• Ustawa o restrukturyzacji...
  18.04.2024

Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2018.0.1439 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

Obserwuj akt

Rozdział 3. Publiczna sprzedaż wierzytelności bankowych

Bank jest uprawniony do publicznej sprzedaży wymagalnych wierzytelności bankowych po cenie rynkowej.
Wymagalne wierzytelności bankowe są zbywane:
1)
w drodze przetargu;
2)
na podstawie oferty ogłoszonej publicznie;
3)
w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
1.
O zamiarze sprzedaży wymagalnych wierzytelności bank ogłasza w trybie określonym w art. 14 zawiadomienie o wszczęciu bankowego postępowania ugodowego ust. 1.
2.
Bank, nie później niż na 14 dni przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, powiadamia:
1)
dłużnika;
2)
podmioty, które udzieliły zabezpieczenia na spłatę wierzytelności banku;
3)
organ administracji państwowej reprezentujący Skarb Państwa, jeżeli dłużnikiem jest spółka, w której akcje posiada Skarb Państwa;
4)
organ założycielski oraz Ministra Przekształceń Własnościowych, jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorstwo państwowe.
Do przelewu wierzytelności, o której mowa w art. 40 czynności banku przed sprzedażą wymaganych wierzytelności bankowych, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela, z następującymi wyjątkami:
1)
w żadnym przypadku nie jest wymagana zgoda dłużnika;
2)
przelew nie może być dokonany na rzecz dłużnika lub podmiotu będącego w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).
Przy publicznej sprzedaży wymagalnych wierzytelności bankowych nie stosuje się przepisów ustawy Prawo bankowe o przestrzeganiu tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych, w zakresie wierzytelności oferowanych do sprzedaży.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...