• Art. 16. - Zakres ugody ...
  30.03.2023
Obserwuj akt

Art. 16. restr.fin.przeds.i b


Zakres ugody bankowej

1.
Bankowe postępowanie ugodowe prowadzi do zawarcia ugody bankowej, która obejmuje:
1)
zobowiązanie dłużnika do podjęcia określonych działań zmierzających do naprawy przedsiębiorstwa dłużnika, a w przypadku gdy dłużnikiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - do realizacji programu zagospodarowania majątku po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej;
2)
zobowiązanie wierzycieli do podjęcia działań w celu wsparcia realizacji programu naprawczego;
3)
określenie zasad zamiany wierzytelności na akcję, jeżeli ugoda przewiduje taką zamianę;
4)
określenie sposobu pokrywania kosztów ponoszonych w związku z bankowym postępowaniem ugodowym; Skarb Państwa jest zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów;
5)
określenie sposobu realizacji wierzytelności objętych ugodą bankową po uprawomocnieniu się ugody.
2.
Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą polegać na restrukturyzacji długu oraz ułatwieniu dłużnikowi pozyskania nowych środków finansowych, a w szczególności na:
1)
odroczeniu terminów płatności;
2)
obniżeniu oprocentowania wierzytelności;
3)
zaniechaniu naliczania oprocentowania w określonym czasie od całości lub części wierzytelności;
4)
przejściowym kapitalizowaniu należnych odsetek;
5)
rozłożeniu w czasie spłat odsetek i kapitału;
6)
zamianie części lub całości wierzytelności na akcje;
7)
umorzeniu części lub całości wierzytelności, w tym odsetek;
8)
udzieleniu dłużnikowi nowych pożyczek, kredytów lub gwarancji kredytowych.
3.
Ustalenia mające na celu zabezpieczenie wykonania ugody bankowej oraz kontroli nad jej realizacją polegać mogą na:
1)
powołaniu rady wierzycieli kontrolującej wykonanie postanowień ugody bankowej; w skład rady wierzycieli wchodzi przedstawiciel Ministra Finansów, jeżeli ugodą bankową są objęte wierzytelności Skarbu Państwa;
2)
przekazaniu wskazanemu wierzycielowi, na czas oznaczony, praw głosu z akcji, jeżeli wierzyciele uznają to za niezbędne, poprzez ustanowienie odpowiedniego pełnomocnictwa;
3)
zobowiązaniu się akcjonariusza spółki dłużnika do zbycia akcji lub obciążenia akcji prawem zastawu na rzecz wierzycieli.
4.
Uprawnienia osób wchodzących w skład rady wierzycieli, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w zakresie należności przysługujących im z tytułu pełnienia tych funkcji, określa akt powołania.
Art. 16. Zakres ugody bankowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...