• Regulamin pracy Rady Mini...
  22.05.2024

Regulamin pracy Rady Ministrów

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów

Obserwuj akt

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

1.
Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w niniejszej uchwale.
2.
Przepisy uchwały dotyczące ministrów stosuje się również do członków Rady Ministrów, o których mowa w art. 147 skład Rady Ministrów ust. 2 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem odrębności wynikających z zakresu i trybu ich działania.

DZIAŁ II. Rada Ministrów

Rozdział 1. Zasady działania Rady Ministrów

1.
Rada Ministrów działa na zasadzie kolegialności, rozpatrując sprawy i podejmując rozstrzygnięcia na posiedzeniach.
2.
Rada Ministrów może również rozstrzygać sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
Przed wniesieniem sprawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów członek Rady Ministrów uzgadnia stanowisko z innymi członkami Rady Ministrów.
W zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale i przepisach odrębnych projekty dokumentów rządowych, a także wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 2. Obowiązki członków Rady Ministrów

Inicjując i realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, członkowie Rady Ministrów w szczególności:
1)
zapewniają, każdy w zakresie swojej właściwości, należyte przygotowanie i wszechstronne rozważenie spraw wnoszonych przez nich do rozpatrzenia przez Radę Ministrów;
2)
współdziałają w realizacji ustaleń Rady Ministrów;
3)
powstrzymują się od działań osłabiających wewnętrzną spójność polityki ustalonej przez Radę Ministrów.
Członkowie Rady Ministrów w swoim działaniu kierują się interesem publicznym, oddzielając sprawy osobiste od obowiązków służbowych.
1.
Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.
2.
Członek Rady Ministrów nie może podejmować publicznej krytyki Rządu oraz projektów wnoszonych przez innych członków Rady Ministrów albo decyzji podjętych przez nich w zakresie ich właściwości.
3.
Wypowiedzi publiczne członka Rady Ministrów dotyczące istotnych spraw z zakresu działania innego członka Rady Ministrów powinny być z nim uzgodnione.
1.
Członek Rady Ministrów informuje Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o każdym wyjeździe, z którym wiąże się dłuższa niż jednodniowa nieobecność w siedzibie urzędu.
2.
Wyjazd na okres dłuższy niż trzy dni oraz wyjazd poza granice kraju wymagają zgody Prezesa Rady Ministrów.
3.
Zgoda Prezesa Rady Ministrów jest udzielana na podstawie wniosku członka Rady Ministrów, składanego za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który zawiera informację o przyczynach i terminie wyjazdu, a w przypadku wyjazdu poza granice kraju, również zwięzłe uzasadnienie wyjazdu, ze wskazaniem kraju, organu lub instytucji zapraszającej oraz składu delegacji.

Rozdział 3. Posiedzenia Rady Ministrów

1.
Rada Ministrów odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez Prezesa Rady Ministrów.
2.
W uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć inny termin posiedzenia Rady Ministrów niż określony w ust. 1.
1.
Posiedzenia Rady Ministrów przygotowuje i obsługuje Sekretarz Rady Ministrów.
2.
Sekretarz Rady Ministrów wykonuje powierzone mu w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów i niniejszej uchwale obowiązki, jak również inne zadania wskazane przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, przy pomocy właściwych komórek organizacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3.
W zakresie powierzonych mu obowiązków Sekretarz Rady Ministrów współdziała w szczególności z Rządowym Centrum Legislacji, sekretarzami komitetów właściwych do rozpatrywania projektów dokumentów rządowych oraz z Radą Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów.
1.
Sekretarz Rady Ministrów doręcza uczestnikom posiedzenia Rady Ministrów projekt porządku obrad nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.
2.
Projekt porządku obrad opracowuje oraz wprowadza w nim zmiany Sekretarz Rady Ministrów.
3.
Porządek obrad może zostać zmieniony przez Prezesa Rady Ministrów z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek członka Rady Ministrów.
1.
Udział członków Rady Ministrów w rozpatrywaniu spraw i podejmowaniu rozstrzygnięć na posiedzeniu Rady Ministrów jest obowiązkowy.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów może zwolnić członka Rady Ministrów z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu Rady Ministrów.
3.
Wnioski członków Rady Ministrów o zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu kieruje się do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do wiadomości Sekretarza Rady Ministrów, nie później niż do godziny 1600 dnia poprzedzającego termin posiedzenia Rady Ministrów, ze wskazaniem:
1)
przyczyny uniemożliwiającej udział w posiedzeniu;
2)
członka Rady Ministrów, który zostanie zaznajomiony ze stanowiskiem nieobecnego ministra w sprawach umieszczonych w projekcie porządku obrad i zaprezentuje je, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w czasie rozpatrywania tych spraw na posiedzeniu;
3)
sekretarza lub podsekretarza stanu, który, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, będzie uczestniczył w rozpatrywaniu spraw na posiedzeniu i składał oświadczenia oraz udzielał wyjaśnień.
4.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ministra na posiedzeniu, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w rozpatrywaniu spraw przez Radę Ministrów bierze udział wskazany przez ministra sekretarz lub podsekretarz stanu, a przy podejmowaniu rozstrzygnięć nieobecnego ministra może zastąpić inny minister wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.
1.
W posiedzeniach Rady Ministrów stale uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zobowiązane do uczestnictwa przez Prezesa Rady Ministrów, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im obowiązków w zakresie realizacji polityki ustalonej przez Radę Ministrów lub obsługi prac Rady Ministrów.
2.
Prezes Rady Ministrów może także zapraszać do udziału w posiedzeniu lub jego części, z głosem doradczym, inne osoby.
3.
Sekretarz Rady Ministrów informuje osoby, o których mowa w ust. 2, o zasadach uczestnictwa w posiedzeniu.
1.
Posiedzenia Rady Ministrów odbywają się przy obecności większości członków Rady Ministrów.
2.
Rozstrzygnięcia Rady Ministrów zapadają w drodze uzgodnienia.
3.
W przypadkach, w których osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Rady Ministrów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Rady Ministrów.
4.
Członek Rady Ministrów może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na tym posiedzeniu Rady Ministrów.
1.
Z posiedzenia Rady Ministrów sporządza się, pod nadzorem Sekretarza Rady Ministrów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych:
1)
pełny zapis jego przebiegu (na podstawie zapisu dźwiękowego), zwany dalej "zapisem posiedzenia";
2)
protokół ustaleń posiedzenia Rady Ministrów, zwany dalej "protokołem ustaleń".
2.
Zapis posiedzenia jest wewnętrznym dokumentem roboczym Rady Ministrów, który wykorzystuje się do sporządzenia protokołu ustaleń.
3.
Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych przez Radę Ministrów na posiedzeniu, z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych głosowań oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych. Kontrolę realizacji
ustaleń zamieszczonych w protokole ustaleń sprawuje Sekretarz Rady Ministrów.
4.
Członek Rady Ministrów może zgłosić do Sekretarza Rady Ministrów, zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń, wraz z wnioskiem o jego sprostowanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może także nastąpić z urzędu w każdym czasie.
5.
Sprostowania protokołu ustaleń dokonuje Sekretarz Rady Ministrów.
6.
Protokół ustaleń podpisują Prezes Rady Ministrów i Sekretarz Rady Ministrów.
7.
Protokół ustaleń przekazuje się członkom Rady Ministrów, wojewodom oraz organom i osobom wskazanym przez Prezesa Rady Ministrów.
8.
Zapis posiedzenia jest przechowywany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Z każdego posiedzenia Rady Ministrów jest sporządzany komunikat prasowy informujący w szczególności o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Komunikat przygotowuje rzecznik prasowy Rządu i podaje go do publicznej wiadomości.
Członkowie Rady Ministrów oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Ministrów nie mogą, bez zgody Prezesa Rady Ministrów, ujawniać jakichkolwiek informacji o jego przebiegu oraz o indywidualnych opiniach i stanowiskach wyrażanych na tym posiedzeniu przez jego uczestników.

DZIAŁ III. Postępowanie z projektami dokumentów rządowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
W rozumieniu niniejszej uchwały projektem dokumentu rządowego jest projekt:
1)
ustawy;
2)
aktu normatywnego Rady Ministrów;
3)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów lub ministra;
4)
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2.
W rozumieniu niniejszej uchwały projektem dokumentu rządowego jest także projekt innego dokumentu, w szczególności strategii, programu, sprawozdania, informacji, stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy lub innego stanowiska, przewidzianego w obowiązujących przepisach, zleconego przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów albo przygotowywanego za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów.
3.
Postępowanie z projektami umowy międzynarodowej, instrukcji negocjacyjnej i innych dokumentów związanych z zawieraniem i wypowiadaniem umów międzynarodowych regulują odrębne przepisy.
1.
Do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego jest uprawniony:
1)
członek Rady Ministrów, stosownie do zakresu swojej właściwości,
2a)
Prezes Rządowego Centrum Legislacji,
2)
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
3)
inny podmiot, jeżeli:
a) został upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów,
b) upoważnienie do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego wynika z przepisów odrębnych, w szczególności upoważniony w tym zakresie pełnomocnik Rządu
- zwany dalej "organem wnioskującym".
2.
Minister może upoważnić do opracowania lub do prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego centralny organ administracji rządowej podległy temu ministrowi lub przez niego nadzorowany. W takim przypadku do upoważnionego organu stosuje się przepisy dotyczące organu wnioskującego.
Postępowanie z projektami dokumentów rządowych obejmuje:
1)
opracowanie projektu;
2)
uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu;
3)
rozpatrzenie projektu przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw;
4)
rozpatrzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów;
5)
rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą - w przypadku projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia;
5a)
potwierdzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów - w przypadku projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia;
6)
rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów.
W toku postępowania z projektem dokumentu rządowego organ wnioskujący aktualizuje informacje i dane, których przedstawienie jest wymagane zgodnie z niniejszą uchwałą w uzasadnieniu projektu lub innych dokumentach.
Prezes Rządowego Centrum Legislacji opracowuje do celów informacyjnych, udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji i aktualizuje opisy procedur przyjmowania projektów dokumentów rządowych odnośnie do poszczególnych rodzajów dokumentów.

Rozdział 2. Opracowanie projektu dokumentu rządowego

1.
Organ wnioskujący podejmuje prace nad projektem dokumentu rządowego, jeżeli opracowanie danego dokumentu wynika w szczególności z:
1)
obowiązujących przepisów;
2)
konieczności wdrożenia lub wykonania prawa Unii Europejskiej;
3)
przyjętych strategii lub programów;
4)
dokonanych analiz i ocen stanu prawnego lub sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym uwzględniających konsultacje zagadnień z danej dziedziny życia społeczno-gospodarczego.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prace nad projektem dokumentu rządowego podejmuje się w terminie uwzględniającym wymagany termin wdrożenia lub wykonania prawa Unii Europejskiej.
3.
Przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu dokumentu rządowego, o którym mowa w § 19 ust. 1, zwanego dalej "projektem aktu normatywnego", organ wnioskujący dokonuje oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych. Oceny dokonuje się zgodnie z wytycznymi w zakresie jej dokonywania, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy. Zakres dokonywania oceny ustala się w zależności od rodzaju dokumentu oraz przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektowanych regulacji.
Organ wnioskujący składa wniosek o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów:
1)
projektu ustawy;
2)
projektu rozporządzenia Rady Ministrów;
3)
projektu innego dokumentu rządowego, dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu.
1.
Wniosek o wprowadzenie projektu, o którym mowa w § 25, do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów rozpatruje Zespół do spraw Programowania Prac Rządu.
2.
Do wniosku o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu założeń projektu ustawy i projektu ustawy dołącza się wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, o której mowa w § 24 ust. 3. Przepisy § 28 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
3.
Wniosek o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów określa:
1)
cele projektu;
2)
proponowane środki realizacji;
3)
oddziaływanie na życie społeczne nowych regulacji prawnych;
4)
spodziewane skutki i następstwa projektowanych regulacji prawnych;
5)
sposoby mierzenia efektów nowych regulacji prawnych.
4.
Do wniosku o wprowadzenie projektu, o którym mowa w § 25, do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów dołącza się:
1)
ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych - jeżeli wniosek dotyczy projektu, o którym mowa w § 25 pkt 1 albo 2;
2)
projekt dokumentu rządowego - jeżeli wniosek dotyczy projektu, o którym mowa w § 25 pkt 2 albo 3.
5.
Organ wnioskujący, po uzyskaniu pozytywnej oceny, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 1, przedkłada Zespołowi do spraw Programowania Prac Rządu projekt, którego dotyczy wniosek, wraz z uzasadnieniem.
6.
Wniosek o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac przedstawia się na formularzu, którego wzór Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1.
W toku rozpatrywania wniosku o wprowadzenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Zespół do spraw Programowania Prac Rządu może postanowić o powierzeniu opracowania projektu ustawy innemu podmiotowi niż organ wnioskujący, w szczególności Rządowemu Centrum Legislacji.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wnioskujący współpracuje z podmiotem, któremu powierzono opracowanie projektu ustawy, i udziela mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów oraz przekazywanie szczegółowych propozycji rozwiązań niezbędnych do opracowania projektu.
3.
Po opracowaniu projektu ustawy podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje projekt organowi wnioskującemu.
4.
Organ wnioskujący kieruje projekt ustawy opracowany przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, do dalszych prac legislacyjnych po jego uzupełnieniu zgodnie z wymogami określonymi niniejszą uchwałą, w szczególności po sporządzeniu i dołączeniu do projektu ustawy jego uzasadnienia wraz z oceną skutków regulacji przedstawiającą wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych.
5.
Zmiany w projekcie ustawy opracowanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, organ wnioskujący wprowadza we współpracy z tym podmiotem.
1.
Projekt dokumentu rządowego oraz jego uzasadnienie, jeżeli jest sporządzane, opracowuje się z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach odrębnych.
2.
Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej ustalonymi w odrębnym trybie.
3.
Opracowanie projektu aktu normatywnego pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym stwierdza swoim podpisem kierownik właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej sprawującej obsługę organu wnioskującego.
1.
Wraz z projektem aktu normatywnego organ wnioskujący opracowuje uzasadnienie projektu.
2.
Uzasadnienie projektu dokumentu rządowego innego niż akt normatywny sporządza się w miarę potrzeby.
3.
Uzasadnienie projektu aktu normatywnego powinno:
1)
wyjaśniać potrzebę i cel wydania aktu;
2)
przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana;
3)
wykazywać różnicę między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym (przewidywane skutki prawne wejścia aktu w życie);
4)
zawierać:
a) oświadczenie organu wnioskującego co do zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej,
b) ocenę organu wnioskującego, czy projekt aktu podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
4.
W projekcie dokumentu rządowego albo jego uzasadnieniu, jeżeli jest sporządzane, przedstawia się informację dotyczącą przedstawienia projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Odrębną część uzasadnienia projektu aktu normatywnego stanowi ocena skutków regulacji, która przedstawia wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, o której mowa w § 24 ust. 3, zwana dalej "OSR".
2. OSR zawiera w szczególności:
1)
wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowany akt normatywny;
2)
informacje o konsultacjach przeprowadzonych przed opracowaniem projektu, a także o zakresie konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w tym o obowiązku zasięgnięcia opinii określonych podmiotów wynikającym z przepisów odrębnych;
2a)
informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków;
3)
przedstawienie wyników analizy wpływu projektowanego aktu normatywnego na podmioty, o których mowa w pkt 1, oraz na istotne obszary oddziaływania, w szczególności na:
a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego,
b) rynek pracy,
c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
4)
wskazanie źródeł finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
5)
wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń.
2a. OSR projektu aktu normatywnego, który określa zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, zawiera także:
1)
wyniki analizy zgodności projektu z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
2)
informację o zastosowaniu proporcjonalnych ograniczeń obowiązków administracyjnych wobec przedsiębiorców albo uzasadnienie braku możliwości zastosowania takich ograniczeń, o których mowa w art. 68 proporcjonalne ograniczanie obowiązków administracyjnych dla niektórych kategorii przedsiębiorców ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
3. OSR projektu ustawy zawiera także:
1)
zidentyfikowanie rozwiązywanego problemu;
2)
określenie celu i istoty interwencji;
3)
porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach.
4. OSR projektu ustawy albo projektu rozporządzenia, który nie jest przedstawiany do konsultacji publicznych, zawiera wskazanie przyczyn rezygnacji z prowadzenia konsultacji publicznych.
5. OSR przedstawia się na formularzu, którego wzór Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1.
Koordynację sporządzania OSR zapewnia osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej "koordynatorem OSR". W przypadku niewyznaczenia koordynatora OSR jego zadania wykonuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.
Na wniosek koordynatora OSR organ wnioskujący sporządza OSR do projektu dokumentu rządowego innego niż akt normatywny . Przepisy dotyczące dokonywania oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych oraz sporządzania i dokonywania oceny OSR projektu aktu normatywnego stosuje się odpowiednio.
3.
Koordynator OSR może sporządzić OSR do projektu dokumentu rządowego opracowanego przez inny organ wnioskujący, jeżeli ze względu na wagę dokumentu uzna to za uzasadnione lub sporządzenie takiej OSR poleci mu Prezes Rady Ministrów.
1.
Jeżeli projekt ustawy albo projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, organ wnioskujący dołącza do projektu dodatkowo:
1)
tabelaryczne zestawienie przepisów dyrektywy lub dyrektyw, których wdrożenie jest celem projektu, oraz projektowanych przepisów prawa polskiego, zwane dalej "tabelą zgodności";
2)
wyjaśnienie określające przyczyny wejścia w życie ustawy albo rozporządzenia lub niektórych ich przepisów w danym terminie oraz zawierające informacje, czy proponowany termin wejścia w życie uwzględnia wymogi w zakresie terminów wdrożenia dyrektywy lub dyrektyw, zwane dalej "wyjaśnieniem terminu wejścia w życie".
2.
Projekt ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej może zawierać przepisy wykraczające poza ten cel wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku organ wnioskujący dołącza do projektu dodatkowo tabelaryczne zestawienie projektowanych przepisów ustawy, które wykraczają poza cel wdrożenia prawa Unii Europejskiej, wraz z wyjaśnieniem niezbędności objęcia ich tym projektem, zwane dalej "odwróconą tabelą zgodności".

Rozdział 3. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu dokumentu rządowego

1.
Skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, który podlega wpisowi do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, następuje po wpisaniu projektu do danego wykazu.
2.
Kierując projekt dokumentu rządowego do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, przedstawia się informację o numerze projektu we właściwym wykazie prac legislacyjnych albo wykazie prac programowych Rady Ministrów oraz o terminie planowanego przyjęcia tego projektu, jeżeli termin został określony.
1.
Jeżeli wystąpi o to Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy, skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu aktu normatywnego może nastąpić po dokonaniu oceny OSR koordynatora OSR.
2.
Projekt aktu normatywnego do oceny OSR kieruje organ wnioskujący.
3.
Koordynator OSR, w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji publicznych i opiniowania projektu, oraz przedstawia stanowisko w terminie 14 dni od udostępnienia mu projektu.
4.
Nieprzedstawienie stanowiska dotyczącego OSR w terminie określonym w ust. 3 jest równoznaczne z przedstawieniem oceny pozytywnej.
1.
W przypadku zgłoszenia przez koordynatora OSR uwag do OSR organ wnioskujący uwzględnia uwagi albo zajmuje stanowisko wobec zgłoszonych uwag. 2. Kierując projekt aktu normatywnego do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, organ wnioskujący dołącza do projektu stanowisko koordynatora OSR dotyczące OSR albo przedstawia informację o nieprzedstawieniu takiego stanowiska w terminie.
Proces uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu dokumentu rządowego prowadzi organ wnioskujący.
1.
Projekt dokumentu rządowego podlega uzgodnieniom z członkami Rady Ministrów oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.
Projekt aktu normatywnego podlega również uzgodnieniom pod względem prawnym z Rządowym Centrum Legislacji.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do projektu innego dokumentu rządowego w zakresie, w jakim wynika z niego zamiar podjęcia inicjatywy legislacyjnej przez Radę Ministrów.
4.
W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego podlega uzgodnieniom ze wskazanymi w tych przepisach organami lub podmiotami, których zakresu działania dotyczy projekt.
1.
Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione w ust. 1.
1.
Projekt aktu normatywnego o szczególnie istotnych skutkach prawnych, społecznych lub gospodarczych kieruje się do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów. W celu uzyskania opinii organ wnioskujący występuje z wnioskiem do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o skierowanie projektu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną
2.
Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów mogą w każdym przypadku skierować projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną z własnej inicjatywy. O skierowaniu projektu do zaopiniowania informuje się organ wnioskujący.
1.
Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez:
1)
Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
3)
inne organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe
- jeżeli projekt dotyczy ich zakresu działania.
2.
W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.
1.
W przypadkach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej organ wnioskujący w ramach procesu opiniowania projektu dokumentu rządowego przedstawia go organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
2.
(uchylony)
1.
Organ wnioskujący, kierując projekt dokumentu rządowego do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, wskazuje termin do zajęcia stanowiska.
2.
Jeżeli termin do zajęcia stanowiska nie wynika z przepisów odrębnych, organ wnioskujący wyznacza go, biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i objętość projektu dokumentu rządowego, zakres podmiotów, na które projekt oddziałuje, oraz pilność sprawy.
3.
Wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 7 dni, a w przypadku projektu aktu normatywnego - krótszego niż 14 dni, od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia.
4.
Jeżeli skutki nieprzedstawienia stanowiska nie wynikają z przepisów odrębnych, organ wnioskujący może uznać nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie za uzgodnienie treści projektu lub przedstawienie opinii pozytywnej, a w przypadku konsultacji publicznych - za rezygnację z przedstawienia stanowiska.
W ramach uzgodnień członek Rady Ministrów przedstawia stanowisko do projektu dokumentu rządowego w szczególności w zakresie swojego działania.
1.
W ramach uzgodnień projektu aktu normatywnego koordynator OSR zajmuje stanowisko dotyczące OSR, w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji publicznych i opiniowania projektu, chyba że ocena została dokonana zgodnie z § 32. Przepis § 33 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2.
W ramach uzgodnień projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia dodatkowo opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
3.
W przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej w opinii, o której mowa w ust. 2, wskazuje się również regulacje projektu, które wykraczają poza ten cel.
4.
W przypadku projektu aktu normatywnego innego niż wymieniony w ust. 2 minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli wystąpi o to organ wnioskujący, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5.
Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera uzasadnienie obejmujące wskazanie zagadnienia lub przepisów projektu, które wymagają dokonania oceny, oraz powodów, dla których powstały wątpliwości co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.
6.
Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej może przedstawić opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu aktu normatywnego innego niż wymieniony w ust. 2, z własnej inicjatywy.
Organ wnioskujący zajmuje stanowisko wobec:
1)
uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień projektu dokumentu rządowego;
2)
uwag zgłoszonych w opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej;
3)
opinii Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów;
4)
opinii innych podmiotów, do których skierował projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania.
1.
Organ wnioskujący może zorganizować konferencję uzgodnieniową, jeżeli uzna, że jej przeprowadzenie przyczyni się do właściwego prowadzenia uzgodnień lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, w szczególności w przypadku zgłoszenia do projektu licznych uwag.
2.
Do udziału w konferencji uzgodnieniowej organ wnioskujący jest obowiązany zaprosić przedstawicieli podmiotów, które zgłosiły uwagi do projektu dokumentu rządowego w ramach uzgodnień, o których mowa w § 35 ust. 1 i 2, lub opiniowania, o którym mowa w § 38.
3.
Zapraszając na konferencję uzgodnieniową, organ wnioskujący nie później niż na 7 dni przed dniem tej konferencji przedstawia zestawienie zgłoszonych uwag zawierające stanowisko wobec uwag, w którym wskazuje co najmniej na ich uwzględnienie, nieuwzględnienie albo konieczność wyjaśnienia. W takim przypadku organ wnioskujący nie ma obowiązku przedstawiania odrębnego stanowiska, o którym mowa w § 43 pkt 1 i 4, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
1.
Zaproszeni przedstawiciele podmiotów, które zgłosiły uwagi do projektu dokumentu rządowego w ramach uzgodnień, o których mowa w § 35 ust. 1 i 2, lub organów administracji rządowej, które zgłosiły uwagi do projektu dokumentu rządowego w ramach opiniowania, o którym mowa w § 38, mają obowiązek wziąć udział w konferencji uzgodnieniowej. Organ wnioskujący może uznać brak uczestnictwa za odstąpienie od przedstawionych uwag.
2.
Upoważnienie do udziału w konferencji uzgodnieniowej jest równoznaczne z upoważnieniem do przedstawienia wiążącego stanowiska podmiotu zgłaszającego uwagi do projektu dokumentu rządowego, w tym w szczególności do uzgodnienia treści tego projektu w całości.
3.
W ramach konferencji uzgodnieniowej wyjaśnia się także uwagi zgłoszone w opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
1.
Konferencji uzgodnieniowej przewodniczy przedstawiciel organu wnioskującego.
2.
Organ wnioskujący może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Konferencji przewodniczy wówczas członek Rady Ministrów wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Jeżeli organ wnioskujący uzna, że przyczyni się to do właściwego prowadzenia konsultacji publicznych, może:
1)
zaprosić przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowisko w ramach konsultacji publicznych do udziału w konferencji uzgodnieniowej;
2)
zorganizować odrębną konferencję z udziałem przedstawicieli podmiotów, o których mowa w pkt 1; w takim przypadku przepisy § 44 ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.
1.
Organ wnioskujący dokonuje zmian w tekście projektu dokumentu rządowego na podstawie przedstawionych stanowisk oraz ustaleń dotychczas przyjętych w toku uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu.
2.
Zmieniony projekt dokumentu rządowego organ wnioskujący przedstawia:
1)
podmiotom, o których mowa w § 35 ust. 1 i 2 - chyba że zakres zmian projektu jest nieznaczny;
2)
podmiotom, którym przekazał projekt do zaopiniowania, oraz podmiotom, do których skierował projekt w celu przedstawienia stanowiska w ramach konsultacji publicznych - w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w obszarze zainteresowania tych podmiotów.
3.
Organ wnioskujący może przedstawić zmieniony projekt dokumentu rządowego do konsultacji publicznych zgodnie z § 36 ust. 1.
4.
Do przekazywania zmienionego projektu dokumentu rządowego i zajmowania stanowisk stosuje się odpowiednio § 40 i § 41.
5.
Uwagi do zmienionego projektu dokumentu rządowego, które nie odnoszą się do zakresu, w jakim projekt został zmieniony albo w jakim projekt jest niezgodny z przyjętymi ustaleniami, zgłoszone przez podmioty, o których mowa w § 35 ust. 1 i 2, organ wnioskujący może pozostawić bez rozpatrzenia.
1.
W wyniku uzgodnień projektu dokumentu rządowego następuje uzgodnienie treści projektu albo stwierdzenie
rozbieżności stanowisk.
2.
Organ wnioskujący rozstrzyga w sprawie uwag zgłoszonych w ramach procesu konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego.
3.
Uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym nie są traktowane jako rozbieżności. Rozstrzyga je organ wnioskujący, z tym że uwagi o charakterze legislacyjnym rozstrzyga w uzgodnieniu z Rządowym Centrum Legislacji albo pozostawia do rozpatrzenia przez komisję prawniczą.
1.
Jeżeli w wyniku uzgodnień projektu dokumentu rządowego stwierdzono rozbieżności stanowisk z podmiotami, o których mowa w § 35 ust. 1 i 2, organ wnioskujący w zakresie, w jakim nie doszło do uzgodnienia treści projektu, sporządza protokół rozbieżności.
2.
Protokół rozbieżności zawiera w szczególności: wskazanie podmiotu, który zgłosił uwagę, przytoczenie treści zgłoszonej uwagi oraz stanowisko organu wnioskującego, w tym przedstawienie powodów nieuwzględnienia uwagi.
3.
Organ wnioskujący sporządza odrębne zestawienie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w ramach opiniowania, o którym mowa w § 38, wraz ze wskazaniem podmiotu zgłaszającego uwagę i stanowiskiem organu wnioskującego.
1.
Organ wnioskujący sporządza raport z konsultacji obejmujący:
1)
omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania;
2)
przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym;
3)
wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku.
2.
Omówienie wyników konsultacji publicznych i opiniowania wskazuje podmioty, które przedstawiły stanowisko lub opinię, oraz zawiera omówienie tych stanowisk lub opinii i odniesienie się do nich przez organ wnioskujący.
1.
Z chwilą skierowania do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu ustawy lub projektu rozporządzenia organ wnioskujący udostępnia projekt w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zwanym dalej "RPL".
2.
Jeżeli projekt został skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania w różnych terminach, udostępnienie w RPL następuje z chwilą wykonania pierwszej z tych czynności.
3.
Udostępnieniu w RPL podlegają również wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem, w tym zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Rozdział 4. Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez komitet właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw

Projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez komitet właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw, zwany dalej "właściwym komitetem", wnosi organ wnioskujący, chyba że przepisy regulujące tryb pracy danego komitetu stanowią inaczej.
Projekt dokumentu rządowego wnosi się do rozpatrzenia za pośrednictwem sekretarza właściwego komitetu.
Projekty dokumentów rządowych mieszczące się w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277), mające szczególne znaczenie w zakresie realizacji polityki państwa, prawa krajowego, budżetu państwa lub gospodarki, do których rozpatrywania i rozstrzygania Komitet do Spraw Europejskich został upoważniony w uchwale Rady Ministrów wydanej na podstawie tych przepisów, są rozpatrywane przez Stały Komitet Rady Ministrów przed rozpatrzeniem przez Komitet do Spraw Europejskich.
1.
Właściwy komitet rozpatruje projekt dokumentu rządowego w trybie określonym w regulaminie swojej pracy lub w akcie o utworzeniu właściwego komitetu.
2.
Właściwy komitet rozpatruje projekt dokumentu rządowego, w szczególności rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności, w zakresie objętym właściwością danego komitetu.
Sekretarz właściwego komitetu udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia, stanowiący przedmiot prac komitetu, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.

Rozdział 5. Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów

Projekt dokumentu rządowego wnosi się do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów po przeprowadzeniu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu oraz w przypadku projektu dokumentu rządowego regulującego sprawy objęte zakresem działania właściwego komitetu - po rozpatrzeniu projektu przez właściwy komitet lub komitety, z uwzględnieniem § 55.
Projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów wnosi organ wnioskujący.
1.
Projekt dokumentu rządowego wnosi się do rozpatrzenia za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.
2.
Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego powinien, w sposób możliwie zwięzły, określać jego istotę i cel oraz wskazywać inne okoliczności mające istotny wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia lub wyrażenie opinii przez Stały Komitet Rady Ministrów, a także przedstawiać:
1)
(uchylony)
2)
informację o pozycji projektu dokumentu rządowego we właściwym wykazie prac legislacyjnych lub wykazie prac programowych Rady Ministrów oraz o terminie planowanego przyjęcia tego projektu, jeżeli termin został określony;
2a)
w przypadku projektu ustawy opracowanego przez podmiot, o którym mowa w § 25aa ust. 1, informację o opracowaniu projektu ustawy przez ten podmiot wraz z wskazaniem nazwy podmiotu;
3)
w przypadku projektu dokumentu rządowego, do którego nie jest sporządzana OSR, informację o przewidywanych skutkach społeczno-gospodarczych projektu, w tym o jego wpływie na sektor finansów publicznych;
4)
informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień;
5)
informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
6)
informację na temat ustaleń właściwych komitetów.
3.
Do wniosku o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów dołącza się:
1)
tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem, w tym OSR;
2)
protokół rozbieżności, zestawienie uwag, o którym mowa w § 50 ust. 3, oraz raport z konsultacji;
3)
opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona zgodnie z § 42 ust. 2, 4 albo 6, wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii;
4)
opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego;
5)
tabelę zgodności, odwróconą tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie - w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej;
6)
tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie - w przypadku projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej;
7)
jeżeli projekt ustawy przewiduje wydanie aktów wykonawczych - projekty takich aktów o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji, a w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej - projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy;
8)
opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.
1.
Wniosek o rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu dokumentu rządowego oraz dokumenty, o których mowa w § 60 ust. 3, przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do projektów dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.
3.
Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego organ wnioskujący opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4.
Tekst projektu dokumentu rządowego wraz z jego uzasadnieniem opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba uprawniona do dokonania tej czynności zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie urzędu sprawującego obsługę organu wnioskującego.
1.
Jeżeli z dołączonego protokołu rozbieżności wynika, że jest zasadne ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.
1a.
Jeżeli projekt ustawy albo projekt rozporządzenia nie został przedstawiony do konsultacji publicznych i w OSR nie wskazano przyczyn rezygnacji z konsultacji zgodnie z § 28 ust. 4 albo do wniosku o rozpatrzenie takiego projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów nie dołączono raportu z konsultacji lub w ramach konsultacji publicznych lub opiniowania wyznaczono, bez szczegółowego uzasadnienia, krótsze terminy na zajęcie stanowiska niż określone w § 40 ust. 3, § 129 albo § 133, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go odpowiednio do uzupełnienia OSR, uzupełnienia wniosku lub przeprowadzenia konsultacji publicznych lub opiniowania.
2.
Jeżeli wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Stały Komitet Rady Ministrów nie spełnia wymagań określonych w § 60, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.
3.
(uchylony)
4.
Jeżeli braki formalne wniosku nie zostały usunięte, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu.
5.
Za zgodą Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Komitet może rozpatrzyć projekt dokumentu rządowego niespełniający wymagań określonych w § 58 lub § 60.
1.
Przed zarządzeniem rozpatrzenia projektu ustawy przez Stały Komitet Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do:
1)
Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów - Szefa Centrum Analiz Strategicznych o przedstawienie opinii Centrum Analiz Strategicznych, zwane dalej, "CAS", o projekcie ustawy w zakresie zgodności tego projektu z oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych;
2)
Prezesa Rządowego Centrum Legislacji o przedstawienie opinii o projekcie ustawy pod względem prawnym.
2.
Opinię, o której mowa w ust. 1, przedstawia się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię.
3.
Po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może:
1)
zarządzić rozpatrzenie projektu ustawy przez Stały Komitet Rady Ministrów;
2)
skierować projekt ustawy do rozpatrzenia przez właściwy komitet;
3)
skierować projekt ustawy do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu w celu weryfikacji zasadności kontynuowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy;
4)
zwrócić projekt ustawy organowi wnioskującemu w celu przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień z CAS lub Rządowym Centrum Legislacji.
1.
Przed zarządzeniem rozpatrzenia projektu aktu normatywnego innego niż projekt ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projekt rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej przez Stały Komitet Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie opinii o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej.
2.
Opinię przedstawia się w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię.
3.
Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia tych uwag.
4.
Jeżeli Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów zarządzi rozpatrzenie projektu, o którym mowa w ust. 1, przez Stały Komitet Rady Ministrów, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, wraz ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 3, osobom wchodzącym w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Komitetu wraz z projektem.
Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje wniesiony projekt dokumentu rządowego osobom wchodzącym w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Komitetu.
1.
Uwagi do projektu dokumentu rządowego mają prawo zgłosić osoby wchodzące w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stali uczestnicy posiedzeń Komitetu.
1a.
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych przedstawia opinię o projekcie dokumentu rządowego, sporządzoną przez CAS.
1b.
Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej.
2.
Uwagi do projektu oraz opinię CAS wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu. Termin ten może zostać zmieniony przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, jeżeli wymaga tego rodzaj i treść projektu dokumentu rządowego, stopień jego złożoności lub pilność sprawy.
2a.
Opinię, o której mowa w ust. 1b, wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii.
3.
Organ wnioskujący ustosunkowuje się do uwag zgłoszonych do projektu oraz do opinii CAS w terminie 2 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłaszania tych uwag lub przedstawienia tej opinii. W przypadku nieustosunkowania się w terminie do zgłoszonych uwag lub do przedstawionej opinii CAS, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może skierować projekt do rozpatrzenia w innym terminie.
3a.
Jeżeli analiza opinii CAS, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub uwag zgłoszonych do projektu, lub analiza stanowisk zawartych w ustosunkowaniu się do opinii CAS, opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej lub tych uwag wskaże, że jest zasadne ponowne przeprowadzenie uzgodnień w całości lub w określonym zakresie, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go do ich przeprowadzenia, w szczególności może zobowiązać go do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej.
4.
Opinię CAS, opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej i uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do tych opinii i uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2 i 3 stosuje się.
Projekt dokumentu rządowego referuje na posiedzeniu Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów lub przedstawiciel organu wnioskującego.
1.
Na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają:
1)
opinia CAS, jeżeli została przedstawiona w terminie, o którym mowa w § 63 ust. 2;
2)
rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności;
3)
uwagi zgłoszone do projektu dokumentu rządowego w terminie, o którym mowa w § 63 ust. 2.
2.
Za zgodą Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają:
1)
na umotywowany wniosek organu zgłaszającego - uwagi do projektu dokumentu rządowego, które w toku uzgodnień
zostały wycofane, uzgodnione albo w przypadkach określonych w uchwale pozostawione bez rozpatrzenia;
2)
uwagi do projektu dokumentu rządowego zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w § 63 ust. 2, lub na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów; w razie niewyrażenia zgody Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag;
3)
opinia CAS przedstawiona po upływie terminu, o którym mowa w § 63 ust. 2, lub na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów; w razie niewyrażenia zgody Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie albo decyduje o nierozpatrywaniu przedstawionej opinii CAS.
3.
Na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów nie podlegają rozpatrzeniu uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym. Uwagi te Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje odpowiednio Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Do czasu podjęcia przez Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzygnięć, o których mowa w § 67, organ wnioskujący może wycofać projekt dokumentu rządowego z rozpatrzenia przez Komitet.

1.
Po rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego Stały Komitet Rady Ministrów:
1)
przyjmuje projekt bez zmian i rekomenduje go Radzie Ministrów;
2)
przyjmuje projekt ze zmianami i rekomenduje go Radzie Ministrów;
3)
rekomenduje Radzie Ministrów odrzucenie projektu;
4)
wyraża opinię o projekcie.
2.
W przypadku, o którym mowa w § 55, rekomendacje, o których mowa w ust. 1, Stały Komitet Rady Ministrów wydaje Komitetowi do Spraw Europejskich.
3.
W przypadku projektów dokumentów rządowych o charakterze informacyjnym, w zakresie których nie są podejmowane rozstrzygnięcia, rekomendacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą przedstawienia projektu członkom Rady Ministrów do wiadomości.
4.
Stały Komitet Rady Ministrów może również rozstrzygnąć o ponownym rozpatrzeniu projektu po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie, a w szczególności może:
1)
zobowiązać organ wnioskujący do przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania lub do opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień;
2)
skierować projekt do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
5.
Jeżeli projekt dokumentu rządowego, o którym mowa w § 19 ust. 2, wymaga wprowadzenia zmian, Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzyga o jego ponownym rozpatrzeniu, zobowiązując organ wnioskujący do opracowania i wniesienia nowego tekstu projektu, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ponowne rozpatrzenie projektu następuje w trybie obiegowym, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przepisy § 68 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
1.
Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów może, na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego w trybie obiegowym.
2.
Kierując projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w trybie obiegowym, Sekretarz Komitetu wyznacza termin do zajęcia stanowiska.
3.
Wyznaczenie terminu krótszego niż jeden dzień, a w przypadku projektu aktu normatywnego - krótszego niż trzy dni, od przekazania projektu jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4.
Projekt dokumentu rządowego skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu rządowego wymaga rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu. Przepis § 65 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.
Na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów Sekretarz Komitetu informuje osoby wchodzące w skład Komitetu oraz stałych uczestników posiedzeń Komitetu o przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu dokumentu rządowego w trybie obiegowym.
6.
Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów rejestruje projekty dokumentów rządowych przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów w trybie obiegowym.
1.
Jeżeli do projektu kierowanego do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów został dołączony protokół rozbieżności, Komitet, podejmując działania w celu usunięcia rozbieżności, nie jest związany ustaleniami przyjętymi w toku uzgodnień i w razie nieusunięcia rozbieżności może przejąć sprawę do prowadzenia jako organ wnioskujący, w którego imieniu działa Przewodniczący Komitetu.
2.
W razie przejęcia sprawy do prowadzenia wniosek Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów o rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów wymaga szczegółowego omówienia nieusuniętych rozbieżności, ze wskazaniem ich przyczyn, przedstawienia stanowiska osób wchodzących w skład Komitetu oraz sformułowania jednoznacznej propozycji rozstrzygnięcia sprawy przez Radę Ministrów.
3.
Rządowe Centrum Legislacji w porozumieniu z Sekretarzem Stałego Komitetu Rady Ministrów ustala pod względem prawnym treść propozycji, o której mowa w ust. 2.
Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia, stanowiący przedmiot prac Komitetu, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.

Rozdział 6. Rozpatrzenie projektu ustawy i projektu rozporządzenia przez komisję prawniczą

Przed wniesieniem projektu ustawy albo projektu rozporządzenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów organ wnioskujący kieruje projekt do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą.
1.
Projekt ustawy albo projekt rozporządzenia, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów bez zmian, organ wnioskujący kieruje, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego przyjęcia przez Stały Komitet Rady Ministrów, do rozpatrzenia przez komisję prawniczą.
2.
Projekt ustawy albo projekt rozporządzenia, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów ze zmianami, organ wnioskujący kieruje, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, do rozpatrzenia przez komisję prawniczą.
1.
Projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia kierowany do rozpatrzenia przez komisję prawniczą uwzględnia ustalenia właściwych komitetów i Stałego Komitetu Rady Ministrów.
2.
Do projektu dołącza się:
1)
uzasadnienie wraz z OSR;
2)
opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona zgodnie z § 42 ust. 2, 4 albo 6, § 61b ust. 1 albo § 63 ust. 1b;
3)
jeżeli projekt ustawy przewiduje wydanie aktów wykonawczych - projekty takich aktów o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji, a w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej - projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy.
3.
Jeżeli projekt nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 lub 2, Prezes Rządowego Centrum Legislacji może wystąpić do organu wnioskującego o uzupełnienie projektu lub braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie, a jeżeli projekt lub wniosek nie zostaną uzupełnione - zwrócić projekt organowi wnioskującemu.
4.
Jeżeli do projektu aktu normatywnego, innego niż projekt ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projekt rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, nie wydano opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie takiej opinii.
1.
Prezes Rządowego Centrum Legislacji ustala skład komisji prawniczej, wskazując ministerstwa i urzędy centralne, których przedstawiciele mają obowiązek wziąć udział w posiedzeniu komisji prawniczej.
2.
W uzasadnionych przypadkach Prezes Rządowego Centrum Legislacji może zaprosić do udziału w posiedzeniu komisji prawniczej przedstawicieli innych urzędów lub instytucji niż wskazane w ust. 1.
3.
Upoważnienie do udziału w posiedzeniu komisji prawniczej jest równoznaczne z upoważnieniem do uzgodnienia wszelkich zagadnień prawnych, legislacyjnych i redakcyjnych, które mogą wyłonić się w trakcie rozpatrywania projektu.
Komisji prawniczej przewodniczy pracownik Rządowego Centrum Legislacji wyznaczony przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.
1.
Komisja prawnicza ocenia projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w szczególności zgodność przepisów projektu z obowiązującym systemem prawa i zasadami techniki prawodawczej, jak również uwzględnienie opinii Rady Legislacyjnej oraz poprawność językową.
2.
Zagadnienia prawne, które wyłoniły się w trakcie rozpatrywania projektu, komisja prawnicza rozstrzyga w drodze uzgodnienia. W razie nieuzgodnienia rozstrzygnięcia przewodniczący może:
1)
samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienie prawne;
2)
poddać zagadnienie prawne pod głosowanie i rozstrzygnąć je z uwzględnieniem opinii większości członków komisji prawniczej.
3.
Zagadnienia prawne dotyczące zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, na wniosek przewodniczącego, rozstrzyga przedstawiciel urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
4.
Zagadnienia legislacyjne, które wyłoniły się w trakcie rozpatrywania projektu, rozstrzyga przewodniczący komisji prawniczej.
W wyniku prac komisja prawnicza ustala brzmienie projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
Z posiedzenia komisji prawniczej sporządza się protokół obejmujący jej ustalenia, które w szczególności mogą mieć formę tekstu projektu z naniesionymi poprawkami.
1.
W uzasadnionych przypadkach Prezes Rządowego Centrum Legislacji może zwolnić projekt ustawy albo projekt rozporządzenia z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą, w tym z zastrzeżeniem wprowadzenia określonych poprawek.
2.
Przed wyznaczeniem posiedzenia komisji prawniczej albo zwolnieniem projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję Prezes Rządowego Centrum Legislacji może przedstawić organowi wnioskującemu stanowisko zawierające uwagi do projektu.
1.
Organ wnioskujący sporządza tekst projektu, w którym uwzględnia:
1)
ustalenia dokonane przez komisję prawniczą albo
2)
poprawki, o których mowa w § 78 ust. 1.
2.
Organ wnioskujący przesyła projekt do Rządowego Centrum Legislacji:
1)
wykonując ustalenie komisji prawniczej - w celu weryfikacji zgodności projektu z ustaleniami komisji prawniczej albo
2)
na wniosek Prezesa Rządowego Centrum Legislacji - w celu weryfikacji poprawności wprowadzenia w projekcie poprawek, o których mowa w § 78 ust. 1.
1.
Rządowe Centrum Legislacji udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia, skierowany z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.
2.
Rządowe Centrum Legislacji udostępnia w RPL protokół z posiedzenia komisji prawniczej albo informację o zwolnieniu projektu ustawy albo projektu rozporządzenia z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą, nie później niż w terminie 5 dni od dnia rozpatrzenia projektu albo zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję.

Rozdział 6a. Potwierdzenie projektu ustawy i projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

1.
Projekt ustawy albo projekt rozporządzenia, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu, organ wnioskujący wnosi do potwierdzenia przez ten Komitet, nie później niż w terminie:
1)
14 dni od dnia rozpatrzenia projektu przez komisję prawniczą albo
2)
5 dni od dnia zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą.
2.
Do wniosku o potwierdzenie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia organ wnioskujący załącza informację o:
1)
zgodności projektu z ustaleniami komisji prawniczej albo zwolnieniu projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą;
2)
zmianach wprowadzonych w projekcie wykraczających poza zakres ustaleń Stałego Komitetu Rady Ministrów.
1.
Potwierdzenie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów następuje przez akceptację jego treści.
2.
W celu potwierdzenia projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje projekt osobom wchodzącym w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Komitetu.
3.
Potwierdzenie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów następuje w trybie obiegowym, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działającego z jego upoważnienia Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przepisy § 68 ust. 4 i 5 stosuje się.
Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów potwierdza zakończenie prac nad projektem ustawy albo projektem rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów oraz przekazuje Sekretarzowi Rady Ministrów i organowi wnioskującemu informację o zakończeniu prac nad projektem przez ten Komitet.
Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów udostępnia w RPL projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń wniesione do potwierdzenia przez Komitet, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tymi projektami.

Rozdział 7. Rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Radę Ministrów

Projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wnosi organ wnioskujący po jego rozpatrzeniu lub potwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów albo po jego rozpatrzeniu przez komisję prawniczą, jeżeli nie wymaga potwierdzenia przez Komitet.
1.
Projekt dokumentu rządowego wnosi się do rozpatrzenia przez Radę Ministrów za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów.
2.
Sekretarz Rady Ministrów prowadzi rejestr projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
Wniosek o rozpatrzenie przez Radę Ministrów projektu dokumentu rządowego oraz dokumenty, o których mowa w § 83 ust. 2, przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2-4 stosuje się.
1.
Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego powinien, w sposób możliwie zwięzły, określać jego istotę i cel oraz wskazywać inne okoliczności mające istotny wpływ na podjęcie rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, a także przedstawiać:
1)
w przypadku projektu dokumentu rządowego, do którego nie jest sporządzana OSR, informację o przewidywanych skutkach społeczno-gospodarczych projektu, w tym o jego wpływie na sektor finansów publicznych;
2)
informację o wynikach przeprowadzonych uzgodnień;
3)
informację o stanowisku organu wnioskującego wobec opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
4)
informację na temat ustaleń właściwych komitetów i Stałego Komitetu Rady Ministrów;
5)
zmiany projektu dokumentu rządowego wprowadzone po rozpatrzeniu projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów i przyczyny ich wprowadzenia;
6)
informację o rozpatrzeniu projektu przez komisję prawniczą albo zwolnieniu projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą.
2.
Do wniosku o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Radę Ministrów dołącza się:
1)
tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem, w tym OSR;
2)
protokół rozbieżności, zestawienie uwag, o którym mowa w § 50 ust. 3, oraz raport z konsultacji;
3)
opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, jeżeli została przedstawiona zgodnie z § 42 ust. 2, 4, albo 6, § 61b ust. 1, § 63 ust. 1b albo § 72 ust. 4, wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii;
3a)
opinię, o której mowa w § 63 ust. 1a, wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego;
4)
opinię Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego;
5)
tabelę zgodności, odwróconą tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie - w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej;
6)
tabelę zgodności oraz wyjaśnienie terminu wejścia w życie - w przypadku projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej;
7)
jeżeli projekt ustawy przewiduje wydanie aktów wykonawczych - projekty takich aktów o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji, a w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej - projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy;
8)
zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;
9)
opinie, analizy i inne materiały wymagane lub niezbędne ze względu na przedmiot projektu.
1.
Jeżeli wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego przez Radę Ministrów nie spełnia wymagań określonych w § 83, Sekretarz Rady Ministrów może wystąpić do organu wnioskującego o usunięcie braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.
2.
Sekretarz Rady Ministrów może wystąpić do ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej o przekazanie Radzie Ministrów za jego pośrednictwem opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu aktu normatywnego innego niż projekt ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projekt rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej. Opinię zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia tych uwag.
3.
Jeżeli braki formalne wniosku nie zostały usunięte, Sekretarz Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu.
4.
Za zgodą Prezesa Rady Ministrów Rada Ministrów może rozpatrzyć projekt dokumentu rządowego niespełniający wymagań określonych w § 83.
Sekretarz Rady Ministrów przekazuje członkom Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Rady Ministrów, Przewodniczącemu Stałego Komitetu Rady Ministrów i Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji wniesiony projekt dokumentu rządowego nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia, na którym ma on zostać rozpatrzony. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać skrócony za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
1.
Uwagi do projektu dokumentu rządowego mają prawo zgłosić członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
1a.
Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przedstawia opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej albo projektu rozporządzenia mającego na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej.
2.
Uwagi do projektu oraz opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów.
2a.
Opinię, o której mowa w ust. 1a, zawierającą uwagi do projektu Sekretarz Rady Ministrów przekazuje organowi wnioskującemu, który ma obowiązek przedstawić stanowisko w przypadku nieuwzględnienia uwag przedstawionych w tej opinii.
3.
Organ wnioskujący przed posiedzeniem Rady Ministrów ustosunkowuje się do uwag zgłoszonych do projektu.
4.
Opinię o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej, uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2 i 3 stosuje się
Sekretarz Rady Ministrów, działający z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, może przekazać Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt dokumentu rządowego, do którego zgłoszono uwagi, w celu jego ponownego rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Projekt dokumentu rządowego referuje na posiedzeniu Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów lub organ wnioskujący. W uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów może powierzyć referowanie projektu przedstawicielowi organu wnioskującego.
1.
Na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają:
1)
rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności;
2)
uwagi zgłoszone do projektu dokumentu rządowego nie później niż do godziny 1600 dnia poprzedzającego termin posiedzenia Rady Ministrów.
2.
Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów może wyrazić zgodę na rozpatrzenie uwag zgłoszonych po upływie terminu określonego w ust. 1 pkt 2.
3.
Prezes Rady Ministrów może wyrazić zgodę na rozpatrzenie uwag zgłoszonych na posiedzeniu Rady Ministrów.
4.
Na posiedzeniu Rady Ministrów nie podlegają rozpatrzeniu uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym. Uwagi te Sekretarz Rady Ministrów przekazuje odpowiednio Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Do czasu podjęcia przez Radę Ministrów rozstrzygnięć, o których mowa w § 90, organ wnioskujący może wycofać projekt dokumentu rządowego z rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
1.
Po rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego Rada Ministrów:
1)
przyjmuje projekt bez zmian;
2)
przyjmuje projekt ze zmianami;
3)
odrzuca projekt.
2.
Rada Ministrów może również rozstrzygnąć o ponownym rozpatrzeniu projektu po spełnieniu określonych wymogów lub w innym terminie, a w szczególności może:
1)
zobowiązać organ wnioskujący do przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania lub do opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień;
2)
skierować projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów lub inny organ wewnętrzny Rady Ministrów, z określeniem terminu do zajęcia stanowiska lub zobowiązaniem Komitetu do przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania lub opracowania i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień;
3)
skierować projekt do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.
3.
Projekty dokumentów rządowych o charakterze informacyjnym, co do których Rada Ministrów nie podejmuje rozstrzygnięć, Sekretarz Rady Ministrów przedstawia członkom Rady Ministrów do wiadomości.
W przypadku dokumentu rządowego kierowanego do Sejmu lub Senatu Rada Ministrów, przyjmując projekt, udziela jednocześnie upoważnienia członkowi Rady Ministrów do jej reprezentowania w toku prac parlamentarnych.
1.
Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów może, na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego w trybie obiegowym.
2.
Kierując projekt do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w trybie obiegowym, Sekretarz Rady Ministrów wyznacza termin do zajęcia stanowiska.
3.
Wyznaczenie terminu krótszego niż jeden dzień, a w przypadku projektu aktu normatywnego - krótszego niż trzy dni, od przekazania projektu jest dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4.
Projekt dokumentu rządowego skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu. W razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, projekt dokumentu rządowego wymaga rozpatrzenia przez Radę Ministrów na posiedzeniu. Przepis § 88 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.
Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Sekretarz Rady Ministrów informuje członków Rady Ministrów o przyjęciu projektu dokumentu rządowego w trybie obiegowym.
6.
Sekretarz Rady Ministrów prowadzi rejestr dokumentów rządowych i spraw przyjętych lub rozstrzygniętych przez Radę Ministrów w trybie obiegowym.
1.
Po przyjęciu projektu dokumentu rządowego przez Radę Ministrów Sekretarz Rady Ministrów powierza sporządzenie jego tekstu ostatecznego zgodnego z rozstrzygnięciami Rady Ministrów:
1)
w przypadku projektu aktu normatywnego - organowi wnioskującemu lub innemu organowi w uzgodnieniu z Rządowym Centrum Legislacji i właściwą komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo Rządowemu Centrum Legislacji w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2)
w przypadku innych projektów - organowi wnioskującemu lub innemu organowi w uzgodnieniu z właściwą komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.
Sekretarz Rady Ministrów może zarządzić przedstawienie tekstu ostatecznego projektu dokumentu rządowego członkom Rady Ministrów w celu potwierdzenia, w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni od udostępnienia tekstu ostatecznego, dokonanych po posiedzeniu Rady Ministrów dodatkowych uzgodnień dokumentu rządowego lub brzmienia przepisów, których ostateczną redakcję Sekretarz Rady Ministrów powierzył zgodnie z ust. 1. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia projekt dokumentu rządowego może zostać skierowany ponownie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
Na wniosek organu wnioskującego albo z inicjatywy własnej Prezes Rady Ministrów może zarządzić ponowne rozpatrzenie dokumentu rządowego przez Radę Ministrów (reasumpcja).
W przypadku projektu dokumentu rządowego podlegającego notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych członek Rady Ministrów przekazuje projekt koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu notyfikacji projektu w trybie i na zasadach określonych tymi przepisami.
Organ wnioskujący, za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów, kieruje dokument rządowy do podpisu Prezesa Rady Ministrów, jeżeli wymaga tego charakter dokumentu.
Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia Rady Ministrów, stanowiący przedmiot prac Rady Ministrów, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.

Rozdział 8. Tryb odrębny

Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów może zadecydować o odrębnym trybie postępowania z projektem dokumentu rządowego.
Tryb odrębny może w szczególności polegać na:
1)
powierzeniu opracowania, przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wniesienia projektu dokumentu rządowego do rozpatrzenia albo powierzeniu niektórych z tych czynności Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji lub właściwemu organowi wewnętrznemu Rady Ministrów;
2)
określeniu szczególnych warunków opracowania, przeprowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wniesienia do rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego lub niektórych z tych czynności, w tym nałożeniu na organ wnioskujący obowiązku:
a) uprzedniego przedstawienia Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów lub wskazanemu organowi wewnętrznemu Rady Ministrów założeń dokumentu rządowego albo przedstawienia tez dokumentu rządowego lub OSR w odniesieniu do projektu aktu normatywnego,
b) przedstawienia projektu dokumentu rządowego do zaopiniowania przez organy pomocnicze Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów lub przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów;
3)
rozpatrzeniu, gdy waga lub pilność sprawy wymaga niezwłocznego jej rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów, projektu dokumentu rządowego, który nie spełnia wymogów określonych niniejszą uchwałą dla danego rodzaju dokumentu rządowego, lub wobec którego nie przeprowadzono wszystkich czynności określonych niniejszą uchwałą, w szczególności:
a) uzgodnień,
b) konsultacji publicznych,
c) opiniowania,
d) rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów lub właściwy komitet,
e) rozpatrzenia przez komisję prawniczą,
f) potwierdzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów;
4)
skróceniu terminów przeprowadzania czynności określonych niniejszą uchwałą.
O trybie odrębnym Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów decyduje, wyrażając zgodę na umieszczenie projektu dokumentu rządowego w porządku obrad Rady Ministrów lub na jego rozpatrzenie w trybie obiegowym lub bezpośrednio na posiedzeniu Rady Ministrów, na którym projekt dokumentu rządowego będzie rozpatrywany.

DZIAŁ IV. Przepisy szczególne dotyczące postępowania z projektami niektórych dokumentów rządowych

Rozdział 1. (uchylony)

Rozdział 2. (uchylony)

Rozdział 3. Projekt ustawy

Do postępowania z projektem ustawy stosuje się przepisy działu III ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.
Wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania krótszego niż 21 dni od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia.
1.
Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy podlegającego notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych członek Rady Ministrów przekazuje projekt koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu notyfikacji projektu na zasadach i w trybie określonych tymi przepisami.
2.
O wynikach notyfikacji, o której mowa w ust. 1, członek Rady Ministrów informuje właściwe organy Sejmu i Senatu oraz Sekretarza Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL również tekst projektu ustawy kierowany do Sejmu.

Rozdział 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów oraz rozporządzenia i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów

Do postępowania z projektem rozporządzenia Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów stosuje się przepisy działu III ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.
Opracowanie oraz skierowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania następuje po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 25a ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
Wyznaczenie terminu krótszego niż 10 dni od udostępnienia projektu do zajęcia stanowiska w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wymaga szczegółowego uzasadnienia.
1.
Stały Komitet Rady Ministrów po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:
1)
przyjmuje projekt bez zmian i rekomenduje go Prezesowi Rady Ministrów,
2)
przyjmuje projekt ze zmianami i rekomenduje go Prezesowi Rady Ministrów,
3)
rekomenduje Prezesowi Rady Ministrów odrzucenie projektu,
4)
wyraża opinię o projekcie
- chyba że podjął rozstrzygnięcia określone w § 67 ust. 4.
2.
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów nie podlega rozpatrzeniu przez Radę Ministrów.
1.
Przed skierowaniem projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do podpisu Prezesa Rady Ministrów:
1)
organ wnioskujący kieruje projekt do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą;
1a)
organ wnioskujący wnosi projekt, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu, do potwierdzenia przez Komitet;
2)
właściwy minister przekazuje projekt podlegający notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu notyfikacji projektu na zasadach i w trybie określonych tymi przepisami.
2.
Do wniosku o podpisanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów organ wnioskujący dołącza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
1.
Rada Ministrów po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów podlegającego notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych:
1)
wstępnie akceptuje projekt bez zmian,
2)
wstępnie akceptuje projekt ze zmianami
- chyba że podjęła rozstrzygnięcia określone w § 90 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2.
2.
W przypadku wstępnej akceptacji projektu przez Radę Ministrów członek Rady Ministrów przekazuje projekt koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu notyfikacji projektu na zasadach i w trybie określonych przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
3.
Po dokonaniu notyfikacji organ wnioskujący:
1)
wnosi projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, jeżeli projekt nie uległ istotnym zmianom;
2)
wnosi projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, jeżeli projekt uległ istotnym zmianom.
4.
Zmiany wprowadzone w projekcie rozporządzenia przedstawia się we wniosku o rozpatrzenie projektu odpowiednio przez Radę Ministrów lub Stały Komitet Rady Ministrów.
Organ wnioskujący kieruje projekt rozporządzenia do podpisu za pośrednictwem Sekretarza Rady Ministrów.
Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL również projekt rozporządzenia kierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów.
Przepisy dotyczące postępowania z projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów stosuje się odpowiednio do projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 5. Projekt rozporządzenia ministra

Do postępowania z projektem rozporządzenia ministra stosuje się przepisy działu III, z wyłączeniem rozdziałów 6a i 7 oraz § 71a , ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.
Opracowanie oraz skierowanie projektu rozporządzenia ministra do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania może nastąpić po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych tego ministra.
1.
Wyznaczenie terminu krótszego niż 10 dni od udostępnienia projektu do zajęcia stanowiska w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu rozporządzenia ministra wymaga szczegółowego uzasadnienia.
2.
W toku uzgodnień projektu rozporządzenia ministra nie stwierdza się rozbieżności stanowisk, o której mowa w § 49 ust. 1.
3.
W przypadku nieuwzględnienia lub pozostawienia bez rozpatrzenia uwagi zgłoszonej przez podmiot, o którym mowa w § 35 ust. 1 i 2, organ wnioskujący informuje zgłaszającego uwagę o przyczynach, dla których uwaga nie została uwzględniona lub została pozostawiona bez rozpatrzenia.
4.
Na wniosek zgłaszającego uwagę, o której mowa w ust. 3, lub organu wnioskującego projekt rozporządzenia ministra, w odniesieniu do którego zgłoszono uwagę, rozpatruje Stały Komitet Rady Ministrów.
5.
Stały Komitet Rady Ministrów po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia ministra wydaje opinię o projekcie w zakresie uwagi, o której mowa w ust. 3.
Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 142 ust. 4, projekt rozporządzenia ministra nie podlega rozpatrzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów.
1.
Przed skierowaniem projektu rozporządzenia ministra do podpisu organ wnioskujący kieruje projekt do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą.
2.
Przed podpisaniem projektu rozporządzenia minister przekazuje projekt podlegający notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu notyfikacji projektu na zasadach i w trybie określonych tymi przepisami.
Jeżeli rozporządzenie jest wydawane wspólnie albo w porozumieniu z innym organem, po podpisaniu rozporządzenia organ wydający rozporządzenie przekazuje je do organu współuczestniczącego w celu podpisania.
Organ wnioskujący udostępnia w RPL również projekt rozporządzenia ministra kierowany do podpisu.

Rozdział 6. Stanowisko Rządu do pozarządowego projektu ustawy

Do postępowania z projektem stanowiska Rządu do pozarządowego projektu ustawy stosuje się przepisy działu III ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.
1.
Sekretarz do Spraw Parlamentarnych, o którym mowa w § 163, niezwłocznie kieruje pozarządowy projekt ustawy przekazany Radzie Ministrów do organu wnioskującego, zawiadamiając o tym Sekretarza Rady Ministrów oraz Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.
2.
Jeżeli organ wnioskujący stwierdzi, że przygotowanie stanowiska Rządu wobec pozarządowego projektu ustawy jest niecelowe, w szczególności jeżeli Rada Ministrów skierowała albo powinna skierować do Sejmu własny projekt ustawy, powiadamia o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych.
Rada Ministrów może zdecydować o nieprzedstawieniu stanowiska do pozarządowego projektu ustawy.
1.
Do projektu stanowiska Rządu może zostać dołączona OSR pozarządowego projektu ustawy.
2.
OSR sporządza organ wnioskujący na wniosek koordynatora OSR lub z własnej inicjatywy.
Organ wnioskujący może skierować projekt stanowiska Rządu do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów.

DZIAŁ V. Ocena i przegląd funkcjonowania aktów normatywnych

1.
Członek Rady Ministrów właściwy w sprawach regulowanych danym aktem normatywnym przygotowuje ocenę jego funkcjonowania, zwaną dalej "OSR ex post", jeżeli:
1)
o przygotowanie OSR ex post wystąpi:
a) Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy,
b) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych,
c) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w przypadku, o którym mowa w art. 69 wniosek o przygotowanie oceny funkcjonowania aktu normatywnego lub jego części ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
d) Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
2)
wynika to z OSR projektu aktu normatywnego przyjętego przez Radę Ministrów.
2.
Członek Rady Ministrów może przygotować OSR ex post z własnej inicjatywy.
3.
OSR ex post może dotyczyć aktu normatywnego lub jego części.
Prezes Rady Ministrów może wystąpić do CAS o przygotowanie OSR ex post wybranej ustawy.
Przygotowując OSR ex post, członek Rady Ministrów może przedstawić jej projekt do konsultacji, w szczególności podmiotom reprezentującym adresatów aktu normatywnego, lub wystąpić o opinie innych organów, instytucji lub organizacji.
1.
OSR ex post zawiera w szczególności:
1)
wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny, i jego zakresu przedmiotowego;
2)
zwięzłe przedstawienie zakładanych celów aktu normatywnego wraz z określeniem stopnia ich dotychczasowej realizacji;
3)
zwięzłe przedstawienie środków zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 2, wraz z oceną ich funkcjonowania;
4)
zwięzłe porównanie przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych aktu normatywnego z faktycznie występującymi w odniesieniu do poszczególnych grup jego adresatów;
5)
zestawienie problemów związanych z funkcjonowaniem aktu normatywnego, w szczególności zgłaszanych przez jego adresatów, wraz ze stanowiskiem członka Rady Ministrów;
6)
wnioski, a także rekomendację członka Rady Ministrów w kwestii ewentualnej konieczności podjęcia działań korygujących, w szczególności przeprowadzenia nowelizacji aktu normatywnego.
2.
OSR ex post przedstawia się na formularzu, którego wzór Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1.
W przypadku, o którym mowa w § 152 ust. 1 pkt 1 lit. a i b lub pkt 2, członek Rady Ministrów przedstawia OSR ex post Radzie Ministrów lub jej organowi pomocniczemu. Przed przedstawieniem Radzie Ministrów członek Rady Ministrów wnosi OSR ex post do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.
2.
Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy, a także Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych, mogą w razie potrzeby wezwać członka Rady Ministrów, który przygotował OSR ex post, do jej uzupełnienia w wyznaczonym zakresie.
3.
W przypadku, o którym mowa w § 152 ust. 1 pkt 1 lit. c, członek Rady Ministrów przedstawia OSR ex post Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jeżeli przygotowanie OSR ex post jest niecelowe, członek Rady Ministrów może zamiast OSR ex post przedstawić uzasadnienie niecelowości przedstawienia OSR ex post.
Członek Rady Ministrów właściwy w sprawach regulowanych aktami normatywnymi określającymi zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej dokonuje bieżącego przeglądu funkcjonowania tych aktów na zasadach określonych w art. 70 bieżące przeglądy funkcjonowania aktów normatywnych dotyczących działalności gospodarczych ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy może ustalić wytyczne w zakresie przygotowania OSR ex post oraz przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych, o którym mowa w § 155a.
Członek Rady Ministrów udostępnia OSR ex post w RPL.

DZIAŁ Va. Stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny

Rada Ministrów lub Prezes Rady Ministrów przedstawia stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny, zwane w niniejszym dziale „stanowiskiem”, po doręczeniu zawiadomienia o przekazaniu do Trybunału wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej.
1.
Projekt stanowiska opracowuje Rządowe Centrum Legislacji.
2.
Opracowując projekt stanowiska, Rządowe Centrum Legislacji zasięga opinii właściwego ministra lub centralnego organu administracji rządowej.
3.
Jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem sprawy rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny, Rządowe Centrum Legislacji, opracowując projekt stanowiska, zasięga opinii:
1)
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w zakresie przepisów prawa Unii Europejskiej, sposobu implementacji, wykonania lub interpretacji tego prawa, lub orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
2)
ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie zgodności przepisów aktu normatywnego z międzynarodowymi uregulowaniami dotyczącymi praw człowieka, w szczególności Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.).
4.
Minister lub centralny organ administracji rządowej przedstawia opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez Rządowe Centrum Legislacji. Wyznaczając termin na przedstawienie opinii, Rządowe Centrum Legislacji uwzględnia termin na przedstawienie stanowiska wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny.
1.
Projekt stanowiska nie podlega uzgodnieniom, konsultacjom publicznym lub opiniowaniu, rozpatrzeniu przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw ani rozpatrzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów, z wyjątkiem przypadku określonego w § 90 ust. 2.
2.
Projekt stanowiska Rządowe Centrum Legislacji przesyła do akceptacji ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej, o których mowa w § 156b ust. 2 i 3.
3.
Stanowisko jest podpisywane przez Prezesa Rady Ministrów.
1.
Prezes Rady Ministrów z inicjatywy własnej albo na wniosek członka Rady Ministrów lub Prezesa Rządowego Centrum Legislacji może zarządzić rozpatrzenie projektu stanowiska przez Radę Ministrów. Do postępowania z projektem stanowiska wniesionym do rozpatrzenia przez Radę Ministrów stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 7.
2.
Do wniesienia projektu stanowiska do rozpatrzenia przez Radę Ministrów jest uprawniony Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
Stanowisko jest przesyłane do wiadomości ministra lub centralnego organu administracji rządowej, o których mowa w § 156b ust. 2 i 3.
1.
Stanowisko przedstawia na rozprawie upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów przedstawiciel wskazany przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.
2.
Jeżeli sprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczy aktu normatywnego wydanego przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo ministra, do przedstawienia stanowiska Prezes Rady Ministrów upoważnia przedstawiciela wskazanego przez właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej. W sprawach innych niż określone w zdaniu pierwszym do przedstawiania stanowiska Prezes Rady Ministrów może upoważnić przedstawiciela wskazanego przez właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej.
3.
Jeżeli zasięgano opinii, o których mowa w § 156b ust. 3, do przedstawienia stanowiska Prezes Rady Ministrów może upoważnić przedstawiciela wskazanego przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej lub ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do przedstawiania dodatkowego stanowiska Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny oraz składania Trybunałowi wyjaśnień i informacji w tej sprawie.

DZIAŁ VI. Teksty jednolite

Tekst jednolity:
1)
aktu normatywnego Rady Ministrów ogłasza Prezes Rady Ministrów;
2)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i rozporządzenia ministra ogłasza organ właściwy do wydania rozporządzenia.
1.
Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu aktu normatywnego Rady Ministrów i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, obejmujący tekst jednolity takiego aktu, opracowuje właściwy członek Rady Ministrów, który był organem wnioskującym w zakresie ostatnio dokonanej zmiany danego aktu normatywnego.
2.
Przed skierowaniem do podpisu Prezesa Rady Ministrów właściwy członek Rady Ministrów uzgadnia projekt obwieszczenia z Rządowym Centrum Legislacji.
1.
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra, obejmujące tekst jednolity rozporządzenia, opracowuje minister właściwy do jego wydania i kieruje je do ogłoszenia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra, w którego wydaniu inny organ współuczestniczy w inny sposób niż przez wspólne wydanie rozporządzenia.
Jeżeli rozporządzenie jest wydawane wspólnie przez więcej niż jednego ministra, ministrowie ci uzgadniają treść obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, w tym tekst jednolity rozporządzenia, i podpisują obwieszczenie przed skierowaniem go do ogłoszenia.

DZIAŁ VII. Realizacja obowiązków Rządu wobec Sejmu I Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Rada Ministrów, członkowie Rady Ministrów oraz inne właściwe organy administracji rządowej rzetelnie i terminowo wypełniają obowiązki wobec Sejmu i Senatu wynikające z ustaw oraz regulaminów Sejmu i Senatu.
2.
Organy administracji rządowej, każdy w zakresie swojej właściwości, są obowiązane współdziałać w celu realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu, w szczególności udzielać, w niezbędnym zakresie, pomocy i informacji osobom reprezentującym Rząd lub członków Rady Ministrów przed Sejmem i Senatem.
1.
Członkowie Rady Ministrów udzielają odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w trybie i na zasadach określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Regulaminie Sejmu.
2.
Członkowie Rady Ministrów są obowiązani udzielać odpowiedzi na oświadczenia senatorów w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Senatu.
1.
Koordynację realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu oraz uczestnictwa przedstawicieli Rządu w pracach parlamentarnych zapewnia Sekretarz do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.
Funkcję Sekretarza do Spraw Parlamentarnych pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3.
Do zadań Sekretarza do Spraw Parlamentarnych należy w szczególności czuwanie nad terminową realizacją obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu, przygotowaniem i przedstawianiem stanowiska Rządu, a także zapewnieniem właściwego przedstawicielstwa i reprezentacji Rządu w pracach parlamentarnych.
4.
Sekretarz do Spraw Parlamentarnych realizuje powierzone mu zadania przy pomocy właściwej w sprawach parlamentarnych komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1.
Ministrowie i centralne organy administracji rządowej są obowiązani wskazać odpowiednio sekretarza lub podsekretarza stanu albo zastępcę odpowiedzialnego za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w ministerstwie lub urzędzie obsługującym dany organ, chyba że koordynację tych spraw zapewniają osobiście. Centralny organ administracji rządowej, który nie ma zastępcy, koordynację spraw parlamentarnych sprawuje osobiście.
2.
Do zadań sekretarza lub podsekretarza stanu albo zastępcy, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1)
czuwanie nad właściwą realizacją obowiązków wobec Sejmu i Senatu w obrębie ministerstwa lub urzędu obsługującego centralny organ administracji rządowej;
2)
bieżąca obserwacja i analiza przebiegu prac parlamentarnych w sprawach dotyczących zakresu działania ministra lub centralnego organu administracji rządowej;
3)
współdziałanie z Sekretarzem do Spraw Parlamentarnych.
Do zajmowania przez Radę Ministrów stanowiska wobec uchwał Sejmu i Senatu oraz podejmowanych przez Sejm i Senat apeli, rezolucji, dezyderatów i opinii, a także do postępowania z informacjami, sprawozdaniami i innymi dokumentami przedstawianymi przez Radę Ministrów na żądanie Sejmu i Senatu, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego działu i działu IV rozdziału 6.

Rozdział 2. Udział przedstawicieli Rządu w pracach parlamentarnych

1.
Członkowie Rady Ministrów, inne organy lub osoby upoważnione do reprezentowania Rządu przed Sejmem i Senatem, zwani dalej "przedstawicielami Rządu", biorą udział w pracach parlamentarnych i, w granicach udzielonych im upoważnień, przedstawiają stanowisko Rady Ministrów.
2.
W toku prac parlamentarnych osoby, o których mowa w ust. 1, w granicach udzielonych im upoważnień prezentują również opinie, udzielają wyjaśnień, zgłaszają wnioski oraz podejmują inne czynności wymagane ze względu na charakter sprawy oraz obowiązujący tryb postępowania zgodnie ze stanowiskiem Rady Ministrów.
3.
Przedstawiciele Rządu mogą w Sejmie i w Senacie zgłaszać, bez odrębnego upoważnienia, propozycje zmian w rządowych projektach ustaw lub innych dokumentach rządowych, jeżeli są one uzasadnione ze względów legislacyjnych lub redakcyjnych.
4.
Merytoryczne zmiany stanowiska Rady Ministrów wyrażonego w dokumencie rządowym wymagają odrębnego upoważnienia Rady Ministrów, udzielonego, stosownie do stanu prac nad dokumentem i jego rodzaju, jednocześnie z przyjęciem przez Radę Ministrów autopoprawki lub poprawki do dokumentu rządowego lub przyjęciem przez Radę Ministrów stanowiska wpisanego do protokołu ustaleń posiedzenia Rady Ministrów.
5.
Jeżeli w toku prac parlamentarnych przedstawiciel Rządu stwierdzi, że zachodzi potrzeba zmiany lub uzupełnienia stanowiska Rady Ministrów wyrażonego w dokumencie rządowym, zawiadamia o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych.
6.
Autopoprawka i poprawka do dokumentu rządowego podlegają rozpatrzeniu w trybie określonym dla projektu tego dokumentu rządowego.
1.
Jeżeli jest to niezbędne z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy, w szczególności gdy dokument rządowy dotyczy zakresu działania kilku ministrów albo innych organów administracji rządowej, w pracach parlamentarnych, poza przedstawicielem Rządu, na zaproszenie właściwych organów Sejmu i Senatu, biorą udział odpowiednio: właściwi ministrowie, inne organy administracji rządowej albo ich przedstawiciele. Na żądanie właściwych organów Sejmu i Senatu mogą oni, w uzgodnieniu z przedstawicielem Rządu, udzielać wyjaśnień i informacji oraz przedstawiać opinie w zakresie swojej właściwości.
2.
Pisma, dokumenty i inne materiały rządowe dotyczące prac parlamentarnych nad dokumentem rządowym są przekazywane do Sejmu i Senatu wyłącznie za pośrednictwem lub za zgodą przedstawiciela Rządu. Ich kopie są przekazywane Sekretarzowi do Spraw Parlamentarnych.
1.
Jeżeli organy Sejmu lub Senatu zwrócą się do ministra lub innego organu albo urzędu administracji rządowej o przedstawienie informacji, wyjaśnień, odpowiedzi, opinii lub innego materiału w sprawie należącej do właściwości innego ministra lub w której został wyznaczony inny przedstawiciel Rządu, materiały te są przekazywane po uzgodnieniu odpowiednio z tym ministrem lub innym przedstawicielem Rządu.
2.
Uzgodnieniu podlegają w szczególności kwestie dotyczące terminu i sposobu zaznajomienia się ministra lub przedstawiciela Rządu z materiałami i ewentualnego zgłoszenia uwag, jak również sposobu i trybu przedstawienia tych materiałów organom Sejmu lub Senatu.
3.
W razie braku uzgodnienia sprawę należy przedstawić Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych.
1.
Przedstawiciele Rządu mogą w toku prac parlamentarnych, bez odrębnego upoważnienia, popierać propozycje zmian lub uzupełnień dokumentu rządowego albo nie zgłaszać do nich zastrzeżeń, jeżeli nie są one sprzeczne z tym dokumentem i nie powodują dodatkowych skutków dla budżetu państwa.
2.
(uchylony)
3.
Jeżeli przedstawiciel Rządu w toku prac parlamentarnych stwierdzi, że zachodzi obawa podjęcia rozstrzygnięć sprzecznych ze stanowiskiem Rady Ministrów wyrażonym w dokumencie rządowym lub pociągających za sobą dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa, zawiadamia o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Sekretarza do Spraw Parlamentarnych, przedstawiając jednocześnie własną ocenę oraz wnioski co do potrzeby podtrzymania, zmiany lub uzupełnienia w tym zakresie stanowiska Rady Ministrów.

DZIAŁ VIII. Przepisy przejściowe i końcowe

Do projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały skierowane do uzgodnień lub konsultacji na podstawie § 12 uchwały, o której mowa w § 173, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Prezes Rządowego Centrum Legislacji opracuje i udostępni opisy procedur, o których mowa w § 23, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
1.
Prezes Rządowego Centrum Legislacji dostosuje RPL do celów udostępniania OSR ex post zgodnie z § 156 do dnia 1 lipca 2014 r.
2.
Do czasu dostosowania RPL organ, który przygotował OSR ex post, udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
Traci moc uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...