• Ustawa o restrukturyzacji...
  18.04.2024

Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2018.0.1439 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa reguluje:
1)
bankowe postępowanie ugodowe;
2)
publiczną sprzedaż wierzytelności bankowych;
3)
(uchylony)
4)
przekazywanie środków na powiększenie funduszy własnych banków państwowych oraz banków, w których Skarb Państwa posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów.
Uprawnienia i obowiązki banku określone w rozdziałach 2 i 3 przysługują każdemu bankowi.
Uprawnienia i obowiązki banku określone w rozdziałach 2 i 3 przysługują także Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
spółkach - należy przez to rozumieć spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
2)
akcjach - należy przez to rozumieć akcje w spółce akcyjnej i udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
3)
statutach - należy przez to rozumieć statuty spółek akcyjnych oraz umowy i akty założycielskie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
4)
wartości księgowej netto - należy przez to rozumieć, w przypadku spółki, sumę kapitałów własnych skorygowaną o wynik finansowy, a w przypadku przedsiębiorstwa państwowego, sumę funduszy własnych skorygowaną o wynik finansowy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...