• § 3. - Informacje gromad...
  30.05.2024
Obserwuj akt

§ 3 rejestr granic


Informacje gromadzone w bazie danych PRG

W PRG gromadzi się informacje dotyczące:
1)
przebiegu:
a) granic państwa,
b) granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c) granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy,
d) granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
e) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową:
– sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych,
– wojewódzkich sądów administracyjnych,
f) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: regionalnych, okręgowych oraz rejonowych,
g) granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych:
– Policji, w tym komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej, komend powiatowych (miejskich) i rejonowych
oraz komisariatów,
– Straży Pożarnej, w tym komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich),
– Straży Granicznej, w tym oddziałów, placówek i dywizjonów,
– szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
h) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji
specjalnej:
– archiwów państwowych,
– urzędów skarbowych,
– izb administracji skarbowej,
– urzędów celno-skarbowych,
– nadleśnictw,
– regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
– zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
– regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
– urzędów morskich,
– urzędów żeglugi śródlądowej i ich delegatur,
i) granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego,
j) granic portów i przystani morskich,
k) granic red,
l) morskiej linii brzegowej,
m) linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
n) granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
o) granicy wyłącznej strefy ekonomicznej,
p) granic morskich wód wewnętrznych,
q) granic strefy przyległej;
2)
pól powierzchni:
a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c) jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych,
d) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
– morskich wód wewnętrznych,
– morza terytorialnego,
– wyłącznej strefy ekonomicznej,
– strefy przyległej;
3)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej wraz z identyfikatorem TERYT: gminy, miejscowości oraz nazwy ulicy;
4)
nazw, identyfikatorów REGON i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary działania określają granice wymienione w pkt 1 lit. b oraz e–h;
5)
oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 49 rozporządzenie w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru terytorialnego ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej.
§ 3 Informacje gromadzone w bazie danych PRG - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...