• Regulamin Sejmu Rzeczypos...
  12.05.2021

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 12.05.2021

Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 2. Postępowanie z pilnymi projektami ustaw

1.
Marszałek Sejmu, nadając bieg projektowi ustawy wniesionemu do Sejmu przez Radę Ministrów w trybie art. 123 uznanie projektu ustawy za pilny, Konstytucji, zwanemu dalej "pilnym projektem ustawy", ustala jednocześnie orientacyjny kalendarz prac w Sejmie nad projektem.
2.
Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, może zwrócić Radzie Ministrów pilny projekt ustawy w celu uzupełnienia, jeżeli uzasadnienie dołączone do projektu jest niekompletne. Art. 34 elementy formalne projektu ustawy i uchwał, stosuje się odpowiednio.
1.
Marszałek Sejmu zarządza drukowanie pilnych projektów ustaw niezwłocznie po ich otrzymaniu.
2.
Doręczenie projektu posłom może być - w uzasadnionych wypadkach - zastąpione podaniem do wiadomości, że druki projektu są wyłożone do odbioru w Kancelarii Sejmu. Art. 35 drukowanie projektów ustaw, uchwał, kalendarza prac w Sejmie, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Pierwsze czytanie pilnego projektu ustawy przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu lub komisji. Marszałek Sejmu może zarządzić przeprowadzenie pierwszego czytania bez zachowania terminu określonego w art. 37 pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu lub komisji ust. 4.
2.
Marszałek Sejmu, kierując pilny projekt ustawy do komisji, ustala im jednocześnie termin przedstawienia sprawozdania, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
2a.
W odniesieniu do pilnego projektu ustawy można przeprowadzić wysłuchanie publiczne, o którym mowa w rozdziale 1a.
3.
Przepisy art. 38 zawiadomienie posłów o posiedzeniu na którym ma się odbyć pierwsze czytanie, art. 39 zakres pierwszego czytania ust. 1 i 2 i art 40-43 stosuje się odpowiednio.
Pilny projekt ustawy Marszałek Sejmu wprowadza do porządku dziennego posiedzenia Sejmu, najbliższego po zakończeniu prac komisji.
Przed rozpoczęciem drugiego czytania Rada Ministrów może wycofać klauzulę pilności.
1.
Drugie czytanie pilnego projektu ustawy obejmuje:
1)
przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy,
2)
przeprowadzenie debaty i zgłaszanie poprawek.
2.
Do trzeciego czytania pilnego projektu ustawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 47 skierowanie projektu do komisji w razie zgłoszenia poprawek w drugim czytaniu-49.
3.
Marszałek Sejmu odmawia poddania pod głosowanie poprawki dotyczącej pilnego projektu ustawy, która uprzednio nie była przedstawiona komisji w formie pisemnej.
4.
Przepisy art. 44 zakres drugiego czytania, ust. 2 i art. 50 porządek głosowania, stosuje się odpowiednio.
Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uchwalenia przez Sejm ustawy pilnej, Marszałkowi Senatu i Prezydentowi, potwierdzony swoim podpisem, tekst uchwalonej ustawy. Art. 52 przesłanie projektu Marszałkowi Senatu i Prezydentowi, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Uchwałę Senatu zawierającą propozycję dokonania określonych zmian w uchwalonej przez Sejm ustawie pilnej lub jej odrzucenia Sejm rozpatruje na posiedzeniu najbliższym po jej doręczeniu.
2.
Marszałek Sejmu - ze względu na złożoność propozycji Senatu - może uprzednio skierować uchwałę Senatu do rozpatrzenia przez komisje, które pilny projekt ustawy rozpatrywały. Art. 54 praca nad projektem w Senacie, ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
Tekst ustawy pilnej, ustalony w wyniku rozpatrzenia propozycji Senatu, Marszałek Sejmu przesyła Prezydentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia jej uchwalenia.
W postępowaniu w sprawie ustawy pilnej, której podpisania Prezydent odmówił, Prezydium Sejmu tak określa tok prac nad wnioskiem Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy pilnej, aby od dnia wpłynięcia wniosku Prezydenta do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez Sejm nie upłynęło więcej niż 7 dni. Art. 64 skutek przekazania przez Prezydenta ustawy do ponownego rozpatrzenia, stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...