wiadomości liczby instrumentów dłużnych, które wykupił w celu ich wcześniejszego umorzenia. Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie instrumentów dłużnych znajdujących się w obrocie.
1.
Z zastrzeżeniem § 15 i § 16, emitent instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku, z wyjątkiem emitenta instrumentów dłużnych zamiennych na akcje, jest zobowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie:
1)
raportów półrocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych, obejmujących okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego, sporządzonych zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 2 i 3,
2)
raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych, sporządzonych zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia.
2.
Półroczne sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane półroczne sprawozdania finansowe będące częścią raportów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlegają obowiązkowi poddania ich przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W takim przypadku § 89 ust. 1 pkt 6 i § 90 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia nie stosuje się.
3.
Jeżeli półroczne sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe nie zostało poddane badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, emitent zamieszcza w raporcie stosowne oświadczenie. W przypadku poddania sprawozdania badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, emitent zamieszcza w raporcie półrocznym opinie o badanym sprawozdaniu lub odpowiednio raport z tego przeglądu.
1.
W przypadku gdy emitentem instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku jest jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 pkt 20 lit. a) Rozporządzenia, emitent jest zobowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej. W roku, w którym dokonano emisji instrumentów dłużnych, do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu emitent dołącza dodatkowo opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości wykupu tych instrumentów.
2.
Raport, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie określonym w § 101 ust. 9a, z zastrzeżeniem § 101 ust. 11 i § 103 Rozporządzenia.
1.
Emitent istniejący w dniu 31 grudnia 2003 roku, który wprowadził do obrotu na rynku jedynie instrumenty dłużne gwarantowane bezwarunkowo i nieodwołalnie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w rozumieniu § 2 pkt 20 lit. a) Rozporządzenia, jest zobowiązany do przekazywania raportów okresowych wyłącznie w formie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi emitenta
zasadami rachunkowości.
2.
Do raportów, o których mowa w ust. 1, emitent jest zobowiązany dołączyć opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu finansowym oraz raport z badania sprawozdania finansowego.
3.
Przy wszystkich danych zawartych w sprawozdaniach finansowych będących częścią raportów, o których mowa w ust. 1, prezentuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego.
1.
Spółka weryfikuje wypełnianie przez emitentów instrumentów dłużnych wymogów, o których mowa w Ustawie o ofercie, w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących emitenta i instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku.
2.
W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu przez emitenta obowiązków informacyjnych a w szczególności po otrzymaniu wniosku KNF o przekazanie opinii, o której mowa w art. 96 przesłanki wykluczenia papierów wartościowych z obrotu lub nałożenia kary pieniężnej ust. 2 Ustawy o ofercie, Spółka może zwrócić się do emitenta o udzielenie niezbędnych wyjaśnień.
3.
Emitent zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni udzielić wyjaśnień, o których mowa w ust. 2.
4.
Spółka w terminie 7 dni od otrzymania wniosku KNF lub po otrzymaniu wyjaśnień od emitenta, sporządza opinię, o której mowa w ust. 2 i przekazuje ją niezwłocznie KNF.
Do obrotu na rynku mogą zostać wprowadzone instrumenty dłużne dopuszczone do tego obrotu.
1.
Wprowadzenie do obrotu instrumentów dłużnych na rynku następuje na wniosek emitenta.
2.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku oraz dokumenty i informacje, jakie powinien dostarczyć podmiot składający wniosek.
3.
Zarząd Spółki wprowadza instrumenty dłużne do obrotu na rynku pod warunkiem podjęcia przez Krajowy Depozyt uchwały o rejestracji danych instrumentów dłużnych w depozycie.
4.
Zarząd Spółki, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie do obrotu na rynku wskazanych przez KNF instrumentów dłużnych, na okres nie dłuższy niż 10 dni.
1.
Zarząd Spółki podejmując uchwałę w sprawie wprowadzenia instrumentów dłużnych do obrotu na rynku określa w szczególności datę wprowadzenia do obrotu, jednostkę obrotu oraz jednostkę obligatoryjną.
2.
W przypadku instrumentów dłużnych o oznaczonym terminie wykupu, Zarząd Spółki określa także datę zakończenia notowania.
1.
W przypadku instrumentów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa, Zarząd Spółki wprowadzając do obrotu daną emisję (serię) nie określa liczby wprowadzanych instrumentów dłużnych.
2.
Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie instrumentów dłużnych, o których mowa w ust. 1, znajdujących się w obrocie na rynku po otrzymaniu od emitenta informacji o liczbie instrumentów dłużnych oznaczonych jednym kodem w depozycie.
1.
Zarząd Spółki może zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres do 3 miesięcy:
1)
na wniosek emitenta, w tym w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji,
2)
jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na rynku
- pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.
2.
Zarząd Spółki zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres do 3 miesięcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu.
3.
Zarząd Spółki zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.
4.
Upoważniony pracownik Spółki może zawiesić obrót instrumentami dłużnymi na okres do jednego dnia, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2.
5.
W przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych rynku, przez co najmniej 5 członków, Spółka może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi.
1.
Zarząd Spółki wyklucza instrumenty dłużne z obrotu:
1)
gdy ich zbywalność stała się ograniczona,
2)
na żądanie KNF,
3)
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4)
jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu,
5)
w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
2.
Zarząd Spółki może wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu w przypadku:
1)
gdy emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na rynku,
2)
ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
3)
otwarcia likwidacji emitenta,
4)
złożenia stosownego wniosku przez emitenta
- pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.
3.
Zarząd Spółki może uzależnić wykluczenie instrumentów dłużnych z obrotu na rynku na wniosek ich emitenta od spełnienia dodatkowych warunków.
4.
Przed podjęciem decyzji w sprawie wykluczenia instrumentów dłużnych z obrotu Zarząd Spółki może zawiesić obrót tymi instrumentami. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się § 22 ust. 1.
1.
Emitent zobowiązany jest poinformować Spółkę o planowanym umorzeniu wszystkich instrumentów dłużnych oznaczonych jednym kodem w depozycie w związku z nabyciem lub wcześniejszym ich wykupem, na co najmniej 2 dni przed planowaną datą umorzenia.
2.
Z momentem umorzenia wszystkich instrumentów dłużnych oznaczonych jednym kodem w depozycie w wyniku nabycia lub wcześniejszego wykupu przez emitenta uznaje się, że instrumenty te zostały wycofane z obrotu na rynku.
3.
Emitent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę o dokonaniu umorzenia, o którym mowa w ust. 2, oraz przekazać dokument potwierdzający dokonanie umorzenia instrumentów.
4.
W przypadku niepoinformowania przez emitenta w sposób, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od momentu umorzenia, Zarząd Spółki może nałożyć na emitenta karę pieniężną.
5.
W przypadku nabycia lub wcześniejszego wykupu przez emitenta części instrumentów dłużnych, oznaczonych jednym kodem w depozycie, w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki może podjąć uchwałę o wykluczeniu danych instrumentów dłużnych z obrotu na rynku.
W przypadku podjęcia uchwały o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu, Spółka informuje o tym niezwłocznie KNF, Krajowy Depozyt, KDPW_CCP oraz członków.
Informacje o podjęciu uchwały o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu na rynku, a także o wstrzymaniu dopuszczenia do obrotu na rynku lub wprowadzenia do obrotu podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o obrocie.
1.
Członkiem może zostać:
1)
firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 33 Ustawy o obrocie,
2)
zagraniczna firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 32 Ustawy o obrocie, nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 zadania Krajowego Depozytu ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy o obrocie lub spółki prowadzącej izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a izba rozliczeniowa i izba rozrachunkowa Ustawy o obrocie,
4)
inny podmiot, posiadający osobowość prawną, niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu lub spółki, o której mowa w pkt 3, pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu lub spółki, o której mowa w pkt 3, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczeniem zawartych transakcji.
2.
Stroną transakcji na rynku może być wyłącznie:
1)
członek, z zastrzeżeniem ust. 3,
2)
KDPW_CCP – wyłącznie w związku z funkcjonowaniem systemu, o którym mowa w art. 59 organizacja i rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym ust. 2 Ustawy o obrocie, gwarantującego prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji zawartych na rynku regulowanym i zgodnie z jego celem,
3)
spółka prowadząca izbę rozliczeniową – wyłącznie w związku z funkcjonowaniem systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, o którym mowa w art. 68c rozliczenia transakcji w obrocie zorganizowanym ust. 2 Ustawy o obrocie.
3.
Członek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, może zawierać transakcje na rynku wyłącznie na własny rachunek.
Podmiot, o którym mowa w § 27 ust. 1, może zostać dopuszczony do działania na rynku, jeżeli:
1)
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku gdy z zakresu działalności podejmowanej na rynku wynika obowiązek posiadania zezwolenia, zgodnie z właściwymi przepisami,
2)
posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka,
3)
zobowiązał się zapewnić wykonywanie obowiązków w związku z rozliczeniem zawartych na rynku transakcji,
4)
posiada środki organizacyjno-techniczne umożliwiające zapewnienie dostępu do platformy transakcyjnej rynku.
1.
Dopuszczenie do działania na rynku wymaga uchwały Zarządu Spółki podjętej na wniosek podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do działania na rynku.
2.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach szczegółowe warunki jakim powinien odpowiadać wniosek o dopuszczenie do działania na rynku oraz dokumenty i informacje jakie powinien dostarczyć wnioskodawca.
1.
Dopuszczając do działania na rynku Zarząd Spółki określa zakres działania danego członka na rynku zgodny z jego wnioskiem oraz zakresem posiadanych uprawnień.
2.
Członek może działać na rynku w zakresie:
1)
na rachunek własny lub
2)
na rachunek klienta.
Składający wniosek o dopuszczenie do działania na rynku, jak również członek, zobowiązani są niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o dopuszczenie do działania na rynku.
1.
Zarząd Spółki rozpatruje wniosek o dopuszczenie do działania na rynku w terminie 14 dni od momentu dostarczenia przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów i informacji określonych w Szczegółowych Zasadach.
2.
Zarząd Spółki w przypadku stwierdzenia przesłanek podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia do działania na rynku zobowiązany jest przed podjęciem uchwały, zapewnić wnioskodawcy możliwość wypowiedzenia się, co do sprawy.
3.
Zarząd Spółki może uchylić uchwałę o dopuszczeniu do działania na rynku, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie nastąpiło rozpoczęcie działania na rynku.
1.
Zarząd Spółki odmawia dopuszczenia do działania na rynku, jeżeli nie są spełnione warunki dopuszczenia określone w Regulaminie. Odmawiając dopuszczenia do działania na rynku Zarząd Spółki zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję.
2.
W przypadku odmowy dopuszczenia do działania na rynku, Zarząd Spółki niezwłocznie przekazuje wnioskodawcy odpis uchwały z uzasadnieniem.
3.
W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie i na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
1.
Zarząd Spółki wyznacza datę rozpoczęcia przez członka działania na rynku, pod warunkiem spełnienia przez członka warunków techniczno-organizacyjnych dostępu do platformy transakcyjnej rynku oraz po udokumentowaniu przez niego możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych przez siebie transakcji.
2.
W przypadku członka, który nie będzie samodzielnie rozliczał zawieranych przez siebie transakcji na rynku, udokumentowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera także zobowiązanie uczestnika rozliczającego KDPW_CCP odpowiedzialnego za rozliczanie zawieranych przez danego członka transakcji do przestrzegania postanowień § 35 ust. 1.
3.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach sposób udokumentowania, o którym mowa w ust. 1
1.
Członek oraz podmiot, o którym mowa w § 34 ust. 2, zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Spółkę o częściowej lub całkowitej utracie przez niego możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na rynku.
2.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach tryb i zasady zawiadamiania, o którym mowa w ust. 1.
Członek zobowiązany jest prowadzić działalność zgodnie z regulacjami obowiązującymi na rynku oraz zasadami staranności i bezstronności wobec uczestników obrotu, a także z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obrotu, a w szczególności:
1)
zapewnić we właściwym czasie odpowiednie informacje swoim klientom związane z realizacją na ich rachunek zleceń,
2)
nie dokonywać transakcji na własny rachunek na warunkach uprzywilejowanych w stosunku do analogicznych transakcji przeprowadzanych na rachunek klienta,
3)
nie podejmować działań, a w szczególności składać takich zleceń, które mają na celu stwarzanie warunków, w których cena instrumentów dłużnych, układ zleceń lub transakcje nie wyrażają rzeczywistej sytuacji rynkowej.
1.
Członek zobowiązany jest do stosowania środków organizacyjnych i technicznych służących kontroli wielkości i poprawności zleceń składanych na rynku.
2.
Członek zobowiązany jest do nieskładania zleceń i niezawierania transakcji naruszających regulacje obowiązujące na rynku, zasady uczciwego obrotu lub uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji lub wykorzystania informacji poufnej.
3.
Członek zobowiązany jest do badania zleceń oraz zawieranych przez siebie transakcji pod kątem możliwości wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2.
4.
Członek zobowiązany jest do informowania Spółki o każdym zauważonym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2, ze swoim udziałem lub innych członków.
1.
Zarząd Spółki na wniosek członka może zmienić zakres jego działalności na rynku.
2.
Zarząd Spółki na wniosek członka podejmuje uchwałę o zakończeniu jego działania na rynku.
1.
Członek prowadzi działalność na rynku poprzez upoważnione przez siebie osoby (zwane dalej maklerami rynku).
2.
Maklerem rynku może zostać osoba, która:
1)
jest wpisana na listę maklerów papierów wartościowych prowadzoną przez KNF, w przypadku, gdy Ustawa o obrocie takie wymaganie w danym przypadku przewiduje,
2)
posiada odpowiednie, zweryfikowane przez członka, kwalifikacje i doświadczenie, zapewniające sprawność i bezpieczeństwo obrotu na rynku,
3)
odbyła szkolenie organizowane przez Spółkę,
4)
jest zatrudniona przez członka lub jest członkiem jego władz.
3.
Makler rynku zatrudniony przez jednego członka lub będący członkiem jego władz, nie może być zatrudniony przez innego członka ani być członkiem władz innego członka.
4.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach kryteria niezbędne do dokonania oceny w zakresie spełniania przez maklerów rynku wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz zakres szkolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
1.
Za działalność maklera rynku związaną z działaniem na rynku całkowitą odpowiedzialność ponosi członek.
2.
Makler rynku zobowiązany jest działać na rynku zgodnie z przepisami obowiązującymi na rynku.
3.
Zarząd Spółki może zawiesić maklera rynku w działalności na rynku na okres do 6 miesięcy w przypadku naruszenia przez niego przepisów obowiązujących na rynku.
4.
Zarząd Spółki zawiesza maklera rynku w działalności na rynku w przypadku zawieszenia jego uprawnień do wykonywania zawodu przez KNF - na okres zawieszenia.
5.
Zarząd Spółki wyraża sprzeciw co do dalszego wykonywania działalności na rynku przez maklera rynku w przypadku rażącego naruszenia przez niego przepisów obowiązujących na rynku.
6.
W przypadkach, o których mowa w ust. 3 - 5, Spółka niezwłocznie przekazuje członkowi odpis uchwały z uzasadnieniem.
7.
W przypadku podjęcia uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 3 oraz ust. 5, członek może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie i na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
1.
Animatorem jest w rozumieniu Regulaminu członek wykonujący na własny rachunek czynności mające na celu wspomaganie płynności danego instrumentu dłużnego. Funkcja animatora może być pełniona wyłącznie przez członka dopuszczonego do działania na rynku w zakresie na rachunek własny, na podstawie:
1)
umowy z emitentem (zwanego dalej animatorem emitenta) lub
2)
odrębnej umowy zawartej ze Spółką (zwanego dalej animatorem rynku).
2.
Do obowiązków animatora należy wspomaganie płynności danego instrumentu dłużnego na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach.
1.
Członek zamierzający rozpocząć pełnienie funkcji animatora emitenta zobowiązany jest, z wyprzedzeniem 5 dni, zawiadomić na piśmie Spółkę o tym zamiarze.
2.
Animator emitenta, powiadamia Spółkę o rezygnacji z pełnienia funkcji animatora z wyprzedzeniem jednego dnia przed planowanym zaprzestaniem wspomagania płynności danego instrumentu dłużnego.
3.
Wznowienie pełnienia funkcji animatora emitenta może nastąpić najwcześniej po upływie 30 dni od dnia zaprzestania wspomagania płynności danego instrumentu dłużnego.
Spółka może odebrać członkowi status animatora w przypadku niewykonywania przez niego obowiązków animatora.
Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu i zakończeniu pełnienia funkcji animatora dla danego instrumentu dłużnego.
1.
Spółka sprawuje ciągły nadzór nad przestrzeganiem przez członków zasad uczciwego obrotu oraz regulacji obowiązujących na rynku.
2.
Spółka może przeprowadzać kontrole działalności członków w zakresie związanym z obrotem na rynku oraz zasadami dostępu do platformy transakcyjnej rynku.
3.
O stwierdzonych naruszeniach Spółka niezwłocznie informuje KNF, nie później jednak niż 24 godziny od stwierdzenia takich naruszeń, z wyłączeniem przypadków nieistotnego naruszenia regulacji obowiązujących na rynku.
4.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach zasady i tryb przeprowadzania kontroli.
Spółka może zażądać od członka dodatkowych informacji i dokumentów w zakresie związanym z jego członkostwem na rynku.
1.
Spółka na bieżąco monitoruje transakcje zawierane na rynku w celu identyfikowania przypadków uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji lub wykorzystania informacji poufnej.
2.
Spółka informuje niezwłocznie KNF, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia, o każdym przypadku, o którym mowa w ust. 1.
1.
Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie zawieszenia działalności członka na rynku na okres do 3 miesięcy, w całości lub części, gdy:
1)
nie wykonuje on lub wykonuje nienależycie podstawowe obowiązki dotyczące obrotu na rynku wynikające z regulacji obowiązujących na rynku,
2)
jego działalność może naruszyć bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
3)
otrzyma zawiadomienie, o którym mowa w § 35 ust. 1 lub informację od KDPW_CCP o częściowej lub całkowitej utracie możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na rynku przez członka.
2.
Z chwilą zawieszenia działalności członka, w całości lub części, złożone przez niego zlecenia na rynku tracą ważność w zakresie objętym zawieszeniem.
3.
Upoważniony pracownik Spółki może zawiesić działalność członka na rynku na okres do jednego dnia, w przypadkach określonych w ust. 1.
1.
Zarząd Spółki może podjąć uchwałę w sprawie wykluczenia członka z działania na rynku, gdy członek przestał spełniać warunki określone w § 28 pkt 2.
2.
Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie wykluczenia członka z działania na rynku, gdy:
1)
rażąco narusza on przepisy obowiązujące na rynku,
2)
uzna, że jego działalność na rynku narusza bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu,
3)
upłynął termin zawieszenia członka, o którym mowa w § 48 ust. 1 pkt 3, a członek nie usunął jego przyczyny,
4)
przestał spełniać warunki określone w § 27 ust.1.
3.
Zarząd Spółki przed podjęciem uchwały o wykluczeniu członka z działania na rynku w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowiązany jest zapewnić członkowi, którego uchwała dotyczy, możliwość wypowiedzenia się, co do sprawy.
W przypadku gdy właściwy organ nadzoru:
1)
zawiesił zezwolenie członka na prowadzenie działalności, o ile posiadanie takiego zezwolenia jest wymagane właściwymi przepisami prawa,
2)
cofnął członkowi zezwolenie lub zezwolenie wygasło z mocy prawa, o ile posiadanie takiego zezwolenia jest wymagane właściwymi przepisami prawa,
3)
podjął decyzję, o której mowa w art. 169 wezwanie zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność w Polsce do zaprzestania naruszeń prawa ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 Ustawy o obrocie - Zarząd Spółki odpowiednio do decyzji organu nadzoru wyklucza członka z działania na rynku, zmienia jego zakres działania na rynku lub zawiesza działalność członka na rynku.
1.
W przypadku zawieszenia działalności członka lub wykluczenia członka z działania na rynku, Spółka niezwłocznie przekazuje członkowi odpis uchwały z uzasadnieniem.
2.
W przypadku podjęcia uchwały o zawieszeniu działalności członka na rynku, o ile zawieszenie nastąpiło na podstawie § 48 ust. 1, albo uchwały o wykluczeniu członka z działania na rynku, o ile wykluczenie nastąpiło na podstawie § 49 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1-3, członek może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie i na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
Obrót na rynku odbywa się w systemie notowań ciągłych oraz poza tym systemem poprzez zawieranie transakcji pakietowych i negocjowanych.
1.
Zawieranie transakcji odbywa się w dniach obrotu, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych we właściwych przepisach prawa, w godzinach 8.30 - 17.30, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem określonym w Szczegółowych Zasadach.
2.
Zarząd Spółki może określić inne, niż określone w ust. 1, dni, w których nie będzie odbywał się obrót na rynku.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 2, są podawane, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4.
W przypadku powstania szczególnych okoliczności mających wpływ na funkcjonowanie rynku, Zarząd Spółki może na czas określony zmienić godziny dnia obrotu.
5.
Zarząd Spółki może odwołać dzień obrotu z ważnych powodów, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków.
6.
Spółka informuje KNF o wszystkich złożonych zleceniach i zawartych transakcjach.
1.
Minimalna nominalna wartość transakcji w systemie notowań ciągłych i transakcji negocjowanych wynosi:
1)
w przypadku instrumentów dłużnych nominowanych w złotych - 100.000 złotych,
2)
w przypadku instrumentów dłużnych nominowanych w walucie obcej – odpowiednio 100.000 danej waluty.
2.
Minimalna nominalna wartość transakcji pakietowych wynosi:
1)
w przypadku instrumentów dłużnych nominowanych w złotych - 500.000 złotych,
2)
w przypadku instrumentów dłużnych nominowanych w walucie obcej – odpowiednio 500.000 danej waluty.
3.
Zarząd Spółki może zmienić minimalne nominalne wartości transakcji, o których mowa w ust. 1 i 2, dla wszystkich lub poszczególnych instrumentów dłużnych.
1.
Obrót w systemie notowań ciągłych odbywa się poprzez automatyczne kojarzenie zleceń zgodnie z ust. 2-4.
2.
Zlecenie uważa się za złożone na rynku z chwilą jego rejestracji na platformie transakcyjnej rynku.
3.
Realizacja zleceń następuje z uwzględnieniem zasady najlepszej ceny dostępnej na rynku, tzn. najwyższej dla zleceń kupna lub najniższej dla zleceń sprzedaży, a w przypadku, gdy ceny w zleceniach są takie same, realizacja następuje z uwzględnieniem kolejności ich rejestracji, z zastrzeżeniem zleceń WAN.
4.
Zawarcie transakcji następuje z chwilą skojarzenia zlecenia kupna i sprzedaży.
1.
Zlecenia są anonimowe, składane z wykorzystaniem terminala.
2.
Zlecenie może zawierać dodatkowy warunek realizacji w całości (zlecenie WAN) lub realizacji bez publikacji na rynku (zlecenie RBZ).
3.
Minimalna wartość zlecenia nie może być niższa niż minimalna nominalna wartość transakcji określona w § 54 ust. 1.
1.
Zlecenie powinno określać w szczególności:
1)
symbol instrumentu dłużnego,
2)
rodzaj zlecenia - kupno bądź sprzedaż,
3)
liczbę instrumentów dłużnych,
4)
cenę instrumentu dłużnego,
5)
datę i czas złożenia zlecenia na rynku,
6)
identyfikator określający typ zlecenia,
7)
nazwę członka,
8)
oznaczenie konta do rozliczania lub rozrachunku transakcji.
2.
Ogłoszeniu na rynku podlegają wyłącznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.
1.
Cena instrumentów dłużnych w zleceniach i transakcjach określana jest w procentach ich wartości nominalnej.
2.
Cena instrumentów dłużnych oznacza cenę minimalną w przypadku zleceń sprzedaży lub cenę maksymalną w przypadku zleceń kupna.
1.
Zlecenia złożone w dniu obrotu są wiążące do końca dnia obrotu, z zastrzeżeniem § 60.
2.
Zlecenie składane na rynek może być realizowane w całości lub w części, z zastrzeżeniem zlecenia WAN.
3.
Zlecenie zrealizowane w części, pozostaje na rynku, jeżeli jego wartość jest nie mniejsza niż minimalna nominalna wartość transakcji, o której mowa w § 54 ust. 1, a wolumen odpowiada odpowiednio jednostce obrotu lub jednostce obligatoryjnej ustalonej dla danego instrumentu dłużnego.
1.
Zlecenie złożone przez danego członka może być przez niego usunięte w trakcie trwania dnia obrotu.
2.
Zlecenia usuwane są z rynku w przypadku zawieszenia obrotu instrumentami dłużnymi.
3.
W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, Spółka może nakazać członkowi usunięcie zlecenia lub usunąć zlecenie.
1.
Przez transakcję pakietową rozumie się transakcję, której warunki zostały uzgodnione przez strony transakcji poza rynkiem, a następnie potwierdzone poprzez złożenie zgodnych zleceń poza systemem notowań ciągłych.
2.
Transakcja pakietowa zostaje zawarta z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na platformie transakcyjnej rynku, który następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przez Spółkę złożenia zgodnych zleceń, o których mowa w ust. 1.
3.
Zlecenia, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać parametry, o których mowa w § 57 ust. 1 pkt 1-4 i 6-8, termin rozrachunku transakcji oraz wskazywać drugą stronę transakcji.
1.
Cena instrumentu dłużnego w transakcji pakietowej może różnić się nie więcej niż o 10 % od jego średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich 5 dni obrotu przed dniem poprzedzającym zawarcie transakcji pakietowej.
2.
W przypadku, kiedy nie można ustalić średniej ceny w sposób określony w ust. 1, cena w transakcji pakietowej może różnić się nie więcej niż o 15 % od ostatniej ceny fixingowej instrumentu referencyjnego dla instrumentu dłużnego będącego przedmiotem transakcji.
3.
Instrumentem referencyjnym jest instrument dłużny emitowany przez Skarb Państwa będący przedmiotem fixingu o najbardziej zbliżonym terminie wykupu i charakterystyce.
4.
Spółka może wyrazić zgodę na zawarcie transakcji pakietowej niespełniającej warunków określonych w ust. 1–2, gdy nastąpiła zmiana czynników determinujących wycenę instrumentu dłużnego będącego przedmiotem transakcji, w szczególności zmiana ratingu instrumentów dłużnych lub wiarygodności kredytowej emitenta.
1.
Przez transakcję negocjowaną rozumie się transakcję zawartą poza systemem notowań ciągłych, której warunki zostały ustalone bezpośrednio pomiędzy stronami przy wykorzystaniu platformy transakcyjnej rynku poprzez skierowanie do jednego lub wszystkich członków zapytania ofertowego (RFQ).
2.
Zapytanie ofertowe (RFQ) umożliwia dwustronne negocjowanie warunków transakcji.
3.
Zapytanie ofertowe (RFQ) nie stanowi dla składającego zobowiązania do złożenia zleceń odpowiadających treści zapytania.
4.
Transakcja negocjowana zostaje zawarta z chwilą skojarzenia zleceń zawierających potwierdzone zgodne parametry, o których mowa w § 57 ust. 1 pkt 1-4 i 6, termin rozrachunku transakcji oraz wskazanie drugiej strony transakcji.
5.
Transakcja negocjowana może być zawarta wyłącznie na warunkach wynikających z sytuacji rynkowej tj. aktualnych cen oraz wolumenów zleceń złożonych na rynku oraz innych czynników determinujących wycenę instrumentu dłużnego będącego przedmiotem transakcji negocjowanej.
1.
W przypadku wystąpienia awarii w systemie rynku, w wyniku, której nastąpiło błędne zawarcie transakcji, Zarząd Spółki może unieważnić wszystkie lub część transakcji zawartych w danym dniu obrotu na rynku, nie później jednak niż do godz. 24.00 danego dnia obrotu.
2.
W przypadku unieważnienia transakcji Spółka informuje podmioty będące stronami transakcji o unieważnieniu danej transakcji.
3.
Członek zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Spółce, nie później jednak niż w terminie godziny od powzięcia informacji o każdym przypadku wystąpienia awarii lub nieprawidłowości działania systemu rynku, w tym informacji o błędnie zawartych transakcjach.
4.
W przypadku unieważnienia transakcji po zakończeniu dnia obrotu, Spółka informuje o podjętej uchwale KNF oraz członków.
1.
W uzasadnionych przypadkach Spółka może anulować zawartą transakcję na wniosek członka, który złożył zlecenie. Transakcja może zostać anulowana, jeżeli została zawarta na podstawie zlecenia, w którym członek wprowadził błędnie limit ceny, wolumen, rodzaj zlecenia lub symbol instrumentu dłużnego, a zgodę na jej anulowanie wyrazi druga strona transakcji.
2.
Anulowanie transakcji może nastąpić nie później niż 180 minut od jej zawarcia oraz nie później niż 120 minut po zakończeniu dnia obrotu. Spółka może zawiesić obrót instrumentem dłużnym będącym przedmiotem transakcji, której dotyczy wniosek o anulowanie, do czasu podjęcia decyzji przez Spółkę.
3.
W przypadku anulowania transakcji Zarząd Spółki może anulować również inne transakcje zawarte na danym instrumencie dłużnym po rejestracji przez platformę transakcyjną rynku zlecenia, o którym mowa w ust. 1, jednakże pod warunkiem wyrażenia zgody na anulowanie przez więcej niż połowę członków będących stronami transakcji podlegających anulowaniu, jeżeli przedmiotem transakcji tych członków jest liczba instrumentów dłużnych stanowiących, co najmniej 90 % całkowitego wolumenu transakcji podlegających anulowaniu (przez całkowity wolumen transakcji rozumie się sumę liczby instrumentów dłużnych, będących przedmiotem wszystkich podlegających anulowaniu transakcji, pomnożoną przez dwa).
4.
Transakcję anulowaną uważa się za niezawartą. Zlecenia, które były podstawą zawarcia anulowanej transakcji, nie są przywracane na rynek.
5.
Decyzja o anulowaniu transakcji przekazywana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości.
6.
Spółka przekazuje KNF informację o każdym wniosku o anulowanie transakcji wraz z kopią wszystkich dokumentów, które dotyczą tego wniosku.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach szczegółowe warunki realizacji zleceń, zawierania transakcji w systemie notowań ciągłych, zawierania transakcji pakietowych i negocjowanych oraz unieważniania i anulowania transakcji.
1.
Rozliczenie transakcji dokonywane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką i KDPW_CCP.
2.
Rozrachunek transakcji dokonywany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką i Krajowym Depozytem.
3.
Spółka przekazuje do Krajowego Depozytu lub KDPW_CCP, w uzgodnionym terminie, dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia i rozrachunku transakcji.
4.
Transakcje objęte są gwarancją funduszu, o którym mowa w art. 65 fundusz zabezpieczający Ustawy o obrocie, z wyłączeniem transakcji pakietowych i transakcji negocjowanych.
1.
Spółka upowszechnia informacje dotyczące zleceń, transakcji i obrotów na rynku, a w szczególności następujące dane:
1)
pięciu najlepszych poziomów cenowych w stosunku do ofert kupna i ofert sprzedaży zamieszczonych na rynku – z wyszczególnieniem liczby zleceń i łącznego wolumenu zleceń dla każdego z tych poziomów cenowych,
2)
wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę i czas zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej w systemie notowań ciągłych,
3)
wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej poza systemem notowań ciągłych,
4)
kursy minimalny i maksymalny transakcji oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym w systemie notowań ciągłych.
2.
Upowszechnianie informacji, o których mowa:
1)
w ust. 1 pkt 1 – następuje w czasie rzeczywistym,
2)
w ust. 1 pkt 2 – następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji,
3)
w ust. 1 pkt 3 – następuje najpóźniej przed rozpoczęciem następnego dnia obrotu,
4)
w ust. 1 pkt 4 – następuje niezwłocznie po zakończeniu dnia obrotu.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są upowszechnianie w formie przekazu elektronicznego.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, Spółka może podjąć decyzję o opóźnieniu lub zawieszeniu upowszechniania informacji, podając do publicznej wiadomości przyczynę tego opóźnienia lub zawieszenia oraz, w miarę możliwości, informacje o planowanym wznowieniu upowszechniania
informacji.
1.
Prawo dostępu do platformy transakcyjnej rynku mają wyłącznie osoby upoważnione przez członków oraz KDPW_CCP.
2.
Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na dostęp do platformy transakcyjnej rynku, na określonych przez siebie zasadach, innych osób niż określone w ust. 1.
3.
Osoby, które otrzymały prawo dostępu do platformy transakcyjnej rynku, mogą z niego korzystać tylko w takim czasie i w takim zakresie oraz miejscu, w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich zadań zgodnie z porządkiem obrotu na rynku.
4.
Członkowie, KDPW_CCP i osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są dołożyć należytej staranności w celu uniemożliwienia uzyskania dostępu do platformy transakcyjnej rynku przez osoby nieuprawnione.
Dostęp do platformy transakcyjnej rynku realizowany jest wyłącznie poprzez udostępnione przez Spółkę terminale.
1.
Członkowie są zobowiązani do utrzymania w należytym stanie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do prawidłowego dostępu do platformy transakcyjnej rynku.
2.
Członkowie zobowiązani są umożliwić dostęp do swoich połączeń z platformą transakcyjną rynku upoważnionym pracownikom Spółki, celem dokonania kontroli stanu połączenia i prawidłowości ich wykorzystywania.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach zasady i warunki techniczne dostępu do platformy transakcyjnej rynku.
1.
Spory o prawa majątkowe pomiędzy stronami transakcji zawieranych na rynku wynikające z przebiegu lub porządku obrotu na rynku rozstrzyga sąd polubowny, o którym mowa w § 25 statutu Spółki, powoływany do rozstrzygnięcia poszczególnego sporu.
2.
Sąd, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga także spory o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a stronami transakcji jakie mogą wyniknąć z tytułu wykonywania czynności w ramach obrotu na rynku.
3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do sądu, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz 296, z późn. zm.).
1.
W przypadku naruszenia przez emitenta lub członka obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących na rynku, może zostać nałożona przez Zarząd Spółki kara regulaminowa.
2.
Karami regulaminowymi są:
1)
upomnienie,
2)
kara pieniężna w wysokości od 2.000 do 100.000 zł.
3.
Postępowanie o nałożenie kary regulaminowej może być wszczęte w ciągu 3 miesięcy od dnia powzięcia przez Spółkę informacji o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż po upływie 1 roku od dnia naruszenia tych obowiązków.
1.
Emitent lub członek może w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Spółki o nałożeniu kary regulaminowej wnieść odwołanie od tej uchwały do sądu polubownego, o którym mowa w § 25 statutu Spółki.
2.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania uchwała Zarządu Spółki nie podlega wykonaniu.
3.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie uchwały.
4.
Sąd polubowny rozpoznaje odwołanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.
5.
W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w momencie przekazania dodatkowych informacji.
6.
Sąd polubowny może:
1)
utrzymać w mocy uchwałę Zarządu Spółki, albo
2)
uchylić uchwałę Zarządu Spółki i umorzyć sprawę, albo
3)
zmienić uchwałę Zarządu Spółki i orzec co do istoty sprawy, albo
4)
stwierdzić niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminu do wniesienia odwołania.
7.
Postanowienie sądu polubownego, o którym mowa w ust. 6, jest ostateczne i podlega wykonaniu.
8.
Informacja o nałożeniu kary regulaminowej może zostać podana przez Spółkę do publicznej wiadomości, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 1.
W terminie 14 dni od daty doręczenia podlegającej wykonaniu uchwały Zarządu Spółki lub postanowienia sądu polubownego, emitent lub członek powinien wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, emitent lub członek zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Spółce.
Jeżeli pomimo wezwania do zapłaty kary regulaminowej emitent lub członek uchyla się od jej zapłacenia, Zarząd Spółki może zawiesić obrót instrumentami dłużnymi danego emitenta lub zawiesić prawo członka do działania na rynku, nie dłużej jednak niż na okres określony odpowiednio w § 22 ust. 1 lub § 48 ust. 1.
1.
Wykaz stałych opłat za korzystanie z urządzeń Spółki oraz opłat transakcyjnych, a także zasady ustalania ich wysokości zostały określone w załączniku nr 2 do Regulaminu.
2.
Rada Nadzorcza Spółki może ustanowić, inne niż określone w ust. 1, opłaty oraz zasady ustalania ich wysokości.
3.
Członkowie są zobowiązani do uiszczania opłat na rzecz Spółki określonych w załączniku do Regulaminu oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
4.
Emitenci instrumentów dłużnych są zobowiązani do uiszczania opłat na rzecz Spółki określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
Zarząd Spółki może obniżyć wysokość lub zwolnić z opłat określonych zgodnie z § 78 ust. 1 i 2.
Spółka określa w Szczegółowych Zasadach zasady obliczania i pobierania opłat, z zastrzeżeniem § 78 ust. 1.
Spółka może określić w Szczegółowych Zasadach szczegółowe zasady przeliczania wartości określonych w Regulaminie wyrażonych w złotych i w walutach obcych, na podstawie kursów ustalanych przez NBP.
1.
Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia udostępnienia uczestnikom obrotu tych zmian, na dokonanie, których zgody udzieliła KNF.
2.
W przypadku, gdy zmiany w Regulaminie nie wchodzą w życie z początkiem kwartału kalendarzowego, postanowienia w zakresie opłat obowiązują od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego.
1.
W celu wykonania delegacji zawartych w Regulaminie, Zarząd Spółki uchwala Szczegółowe Zasady.
2.
Uchwała w tej sprawie, jak również jej zmiany są podawane do wiadomości uczestników obrotu co najmniej na dwa tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.
W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. zawieranie transakcji w dniu obrotu, o którym mowa w § 53 ust. 1, będzie odbywać się w godzinach 8.30-17.00.


                                                    Załączniki  do Regulaminu

                                                     obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

 

Załącznik nr 1

 

 

 

PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

 

1. W przypadkach przewidzianych w Regulaminie podmiotom, których dotyczy uchwała Zarządu, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy może być złożony w terminie 7 dni od doręczenia podmiotom, o których mowa w ust. 1, odpowiedniej uchwały z uzasadnieniem.

 3. Zarząd Spółki zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek, o którym mowa ust. 1, w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

 4. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w momencie przekazania odpowiednich informacji.

 5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony po terminie albo nie został uzupełniony o dodatkowe informacje w terminie wyznaczonym przez Spółkę, Zarząd Spółki odrzuca wniosek.

 6. Przed podjęciem ponownej decyzji Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o wydanie opinii w przedmiocie złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

Załącznik nr 2


OPŁATY POBIERANE OD CZŁONKÓW RYNKU

 

screenshot_-_2013-09-13__12_49_08_02

Zasady ustalania wysokości opłat transakcyjnych:

1) Opłaty transakcyjne pobierane są od wartości transakcji zawartych w danym miesiącu kalendarzowym.

2) Opłaty transakcyjne pobierane są od każdej strony transakcji.

3) Opłaty transakcyjne nie są pobierane za transakcje anulowane.

4) Opłata, o której mowa w pkt 2.1., pobierana jest  w wysokości nie  mniejszej niż 500 zł miesięcznie.

5) W przypadku instrumentów dłużnych w walucie obcej, dla potrzeb obliczania opłat transakcyjnych , dokonuje się przeliczenia miesięcznej wartości transakcji na złote, według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego danej waluty obcej z dnia wystawienia faktury. W przypadku, gdy w danym dniu kurs średni waluty obcej nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni kurs średni tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...